Krisstöd för växthusproduktion

Fram till den 20 september kunde du som är verksam inom växthussektorn söka krisstöd. Ansökan är nu stängd.

Vem kan söka krisstödet?

Stödet är till för dig inom växthussektorn som haft ekonomisk påverkan på din verksamhet till följd av det försämrade omvärldsläget. Du ska ha använt växthusytan för odling av frukt, bär, grönsaker, svamp, groddar, kryddväxter eller prydnadsväxter under hela eller en del av perioden februari–juni 2022.

Ansökan är stängd

Du kan inte lägre söka krisstöd för växthusproduktion. Ansökan var öppen från den 9 augusti till och med den 20 september 2022.

Väntar du på besked? Du kan följa din ansökan via Boverkets e-tjänst. Vi räknar med att hinna med alla ärenden innan årsskiftet 2022/2023.

Läsversion av e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Ändra eller komplettera ansökan?

Ta kontakt med Länsstyrelsen i Skåne om du har behov av att ändra eller komplettera din ansökan efter att du har skickat in den, eller om du har behov av att ansöka via en pappersblankett.

Villkor för att få stöd

Stödet kommer att beräknas utifrån kvadratmeter uppvärmd växthusyta.

Som förutsättning för stöd gäller att växthusytan

 1. har använts i verksamhet för odling av frukt, bär, grönsaker, svamp, groddar, kryddväxter eller prydnadsväxter under hela eller en del av perioden februari–juni 2022
 2. är minst 250 kvadratmeter.

Med växthusyta avses en yta som du har använt för odling och därtill knutna ytor för enklare sortering och paketering, förvaring av produkter inför leverans, transportgångar och förvaring av mindre skrymmande utrustning.

I ansökan måste du även intyga att du inte

 1. är föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kommissionen som förklarar ett stöd från en svensk stödgivare olagligt och oförenligt med den inre marknaden,
 2. omfattas av sanktioner antagna av Europeiska unionen med anledning av Rysslands angrepp mot Ukraina.

Din ansökan ska också innehålla en redogörelse för allt annat stöd

 1. av mindre betydelse som du har tagit emot under de två föregående beskattningsåren och det innevarande beskattningsåret
 2. som du tidigare ansökt om eller beviljats och som avser ökade kostnader för insatsvaror orsakade av Rysslands invasion av Ukraina.

När du lämnar in din ansökan kommer du att få en fråga om du tidigare fått stöd av mindre betydelse, förordning (EU) nr 1408/2013. Du är skyldig att redovisa om du fått sådant stöd de senaste två föregående beskattningsåren och det innevarande beskattningsåret, samt vilket stödbelopp du fått. Regelverket innebär att vissa företag, som fått stöd av mindre betydelse tidigare inte kan tilldelas stöd upp till 20 000 euro inom ramen för detta stöd.

Vi har listat exempel på försumbara stöd som vi bedömer är de vanligaste stöden till lantbrukssektorn. Listan syftar till att vara en hjälp för dig som vill söka krisstöd och är inte uttömmande. Listan är uppdelad utifrån myndigheter som hanterar stöden.

En längre förteckning över stöd av mindre betydelse finns hos Tillväxtverket.

Förteckning försumbara stöd på Tillväxtverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Skattebestämmelser

 • Nedsättning för enmansföretag av arbetsgivaravgift, löneavgift och löneskatt (lag 2016:1053 om särskild beräkning av vissa avgifter för enmansföretag, 9 §).
 • Skattereduktion för mikroproduktion av el (67 kap. 27–33 §§ inkomstskattelagen 1999:1229).

Jordbruksverket

 • Stöd till företag med avlägset belägen djurhållning för vissa veterinärkostnader enligt förordning (2009:1396).
 • Stöd inom ramen för livsmedelsstrategin (förordning 2018:1500 om stöd för åtgärder inom ramen för livsmedelsstrategin,
  • för diversifiering och nyetablering inom de samiska näringarna.

 • Stöd till fjällägenheter i vissa fall (regleringsbrev 2021).

Länsstyrelser och regioner

 • Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare för mars–juli 2020 vars nettoomsättning har minskat i större omfattning till följd av spridningen av sjukdomen covid-19 (förordning 2020:893). För perioden augusti 2020 till mars 2021 (förordning 2021:143). Länsstyrelser beslutar om stöd och Boverket ansvarar för utbetalning av beviljat stöd.
 • Omsättningsstöd till handelsbolag inkl. kommanditbolag för mars 2020 – februari 2021 vars nettoomsättning har minskat i större omfattning till följd av spridningen av sjukdomen covid-19 (Förordning 2021:208). Länsstyrelser beslutar om stöd och Boverket ansvarar för utbetalning av beviljat stöd.
 • Stöd inom jordbrukssektorn för viltskador och förebyggande av viltskador (förordning 2017:1254, 4 §).

Naturvårdsverket

 • Stöd inom jordbrukssektorn för viltskador och förebyggande av viltskador (förordning 2017:1254, 4 §).

Nordiska Miljöfinansieringsbolaget (NEFCO)

 • Stöd genom fonden för Östersjöns aktionsplan (BSAP-fonden).

Post- och telestyrelsen

 • Stöd för åtgärder som ger tillgång till telefoni och funktionell tillgång till internet i företags fasta verksamhetsställen (förordning 2018:20, 6 §).

Sametinget

 • Stöd för åtgärder för diversifiering och nyetableringar inom de samiska näringarna (förordning 2018:1500 om stöd för åtgärder inom ramen för livsmedelsstrategin, § 11).

Stödbelopp

Stödet uppgår till 20 kronor per kvadratmeter uppvärmd växthusyta.

Så mycket pengar kan du maximalt få i stöd

Reglerna för det aktuella stödet innebär att ett företag maximalt kan få stöd motsvarande 55 000 euro, även om man har en växthusyta som summerar till en högre stödnivå.

Stödet är uppbyggt i två delar:

 • en del som styrs enligt det tillfälliga ramverket för stödåtgärder kopplade till Rysslands invasion av Ukraina, max 35 000 euro
 • en del som utgörs av stöd enligt regelverket för stöd av mindre betydelse, max 20 000 euro.

Eftersom takbeloppet är angett i euro kommer en växelkurs att fastställas vid handläggningen av stödet.

EU-kommissionen har fattat beslut om möjlighet för medlemsländerna att höja taket för det särskilda stöd som kan ges till lantbruket, från maximalt 35 000 euro/företag till maximalt 62 000 euro/företag. Sverige har inte fattat något beslut om förändring av det svenska stödtaket och något sådant beslut kommer inte att ske innan den 20 september, som är sista ansökningsdag för krisstödet. För att kunna ta del av krisstödet krävs det att ansökan kommer in senast den 20 september.

Hur och när betalas stödet ut?

Länsstyrelsen handlägger ärendena i turordning efter när de kommit in till oss. Tiden det tar att få ett beslut kan variera i olika ärenden, till exempel beroende på om du behöver komplettera din ansökan.

Du får ett meddelande när Länsstyrelsen har fattat beslut i ärendet. Det kommer sedan att vara Boverket som betalar ut stödet. Utbetalningen sker på det sätt du angivit i ansökan (postgiro, bankgiro eller bankkonto är möjligt). Utbetalningen sker veckovis. Det kan dröja upp till ett par veckor efter beslutet innan pengarna finns på kontot.

Om du har frågor om din utbetalning av krisstöd till växthussektorn vänder du dig till Länsstyrelsen i Skåne.

Kontakt

Länsstyrelsen Skåne

Handläggare inom krisstöd för växthusproduktion

Telefon: 010-224 11 25
Telefontid: 10–12 måndag, tisdag, torsdag och fredag