Stöd för samarbeten 2023-2027

Vill du starta ett samarbetsprojekt som bidrar till att uppfylla målen i den nationella livsmedelsstrategin? Då kan du söka det här projektstödet.

Ansökan öppen för projekt inom området livsmedel

Nu kan du ansöka om stöd till samarbetsprojekt inom området livsmedel. Utlysningen är öppen för ansökningar 22 februari–27 mars 2023. Ansökningar som kommer in efter ansökningsperioden kommer inte att beviljas stöd.

Totalt finns 1 456 000 kr att fördela under utlysningen.

För mer information om utlysningen, kontakta Patrik Pettersson, 010-22 484 37 eller patrik.pettersson@lansstyrelsen.se

Vem kan få stöd?

Stödet för samarbetsprojekt kan sökas av myndigheter, regionen, kommuner, föreningar, andra organisationer och företag. Det kan antingen sökas för nya utvecklingsprojekt eller för nya och kompletterande aktiviteter i pågående projekt.

Den organisation som ansöker om stöd ska ha minst en partner i projektet. Det ska finnas en skrifitlig samarbetsöverenskommelse mellan parterna. Parterna ska ha en gemensam nytta i att medverka i projektet.

Syfte för projektet

Genom att samverka ska parterna i projektet främja insatser som till exempel

  • erfarenhetsutbyten
  • nya processer som kopplar samman företag och stärker hela livsmedelskedjan (till exempel gemensam marknadsföring, logistiklösningar)
  • utveckling av produkter och/eller nya förpackningar och lokala marknader, varumärkes- och konceptutveckling
  • ökad lokal livsmedelsförsörjning eller ökad direktförsäljning mellan producenter, konsumenter, förädlare och restaurangnäringen.

Projektet ska kunna bidra till att uppfylla målen i den nationella livsmedelsstrategin.

Målgrupp för projektet

Målgrupp för samarbetsprojekten är livsmedelsproducenter och företag som bedriver småskalig livsmedelsförädling i regionens landsbygder. Även företag som ligger utanför landsbygdsstödsområdet kan vara aktuella för projektets aktiviteter om verksamheten tillför ett mervärde för landsbygden.

Projektaktiviteterna ska primärt leda till att företagen i högre grad ska kunna utvecklas affärsmässigt och marknadsanpassa sig mot kundernas behov. Det inkluderar utveckling mot en ökad exportmarknad om så är möjligt. Aktiviteterna ska också leda till att nya arbetstillfällen växer fram samt att landsbygdens resurser, exempelvis i form av råvaror, ska kunna tas tillvara på ett mera fördelaktigt sätt.

Vilka faktorer påverkar möjligheten att få stöd?

Ansökningarna kommer att bedömas utifrån ett antal av Jordbruksverket fastlagda urvalskriterier som finns beskrivna i urvalsmodulen. Ansökningar med högst total maximal poäng kommer att prioriteras inom budgetutrymmet. För att stöd ska kunna beviljas måste en ansökan få minst 300 poäng.

En faktor vid bedömningen av projekten är att resultaten kan få långsiktiga effekter även efter projektets slut. Företagen ska efter projektet ha getts bättre förutsättningar till en hållbar ekonomisk tillväxt genom ökad omsättning och förbättrad lönsamhet.

Tabell 1. Din ansökan bedöms och poängsätts utifrån kriterier i sju urvalsmoduler.

Urvalsmodul

Maximal
möjlig
poäng

Identifierat behov

300

Hållbar utveckling

120

Samarbete

100

Lämplig kompetens

160

Motiverad budget

170

Resultatet når målgruppen

100

Efter projektavslut

50

Summa

1000

Inom stödet för samarbeten finns enbart nationella prioriteringar.

Hur stort är stödet?

Projektstödet ligger inom intervallet 70–100 procent beroende på vilken aktör som är stödsökande och vilken möjlighet som sökanden har att själv medfinansiera ett projekt. Till myndighet, region och kommun beviljas alltid 100 procent.

Utgifterna i projektet får utgöras av:

  • lön för personal inklusive lönekostnadspåslag (fastslagen schablon på 44,31 procent) och indirekta kostnader (fastslagen schablon på 15 procent).
  • eget arbete
  • köp av externa tjänster
  • övriga utgifter.

Kostnaderna ska tydligt vara kopplade till aktiviteterna i projektet.

Godkända utgifter för projektet måste uppgå till minst 200 000 kr. Budgeten som stödet grundas på ska vara rimlig i förhållande till det syfte och mål som ska uppnås.

Hur ansöker jag?

Ansökan lämnas in i e-tjänsten på Jordbruksverkets hemsida. I steg 3 väljs samarbete och i steg 4 inriktning livsmedel och besöksnäring.

E-tjänst där du ansöker om stödet, Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Allmän information om stödet

Allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns på Jordbruksverkets webbplats.

Stöd för samarbeten, Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Stortorget 22

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss