Risk för vattenbrist i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Investeringsstöd för nya jobb

Vill du utveckla eller bredda verksamheten i ditt företag på landsbygden? Du kan få stöd för din investering om den leder till ökad sysselsättning.

Företagsstödet till nya jobb på landsbygden finns till för att uppmuntra företag att utveckla eller bredda sin verksamhet, och på så sätt skapa fler jobb. Du kan till exempel få stöd för att bygga en ny anläggning eller köpa ny fast utrustning. Investeringen ska leda till ökad sysselsättning inom företaget.

Utlysning av investeringsstöd för vilthantering kopplat till vildsvin

Länsstyrelsen Örebro län utlyser investeringsmedel för att underlätta vildsvinsköttets väg till konsument.

Investeringarna kan avse vilthanteringsanläggningar, uppsamlingscentraler eller lokaler hos företag inom detaljhandel och restaurang som behöver kunna hantera slaktkroppar av vildsvin. Stöd får endast lämnas till investeringar som kan användas för det avsedda ändamålet.

Avsatta medel uppgår till 1 215 274 kronor.

Målgrupp

Små företag eller jordbruksföretag på landsbygden som diversifierar sig (ej jordbruksverksamhet) inom Örebro län.

Datum för ansökan

Du kan söka investeringsstödet under perioden 1 mars 2022– 30 april 2022.

Det är viktigt att företaget ansöker om stöd innan investeringen påbörjas. Vid ansökningar om del- och slututbetalning av stödet får inga fakturor och betalningsbevis från företagets konto vara daterade före det datum då ansökan inkom och registrerades i e-tjänsten hos Jordbruksverket

Urvalskriterier och bedömning

Ansökningarna inom utlysningen kommer bedömas utifrån kriterierna för ”Investeringar som underlättar vildsvinsköttets väg till konsument” vilka du hittar i den regionala handlingsplanen 2014 -2022. Se under avsnitt 8.5..

Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020 Pdf, 2.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Stödnivå

Företag som prioriteras inom utlysningen beviljas 40 procent av godkänd investeringsbudget. Max 1 200 000 kr kan ges i stöd. Godkänd investeringsbudget måste uppgå till minst 100 000 kr.

Stödgrundande investeringar utgörs av nytt material, ny fast inredning samt köp av tjänst för uppförande eller upprustning av anläggningar och lokaler. Köp av tjänst av konsulter för att planera och genomföra investeringarna kan också ingå i stödunderlaget om konsultinsatsen har en direkt koppling till investeringarna.

Ansökan

Ansökan lämnas in i e-tjänsten på Jordbruksverkets hemsida (se länk nedan). Kontakta gärna Patrik Pettersson på Länsstyrelsen för mer information om hur du ansöker.

Patrik Pettersson, patrik.pettersson@lansstyrelsen.se

Telefon 010-22 484 37

Vem kan få stöd?

Du kan få stöd om du driver ett företag på landsbygden och din investering inte har direkt koppling till jordbruksverksamhet. Du kan söka om du har ett jordbruks- eller trädgårdsföretag eller om du driver ett annat företag på landsbygden som omsätter högst 10 miljoner euro per år och har färre än 50 anställda.

Vilka faktorer påverkar möjligheten att få stöd?

Länsstyrelsen kommer att bedöma din ansökan utifrån vissa kriterier. Det är endast de högst prioriterade ansökningarna som får stöd.

Din ansökan bedöms utifrån ett antal urvalskriterier, med tyngdvikt på nyskapade arbetstillfällen. Vilka ansökningar som prioriteras baseras på den totala poängsumma som en ansökan får.

Information om hur ansökningarna bedöms utifrån olika urvalskriterier hittar du i Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020.

Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020 Pdf, 2.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Hur stort är stödet?

Du kan få 40 procent av dina utgifter i stöd, förutsatt att utgifterna ger rätt till stöd. Stöd beviljas inte till ansökningar som har mindre än 100 000 kronor i stödberättigande utgifter.

Alla utgifter ger inte rätt till stöd. Läs mer om vilka utgifter du kan få stöd för på Jordbruksverkets webbplats.

Försumbart stöd

Detta är ett försumbart stöd. Du som söker ska själv ha kontroll på att sökta stöd från andra myndigheter eller organisationer och nedsättningar av arbetsgivaravgifter som räknas till försumbart stöd, tillsammans inte övergår 200 000 euro under en treårsperiod.

Det högsta stödbelopp som kan ges till en enskild investering är 600 000 kronor.

När ansöker jag?

Det är viktigt att du ansöker om stöd innan du påbörjar din investering. Du får inte ta med utgifter som du har haft innan ansökningsdatumet.

Beslutsomgångar under övergångsåren


Första ansökningsdag

Sista ansökningsdag

Omgång 3

1 oktober 2021

30 april 2022

Ansök om stöd

Du ansöker om investeringsstöd för nya jobb i Jordbruksverkets e-tjänst för stöd.

Läs noggrant igenom förutsättningarna för stödet innan du ansöker, både på den här sidan och på Jordbruksverkets webbplats. Hos Jordbruksverket får du även mer detaljerad information om hur du ansöker.

Din ansökan handläggs av Länsstyrelsen. När du har skickat in din ansökan får du en kvittens i e-tjänsten med ditt ärendes journalnummer. Det är din bekräftelse på att ansökan är inskickad och du kan därmed börja med de åtgärder du sökt stöd för.

Observera att kvittensen inte är ett beslut om stöd. Om du påbörjar din investering innan du fått beslut behöver du se till att du har annan finansiering, ifall du inte skulle få stödet.

Ansök om utbetalning

När du har fått ditt beslut och din insats är helt klar och alla utgifter är betalda och bokförda ska du ansöka om slututbetalning. Ansök om slututbetalning innan slutdatumet i ditt beslut om stöd. Ansökningar som kommer in försent får avdrag på stödet.

Du kan även ansöka om delutbetalning innan investeringen eller projektet är helt klart. Du kan ansöka om förskottsbetalning av högst hälften av det beviljade stödet, dock högst 250 000 kronor. Myndigheter, regioner och kommuner kan inte få förskottsbetalning.

Registrera din ansökan om utbetalning i Jordbruksverkets e-tjänst där du även laddar upp dina underlag.

Registrera utgifter

Du registrerar dina utgifter i Jordbruksverkets e-tjänst. Jordbruksverket har en guide om hur du ansöker om utbetalning, som du bör läsa igenom för att vara säker på att allt blir rätt.

De utgifter du söker stöd för måste vara betalda innan du kan ta med dessa i en ansökan om utbetalning. Du får inte ta med några utgifter där faktura- eller betalningsdatum är före det datum som du skickade in din ansökan om stöd.

Om du har blivit beviljad stöd för enhetskostnad eller fast ersättning så är det endast ett fåtal kolumner som måste fyllas i.

Guide för ansökan om utbetalning på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Ansök om utbetalning av stöd i Jordbruksverkets e-tjänst Länk till annan webbplats.

E-tjänsten kräver inloggning med BankID.

Finansiering

I ditt beslut om stöd ser du vilken finansieringstyp som beslutet omfattar och som du ska redovisa i din ansökan om utbetalning. Har du endast egen finansiering behöver du inte fylla i något under finansieringsfliken. Kontakta oss om du är osäker.

Mer information om stödet

På Jordbruksverkets webbplats kan du läsa mer om stödet.

Investeringsstöd till nya jobb på landsbygden på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Kontakt