Risk för skogsbrand i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Restaurering av Tysslingen inom LIFE-projektet Reclaim

Tysslingen är en av Mellansveriges finaste fågelsjöar. Den grunda och näringsrika slättsjön lockar en stor mängd häckande och rastande fågelarter. Inte minst om våren då tusentals sångsvanar rastar vid sjön, ett skådespel som även lockar många människor till Tysslingen.

En grund och näringsrik slättsjö

Tysslingen är en grund och näringsrik slättsjö nedanför Kilsbergskanten, cirka 6 km väster om Örebro. Den ingår i Eskilstunaåns vattensystem. Sjöns areal är på 557 hektar och maxdjupet är på 0,9 meter. Sjön tillförs vatten dels från ett flertal sjöar och bäckar i Kilsbergen, dels från stora dikade åkermarker. Tysslingen sänktes på 1860-talet genom att en kanal grävdes och utloppsriktningen ändrades mot öst. Sjöns vattenstånd regleras genom en damm i utloppet, som rinner ut i Svartån strax söder om sjöns sydspets.

Växtlighet i strandzonen

Tysslingen är en lerslättsjö där gyttjelera följer sjöns stränder. Omgivningen kring sjön präglas av ett kulturlandskap bestående av öppna marker av åkrar, madmarker och gårdar längs de sluttande stränderna. Stränderna utgörs i huvudsak av öppna betade strandängar, men även ett parti med strandskog. Strandzonen hyser bland annat klibbal, björk och asp, samt ek i den sydöstra delen. De högre partierna hyser torrängsvegetation som övergår till fuktäng. Nästa zon består av bland annat av starrarter, kaveldun, blomvass, trubbnate och gul svärdslilja. Längre ut växer en bred bård och ruggar av bladvass och sjösäv. Den fria vattenytan täcks till stora delar av vita näckrosor.

Igenväxning ett hot mot fågellivet

Sjön Tysslingens stränder användes i det äldre jordbrukssamhället av omkringboende bönder som betes- och slåttermark. I takt med jordbrukets modernare brukningsmetoder, lämnades sjön och de svårbrukade strandängarna. Tysslingen har under större delen av 1900-talet sakta  växt igen. Den redan näringsrika sjön har även påverkats av det omkringliggande jordbrukslandskapet i form av näringsläckage från odling. Endast i den nordöstra delen finns sankmarksbeten som kontinuerligt betats. Många av de fåglar som trivts i dessa öppna gräs- och vassmarker med närhet till vatten fick allt svårare att hitta bra platser att bygga sina bon. En sjörestaurering påbörjades 1986 med bland annat vasslåtter och sedan dess har arbetet med restaurering av sjön resulterat i att strandängarna åter betas. Genom djurens bete och tramp hålls återväxten av gräs, vass och sly under kontroll. Genom projektet Reclaim har förhållandena för fågellivet ytterligare förbättrats genom en rad olika åtgärder.

Läs mer om LIFE-projektet RECLAIM

Åtgärder inom LIFE-projektet i Tysslingen

Reclaim. Logga

Åtgärderna som genomfördes inom projektet syftade i huvudsak till att gynna fågellivet genom att förbättra slåtter och bete på befintliga strandängar samt att skapa nya vattenytor på strandängar och i bladvassen.

För att underlätta för framtida slåtter har strandängar restaurerats genom stubb- och tuvfräsning, röjning och maskinell putsning vid Åkerby, Gräve, Irvingsholm och Älgesta. Att slå våtängar med lie som förr i tiden är idag inget lönsamt alternativ. Inte heller de traktorer och redskap som används inom dagens jordbruk fungerar; de skulle snart köra fast i den blöta marken. En viktig åtgärd i projektet handlade därför om att köpa en specialanpassad maskin för våtmarksslåtter.

Områden av åkermark stängslades in vid Gymninge och Södra Svalnäs för att fungera som betesmark.

För att fåglar som rördrom och änder ska trivas har nya vattenytor skapats i strandkanten och i bladvassen vid Svalnäs. Vid Norra Svalnäs anlades nya öppna vattenytor med öar. Kring öarna togs videbuskar bort för att skydda de häckande fåglarna från rovfåglar.

I sjöns norra ände anlades en slingrande vattenfåra och strax intill en damm med hjälp av de uppgrävda massorna. Dammen fylls på i samband med naturliga översvämningar och håller sedan kvar vattnet under en stor del av året. Både dammen och den slingrande vattenvägen fångar upp en del av det näringsrika sediment som Blackstaån för med sig ut i sjön. Ju mindre sediment som når sjön, desto mindre övergödning och igenväxning.

För att bättre kunna komma ut med maskiner som behövs i skötseln av strandängarna, har vägar rustats upp och nyanlagts i området. En tillsynsväg med hårdgjorda övergångar vid diken har anlagts för att binda samman redan befintliga vägar.

Tysslingen är redan i dag ett välbesökt område. Under projektet har en ny plattform byggts vid sjöns sydöstra strand. På flera platser runt sjön har informationsskyltar satts upp som berättar om sjöns natur- och kulturhistoriska värden. Som komplement till skyltarna finns även en ljudguide. Det gamla transformatortornet vid sjöns utlopp i söder har rustats upp och försetts med en ny utställning som berättar om sjön, dess natur- och kulturvärden och restaureringen.

Naturreservat och vattenreglering

Sjön Tysslingen är skyddad enligt Natura 2000 och ingår i EU:s nätverk av värdefull natur i Europa. Delar av området är även skyddat som naturreservat och tankar finns om att i framtiden skydda hela sjön som naturreservat. Idag regleras sjöns vattennivå för att återskapa ett öppet beteslandskap där många växter och djur kan trivas.

Beskrivning av naturreservatet Tysslingen

Beskrivning av vattenregleringen i Tysslingen

Life. Logga

LIFE är EU:s finansieringsverktyg för miljö-, naturvårds- och klimatprojekt, som bland annat kan användas för åtgärder i Natura 2000-områden.

Eu:s information om LIFE-fonden (engelska) Länk till annan webbplats.

Natura 2000. Logga

Natura 2000 är EU:s nätverk för Europas mest skyddsvärda naturområden, med syfte att värna om utpekade naturtyper och arter samt deras livsmiljöer.

Naturvårdsverkets information om Sveriges natura-2000-områden Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss