Stöd för utveckling av små livsmedelsföretag

Ansök om stöd för dina innovativa idéer som skapar nya möjligheter för ditt livsmedelsföretag och länets livsmedelstrategi. Stödet är tänkt att stimulera, stötta och ta till vara på företagets kreativitet under pandemin covid-19. Det ska också bidra till ökad sysselsättning och starkare livsmedelsföretag i Örebro län.

Vad kan stödet användas till?

Stödet kan användas för att utveckla ditt företags affärsidé och ta fram prototyp för nya tjänster och produkter inom livsmedelssektorn i Örebro län. Det kan också användas för att ta fram färdiga produkter eller tjänster som kan komma ut på marknaden. Stöd skulle förutom fasta investeringar kunna ges till exempelvis utvecklingskök, marknadsföring eller tillfällig maskinhyra.

Hur mycket kan företag få i stöd?

Företag kan maximalt få 150 000 kronor i stöd. Som mest kan 90 procent av kostnaden för projektet finansieras genom stödet. Delutbetalningar kan göras för att följa projektets utveckling och anpassa stödet efter beräknade kostnader.

Länsstyrelsen i Örebro län har totalt 450 000 kronor att fördela i stöd.

Vilka företag kan ansöka?

Nya och befintliga livsmedelsföretag kan ansöka om stödet. Företaget ska sysselsätta 1‑10 årsarbetskrafter. Den primära målgruppen för stödet är livsmedelsföretag som drivs av unga, utrikesfödda eller kvinnliga entreprenörer.

Ansökningstid och projekttid

Ansökningstiden pågår nu och inkomna ansökningar behandlas löpande.

Projekt som får stöd kan genomföras fram till och med juni 2021.

Förutsättningar för att få stöd

Stöd kan ges till satsningar i tidiga skeden. Satsningarna ska bidra till genomförandet av Örebro läns livsmedelshandlingsplan. Stöd kan inte sökas för primärproduktion.

Ansök om stöd

Fyll i formuläret för att ansöka om stöd för att utveckla små livsmedelsföretag.Kontaktperson på företaget * (obligatorisk)
Kontaktperson på företagetTillhör företaget den primära målgruppen (unga, kvinnor, utrikesfödda)? * (obligatorisk)
Tillhör företaget den primära målgruppen (unga, kvinnor, utrikesfödda)?

Vad innebär projektet? Finns något liknande produkt eller tjänst på marknaden sedan innan?
Ska projektet genomföras tillsammans med någon annan aktör? * (obligatorisk)
Ska projektet genomföras tillsammans med någon annan aktör?


Har företaget fått något offentligt stöd under innevarande och de två föregående beskattningsåren? * (obligatorisk)
Har företaget fått något offentligt stöd under innevarande och de två föregående beskattningsåren?Kostnader
Ange vilka kostnader som tänkta investeringar, konsulter uppskattas ha. Fyll i de fält som är relevanta, övriga kan lämnas tomma.Ange vilken typ av konsult


Ange vilken typ av konsult
Ange medfinansiär och procentsats den betalar (minst 10 procent)
Bilagor som skickas in separat via e-post * (obligatorisk)
Bilagor som skickas in separat via e-post


Skicka din bilaga till orebro@lansstyrelsen.se. Ange "stöd till utveckling av små livsmedelsföretag" i rubrikraden.

Slutrapportering

Om ditt företag beviljats stöd ska du i samband med slutbetalningen slutrapportera projektet. Tillsammans med slutrapporteringen behöver du bifoga fakturor, betalningsverifikat och eventuell annan dokumentation.

Länsstyrelsen kommer följa upp projektet genom besök eller kontakt på annat sätt.

Tillsammans för mat, hälsa och hållbarhet i Örebro län

Stödet för utveckling av små livsmedelsföretag är en satsning inom arbetet med Örebro läns livsmedelsstrategi.

Livsmedelsstrategi

Kontakt