Illustration, blåbär

Livsmedelsproduktion

Är du primärproducent och producerar livsmedel på gårdsnivå? Då ska din anläggning registreras hos Länsstyrelsen. Det är även vi som granskar din verksamhet.

Länsstyrelsen, Livsmedelsverket och kommunerna kontrollerar regelbundet livsmedelsföretag och livsmedel för att skydda människors och djurs hälsa. Länsstyrelsen ansvar för kontrollen av primärproducenter. Du som är primärproducent ska registrera din anläggning hos oss.

Som företagare är du skyldig att följa de krav och regler som finns i livsmedelslagstiftningen.

Hitta alla gällande lagar på Livsmedelsverkets webbplatslänk till annan webbplats

Registrera din anläggning i vår e-tjänst

Livsmedel

Du som är primärproducent och producerar livsmedel på gårdsnivå ska registrera din anläggning hos Länsstyrelsen. Det gäller till exempel produktion av kött, mjölk, spannmål och ägg men även jakt, fiske, biodling och insamling av bär och svamp.

Om du endast odlar vegetabilier eller föder upp djur för eget bruk behöver din anläggning inte registreras.

Registrera din anläggning för livsmedelsproduktion i vår e-tjänst. E-tjänsten kräver inloggning med BankID.

Om du redan är registrerad primärproducent och vill ändra dina uppgifter så ta kontakt med Länsstyrelsens handläggare.

Foder

Om du producerar, bearbetar, lagrar, transporterar eller distribuerar foder är du foderföretagare. Även du som producerar eller lagrar foder för utfodring av djur på din egen gård är foderföretagare. Foderföretagare ska registreras hos Jordbruksverket.

Minska risken för brand när du skördar

För att begränsa riskerna kopplat till skördearbete på mark med hög brandrisk under särskilt torra förhållanden är det av stor vikt att arbetet genomförs med god planering och försiktighet. Kombinationen av maskiner i drift och torr växtlighet innebär ökad risk för vegetationsbränder. Allt arbete med skördetröskor och andra skördemaskiner bör ske med största försiktighet. En brand som uppstår i torrt gräs sprider sig snabbt och det behövs mycket vatten för att släcka. Då det är mycket torrt i marken finns risk att brand kan uppstå även vid skörd av vall.

Viktiga punkter att tänka på innan arbetet påbörjas:

 • Gör en brandskyddskontroll av din traktor eller lantbruksmaskin i enlighet med checklistan på sida 10:
  Motordrivna fordon (Lantbrukets brandskyddskommitté)länk till annan webbplats
 • Kontrollera att din maskin är utrustad med rätt handbrandsläckare enligt de rekommendationer som ges av Lantbrukets brandskyddskommitté.
  Har du rätt brandsläckare? (Lantbrukarnas riskförbund)länk till annan webbplats
  Det kan även vara bra att ha en extra brandsläckare.
 • Identifiera förhållanden i marken som kan innebära ökad risk för uppkomst av brand. Exempelvis kan stenar som kommer i kontakt med redskap innebära hög risk för gnistbildning. Justering av skördesätt om det finns sten, lägre hastighet, högre stubbhöjd med mera.
 • Identifiera förhållanden avseende växtlighet och topografi på egen och omkringliggande mark som kan ge hastiga brandförlopp och förvärra en eventuell brand. Exempelvis sprider sig branden hastigare i branta motlut än i plan terräng.
 • Säkerställ att tillfartsvägar är framkomliga inför eventuell släckinsats.
 • Säkerställ möjlighet till kommunikation, som mobiltelefon med laddat batteri, för att snabbt kunna be om hjälp eller larma 112 om behov uppstår.
 • Ha vatten och släckutrustning tillgängligt. Fyll gödseltunnor eller andra stora behållare med vatten. Säkerställ släckredskapens funktion och om möjligt samverka med exempelvis grannar.

Arbete på annans mark

Det krävs särskild vaksamhet kring att identifiera förhållanden kring mark, växtlighet, topografi och tillfartsvägar om arbete ska utföras på någon annans mark där förhållandena inte är lika kända. I det fallet är det också viktigt att du väl känner till plats och position helst koordinat för att vid behov kunna hänvisa räddningstjänsten till rätt plats.

Viktigt att tänka på i samband med arbetet:

 • Vid parkering av fordon och arbetsmaskiner kontrollera att heta och varma delar inte kommer i närkontakt med torrt och lättantändligt material. Speciellt person- eller gårdsbilar med varma avgassystem och katalysatorer är en stor brandrisk om de körs ut i fält
 • Iaktta stor vaksamhet under arbetets gång för att undvika eventuella risker och för att tidigt upptäcka en uppkommen brand.

Vid larm till SOS är det viktigt att kunna uppge:

 • Position, helst med koordinat
 • Omfattning och spridningsriktning
 • Vad det är som hotas?
 • Lämplig tillfartsväg

Du som livsmedelsföretagare har ansvar

Den som producerar livsmedel ska garantera att livsmedlen är säkra och rätt märkta. Företaget eller organisationen som producerar, transporterar eller säljer maten ansvarar för att konsumenten får rätt information om maten och inte blir sjuk av den.

Kontroll av livsmedelsproduktion

Kommunerna, Länsstyrelsen och Livsmedelsverket delar på ansvaret för kontrollen och besöker verksamheterna för att se om lagstiftningen följs. Länsstyrelsen kontrollerar produktionen av livsmedel som sker på gårdsnivå.

Kontrollen av primärproduktion är kostnadsfri. Om det krävs extra kontroller på grund av brister eller befogade anmärkningar kommer Länsstyrelsen däremot att ta betalt.

Kontrollerna är riskbaserade. Det innebär att kontrollen kommer att prioriteras dit den gör störst nytta. Företag som har en väl fungerande egenkontroll och som följer branschens riktlinjer, certifierade system eller frivilliga djuromsorgsprogram kan få färre kontrollbesök.

 • Uppfödning av livsmedelsproducerande djur, inklusive hägnat vilt.
 • Mjölkning och förvaring av mjölk på gården.
 • Produktion, hantering och förvaring av ägg på gården.
 • fiskodlingar och insamling av levande fiskeriprodukter, exempelvis havs- och insjöfisk, kräftor, musslor, ostron. Inklusive slakt och rensning av fisk.
 • Odling, skörd och tvättning av grönsaker, kryddväxter, frukt och bär samt enklare paketering.
 • Odling, skörd och torkning av spannmål på gården.
 • Jakt av frilevande vilt och av vilt i stora hägn, inklusive avlivning, urtagning och transport till en vilthanteringsanläggning.
 • Uppsamlingscentraler, där vilt samlas innan de transporteras vidare till en vilthanteringsanläggning.
 • Plockning av bär och svamp.
 • Frukt-, potatis- och grönsakspackerier.
 • Biodling och tillverkning av honung i anslutning till biodlingen.
 • restauranger
 • caféer
 • butiker och gårdsbutiker
 • torghandel
 • skolkök och sjukhuskök
 • grossister
 • transportörer av livsmedel
 • kommunala vattenverk.

Livsmedelsverket är kontrollmyndighet för vissa större anläggningar:

 • livsmedelsindustrier
 • äggpackerier
 • mejerier.

Överklaga kommunens beslut

Om du inte är nöjd med kommunens beslut kan du överklaga till Länsstyrelsen. I beslutsbrevet från kommunen står det hur du ska göra. Ärendena kan gälla till exempel beslut om årliga avgifter, fastställande av provtagningsprogram för dricksvatten och olika typer av krav som kommunerna ställt på dig som livsmedelsföretagare.

Länsstyrelsen ger råd och information

Vi finns här för att ge dig som livsmedelsföretagare och lantbrukare råd och information. Du kan fråga oss om lagar och krav, och du kan be om exempel på hur man kan göra för att följa reglerna.

Regler för opastöriserad mjölk

Det finns regler för hur du får sälja eller ge bort opastöriserad mjölk. Bland annat måste du som mjölkproducent registrera dig hos Länsstyrelsen, och den som köper mjölken ska få skriftlig information om riskerna.

Opastöriserad mjölk får endast lämnas ut direkt till konsument på gården. Mjölken ska tappas upp i samband med leveransen. Du får lämna ut högst 70 liter opastöriserad mjölk i veckan. Du ska dokumentera datum och mängd vid varje leverans och lämna en skriftlig information till mottagaren om riskerna med opastöriserad mjölk och hur mjölken ska hanteras.

Mer information

Livsmedelsverket har mer information om försäljning av opastöriserad mjölk:

Opastöriserad mjölk (Livsmedelsverket)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

När du lämnar opastöriserad mjölk till konsumenter ska du ge en skriftlig information om riskerna med opastöriserad mjölk och hur mjölken ska hanteras. Den skriftliga informationen ska innehålla följande:

 • Upplysning om att mjölken är opastöriserad och kan innehålla hälsofarliga bakterier.
 • Rekommendation om att mjölken ska kokas eller användas i maträtter som genomgår en värmebehandling innan konsumtion.
 • Upplysning om att det är särskilt viktigt att barn, gravida och personer med nedsatt immunförsvar inte konsumerar mjölken utan föregående värmebehandling.
 • Anvisning om hur mjölken ska förvaras.

Du som är mjölkproducent och lämnar ut opastöriserad mjölk måste registrera det hos Länsstyrelsen. Observera att du ska registrera en produktionsinriktning för mjölkproduktionen och en produktionsinriktning för opastöriserad mjölk. Du registrerar utlämning av opastöriserad mjölk genom länsstyrelsernas e-tjänst, (länk längre upp på den här sidan).

Redan registrerad verksamhet

Om din verksamhet redan är registrerad räcker det att du anmäler att du lämnar ut opastöriserad mjölk antingen via e-post eller via telefon:

Idamaria Lundström
Skicka e-post till Idamaria Lundström
Telefon 010-224 83 48


Opastöriserad mjölk är mjölk som inte har hettats upp till en viss temperatur, för att döda bakterier som kan göra oss sjuka, exempelvis campylobacter, ehec och listeria.

Mer information

Livsmedelsverket ger mer information om opastöriserad mjölk som livsmedel:

Opastöriserad mjölk (Livsmedelsverket)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt