Illustration, tält

Friluftsliv

Länet ska ha ett rikt friluftsliv och naturen ska vara tillgänglig för alla. För att utveckla friluftslivet behöver vi arbeta tillsammans mot samma mål. Sverige har tio mål för friluftsliv som ska uppnås till år 2020.

Tio gemensamma mål

Friluftslivet ger oss hälsa, naturförståelse och regional utveckling. Det är några av utgångspunkterna för Sveriges tio mål för friluftsliv som ska uppnås till år 2020. Du kan läsa mer om målen på Naturvårdsverkets webbplats.

Sveriges friluftsmål (Naturvårdsverketlänk till annan webbplats)

De ideella organisationerna och föreningarnas engagemang är avgörande för att kunna erbjuda aktiviteter och kunskap om friluftsliv. Friluftsliv bedrivs till stora delar oorganiserat. Det personliga engagemanget för friluftsliv i natur- och kulturlandskapet är en stark drivkraft.

Friluftsliv definieras som vistelse utomhus i natur- och kulturlandskapet för välbefinnande och naturupplevelser utan krav på tävling.

Vem ansvarar för arbetet?

För goda möjligheter att förbättra friluftslivet lokalt är det viktigt med samarbete och dialog mellan

  • myndigheter
  • kommuner
  • föreningar
  • företag
  • markägare.

Naturvårdsverket står för nationell samordning. På regional nivå har Länsstyrelserna en samordnande och vägledande roll.

Aktuella bidrag och projekt

Kommuner, ensamma eller tillsammans med lokala aktörer, kan söka stöd för lokala naturvårdsinsatser (LONA-bidrag) för att delfinansiera olika naturvårdsprojekt. Bidraget kan användas till projekt som främjar friluftslivet.

Så arbetar vi i Örebro län

I Örebro län arbetar vi enligt de nationella friluftsmålen. Vi har inte tagit fram några övriga regionala mål. Däremot har vi en strategi som går ut på att stötta aktiviteter som innebär att barn och ungdomar kommer ut i naturen. Vi vill också gärna utveckla samarbetet med aktörer inom länet som är verksamma inom områdena friluftsliv och naturturism. Länsstyrelsen kan även bidra ekonomiskt.

Det är Länsstyrelsen, Region Örebro län och Örebro kommun som arbetar övergripande med friluftsliv i länet. På Länsstyrelsen är det följande personer som arbetar med frågorna:

Daniel Bergdahl (Vatten och Naturmiljö)

Mia Geijer (Plan och Kultur)

Anna-Karin Roos (Naturskydd)

Åsa Lindin (Landsbygd och Näringsliv)

Lena Lundkvist (Plan och Kultur)

Vi kommer att inrätta ett samverkansforum för friluftsliv i länet för att samordna arbetet och verksamheterna inom områdena friluftsliv och naturturism. Berörda aktörer skulle kunna vara:

  • Skogsstyrelsen
  • kommunerna
  • enskilda företag
  • föreningar

Mer information kommer när det är inrättat.

Länsstyrelsen håller med jämna mellanrum seminarier för att utveckla arbetet med friluftsliv i länet. Syftet med seminarierna är att främst att främja aktörernas samverkan, ge möjlighet till erfarenhetsutbyte, inspirera och höja kunskapen.

Sök bidrag för aktiviteter som främjar friluftslivet

Föreningar och lokala organisationer kan söka LONA-bidrag för att delfinansiera olika naturvårdsprojekt, i samverkan med kommunen. Bidraget kan användas till projekt som främjar friluftslivet om de utgår från allemansrätten och ligger i linje med de nationella friluftsmålen. För att söka bidrag kontakta Länsstyrelsens friluftslivssamordnare.

Aktuella friluftsprojekt i länet

I länet pågår ett antal projekt som fått bidrag från projekt Friluftsliv under 2017:

Ett projekt om friluftsliv som metod och mål inom ramen för ett samhällsvetenskapligt program.

Tilldelat bidrag: 60 00 kr

Ett projekt med syfte att 500 barn och unga ska ges möjlighet att pröva på fiske som en friluftsverksamhet under en tvåårsperiod.

Tilldelat bidrag: 96 000 kr

Syftet med projektet är att arrangera aktiviteter för personer som önskar komma ut i naturen, träffa folk och kan tänka sig att bli språkvänner. Projektet innefattar även att lära sig vara utomhus vintertid och uppleva naturen även denna årstid tillsammans med andra människor. Målet är att skapa mötesplatser för svensktalande och invandrare utanför kommersiella verksamheter och i naturliga miljöer. Allemansrätten är här en viktig grund.

Tilldelat bidrag: 50 000 kr

Projektet ska integrera uppdragen Friluftsliv och Grön infrastruktur. Genom ekosystemtjänsten rekreation undersöks vilka områden i länet som är mest besökta av människor. Undersökningen görs genom att använda GIS (geografiska informationssystem).

Tilldelat bidrag: 50 000 kr

Lona projekt inom friluftsliv

Projekt

Kommun

Grön promenadslinga på Rävåsen, Rastplats i Bullerdalen

Karlskoga kommun

Naturinformation för barn

Kumla kommun

Genväg till Öuddens vandringsled, Naturguide för Laxå kommun

Laxå kommun

Naturskolan i Sixtorp, Utveckling av natur & grönområden Mullhyttan

Lekebergs kommun

Fågeltorn vid Morskogasjön, Sinnenas stig på Kyrkberget

Lindesbergs kommun

Närnatur Nora

Nora kommun

Naturkontakt för nysvenska familjer, Ässkog en stadsnära mötesplats

Örebro kommun

Kontakt