Tillstånd Natura 2000-område

Det är förbjudet att utan tillstånd bedriva verksamheter eller åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område. Det gäller även åtgärder utanför området om det kan påverka miljön inne i Natura 2000-området.

När behöver du ansöka om tillstånd?

Du behöver tillstånd från Länsstyrelsen för verksamhet eller åtgärder som kan påverka naturmiljön i ett Natura 2000-område på ett betydande sätt. Du kan även behöva tillstånd om du planerar att göra en åtgärd nära ett Natura 2000-område, om det kan påverka miljön inne i området. Det kan till exempel handla om grumlande åtgärder uppströms i ett vattendrag eller anläggning av ett nytt dike som kan påverka våtmarker inom området.

Utgå från områdets bevarandeplan för att bedöma om det finns risk för påverkan.

I vissa fall kan det vara svårt att själv bedöma om en åtgärd kräver tillstånd. Kontakta oss på Länsstyrelsen för att få stöd i din bedömning.

Exempel på när tillstånd kan behövas:

 • Uppföra byggnader eller anläggningar, till exempel vägar, skogsbilvägar, jakttorn och avloppsanläggningar.
 • Samla in växter och djur.
 • Fälla träd, avverka eller ta bort större buskage.
 • Gräva, schakta, fylla ut, till exempel ledningsdragningar.
 • Dika eller göra andra åtgärder som påverkar grundvatten och markvatten.

Ingen avgift för ansökan om tillstånd

Länsstyrelsen tar inte ut någon avgift för att handlägga ansökan om tillstånd för Natura 2000-områden.

Så går ansökan om tillstånd till

Innan du kan skicka en ansökan om tillstånd för ett Natura 2000-område behöver du genomföra ett samråd och ta fram en miljökonsekvensbeskrivning.

Här beskriver vi hur hela processen ser ut och vad du behöver göra, steg för steg:

Tillståndsprocessen inleds med ett samråd. Du som söker tillstånd ansvarar för att genomföra samrådet. I samrådet deltar de som är berörda för att få information och möjlighet att yttra sig. Berörda är:

 • Länsstyrelsen
 • Tillsynsmyndigheten (Länsstyrelsen eller kommunen)
 • De enskilda som kan antas bli särskilt berörda av åtgärden.

Länsstyrelsen beslutar om verksamheten kan anses ha en betydande miljöpåverkan. Om det är så ska ett samråd med fler berörda deltagare ordnas. Vid ett sådant samråd behöver berörda nationella myndigheter vara inbjudna.

Du som söker ska ta fram en Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) med de uppgifter som krävs för prövningen (6 kap. 7 § miljöbalken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.). Om det är lämpligt att allmänheten ska få tillgång till informationen, ska MKB:n kungöras (6 kap. 8 § miljöbalken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.).

Mer information om vad som ska ingå i en miljökonsekvensbeskrivning hittar du i Naturvårdsverkets handbok för Natura 2000 i Sverige. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gör din ansökan så här

 1. Fyll i blanketten:

  Anmälan om samråd eller ansökan om tillstånd vid påverkan på Natura 2000-område Word, 366 kB, öppnas i nytt fönster.
 2. Skriv under och skicka in blanketten med miljökonsekvensbeskrivningen till orebro@lansstyrelsen.se eller:

  Länsstyrelsen i Örebro län
  Vatten och Naturmiljöenheten
  701 86 Örebro

Länsstyrelsen tar inte ut någon avgift för att handlägga ansökan om tillstånd för Natura 2000-områden.

Länsstyrelsen prövar om verksamheten eller åtgärden ensam eller tillsammans med andra pågående eller planerade verksamheter kan skada den livsmiljö som ska skyddas. Länsstyrelsen prövar också om verksamheten eller åtgärden medför att växt- eller djurarter som ska skyddas utsätts för en störning som kan försvåra bevarandet av arterna (7 kap. 28b § miljöbalken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.).

Länsstyrelsen lämnar ett beslut på din ansökan. Du kan antingen få ditt tillstånd beviljat eller avslaget. Om din ansökan beviljas kan tillståndet tidsbegränsas eller vara förenat med villkor. Tillstånd får bara beviljas om verksamheten eller åtgärderna inte kan skada de skyddade livsmiljöerna eller arterna i Natura 2000-området (7 kap. 28 b § miljöbalken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.).

Bevarandeplaner

Vad som ska gälla för varje enskilt Natura 2000-område finns i en särskild bevarandeplan, en för varje område. Den beskriver mer exakt vilka värden som ska bevaras och vilka åtgärder som behöver göras för att bevara arter och naturtyper i området. Syftet och målet med bevarandet beskrivs.

I bevarandeplanen görs också en bedömning om det finns behov av restaurering och vilket skydd eller skötsel som behövs. Planen redogör för vilka verksamheter eller åtgärder som eventuellt kan hota de arter eller livsmiljöer som ska skyddas enligt Natura 2000. Bevarandeplanerna innehåller viktig information för tillståndsprövningar.

I Örebro län finns 136 Natura 2000-områden. Av dessa har 133 bevarandeplaner reviderats under 2017. Processen med att revidera övriga tre områden pågår. Bevarandeplanerna är levande dokument som kan uppdateras när vi får mer kunskap om området.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Djupedal SE0240161.pdfPdf, 13.1 MB. 13.1 MB 2018-05-02 10.30
Dovrasjödalen SE0240051.pdfPdf, 12.7 MB. 12.7 MB 2018-05-02 10.30
Fagertärn SE0240002.pdfPdf, 18.6 MB. 18.6 MB 2018-05-02 10.30
Hagaberg SE0240129.pdfPdf, 9.6 MB. 9.6 MB 2018-05-02 10.30
Harge uddar SE0240120.pdfPdf, 11.8 MB. 11.8 MB 2018-05-02 10.30
Hjärttorp SE0240138.pdfPdf, 11.8 MB. 11.8 MB 2018-05-02 10.30
Kopparbergs äng SE0240106.pdfPdf, 10.3 MB. 10.3 MB 2018-05-02 10.30
Norra Nyckelhult SE0240145.pdfPdf, 10.4 MB. 10.4 MB 2018-05-02 10.30
Norra Vätterns skärgård SE0240045.pdfPdf, 14.7 MB. 14.7 MB 2018-05-02 10.30
Prinskullen SE0240115.pdfPdf, 9.9 MB. 9.9 MB 2018-05-02 10.30
Snavlunda Tjälvesta SE0240004.pdfPdf, 32 MB. 32 MB 2018-05-02 10.30
Spåsa SE0240135.pdfPdf, 12.2 MB. 12.2 MB 2018-05-02 10.30
Sörsjön SE0240087.pdfPdf, 12.4 MB. 12.4 MB 2018-05-02 10.30
Trehörnings masugn SE0240103.pdfPdf, 9.6 MB. 9.6 MB 2018-05-02 10.30
Utnäset SE0240061.pdfPdf, 10.8 MB. 10.8 MB 2018-05-02 10.29
Viken SE0240157.pdfPdf, 12.7 MB. 12.7 MB 2018-05-02 10.29
Vinna SE0240144.pdfPdf, 12.7 MB. 12.7 MB 2018-05-02 10.30
Vättern norra SE0240099.pdfPdf, 2.9 MB. 2.9 MB 2018-06-04 15.29

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Jätteberget SE0240162.pdfPdf, 14.5 MB. 14.5 MB 2018-05-02 10.43
Lidetorpsmon SE0240072.pdfPdf, 11.7 MB. 11.7 MB 2018-05-02 10.43
Lomtjärnsmossen SE0240065.pdfPdf, 13.4 MB. 13.4 MB 2018-05-02 10.43
Östra Sälsjomossen SE0240064.pdfPdf, 13.5 MB. 13.5 MB 2018-05-02 10.44
Stormossen i Mickelsrud_SE0240163.pdfPdf, 14.3 MB. 14.3 MB 2018-06-29 15.48
Vargavidderna SE0240089.pdfPdf, 13.8 MB. 13.8 MB 2018-05-02 10.45

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Bo SE0240128.pdfPdf, 15 MB. 15 MB 2018-04-12 14.04
Broby äng SE0240125.pdfPdf, 10.3 MB. 10.3 MB 2018-04-12 14.04
Dovrasjödalen SE0240051.pdfPdf, 12.7 MB. 12.7 MB 2018-04-12 14.05
Geråsen SE0240062.pdfPdf, 11.2 MB. 11.2 MB 2018-04-12 14.06
Glottrakärret Venerna SE0240079.pdfPdf, 12.9 MB. 12.9 MB 2018-04-12 14.06
Herrfallsäng SE0240053.pdfPdf, 12.7 MB. 12.7 MB 2018-04-12 14.07
Kvismarens naturreservat SE0240058.pdfPdf, 17.2 MB. 17.2 MB 2018-04-12 14.08
Lindhult SE0240126.pdfPdf, 10.8 MB. 10.8 MB 2018-04-12 14.08
Nalavibergs ekäng SE0240057.pdfPdf, 11.2 MB. 11.2 MB 2018-04-12 14.09
Orrkulla SE0240114.pdfPdf, 10.7 MB. 10.7 MB 2018-04-12 14.10
Prastgården SE0240150.pdfPdf, 10.6 MB. 10.6 MB 2018-04-12 14.11
Skåle SE0240111.pdfPdf, 11.5 MB. 11.5 MB 2018-04-12 14.11
Sköllersta prästang SE0240069.pdfPdf, 9.8 MB. 9.8 MB 2018-04-12 14.12
Sotterns Skärgård SE0240011.pdfPdf, 12.9 MB. 12.9 MB 2018-04-12 14.13
Stora Kortorp SE0240137.pdfPdf, 25.1 MB. 25.1 MB 2018-04-12 14.14
Svennevadsån SE0240164.pdfPdf, 11.9 MB. 11.9 MB 2018-04-12 14.15
Tomta hagar SE0240116.pdfPdf, 13.4 MB. 13.4 MB 2018-04-12 14.15
Ullavi SE0240113.pdfPdf, 10.8 MB. 10.8 MB 2018-04-12 14.16
Viby ekäng SE0240118.pdfPdf, 3.3 MB. 3.3 MB 2018-04-12 14.18

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Björskogsnäs SE0240035.pdfPdf, 7.8 MB. 7.8 MB 2018-04-12 14.26
Grängshytteforsarna SE0240073.pdfPdf, 14 MB. 14 MB 2018-04-12 14.27
Hammarmossen SE0240036.pdfPdf, 13.8 MB. 13.8 MB 2018-04-12 14.31
Kamptjarnsbrännan SE0240081.pdfPdf, 14.6 MB. 14.6 MB 2018-04-12 14.31
Kindla SE0240039.pdfPdf, 18.3 MB. 18.3 MB 2018-04-12 14.32
Knuthöjdsmossen SE0240037.pdfPdf, 12 MB. 12 MB 2018-04-12 16.37
Murstensdalen SE0240034.pdfPdf, 14.2 MB. 14.2 MB 2018-04-12 16.38
Römyren SE0240042.pdfPdf, 20.9 MB. 20.9 MB 2018-04-12 16.38
Ställbergsmossen SE0240043.pdfPdf, 1.9 MB. 1.9 MB 2018-04-12 16.39
Uttertjärnsberget SE0240160.pdfPdf, 20.4 MB. 20.4 MB 2018-04-12 16.39
Västeråsmossen SE0240048.pdfPdf, 1.7 MB. 1.7 MB 2018-04-12 16.40

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Fisksjön SE0240052.pdfPdf, 12.3 MB. 12.3 MB 2018-04-12 16.43
Högforsskogen SE0240119.pdfPdf, 19.7 MB. 19.7 MB 2018-04-12 16.43
Råmossen Lomtjärnsmossen SE0240021.pdfPdf, 20.3 MB. 20.3 MB 2018-04-12 16.44
Torkesviken SE0240127.pdfPdf, 11.2 MB. 11.2 MB 2018-04-12 16.45
Trangärdet SE0240022.pdfPdf, 15.6 MB. 15.6 MB 2018-04-12 16.45

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Björka lertag SE0240078.pdfPdf, 5.3 MB. 5.3 MB 2018-04-12 16.48
Kvismarens naturreservat SE0240058.pdfPdf, 17.2 MB. 17.2 MB 2018-04-12 16.49
Norra Mossby SE0240153.pdfPdf, 11 MB. 11 MB 2018-04-12 16.49
Södra Mossby SE0240154.pdfPdf, 9.8 MB. 9.8 MB 2018-04-12 16.49
Vissberga lertag SE0240134.pdfPdf, 7.4 MB. 7.4 MB 2018-04-12 16.50

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Grönelid SE0240151.pdfPdf, 12.5 MB. 12.5 MB 2018-05-02 10.53
Juarbergen SE0240066.pdfPdf, 12.7 MB. 12.7 MB 2018-05-02 10.53
Kojemossen SE0240104.pdfPdf, 14.5 MB. 14.5 MB 2018-05-02 10.54
Kråksjöåsen SE0240071.pdfPdf, 13 MB. 13 MB 2018-05-02 10.54
Näset SE0240147.pdfPdf, 11.1 MB. 11.1 MB 2018-05-02 10.54
Rankemossen SE0240007.pdfPdf, 13.7 MB. 13.7 MB 2018-05-02 10.55
Rockebro SE0240070.pdfPdf, 9.1 MB. 9.1 MB 2018-05-02 10.55
Skagershultsmossen SE0240009.pdfPdf, 13.7 MB. 13.7 MB 2018-05-02 10.56
Tivedens nationalpark SE0240001.pdfPdf, 14.3 MB. 14.3 MB 2018-05-02 10.56
Vargavidderna SE0240089.pdfPdf, 13.8 MB. 13.8 MB 2018-05-02 10.56
Västra och Stora Kroktärn SE0240124.pdfPdf, 11.3 MB. 11.3 MB 2018-05-02 10.57

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Dunderklintarna SE0240132.pdfPdf, 13 MB. 13 MB 2018-05-02 11.00
Ekåsen SE0240056.pdfPdf, 11 MB. 11 MB 2018-05-02 11.01
Garphyttans nationalpark SE0240054.pdfPdf, 15 MB. 15 MB 2018-05-02 11.01
Härvest norra SE0240141.pdfPdf, 11.6 MB. 11.6 MB 2018-05-02 11.01
Jönsaskogen SE0240121.pdfPdf, 13.7 MB. 13.7 MB 2018-05-02 11.02
Kroksjöskogen SE0240122.pdfPdf, 20.1 MB. 20.1 MB 2018-05-02 11.02
Lekeberga Sälven SE0240110.pdfPdf, 11.4 MB. 11.4 MB 2018-05-02 11.03
Lekhyttan SE0240140.pdfPdf, 10.2 MB. 10.2 MB 2018-05-02 11.03
Sixtorp SE0240139.pdfPdf, 11.6 MB. 11.6 MB 2018-05-02 11.04
Skagershultsmossen SE0240009.pdfPdf, 13.7 MB. 13.7 MB 2018-05-02 11.04
Skagershultsmossen Torp SE0240091.pdfPdf, 13.7 MB. 13.7 MB 2018-05-02 11.05
Södra Vissboda SE0240143.pdfPdf, 12 MB. 12 MB 2018-05-02 11.05
Svartkärr SE0240084.pdfPdf, 14.5 MB. 14.5 MB 2018-05-02 11.05
Svenshyttan SE0240142.pdfPdf, 10.5 MB. 10.5 MB 2018-05-02 11.06
Trystorps ekäng SE0240075.pdfPdf, 13.3 MB. 13.3 MB 2018-05-02 11.06
Ugglehöjden SE0240020.pdfPdf, 19.6 MB. 19.6 MB 2018-05-02 11.07
Äspsätter SE0240130.pdfPdf, 9.5 MB. 9.5 MB 2018-06-29 15.57

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Finnåkerssjön Österhammarssjön SE0240146.pdfPdf, 15.1 MB. 15.1 MB 2018-05-02 11.08
Grönbo SE0240032.pdfPdf, 15.1 MB. 15.1 MB 2018-05-02 11.09
Helgedomen SE0240067.pdfPdf, 13.1 MB. 13.1 MB 2018-05-02 11.10
Känäs SE0240098.pdfPdf, 12.2 MB. 12.2 MB 2018-05-02 11.10
Kindla SE0240039.pdfPdf, 15.7 MB. 15.7 MB 2018-05-02 11.10
Lejakärret SE0240090.pdfPdf, 11.6 MB. 11.6 MB 2018-05-02 11.11
Liaskogen SE0240030.pdfPdf, 8.1 MB. 8.1 MB 2018-05-02 11.11
Munkhyttan SE0240088.pdfPdf, 14.5 MB. 14.5 MB 2018-05-02 11.12
Råsvalens naturreservat SE0240076.pdfPdf, 10.4 MB. 10.4 MB 2018-05-02 11.12
Spångabäcken SE0240086.pdfPdf, 16 MB. 16 MB 2018-05-02 11.12
Spångabäcken norra SE0240100.pdfPdf, 11.7 MB. 11.7 MB 2018-05-02 11.13

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Brattforsen SE0240093.pdfPdf, 18.9 MB. 18.9 MB 2018-05-02 11.26
Nittenmossen östraSE0240085.pdfPdf, 12.9 MB. 12.9 MB 2018-05-02 11.26
Nittälvsbrännan SE0240117.pdfPdf, 20.4 MB. 20.4 MB 2018-05-02 11.27
Salboknös SE0240040.pdfPdf, 14.8 MB. 14.8 MB 2018-05-02 11.28
Uttertjärnsberget SE0240160.pdfPdf, 20.4 MB. 20.4 MB 2018-05-02 11.29
Övre Nittälvsdalen SE0240107.pdfPdf, 21.8 MB. 21.8 MB 2018-05-02 11.28

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Bromängen SE0240159.pdfPdf, 13 MB. 13 MB 2018-05-02 11.32
Dammossen Röbergshagsmossen SE0240105.pdfPdf, 15.4 MB. 15.4 MB 2018-05-02 11.33
Erikaberget SE0240097.pdfPdf, 14.3 MB. 14.3 MB 2018-05-02 11.33
Håkansbodaberget SE0240096.pdfPdf, 12.8 MB. 12.8 MB 2018-05-02 11.34
Hyttebacken SE0240149.pdfPdf, 7.8 MB. 7.8 MB 2018-05-02 11.34
Järleån SE0240063.pdfPdf, 15.8 MB. 15.8 MB 2018-05-02 11.35
Kvarnbacken Lärkesån SE0240028.pdfPdf, 11 MB. 11 MB 2018-05-02 11.35
Lillsjöbäcken Järlhyttebäcken SE0240077.pdfPdf, 22.1 MB. 22.1 MB 2018-05-02 11.35
Limberget SE0240038.pdfPdf, 14.1 MB. 14.1 MB 2018-05-02 11.36
Näsmarkerna SE0240024.pdfPdf, 12.5 MB. 12.5 MB 2018-05-02 11.36
Tallskaten SE0240092.pdfPdf, 13.1 MB. 13.1 MB 2018-05-02 11.37
Venakärret SE0240133.pdfPdf, 589.7 kB. 589.7 kB 2018-05-02 11.37
Venen SE0240148.pdfPdf, 11 MB. 11 MB 2018-05-02 11.38
Älvhytteängen SE0240055.pdfPdf, 17.9 MB. 17.9 MB 2018-05-02 11.31

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Berga SE0240152.pdfPdf, 13.3 MB. 13.3 MB 2018-05-02 11.40
Berget SE0240158.pdfPdf, 5.3 MB. 5.3 MB 2018-05-02 11.40
Brunstorpskärret SE0240029.pdfPdf, 10.1 MB. 10.1 MB 2018-05-02 11.41
Ekeby Almby SE0240155.pdfPdf, 10.7 MB. 10.7 MB 2018-05-02 11.41
Fåran SE0240083.pdfPdf, 7.6 MB. 7.6 MB 2018-05-02 11.41
Grythem SE0240108.pdfPdf, 11.3 MB. 11.3 MB 2018-05-02 11.42
Hässelkulla SE0240123.pdfPdf, 10.7 MB. 10.7 MB 2018-05-02 11.42
Klockarudden SE0240112.pdfPdf, 6.5 MB. 6.5 MB 2018-05-02 11.42
Latorpsängarna SE0240017.pdfPdf, 12 MB. 12 MB 2018-05-02 11.43
Lindön SE0240136.pdfPdf, 9.4 MB. 9.4 MB 2018-05-02 12.18
Mantorp SE0240074.pdfPdf, 14.1 MB. 14.1 MB 2018-05-02 12.19
Olles hage SE0240101.pdfPdf, 11.3 MB. 11.3 MB 2018-05-02 12.19
Oset Rynningeviken SE0240059.pdfPdf, 12.6 MB. 12.6 MB 2018-05-02 12.20
Slyte SE0240109.pdfPdf, 11.6 MB. 11.6 MB 2018-05-02 12.21
Sotterns Skärgård_SE0240011.pdfPdf, 12.9 MB. 12.9 MB 2018-05-02 12.22
Sörön SE0240082.pdfPdf, 11.8 MB. 11.8 MB 2018-05-02 12.21
Tysslingen SE0240156.pdfPdf, 13.9 MB. 13.9 MB 2018-05-02 12.22
Tåsta SE0240094.pdfPdf, 11 MB. 11 MB 2018-05-02 12.22
Ånnaboda SE0240131.pdfPdf, 14.5 MB. 14.5 MB 2018-05-02 11.40
Östra Trolldalen SE0240027.pdfPdf, 11.8 MB. 11.8 MB 2018-05-02 12.21

Ytterligare dispens/tillstånd kan krävas för naturreservat

Tänk på att många Natura 2000-områden i Sverige skyddas genom att de är naturreservat. Om området som du behöver tillstånd för är ett naturreservat kan du behöva söka dispens eller tillstånd enligt naturreseratsbestämmelserna för området.

Dispenser och tillstånd för övriga naturskydd

Läs mer i Miljöbalken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.:

 • Kapitel 4 – Om markanvändningsbestämmelser och Natura 2000
 • Kapitel 7 – Dispens från naturreservatsföreskrifter och tillstånd inom Natura 2000

Kontakt