Tillstånd Natura 2000-område

Det är förbjudet att utan tillstånd bedriva verksamheter eller åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område. Det gäller även åtgärder utanför området om det kan påverka miljön inne i Natura 2000-området.

När behöver du ansöka om tillstånd?

Du behöver tillstånd från Länsstyrelsen för verksamhet eller åtgärder som kan påverka naturmiljön i ett Natura 2000-område på ett betydande sätt. Du kan även behöva tillstånd om du planerar att göra en åtgärd nära ett Natura 2000-område, om det kan påverka miljön inne i området. Det kan till exempel handla om grumlande åtgärder uppströms i ett vattendrag eller anläggning av ett nytt dike som kan påverka våtmarker inom området.

Utgå från områdets bevarandeplan för att bedöma om det finns risk för påverkan.

I vissa fall kan det vara svårt att själv bedöma om en åtgärd kräver tillstånd. Kontakta oss på Länsstyrelsen för att få stöd i din bedömning.

Exempel på när tillstånd kan behövas:

 • Uppföra byggnader eller anläggningar, till exempel vägar, skogsbilvägar, jakttorn och avloppsanläggningar.
 • Samla in växter och djur.
 • Fälla träd, avverka eller ta bort större buskage.
 • Gräva, schakta, fylla ut, till exempel ledningsdragningar.
 • Dika eller göra andra åtgärder som påverkar grundvatten och markvatten.

Ingen avgift för ansökan om tillstånd

Länsstyrelsen tar inte ut någon avgift för att handlägga ansökan om tillstånd för Natura 2000-områden.

Så går ansökan om tillstånd till

Innan du kan skicka en ansökan om tillstånd för ett Natura 2000-område behöver du genomföra ett samråd och ta fram en miljökonsekvensbeskrivning.

Här beskriver vi hur hela processen ser ut och vad du behöver göra, steg för steg:

Tillståndsprocessen inleds med ett samråd. Du som söker tillstånd ansvarar för att genomföra samrådet. I samrådet deltar de som är berörda för att få information och möjlighet att yttra sig. Berörda är:

 • Länsstyrelsen
 • Tillsynsmyndigheten (Länsstyrelsen eller kommunen)
 • De enskilda som kan antas bli särskilt berörda av åtgärden.

Länsstyrelsen beslutar om verksamheten kan anses ha en betydande miljöpåverkan. Om det är så ska ett samråd med fler berörda deltagare ordnas. Vid ett sådant samråd behöver berörda nationella myndigheter vara inbjudna.

Du som söker ska ta fram en Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) med de uppgifter som krävs för prövningen (6 kap. 7 § miljöbalkenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster). Om det är lämpligt att allmänheten ska få tillgång till informationen, ska MKB:n kungöras (6 kap. 8 § miljöbalkenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster).

Mer information om vad som ska ingå i en miljökonsekvensbeskrivning hittar du i Naturvårdsverkets handbok för Natura 2000 i Sverige.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Gör din ansökan så här

 1. Fyll i blanketten:

  Anmälan om samråd eller ansökan om tillstånd vid påverkan på Natura 2000-områdeWord
 2. Skriv under och skicka in blanketten med miljökonsekvensbeskrivningen till orebro@lansstyrelsen.se eller:

  Länsstyrelsen i Örebro län
  Vatten och Naturmiljöenheten
  701 86 Örebro

Länsstyrelsen tar inte ut någon avgift för att handlägga ansökan om tillstånd för Natura 2000-områden.

Länsstyrelsen prövar om verksamheten eller åtgärden ensam eller tillsammans med andra pågående eller planerade verksamheter kan skada den livsmiljö som ska skyddas. Länsstyrelsen prövar också om verksamheten eller åtgärden medför att växt- eller djurarter som ska skyddas utsätts för en störning som kan försvåra bevarandet av arterna (7 kap. 28b § miljöbalkenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster).

Länsstyrelsen lämnar ett beslut på din ansökan. Du kan antingen få ditt tillstånd beviljat eller avslaget. Om din ansökan beviljas kan tillståndet tidsbegränsas eller vara förenat med villkor. Tillstånd får bara beviljas om verksamheten eller åtgärderna inte kan skada de skyddade livsmiljöerna eller arterna i Natura 2000-området (7 kap. 28 b § miljöbalkenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster).

Bevarandeplaner

Vad som ska gälla för varje enskilt Natura 2000-område finns i en särskild bevarandeplan, en för varje område. Den beskriver mer exakt vilka värden som ska bevaras och vilka åtgärder som behöver göras för att bevara arter och naturtyper i området. Syftet och målet med bevarandet beskrivs.

I bevarandeplanen görs också en bedömning om det finns behov av restaurering och vilket skydd eller skötsel som behövs. Planen redogör för vilka verksamheter eller åtgärder som eventuellt kan hota de arter eller livsmiljöer som ska skyddas enligt Natura 2000. Bevarandeplanerna innehåller viktig information för tillståndsprövningar.

I Örebro län finns 136 Natura 2000-områden. Av dessa har 133 bevarandeplaner reviderats under 2017. Processen med att revidera övriga tre områden pågår. Bevarandeplanerna är levande dokument som kan uppdateras när vi får mer kunskap om området.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Djupedal SE0240161.pdf 13.1 MB 2018-05-02 10.30
Dovrasjödalen SE0240051.pdf 12.7 MB 2018-05-02 10.30
Fagertärn SE0240002.pdf 18.6 MB 2018-05-02 10.30
Hagaberg SE0240129.pdf 9.6 MB 2018-05-02 10.30
Harge uddar SE0240120.pdf 11.8 MB 2018-05-02 10.30
Hjärttorp SE0240138.pdf 11.8 MB 2018-05-02 10.30
Kopparbergs äng SE0240106.pdf 10.3 MB 2018-05-02 10.30
Norra Nyckelhult SE0240145.pdf 10.4 MB 2018-05-02 10.30
Norra Vätterns skärgård SE0240045.pdf 14.7 MB 2018-05-02 10.30
Prinskullen SE0240115.pdf 9.9 MB 2018-05-02 10.30
Snavlunda Tjälvesta SE0240004.pdf 32 MB 2018-05-02 10.30
Spåsa SE0240135.pdf 12.2 MB 2018-05-02 10.30
Sörsjön SE0240087.pdf 12.4 MB 2018-05-02 10.30
Trehörnings masugn SE0240103.pdf 9.6 MB 2018-05-02 10.30
Utnäset SE0240061.pdf 10.8 MB 2018-05-02 10.29
Viken SE0240157.pdf 12.7 MB 2018-05-02 10.29
Vinna SE0240144.pdf 12.7 MB 2018-05-02 10.30
Vättern norra SE0240099.pdf 2.9 MB 2018-06-04 15.29
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Jätteberget SE0240162.pdf 14.5 MB 2018-05-02 10.43
Lidetorpsmon SE0240072.pdf 11.7 MB 2018-05-02 10.43
Lomtjärnsmossen SE0240065.pdf 13.4 MB 2018-05-02 10.43
Östra Sälsjomossen SE0240064.pdf 13.5 MB 2018-05-02 10.44
Stormossen i Mickelsrud_SE0240163.pdf 14.3 MB 2018-06-29 15.48
Vargavidderna SE0240089.pdf 13.8 MB 2018-05-02 10.45
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Bo SE0240128.pdf 15 MB 2018-04-12 14.04
Broby äng SE0240125.pdf 10.3 MB 2018-04-12 14.04
Dovrasjödalen SE0240051.pdf 12.7 MB 2018-04-12 14.05
Geråsen SE0240062.pdf 11.2 MB 2018-04-12 14.06
Glottrakärret Venerna SE0240079.pdf 12.9 MB 2018-04-12 14.06
Herrfallsäng SE0240053.pdf 12.7 MB 2018-04-12 14.07
Kvismarens naturreservat SE0240058.pdf 17.2 MB 2018-04-12 14.08
Lindhult SE0240126.pdf 10.8 MB 2018-04-12 14.08
Nalavibergs ekäng SE0240057.pdf 11.2 MB 2018-04-12 14.09
Orrkulla SE0240114.pdf 10.7 MB 2018-04-12 14.10
Prastgården SE0240150.pdf 10.6 MB 2018-04-12 14.11
Skåle SE0240111.pdf 11.5 MB 2018-04-12 14.11
Sköllersta prästang SE0240069.pdf 9.8 MB 2018-04-12 14.12
Sotterns Skärgård SE0240011.pdf 12.9 MB 2018-04-12 14.13
Stora Kortorp SE0240137.pdf 25.1 MB 2018-04-12 14.14
Svennevadsån SE0240164.pdf 11.9 MB 2018-04-12 14.15
Tomta hagar SE0240116.pdf 13.4 MB 2018-04-12 14.15
Ullavi SE0240113.pdf 10.8 MB 2018-04-12 14.16
Viby ekäng SE0240118.pdf 3.3 MB 2018-04-12 14.18
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Björskogsnäs SE0240035.pdf 7.8 MB 2018-04-12 14.26
Grängshytteforsarna SE0240073.pdf 14 MB 2018-04-12 14.27
Hammarmossen SE0240036.pdf 13.8 MB 2018-04-12 14.31
Kamptjarnsbrännan SE0240081.pdf 14.6 MB 2018-04-12 14.31
Kindla SE0240039.pdf 18.3 MB 2018-04-12 14.32
Knuthöjdsmossen SE0240037.pdf 12 MB 2018-04-12 16.37
Murstensdalen SE0240034.pdf 14.2 MB 2018-04-12 16.38
Römyren SE0240042.pdf 20.9 MB 2018-04-12 16.38
Ställbergsmossen SE0240043.pdf 1.9 MB 2018-04-12 16.39
Uttertjärnsberget SE0240160.pdf 20.4 MB 2018-04-12 16.39
Västeråsmossen SE0240048.pdf 1.7 MB 2018-04-12 16.40
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Fisksjön SE0240052.pdf 12.3 MB 2018-04-12 16.43
Högforsskogen SE0240119.pdf 19.7 MB 2018-04-12 16.43
Råmossen Lomtjärnsmossen SE0240021.pdf 20.3 MB 2018-04-12 16.44
Torkesviken SE0240127.pdf 11.2 MB 2018-04-12 16.45
Trangärdet SE0240022.pdf 15.6 MB 2018-04-12 16.45
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Björka lertag SE0240078.pdf 5.3 MB 2018-04-12 16.48
Kvismarens naturreservat SE0240058.pdf 17.2 MB 2018-04-12 16.49
Norra Mossby SE0240153.pdf 11 MB 2018-04-12 16.49
Södra Mossby SE0240154.pdf 9.8 MB 2018-04-12 16.49
Vissberga lertag SE0240134.pdf 7.4 MB 2018-04-12 16.50
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Grönelid SE0240151.pdf 12.5 MB 2018-05-02 10.53
Juarbergen SE0240066.pdf 12.7 MB 2018-05-02 10.53
Kojemossen SE0240104.pdf 14.5 MB 2018-05-02 10.54
Kråksjöåsen SE0240071.pdf 13 MB 2018-05-02 10.54
Näset SE0240147.pdf 11.1 MB 2018-05-02 10.54
Rankemossen SE0240007.pdf 13.7 MB 2018-05-02 10.55
Rockebro SE0240070.pdf 9.1 MB 2018-05-02 10.55
Skagershultsmossen SE0240009.pdf 13.7 MB 2018-05-02 10.56
Tivedens nationalpark SE0240001.pdf 14.3 MB 2018-05-02 10.56
Vargavidderna SE0240089.pdf 13.8 MB 2018-05-02 10.56
Västra och Stora Kroktärn SE0240124.pdf 11.3 MB 2018-05-02 10.57
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Dunderklintarna SE0240132.pdf 13 MB 2018-05-02 11.00
Ekåsen SE0240056.pdf 11 MB 2018-05-02 11.01
Garphyttans nationalpark SE0240054.pdf 15 MB 2018-05-02 11.01
Härvest norra SE0240141.pdf 11.6 MB 2018-05-02 11.01
Jönsaskogen SE0240121.pdf 13.7 MB 2018-05-02 11.02
Kroksjöskogen SE0240122.pdf 20.1 MB 2018-05-02 11.02
Lekeberga Sälven SE0240110.pdf 11.4 MB 2018-05-02 11.03
Lekhyttan SE0240140.pdf 10.2 MB 2018-05-02 11.03
Sixtorp SE0240139.pdf 11.6 MB 2018-05-02 11.04
Skagershultsmossen SE0240009.pdf 13.7 MB 2018-05-02 11.04
Skagershultsmossen Torp SE0240091.pdf 13.7 MB 2018-05-02 11.05
Södra Vissboda SE0240143.pdf 12 MB 2018-05-02 11.05
Svartkärr SE0240084.pdf 14.5 MB 2018-05-02 11.05
Svenshyttan SE0240142.pdf 10.5 MB 2018-05-02 11.06
Trystorps ekäng SE0240075.pdf 13.3 MB 2018-05-02 11.06
Ugglehöjden SE0240020.pdf 19.6 MB 2018-05-02 11.07
Äspsätter SE0240130.pdf 9.5 MB 2018-06-29 15.57
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Finnåkerssjön Österhammarssjön SE0240146.pdf 15.1 MB 2018-05-02 11.08
Grönbo SE0240032.pdf 15.1 MB 2018-05-02 11.09
Helgedomen SE0240067.pdf 13.1 MB 2018-05-02 11.10
Känäs SE0240098.pdf 12.2 MB 2018-05-02 11.10
Kindla SE0240039.pdf 15.7 MB 2018-05-02 11.10
Lejakärret SE0240090.pdf 11.6 MB 2018-05-02 11.11
Liaskogen SE0240030.pdf 8.1 MB 2018-05-02 11.11
Munkhyttan SE0240088.pdf 14.5 MB 2018-05-02 11.12
Råsvalens naturreservat SE0240076.pdf 10.4 MB 2018-05-02 11.12
Spångabäcken SE0240086.pdf 16 MB 2018-05-02 11.12
Spångabäcken norra SE0240100.pdf 11.7 MB 2018-05-02 11.13
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Brattforsen SE0240093.pdf 18.9 MB 2018-05-02 11.26
Nittenmossen östraSE0240085.pdf 12.9 MB 2018-05-02 11.26
Nittälvsbrännan SE0240117.pdf 20.4 MB 2018-05-02 11.27
Salboknös SE0240040.pdf 14.8 MB 2018-05-02 11.28
Uttertjärnsberget SE0240160.pdf 20.4 MB 2018-05-02 11.29
Övre Nittälvsdalen SE0240107.pdf 21.8 MB 2018-05-02 11.28
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Bromängen SE0240159.pdf 13 MB 2018-05-02 11.32
Dammossen Röbergshagsmossen SE0240105.pdf 15.4 MB 2018-05-02 11.33
Erikaberget SE0240097.pdf 14.3 MB 2018-05-02 11.33
Håkansbodaberget SE0240096.pdf 12.8 MB 2018-05-02 11.34
Hyttebacken SE0240149.pdf 7.8 MB 2018-05-02 11.34
Järleån SE0240063.pdf 15.8 MB 2018-05-02 11.35
Kvarnbacken Lärkesån SE0240028.pdf 11 MB 2018-05-02 11.35
Lillsjöbäcken Järlhyttebäcken SE0240077.pdf 22.1 MB 2018-05-02 11.35
Limberget SE0240038.pdf 14.1 MB 2018-05-02 11.36
Näsmarkerna SE0240024.pdf 12.5 MB 2018-05-02 11.36
Tallskaten SE0240092.pdf 13.1 MB 2018-05-02 11.37
Venakärret SE0240133.pdf 589.7 kB 2018-05-02 11.37
Venen SE0240148.pdf 11 MB 2018-05-02 11.38
Älvhytteängen SE0240055.pdf 17.9 MB 2018-05-02 11.31
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Berga SE0240152.pdf 13.3 MB 2018-05-02 11.40
Berget SE0240158.pdf 5.3 MB 2018-05-02 11.40
Brunstorpskärret SE0240029.pdf 10.1 MB 2018-05-02 11.41
Ekeby Almby SE0240155.pdf 10.7 MB 2018-05-02 11.41
Fåran SE0240083.pdf 7.6 MB 2018-05-02 11.41
Grythem SE0240108.pdf 11.3 MB 2018-05-02 11.42
Hässelkulla SE0240123.pdf 10.7 MB 2018-05-02 11.42
Klockarudden SE0240112.pdf 6.5 MB 2018-05-02 11.42
Latorpsängarna SE0240017.pdf 12 MB 2018-05-02 11.43
Lindön SE0240136.pdf 9.4 MB 2018-05-02 12.18
Mantorp SE0240074.pdf 14.1 MB 2018-05-02 12.19
Olles hage SE0240101.pdf 11.3 MB 2018-05-02 12.19
Oset Rynningeviken SE0240059.pdf 12.6 MB 2018-05-02 12.20
Slyte SE0240109.pdf 11.6 MB 2018-05-02 12.21
Sotterns Skärgård_SE0240011.pdf 12.9 MB 2018-05-02 12.22
Sörön SE0240082.pdf 11.8 MB 2018-05-02 12.21
Tysslingen SE0240156.pdf 13.9 MB 2018-05-02 12.22
Tåsta SE0240094.pdf 11 MB 2018-05-02 12.22
Ånnaboda SE0240131.pdf 14.5 MB 2018-05-02 11.40
Östra Trolldalen SE0240027.pdf 11.8 MB 2018-05-02 12.21

Ytterligare dispens/tillstånd kan krävas för naturreservat

Tänk på att många Natura 2000-områden i Sverige skyddas genom att de är naturreservat. Om området som du behöver tillstånd för är ett naturreservat kan du behöva söka dispens eller tillstånd enligt naturreseratsbestämmelserna för området.

Dispenser och tillstånd för övriga naturskydd

Läs mer i Miljöbalkenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster:

 • Kapitel 4 – Om markanvändningsbestämmelser och Natura 2000
 • Kapitel 7 – Dispens från naturreservatsföreskrifter och tillstånd inom Natura 2000

Kontakt