Tillstånd Natura 2000-område

Det är förbjudet att utan tillstånd bedriva verksamheter eller åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område. Det gäller även åtgärder utanför området om det kan påverka miljön inne i Natura 2000-området.

När behöver du ansöka om tillstånd?

Du behöver tillstånd från Länsstyrelsen för verksamhet eller åtgärder som kan påverka naturmiljön i ett Natura 2000-område på ett betydande sätt. Du kan även behöva tillstånd om du planerar att göra en åtgärd nära ett Natura 2000-område, om det kan påverka miljön inne i området. Det kan till exempel handla om grumlande åtgärder uppströms i ett vattendrag eller anläggning av ett nytt dike som kan påverka våtmarker inom området.

Utgå från områdets bevarandeplan för att bedöma om det finns risk för påverkan. Du hittar bevarandeplaner i Naturvårdsverkets karta över skyddad natur:

Natura 2000-områden i Naturvårdsverkets karttjänst Skyddad natur Länk till annan webbplats.

Hjälp för att använda kartverktyget Skyddad natur på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

I vissa fall kan det vara svårt att själv bedöma om en åtgärd kräver tillstånd. Kontakta oss på Länsstyrelsen för att få stöd i din bedömning.

Exempel på när tillstånd kan behövas:

 • Uppföra byggnader eller anläggningar, till exempel vägar, skogsbilvägar, jakttorn och avloppsanläggningar.
 • Samla in växter och djur.
 • Fälla träd, avverka eller ta bort större buskage.
 • Gräva, schakta, fylla ut, till exempel ledningsdragningar.
 • Dika eller göra andra åtgärder som påverkar grundvatten och markvatten.

Ingen avgift för ansökan om tillstånd

Länsstyrelsen tar inte ut någon avgift för att handlägga ansökan om tillstånd för Natura 2000-områden.

Så går ansökan om tillstånd till

Innan du kan skicka en ansökan om tillstånd för ett Natura 2000-område behöver du genomföra ett samråd och ta fram en miljökonsekvensbeskrivning.

Här beskriver vi hur hela processen ser ut och vad du behöver göra, steg för steg:

Tillståndsprocessen inleds med ett samråd. Du som söker tillstånd ansvarar för att genomföra samrådet. I samrådet deltar de som är berörda för att få information och möjlighet att yttra sig. Berörda är:

 • Länsstyrelsen
 • Tillsynsmyndigheten (Länsstyrelsen eller kommunen)
 • De enskilda som kan antas bli särskilt berörda av åtgärden.

Länsstyrelsen beslutar om verksamheten kan anses ha en betydande miljöpåverkan. Om det är så ska ett samråd med fler berörda deltagare ordnas. Vid ett sådant samråd behöver berörda nationella myndigheter vara inbjudna.

Du som söker ska ta fram en Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) med de uppgifter som krävs för prövningen (6 kap. 7 § miljöbalken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.). Om det är lämpligt att allmänheten ska få tillgång till informationen, ska MKB:n kungöras (6 kap. 8 § miljöbalken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.).

Mer information om vad som ska ingå i en miljökonsekvensbeskrivning hittar du i Naturvårdsverkets handbok för Natura 2000 i Sverige. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gör din ansökan så här

 1. Fyll i blanketten:

  Anmälan om samråd eller ansökan om tillstånd vid påverkan på Natura 2000-område Word, 366 kB, öppnas i nytt fönster.
 2. Skriv under och skicka in blanketten med miljökonsekvensbeskrivningen till orebro@lansstyrelsen.se eller:

  Länsstyrelsen i Örebro län
  Vatten och Naturmiljöenheten
  701 86 Örebro

Länsstyrelsen tar inte ut någon avgift för att handlägga ansökan om tillstånd för Natura 2000-områden.

Länsstyrelsen prövar om verksamheten eller åtgärden ensam eller tillsammans med andra pågående eller planerade verksamheter kan skada den livsmiljö som ska skyddas. Länsstyrelsen prövar också om verksamheten eller åtgärden medför att växt- eller djurarter som ska skyddas utsätts för en störning som kan försvåra bevarandet av arterna (7 kap. 28b § miljöbalken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.).

Länsstyrelsen lämnar ett beslut på din ansökan. Du kan antingen få ditt tillstånd beviljat eller avslaget. Om din ansökan beviljas kan tillståndet tidsbegränsas eller vara förenat med villkor. Tillstånd får bara beviljas om verksamheten eller åtgärderna inte kan skada de skyddade livsmiljöerna eller arterna i Natura 2000-området (7 kap. 28 b § miljöbalken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.).

Bevarandeplaner

Vad som ska gälla för varje enskilt Natura 2000-område finns i en särskild bevarandeplan, en för varje område. Den beskriver mer exakt vilka värden som ska bevaras och vilka åtgärder som behöver göras för att bevara arter och naturtyper i området. Syftet och målet med bevarandet beskrivs.

I bevarandeplanen görs också en bedömning om det finns behov av restaurering och vilket skydd eller skötsel som behövs. Planen redogör för vilka verksamheter eller åtgärder som eventuellt kan hota de arter eller livsmiljöer som ska skyddas enligt Natura 2000. Bevarandeplanerna innehåller viktig information för tillståndsprövningar.

I Örebro län finns 136 Natura 2000-områden. Av dessa har 133 bevarandeplaner reviderats under 2017. Processen med att revidera övriga tre områden pågår. Bevarandeplanerna är levande dokument som kan uppdateras när vi får mer kunskap om området.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Djupedal SE0240161.pdf Pdf, 13.1 MB. 13.1 MB 2018-05-02 10.30
Dovrasjödalen SE0240051.pdf Pdf, 12.7 MB. 12.7 MB 2018-05-02 10.30
Fagertärn SE0240002.pdf Pdf, 18.6 MB. 18.6 MB 2018-05-02 10.30
Hagaberg SE0240129.pdf Pdf, 9.6 MB. 9.6 MB 2018-05-02 10.30
Harge uddar SE0240120.pdf Pdf, 11.8 MB. 11.8 MB 2018-05-02 10.30
Hjärttorp SE0240138.pdf Pdf, 11.8 MB. 11.8 MB 2018-05-02 10.30
Kopparbergs äng SE0240106.pdf Pdf, 10.3 MB. 10.3 MB 2018-05-02 10.30
Norra Nyckelhult SE0240145.pdf Pdf, 10.4 MB. 10.4 MB 2018-05-02 10.30
Norra Vätterns skärgård SE0240045.pdf Pdf, 14.7 MB. 14.7 MB 2018-05-02 10.30
Prinskullen SE0240115.pdf Pdf, 9.9 MB. 9.9 MB 2018-05-02 10.30
Snavlunda Tjälvesta SE0240004.pdf Pdf, 32 MB. 32 MB 2018-05-02 10.30
Spåsa SE0240135.pdf Pdf, 12.2 MB. 12.2 MB 2018-05-02 10.30
Sörsjön SE0240087.pdf Pdf, 12.4 MB. 12.4 MB 2018-05-02 10.30
Trehörnings masugn SE0240103.pdf Pdf, 9.6 MB. 9.6 MB 2018-05-02 10.30
Utnäset SE0240061.pdf Pdf, 10.8 MB. 10.8 MB 2018-05-02 10.29
Viken SE0240157.pdf Pdf, 12.7 MB. 12.7 MB 2018-05-02 10.29
Vinna SE0240144.pdf Pdf, 12.7 MB. 12.7 MB 2018-05-02 10.30
Vättern norra SE0240099.pdf Pdf, 2.9 MB. 2.9 MB 2018-06-04 15.29

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Jätteberget SE0240162.pdf Pdf, 14.5 MB. 14.5 MB 2018-05-02 10.43
Lidetorpsmon SE0240072.pdf Pdf, 11.7 MB. 11.7 MB 2018-05-02 10.43
Lomtjärnsmossen SE0240065.pdf Pdf, 13.4 MB. 13.4 MB 2018-05-02 10.43
Östra Sälsjömossen SE0240064.pdf Pdf, 13.5 MB. 13.5 MB 2018-05-02 10.44
Stormossen i Mickelsrud_SE0240163.pdf Pdf, 14.3 MB. 14.3 MB 2018-06-29 15.48
Vargavidderna SE0240089.pdf Pdf, 13.8 MB. 13.8 MB 2018-05-02 10.45

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Bo SE0240128.pdf Pdf, 15 MB. 15 MB 2018-04-12 14.04
Broby äng SE0240125.pdf Pdf, 10.3 MB. 10.3 MB 2018-04-12 14.04
Dovrasjödalen SE0240051.pdf Pdf, 12.7 MB. 12.7 MB 2018-04-12 14.05
Geråsen SE0240062.pdf Pdf, 11.2 MB. 11.2 MB 2018-04-12 14.06
Glottrakärret Venerna SE0240079.pdf Pdf, 12.9 MB. 12.9 MB 2018-04-12 14.06
Herrfallsäng SE0240053.pdf Pdf, 12.7 MB. 12.7 MB 2018-04-12 14.07
Kvismarens naturreservat SE0240058.pdf Pdf, 17.2 MB. 17.2 MB 2018-04-12 14.08
Lindhult SE0240126.pdf Pdf, 10.8 MB. 10.8 MB 2018-04-12 14.08
Nalavibergs ekäng SE0240057.pdf Pdf, 11.2 MB. 11.2 MB 2018-04-12 14.09
Orrkulla SE0240114.pdf Pdf, 10.7 MB. 10.7 MB 2018-04-12 14.10
Prästgården SE0240150.pdf Pdf, 10.6 MB. 10.6 MB 2018-04-12 14.11
Skåle SE0240111.pdf Pdf, 11.5 MB. 11.5 MB 2018-04-12 14.11
Sköllersta prästäng SE0240069.pdf Pdf, 9.8 MB. 9.8 MB 2018-04-12 14.12
Sotterns Skärgård SE0240011.pdf Pdf, 12.9 MB. 12.9 MB 2018-04-12 14.13
Stora Kortorp SE0240137.pdf Pdf, 25.1 MB. 25.1 MB 2018-04-12 14.14
Svennevadsån SE0240164.pdf Pdf, 11.9 MB. 11.9 MB 2018-04-12 14.15
Tomta hagar SE0240116.pdf Pdf, 13.4 MB. 13.4 MB 2018-04-12 14.15
Ullavi SE0240113.pdf Pdf, 10.8 MB. 10.8 MB 2018-04-12 14.16
Viby ekäng SE0240118.pdf Pdf, 3.3 MB. 3.3 MB 2018-04-12 14.18

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Björskogsnäs SE0240035.pdf Pdf, 7.8 MB. 7.8 MB 2018-04-12 14.26
Grängshytteforsarna SE0240073.pdf Pdf, 14 MB. 14 MB 2018-04-12 14.27
Hammarmossen SE0240036.pdf Pdf, 13.8 MB. 13.8 MB 2018-04-12 14.31
Kamptjärnsbrännan SE0240081.pdf Pdf, 14.6 MB. 14.6 MB 2021-10-27 11.54
Kindla SE0240039.pdf Pdf, 18.3 MB. 18.3 MB 2018-04-12 14.32
Knuthöjdsmossen SE0240037.pdf Pdf, 12 MB. 12 MB 2018-04-12 16.37
Murstensdalen SE0240034.pdf Pdf, 14.2 MB. 14.2 MB 2018-04-12 16.38
Römyren SE0240042.pdf Pdf, 20.9 MB. 20.9 MB 2018-04-12 16.38
Ställbergsmossen SE0240043.pdf Pdf, 1.9 MB. 1.9 MB 2018-04-12 16.39
Uttertjärnsberget SE0240160.pdf Pdf, 20.4 MB. 20.4 MB 2018-04-12 16.39
Västeråsmossen SE0240048.pdf Pdf, 1.7 MB. 1.7 MB 2018-04-12 16.40

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Fisksjön SE0240052.pdf Pdf, 12.3 MB. 12.3 MB 2018-04-12 16.43
Högforsskogen SE0240119.pdf Pdf, 19.7 MB. 19.7 MB 2018-04-12 16.43
Råmossen Lomtjärnsmossen SE0240021.pdf Pdf, 20.3 MB. 20.3 MB 2018-04-12 16.44
Torkesviken SE0240127.pdf Pdf, 11.2 MB. 11.2 MB 2018-04-12 16.45
Trangärdet SE0240022.pdf Pdf, 15.6 MB. 15.6 MB 2018-04-12 16.45

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Björka lertag SE0240078.pdf Pdf, 5.3 MB. 5.3 MB 2018-04-12 16.48
Kvismarens naturreservat SE0240058.pdf Pdf, 17.2 MB. 17.2 MB 2018-04-12 16.49
Norra Mossby SE0240153.pdf Pdf, 11 MB. 11 MB 2018-04-12 16.49
Södra Mossby SE0240154.pdf Pdf, 9.8 MB. 9.8 MB 2018-04-12 16.49
Vissberga lertag SE0240134.pdf Pdf, 7.4 MB. 7.4 MB 2018-04-12 16.50

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Grönelid SE0240151.pdf Pdf, 12.5 MB. 12.5 MB 2018-05-02 10.53
Juarbergen SE0240066.pdf Pdf, 12.7 MB. 12.7 MB 2018-05-02 10.53
Kojemossen SE0240104.pdf Pdf, 14.5 MB. 14.5 MB 2018-05-02 10.54
Kråksjöåsen SE0240071.pdf Pdf, 13 MB. 13 MB 2018-05-02 10.54
Näset SE0240147.pdf Pdf, 11.1 MB. 11.1 MB 2018-05-02 10.54
Rankemossen SE0240007.pdf Pdf, 13.7 MB. 13.7 MB 2018-05-02 10.55
Rockebro SE0240070.pdf Pdf, 9.1 MB. 9.1 MB 2018-05-02 10.55
Skagershultsmossen SE0240009.pdf Pdf, 13.7 MB. 13.7 MB 2018-05-02 10.56
Tivedens nationalpark SE0240001.pdf Pdf, 14.3 MB. 14.3 MB 2018-05-02 10.56
Vargavidderna SE0240089.pdf Pdf, 13.8 MB. 13.8 MB 2018-05-02 10.56
Västra och Stora Kroktjärn SE0240124.pdf Pdf, 11.3 MB. 11.3 MB 2018-05-02 10.57

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Dunderklintarna SE0240132.pdf Pdf, 13 MB. 13 MB 2018-05-02 11.00
Ekåsen SE0240056.pdf Pdf, 11 MB. 11 MB 2018-05-02 11.01
Garphyttans nationalpark SE0240054.pdf Pdf, 15 MB. 15 MB 2018-05-02 11.01
Härvest norra SE0240141.pdf Pdf, 11.6 MB. 11.6 MB 2018-05-02 11.01
Jönsaskogen SE0240121.pdf Pdf, 13.7 MB. 13.7 MB 2018-05-02 11.02
Kroksjöskogen SE0240122.pdf Pdf, 20.1 MB. 20.1 MB 2018-05-02 11.02
Lekeberga Sälven SE0240110.pdf Pdf, 11.4 MB. 11.4 MB 2018-05-02 11.03
Lekhyttan SE0240140.pdf Pdf, 10.2 MB. 10.2 MB 2018-05-02 11.03
Sixtorp SE0240139.pdf Pdf, 11.6 MB. 11.6 MB 2018-05-02 11.04
Skagershultsmossen SE0240009.pdf Pdf, 13.7 MB. 13.7 MB 2018-05-02 11.04
Skagershultsmossen Torp SE0240091.pdf Pdf, 13.7 MB. 13.7 MB 2018-05-02 11.05
Södra Vissboda SE0240143.pdf Pdf, 12 MB. 12 MB 2018-05-02 11.05
Svartkärr SE0240084.pdf Pdf, 14.5 MB. 14.5 MB 2018-05-02 11.05
Svenshyttan SE0240142.pdf Pdf, 10.5 MB. 10.5 MB 2018-05-02 11.06
Trystorps ekäng SE0240075.pdf Pdf, 13.3 MB. 13.3 MB 2018-05-02 11.06
Ugglehöjden SE0240020.pdf Pdf, 19.6 MB. 19.6 MB 2018-05-02 11.07
Äspsätter SE0240130.pdf Pdf, 9.5 MB. 9.5 MB 2018-06-29 15.57

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Finnåkerssjön Österhammarssjön SE0240146.pdf Pdf, 15.1 MB. 15.1 MB 2018-05-02 11.08
Grönbo SE0240032.pdf Pdf, 15.1 MB. 15.1 MB 2018-05-02 11.09
Helgedomen SE0240067.pdf Pdf, 13.1 MB. 13.1 MB 2018-05-02 11.10
Känäs SE0240098.pdf Pdf, 12.2 MB. 12.2 MB 2018-05-02 11.10
Kindla SE0240039.pdf Pdf, 15.7 MB. 15.7 MB 2018-05-02 11.10
Lejakärret SE0240090.pdf Pdf, 11.6 MB. 11.6 MB 2018-05-02 11.11
Liaskogen SE0240030.pdf Pdf, 8.1 MB. 8.1 MB 2018-05-02 11.11
Munkhyttan SE0240088.pdf Pdf, 14.5 MB. 14.5 MB 2018-05-02 11.12
Råsvalens naturreservat SE0240076.pdf Pdf, 10.4 MB. 10.4 MB 2018-05-02 11.12
Spångabäcken SE0240086.pdf Pdf, 16 MB. 16 MB 2018-05-02 11.12
Spångabäcken norra SE0240100.pdf Pdf, 11.7 MB. 11.7 MB 2018-05-02 11.13

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Brattforsen SE0240093.pdf Pdf, 18.9 MB. 18.9 MB 2018-05-02 11.26
Nittenmossen östraSE0240085.pdf Pdf, 12.9 MB. 12.9 MB 2018-05-02 11.26
Nittälvsbrännan SE0240117.pdf Pdf, 20.4 MB. 20.4 MB 2018-05-02 11.27
Salboknös SE0240040.pdf Pdf, 14.8 MB. 14.8 MB 2018-05-02 11.28
Uttertjärnsberget SE0240160.pdf Pdf, 20.4 MB. 20.4 MB 2018-05-02 11.29
Övre Nittälvsdalen SE0240107.pdf Pdf, 21.8 MB. 21.8 MB 2018-05-02 11.28

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Bromängen SE0240159.pdf Pdf, 13 MB. 13 MB 2018-05-02 11.32
Dammossen Röbergshagemossen SE0240105.pdf Pdf, 15.4 MB. 15.4 MB 2018-05-02 11.33
Erikaberget SE0240097.pdf Pdf, 14.3 MB. 14.3 MB 2018-05-02 11.33
Håkansbodaberget SE0240096.pdf Pdf, 12.8 MB. 12.8 MB 2018-05-02 11.34
Hyttebacken SE0240149.pdf Pdf, 7.8 MB. 7.8 MB 2018-05-02 11.34
Järleån SE0240063.pdf Pdf, 15.8 MB. 15.8 MB 2018-05-02 11.35
Kvarnbacken Lärkesån SE0240028.pdf Pdf, 11 MB. 11 MB 2018-05-02 11.35
Lillsjöbäcken Järlhyttebäcken SE0240077.pdf Pdf, 22.1 MB. 22.1 MB 2018-05-02 11.35
Limberget SE0240038.pdf Pdf, 14.1 MB. 14.1 MB 2018-05-02 11.36
Näsmarkerna SE0240024.pdf Pdf, 12.5 MB. 12.5 MB 2018-05-02 11.36
Tallskaten SE0240092.pdf Pdf, 13.1 MB. 13.1 MB 2018-05-02 11.37
Venakärret SE0240133.pdf Pdf, 589.7 kB. 589.7 kB 2018-05-02 11.37
Venen SE0240148.pdf Pdf, 11 MB. 11 MB 2018-05-02 11.38
Älvhytteängen SE0240055.pdf Pdf, 17.9 MB. 17.9 MB 2018-05-02 11.31

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Berga SE0240152.pdf Pdf, 13.3 MB. 13.3 MB 2018-05-02 11.40
Berget SE0240158.pdf Pdf, 5.3 MB. 5.3 MB 2018-05-02 11.40
Brunstorpskärret SE0240029.pdf Pdf, 10.1 MB. 10.1 MB 2018-05-02 11.41
Ekeby Almby SE0240155.pdf Pdf, 10.7 MB. 10.7 MB 2018-05-02 11.41
Fåran SE0240083.pdf Pdf, 7.6 MB. 7.6 MB 2018-05-02 11.41
Grythem SE0240108.pdf Pdf, 11.3 MB. 11.3 MB 2018-05-02 11.42
Hässelkulla SE0240123.pdf Pdf, 10.7 MB. 10.7 MB 2018-05-02 11.42
Klockarudden SE0240112.pdf Pdf, 6.5 MB. 6.5 MB 2018-05-02 11.42
Latorpsängarna SE0240017.pdf Pdf, 12 MB. 12 MB 2018-05-02 11.43
Lindön SE0240136.pdf Pdf, 9.4 MB. 9.4 MB 2018-05-02 12.18
Mantorp SE0240074.pdf Pdf, 14.1 MB. 14.1 MB 2018-05-02 12.19
Olles hage SE0240101.pdf Pdf, 11.3 MB. 11.3 MB 2018-05-02 12.19
Oset Rynningeviken SE0240059.pdf Pdf, 12.6 MB. 12.6 MB 2018-05-02 12.20
Slyte SE0240109.pdf Pdf, 11.6 MB. 11.6 MB 2018-05-02 12.21
Sotterns Skärgård_SE0240011.pdf Pdf, 12.9 MB. 12.9 MB 2018-05-02 12.22
Sörön SE0240082.pdf Pdf, 11.8 MB. 11.8 MB 2018-05-02 12.21
Tysslingen SE0240156.pdf Pdf, 13.9 MB. 13.9 MB 2018-05-02 12.22
Tåsta SE0240094.pdf Pdf, 11 MB. 11 MB 2018-05-02 12.22
Ånnaboda SE0240131.pdf Pdf, 14.5 MB. 14.5 MB 2018-05-02 11.40
Östra Trolldalen SE0240027.pdf Pdf, 11.8 MB. 11.8 MB 2018-05-02 12.21

Ytterligare dispens/tillstånd kan krävas för naturreservat

Tänk på att många Natura 2000-områden i Sverige skyddas genom att de är naturreservat. Om området som du behöver tillstånd för är ett naturreservat kan du behöva söka dispens eller tillstånd enligt bestämmelserna för områdets naturreservat.

Dispenser och tillstånd för övriga naturskydd

Läs mer i Miljöbalken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.:

 • Kapitel 4 – Om markanvändningsbestämmelser och Natura 2000
 • Kapitel 7 – Dispens från naturreservatsföreskrifter och tillstånd inom Natura 2000

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00