Åtgärd i naturmiljön

Ska du utföra en åtgärd som riskerar att väsentligt ändra naturmiljön? Då måste du först samråda med Länsstyrelsen. Det gäller även områden som inte är skyddade.

När ska du göra anmäla om samråd?

Om du vill utföra en åtgärd i landskapet som kan väsentligt ändra naturmiljön ska du först samråda med Länsstyrelsen. Vi, eller annan berörd myndighet, avgör om åtgärden får utföras och vilka eventuella villkor som gäller. Detta gäller för alla områden, inte bara skyddade områden.

Ibland kan det vara svårt att bedöma i hur stor omfattning åtgärden kan komma att ändra naturmiljön. Även i tveksamma fall bör du göra en anmälan. Om du inte anmäler åtgärden, måste du som har utfört åtgärden kunna bevisa att naturmiljön inte har ändrats.

Anmälan om samråd krävs alltid vid anläggande av allmänna skoterleder.

Vid dessa tillfällen är det vanligtvis lämpligt att anmäla om samråd:

 • ordna större evenemang inom friluftsliv, till exempel orienterings- eller cykeltävlingar
 • arbeta med ledningar
 • husbehovstäkter
 • vindkraftverk lägre än 50 meter, mast/torn
 • åtgärder på särskilt skyddsvärda träd
 • anläggning eller ändring av enskilda vägar i känsliga naturmiljöer
 • eller vid andra prospekteringar.

Stöd till verksamhetsutövare vid underhållsröjning på Miljösamverkan Sveriges webbplats
Länk till annan webbplats.

Stöd till verksamhetsutövare vid förläggning av markkabel på Miljösamverkan Sveriges webbplats
Länk till annan webbplats.

Inför anmälan om samråd 

 • Du ska anmäla om samråd enligt 12 kap 6§ miljöbalken.
 • Anmäl minst sex veckor innan du planerar att genomföra åtgärden.
 • För alla anmälningar är det viktigt att du som söker först har tagit reda på vilka natur- och kulturvärden som finns i området.
 • Om risken finns för påverkan av natur- och kulturvärden ska du ange vilka försiktighetsåtgärder som vidtagits för att minimera påverkan.

Beskriv åtgärderna noga i din anmälan

Det är viktigt att du i din anmälan noga beskriver de åtgärder som ska vidtas samt vilka anpassningar du tänker göra för att förhindra eller begränsa skadan på naturmiljön. Det ska tydligt framgå vilka anpassningar du tänker göra med hänsyn till berörda natur- och kulturmiljövärden.

Vad händer när du skickat in en anmälan om samråd?

Du får en bekräftelse från oss att din anmälan har kommit in och Länsstyrelsen påbörjar granskningen av din anmälan. Om underlaget behöver kompletteras med mer uppgifter kommer vi att kontakta dig. Ett bra och tydligt underlag underlättar och minskar ned tiden för handläggningen.

 • Om vår bedömning är att de åtgärder som beskrivs och hur de ska utföras, inte har någon påverkan eller en begränsad påverkan på naturmiljön kommer vi meddela dig att vi inte har något att erinra mot den anmälda åtgärden och dess utförande.
 • Om vår bedömning är att fler anpassningar av åtgärden behövs, än de du själv har beskrivit i anmälan, kommer du få ett beslut om föreläggande om försiktighetsmått alternativt att Länsstyrelsen förbjuder åtgärden.

Anmäl samråd i våra e-tjänster

Samråd för ledningar

Om åtgärden gäller att dra nya eller byta ut luft- och markledningar, rasera, underhållsröja, trädsäkra/kantträdsavverka och bredda befintliga ledningsgator med mera.

Samråd för husbehovstäkter

Om åtgärden gäller husbehovstäkt av naturgrus, berg, matjord, morän, torv, sand, lera med mera.

Samråd för mast/torn eller vindkraftverk lägre än 50 meter

Om åtgärden gäller uppförande av mast/torn eller vindkraftverk lägre än 50 meter

Samråd för prospekteringsarbeten

Om åtgärden gäller geofysiska mätningar, geokemisk provtagning, moränprovtagning, diamantborrning, karteringsdiken med mera.

Samråd för övriga verksamheter

Om åtgärden till exempel gäller att schakta i större omfattning, bygga vägar, bygga anläggning på marken för solelsproduktion, tippa och lägga upp rivningsmassor om det inte är anmälningspliktigt enligt 9 kapitlet miljöbalken, anlägga leder för vandring, ridning och skoteråkning, genomföra större friluftsaktiviteter, friluftstävlingar med många deltagare eller rennäringsanläggningar. 

Åtgärder på särskilt skyddsvärda träd

Om en åtgärd på ett särskilt skyddsvärt träd kan komma att väsentligt ändra naturmiljön ska den som planerar att vidta åtgärden lämna in en anmälan för samråd. Gå in under Samråd för övriga verksamheter här ovan och anmäl om samråd via vår e-tjänst.

Vägledning för samråd om åtgärder på skyddsvärda träd hos Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Åtgärder i skog

Om åtgärden eller verksamheten gäller skogsbruksåtgärder ska samrådsanmälan göras till Skogsstyrelsen.

Åtgärder inom militära områden

Om åtgärden eller verksamheten gäller inom militära områden där Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Försvarets materielverk och Försvarets radioanstalt är verksamma ska samrådsanmälan göras till Försvarsinspektören för hälsa och miljö (FIHM).

Kommunens roll

Om Länsstyrelsen har överlåtit tillsynsansvaret till kommunen ska samrådsanmälan göras till kommunen.

Åtgärder som kräver andra tillstånd

För åtgärder vid fornlämning, i vattenmiljö eller i skyddade områden behöver du i regel söka tillstånd eller göra en anmälan. Det vill säga andra tillstånd eller anmälningar än den för samråd.

För att få gräva eller på annat sätt påverka en fornlämning måste du ha ett tillstånd från Länsstyrelsen.

Tillstånd i fornlämningar

Om du planerar för arbeten i vatten behöver du antingen göra en anmälan eller söka tillstånd hos Länsstyrelsen.

Anmälan eller tillstånd till vattenverksamhet

Åtgärder i skyddade områden, som till exempel naturreservat, kan vara förbjudna eller kräva tillstånd. Områdets föreskrifter reglerar vad som får göras på platsen. Småbiotoper, till exempel stenmurar och trädalléer, i odlingslandskapet är också skyddade. Vid arbeten som riskerar att skada stenmurar, åkerholmar, odlingsrösen källor, småvatten eller öppna diken och alléer behövs dispens från det generella biotopskyddet.

Tillstånd och dispenser i skyddad natur

Samråd för åtgärder inom Drumlinområdet

Inom Drumlinområdet vid Hackvad omfattas ett antal åtgärder av särskild samrådsplikt. Det innebär att samråd alltid ska göras med Länsstyrelsen, minst två månader innan åtgärden ska utföras.

Drumlinområdet kring Hackvad är beläget på västra Närkeslätten och är uppdelat på Lekebergs, Kumla och Hallsbergs kommuner. Landskapet inom området är en del av den sammanhängande slätten som löper från Hjälmarens stränder och som avgränsas av de höglänta skogsområdena Kilsbergen och Tiveden.

Landskapet kännetecknas av de många drumliner som löper i nord-sydlig riktning genom området. Drumliner är moränkullar som bildats vid den senaste inlandsisens avsmältning och uppträder som flackt välvda kullar i landskapet. Västra närkeslätten innehåller ett av landets främsta områden med drumliner och innehåller en stor formrikedom, från små runda moränformer till stora långsträckta spolformade kullar med tydlig nord-sydlig riktning. Markanvändningen bestående av jordbruk med stort inslag av bete skapar ett öppet landskap med många lövträd, främst i form av ekhagar och alléer.

Området är både riksintresse för naturvården och kulturmiljön.

Fördjupad beskrivning av Drumlinområdet
Pdf, 2.5 MB, öppnas i nytt fönster.
Karta över Drumlinområdet Öppnas i nytt fönster.
Kungörelse om skydd av Drumlinområdet Pdf, 459.7 kB, öppnas i nytt fönster.

 • Utvändig ändring av byggnad, såvitt det yttre utseendet avsevärt påverkas.
 • Här omfattas även byte av beklädnad inklusive takbeläggning samt ommålning med annan färg än tidigare.
 • Uppförande eller tillbyggnad av ekonomibyggnad.
 • Täkt av sten, grus, sand, lera, matjord, torv eller andra jordarter för markinnehavarens behov*.
 • Tippning eller utfyllnad som inte är tillfällig.
 • Nyanläggning eller ombyggnad av väg utanför tomtmark eller därmed jämförligt område.
 • Uppsättning av stolpar eller luftledning utanför tomtmark eller därmed jämförligt område.
 • Kalavverkning av lövträdsbestånd mindre än 0,5 hektar.
 • Plantering av skog på mark som inte är skogsmark.
 • Uppodling av skogsmark, naturlig betesmark eller sankmark.
 • Torrläggning av sankmark inom ett område (före detta Skarbysjön) angivet kartor på som hör till beslutet.

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00