Vattenuttag

Att ta vatten från naturen kallas i lagstiftningen för bortledande av vatten. Det innebär att man leder bort yt- eller grundvatten. Vattenuttag sker främst för dricksvattenförsörjning, men även för bevattning, industriprocesser och utvinning av värme eller kyla, samt i skadeförebyggande och skadeavhjälpande syfte.

Alla vattenuttag kräver tillstånd, enligt miljöbalkens 11 kap 9 §. Dock kan vissa mindre vattenuttag anmälas till Länsstyrelsen enligt 11 kap 9 a § miljöbalken.

Om det är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen skadas genom vattenuttagets inverkan på vattenförhållandena krävs inte tillstånd eller anmälan, enligt undataget i 11 kap. 12 § i miljöbalken.

Ytvattenuttag

För att få leda bort ytvatten krävs oftast tillstånd från mark- och miljödomstolen. För mindre vattenuttag som inte har någon påverkan av betydelse på miljön, närliggande fastigheter eller annan verksamhet, kan en anmälan till länsstyrelsen vara tillräcklig.

Anmälningsplikten gäller för:

 • Bortledande av högst 600 m3 ytvatten per dygn från ett vattendrag, dock högst 100 000 m3 per år, eller utförande av anläggningar för detta.
 • Bortledande av högst 1 000 m3 ytvatten per dygn från ett annat vattenområde än vattendrag, dock högst 200 000 m3 per år, eller utförande av anläggningar för detta.

Påverkan av ytvattenuttag:

 • Vattendrag sinar.
 • Våtmarker, magasin och sjöar får sänkta vattennivåer och bottnar friläggs.
 • Försämrade levnadsförhållanden för djur och växter i vattendraget.
 • Om dämning sker för att skapa en vattenreserv hindras vattenlevande organismer, exempelvis fisk, i sina naturliga förflyttningar.
 • Andra som gör uttag nedströms får mindre vatten.

Ovanstående punkter behöver utredas innan ett ytvattenuttag. Det kan exempelvis behövas:

 • Inventering av biologiska värden i vattendraget och kvalificerad bedömning av hur dessa värden kan påverkas av uttaget.
 • Kunskap om vid vilka vattennivåer och flöden det finns utrymme att ta vatten utan att riskera skador.
 • För kontroll kan det behövas installation av en pegel (nivåmätare) eller flödesmätare.

Särskilt värdefulla vattendrag - kontakta länsstyrelsen

I Örebro län finns vattendrag som är särskilt värdefulla utifrån vattendragets naturvärden. I flera av dem finns känsliga mussel- och fiskbestånd och därför kan särskild hänsyn behöva tas vid ytvattenuttag.

Inför ett vattenuttag i länets särskilt värdefulla vattendrag behöver du kontakta Länsstyrelsen i Örebro län. I dessa vatten behöver särskild hänsyn tas. Ett uttag av vatten kan vara förbjudet, kräva tillstånd eller en anmälan.

Hällefors kommun
Brunnshyttebäcken
Flosjöbäcken
Limmingsbäcken*
Sirsjöbäcken

Laxå kommun
Skagersholmsån

Lekebergs kommun
Lekhytteån
Lillån (från Multen)
Lillån (från Vekhyttan)

Ljusnarsbergs kommun
Bredsjöbäcken
Lammitjärnsbäcken

Nora kommun
Bondabrobäcken*
Fagerbobäcken*
Kvarnbäcken-Lerkesån*
Lillsjöbäcken*
Smygarebäcken
Vasslabäcken-Meshattbäcken*
Venaån*

Örebro kommun
Bondabrobäcken*
Falkabäcken

* Vattendrag som ligger i eller i del av naturreservat. Reservatets föreskrifter gäller.

Det finns fler värdefulla vattendrag i länet, utöver de som listas ovan. För dessa vattendrag gäller anmälan, tillstånd eller undantag enligt 11 kap. i miljöbalken. En fullständig lista med både särskilt värdefulla vattendrag och värdefulla vattendrag finns nedan.

Förteckning med Särskilt värdefulla vattendrag och Värdefulla vattendragPDF

Broschyr om att använda vatten från naturen

broschyrframsida som visar vatten och skog runt i kring

I broschyren får du veta mer om:

 • Vattenuttag
 • Påverkan på livet i vattnet
 • Särskilt värdefulla vattendrag
 • Så säger lagen
 • Alternativ till vattenuttag.

Använda vatten från naturen – Vad gäller vid vattenuttag från en bäck, å eller sjö?

Grundvattenuttag

Bortledande av grundvatten kräver alltid tillstånd, med ett undantag som du kan läsa mer om längre ner på sidan. Tillstånd krävs inte heller om det är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen skadas genom vattenverksamhetens inverkan på vattenförhållandena. Det är du som verksamhetsutövare som ansvarar för att göra denna bedömning.

Grundvattenuttag görs antingen ur jord eller ur berg. Vid bedömning av konsekvenserna av ett grundvattenuttag är det viktigt att identifiera påverkansområdet.

Påverkan av grundvattenuttag:

 • Närliggande brunnar sinar.
 • Våtmarker och magasin som avspeglar grundvattennivån torkar ut.
 • Vattendrag som försörjs med utläckande grundvatten sinar.
 • Sättningar i byggnader vid speciella jordlagerförhållanden.

Ovanstående punkter behöver utredas. Underlag som kan behövas:

 • Beskrivning av påverkan på vattennivån för närliggande brunnar, vattendrag, våtmarker och dammar.
 • Vattenbalansberäkning.
 • Dokumenterad provpumpning och beräknad avsänkningstratt.
 • Beskrivning av risk för sättningar i byggnader

Kommunen kan besluta om tillståndsplikt för enskilda brunnar inom vissa geografiska områden, exempelvis om problem finns med saltvatteninträngning eller vattentillgång.

Undantag från tillståndsplikt

En vattentäkt för en en- eller tvåfamiljsfastighets eller jordbruksfastighets husbehovsförbrukning eller värmeförsörjning kräver inte tillstånd eller anmälan.

Begreppet vattentäkt definieras som bortledande av ytvatten eller grundvatten för vattenförsörjning, värmeutvinning eller bevattning.

Bevattningsförbud

Under perioder av torka kan Länsstyrelsen besluta om att förbjuda vattenuttag.

Kontakt