Illustration, Reglerbar dränering

Markavvattning och diken

Ska du ta bort oönskat vatten genom dränering eller dikning, eller göra en invallning? Det kan räknas som markavvattning, vilket är förbjudet i stora delar av Sverige. För att få utföra markavvattning behöver du alltid söka tillstånd, och om det är förbud måste du även söka dispens.

Markavvattning är dels åtgärder som görs för att ta bort oönskat vatten genom dränering eller dikning, dels åtgärder som innebär skydd mot vatten, exempelvis invallning.

Om åtgärderna är tänkta att bli beständiga och bidra till förändringar i markens vattenförhållanden måste du kontakta oss. Syftet med åtgärderna är avgörande om det är markavvattning eller inte. Om åtgärderna ökar markens lämplighet för ett visst ändamål och effekten kommer att vara varaktig är det en form av markavvattning. Exempel på markavvattning är dikning, bortledning av vatten och invallning.

Skyddsdikning av skogsmark i samband med avverkning eller dikesrensning räknas inte som markavvattning.

Dispens och tillstånd för markavvattning

Markavvattning kräver tillstånd enligt 11 kapitlet 13 § i miljöbalken. I stora delar av Sverige är det förbjudet att avvattna mark. Då behövs dispens från det generella markavvattningsförbudet.

Ett beslut om dispens innebär inte att det är tillåtet att markavvattna. Dispens från förbudet är en förutsättning för att tillstånd ska kunna ges, vilket innebär två prövningar.

Det krävs alltid tillstånd för att dika eller på annat sätt genomföra markavvattning. Länsstyrelsen eller Mark- och miljödomstolen prövar ärendet.

Markavvattnings- och fornlämningsärenden i skog

Via e-tjänster hos Skogsstyrelsen kan du skicka in ärenden som hanteras av olika myndigheter och som har koppling till skog. E-tjänsten är gemensam mellan Skogsstyrelsen och länsstyrelserna.

E-tjänsten hanterar följande ärenden med koppling till Länsstyrelsens ansvarsområden

 • fornlämningar som berörs av avverkning eller anläggning av väg
 • markavvattning i skogsmark.

Bredda eller fördjupa ett befintligt dike

Vill du gräva djupare eller bredare i ett befintligt dike än ursprunglig dimension, för att exempelvis öka mängden vatten som leds bort? Då kan åtgärden innebära ny markavvattning. Markavvattning kräver alltid tillstånd. I vissa län är markavvattning förbjudet och du behöver därför också ansöka om dispens.

Ansökan om tillstånd gör du enligt 11 kapitlet 9 § i miljöbalken och eventuell ansökan om dispens gör du enligt 11 kapitlet 14 § i miljöbalken.

Nytt naturtillstånd

Om ett dike inte har underhållits under en mycket lång tidsperiod kan det uppstå ett så kallat nytt naturtillstånd. Om du vill börja underhålla det gamla diket igen, betraktas åtgärden som markavvattning och kräver då tillstånd och eventuellt dispens. I tveksamma fall är det alltid bäst att du samråder med Länsstyrelsen.

Naturliga vattendrag

Naturliga vattendrag som inte utgör dikningsföretag eller annan tillståndsgiven anläggning, rensas vanligtvis inte. Om du vill gräva eller rensa i ett vattendrag kan åtgärden behöva anmälas till Länsstyrelsen. I vissa fall kan sådana åtgärder även kräva tillstånd och dispens.

Kommuner med markavvattningsförbud i Örebro län

Många våtmarker har dikats ut och de som finns kvar utgör bara en liten del av den tidigare våtmarksytan. Markavvattning är därför förbjudet i dessa områden. Syftet med förbudet är att kraftigt begränsa eller sätta stopp för markavvattning i de delar av landet där det är särskilt viktigt att bevara våtmarker. Det beror på att det i våtmarker finns ett unikt djur- och växtliv som behöver skyddas.

I Örebro län är det markavvattningsförbud i följande kommuner:

 • Askersund
 • Hallsberg
 • Kumla
 • Laxå
 • Örebro

Ansök först om dispens där det är markavvattningsförbud

Om det är förbjudet att avvattna den mark du vill ha tillstånd för behöver du först söka dispens. Kontakta oss om du vill ansöka om dispens, kontaktuppgifter hittar du längst ner på den här sidan.
 

 I ansökan om dispens ska det framgå:

 • vilken mark som ska avvattnas
 • Vilka diken eller andra anläggningar som ska utföras
 • vilka särskilda skäl som finns för att dispens ska kunna medges
 • hur natur- och kulturvärden kan komma att påverkas.

Dispens innebär inte att det är tillåtet att markavvattna

Länsstyrelsen beslutar om det är möjligt att lämna dispens. Ett beslut om dispens från förbudet att markavvattna innebär inte att det är tillåtet att markavvattna. Dispensen visar bara att det finns förutsättning för att få tillstånd.

Ansök om tillstånd för markavvattning

 1. Samråd med berörda parter
  Innan du skickar in din ansökan om tillstånd ska du i ett tidigt skede vända dig till oss och enskilt berörda för samråd. Lämna uppgifter om verksamhetens lokalisering, omfattning och utformning samt förutsedd miljöpåverkan.

  I samrådet deltar du tillsammans med oss och eventuellt andra myndigheter som berörs, exempelvis Skogsstyrelsen eller kommunen.
 2. Beslut efter samråd
  Länsstyrelsen fattar beslut om den planerade markavvattningen kan antas medföra:
  - betydande miljöpåverkan
  - ej betydande miljöpåverkan
  - miljöpåverkan utan betydelse

  Beslutet avgör hur omfattande din ansökan om tillstånd för markavvattning behöver vara. Om vi beslutar om ej betydande miljöpåverkan eller miljöpåverkan utan betydelse avslutas samrådsprocessen. Om vi beslutar om betydande miljöpåverkan ska samrådet utökas med övriga berörda statliga myndigheter.
 3. Skicka ansökan om tillstånd
  När samrådsprocessen är över skickar du in en ansökan om tillstånd för markavvattning tillsammans med en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och en samrådsredogörelse.

  En MKB behövs inte om vi har bedömt att den planerade markavvattningen antas medföra en miljöpåverkan som är utan betydelse.

  I samband med att du skickar in din ansökan ska du betala en ansökningsavgift. Mer information om belopp och hur du betalar hittar du under "Kostnad för ansökan".
 4. Eventuell remiss och sedan beslut
  Ansökan skickas eventuellt på remiss till kommunen, Skogsstyrelsen eller annan berörd myndighet. Sedan tas beslut om MKB:n uppfyller kraven (6 kap. 9 § miljöbalken) och om du får ditt tillstånd beviljat eller avslaget.

  Om din ansökan beviljas kan tillståndet tidsbegränsas eller vara förenat med villkor. När en MKB ingått i ansökan ska beslutet kungöras i ortstidningar.

I allmänhet prövas tillstånd till markavvattning av oss. I vissa fall ska prövningen lämnas över till miljödomstolen.

Överlämning till miljödomstol vid särskilda krav

Detta gäller om det framförs krav på:

 • att även någon annan än den som ansöker ska delta i markavvattningen
 • särskild tvångsrätt enligt 28 kapitlet 10 § miljöbalken
 • ersättning enligt 31 kapitlet 16 § miljöbalken eller inlösen enligt 31 kapitlet 17 § miljöbalken

Överlämning till miljödomstol vid fler inblandade markägare

Även i andra fall får vi överlämna ärenden till miljödomstolen. När mer än en fastighet ska delta i markavvattningen utgör markägarna en samfällighet som har ansvar för utförande och underhåll av anläggningarna. Vi har inte möjlighet att bilda samfälligheter och besluta om andelstal. Därför bör all prövning med flera inblandade markägare skötas av domstolen, även om alla som ska delta lämnar in en gemensam ansökan.

I samband med att ansökan om tillstånd skickas in ska en prövningsavgift betalas. Avgiften varierar beroende på den sammanlagda dikeslängden.

Totalt dikeslängd

Avgift

0 - 99 meter

1 660 kronor

100 - 1000 meter

2 900 kronor

1000 - 10 000 meter

7 100 kronor

> 10 000 meter

10 700 kronor

Betala så här

Betala avgiften till bankgiro 5051-7697, märk betalningen med

 • 6283-7253120-5312
 • fastighet eller åtgärd.Kontakt