Regional vattenförsörjningsplan

I Örebro län pågår arbetet med att ta fram en regional plan för länets vattenförsörjning. Planen förväntas bli klar under 2022. Fram till dess sker dialog med länets kommuner, lantbrukare, vattenintensiva industrier, vattenvårdsförbund och Region Örebro län. Arbetet leds och samordnas av Länsstyrelsen i Örebro län.

Vattenförsörjning är de system som används för att förse ett samhälle med vatten. Det behövs ett bra underlag för att planera vattenförsörjningen, så att människor har tillgång till säkert dricksvatten både nu och i framtiden.

Länsstyrelsen ansvarar för att redovisa vilka yt- och grundvatten i länet som är särskilt viktiga för en långsiktigt hållbar dricksvattenförsörjning. En regional plan tas nu fram för att trygga Örebro läns vattenförsörjning. Planen ska kunna användas som planeringsunderlag och som stöd vid handläggning. Den ska vara en regional handlingsplan med gemensamma åtgärder för en tryggad dricksvattentillgång och en god vattenhushållning i ett förändrat klimat.

Planen ska ge svar på

  • Finns det vatten till alla i framtiden, utan att förutsättningarna för biologisk mångfald försämras?
  • Vilka är länets viktiga dricksvattenresurser?
  • Vilka åtgärder behövs för att trygga vattenförsörjningen?

Tas fram i samverkan med andra

Den regionala vattenförsörjningsplanen tas fram i dialog med länets kommuner och andra intressenter. Processen inleddes 2020 då Länsstyrelsen träffade länets kommuner. Under 2021 planeras möten med lantbrukare och vattenvårdsförbund. Under 2021 genomförs ytterligare möten där förslag på åtgärder tas fram i samverkan. År 2022 väntas planen vara antagen.

Samverkansprocess med länets kommuner

Tidperiod

Aktivitet

Höst och vinter 2020–2021

Direkta kontakter och samverkansmöten

Vår och sommar 2021

Avstämning prioriterade vatten med bl.a. VA-chefer

Höst 2021

Workshopar där vi diskuterar åtgärder

Tidig vår 2022

Informationsmöte inför remissperiod


Organisation av arbetet

Arbetet med vattenförsörjningsplanen drivs och samordnas av Länsstyrelsen. Det finns också en styrgrupp med enhetschefer som beslutar om planens inriktning och innehåll. Planens innehåll och upplägg följer en vägledning från Havs- och vattenmyndigheten som framhåller vikten av samverkan, gemensamma åtgärder för att skydda prioriterade vatten och den generella vattenförsörjningen.

Till arbetet finns också en referensgrupp med 1–2 personer från länets samtliga kommuner som rådfrågas om dricksvattenförekomster som ska skyddas och vilka åtgärder som ska finnas i planen.

Kontakt