Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Regional vattenförsörjningsplan

I Örebro län pågår arbetet med att ta fram en regional plan för länets vattenförsörjning. Planen förväntas bli klar under 2023. Fram till dess sker dialog med länets kommuner, lantbrukare, vattenintensiva industrier, vattenvårdsförbund och Region Örebro län. Arbetet leds och samordnas av Länsstyrelsen i Örebro län.

Vattenförsörjning är de system som används för att förse ett samhälle med vatten. Det behövs ett bra underlag för att planera vattenförsörjningen, så att människor har tillgång till säkert dricksvatten både nu och i framtiden.

Länsstyrelsen ansvarar för att redovisa vilka yt- och grundvatten i länet som är särskilt viktiga för en långsiktigt hållbar dricksvattenförsörjning. En regional plan tas nu fram för att trygga Örebro läns vattenförsörjning. Planen ska kunna användas som planeringsunderlag och som stöd vid handläggning. Den ska vara en regional handlingsplan med gemensamma åtgärder för en tryggad dricksvattentillgång och en god vattenhushållning i ett förändrat klimat.

Planen ska ge svar på

  • Finns det vatten till alla i framtiden, utan att förutsättningarna för biologisk mångfald försämras?
  • Vilka är länets viktiga dricksvattenresurser?
  • Vilka åtgärder behövs för att trygga vattenförsörjningen?

Planen tas fram i samverkan med andra

Den regionala vattenförsörjningsplanen tas fram i dialog med länets kommuner och andra intressenter. Processen inleddes 2020 då Länsstyrelsen träffade länets kommuner. Under 2021 och 2022 genomförs ytterligare möten där prioriterade vatten för långsiktig dricksvatten-försörjning och förslag på åtgärder tas fram i samverkan. År 2023 väntas planen färdigställas efter en remissrunda.

Samverkansprocess med länets kommuner

Tidsperiod

Aktivitet

Höst och vinter 2020–2021

Direkta kontakter och samverkansmöten

Höst och vinter 2021–2022

Avstämning om prioriterade vatten

År 2022

Workshopar där vi diskuterar åtgärderÅr

År 2023 (23 februari–30 april 2023)

Remiss

År 2023

Planen antas


Organisation av arbetet

Arbetet med vattenförsörjningsplanen drivs och samordnas av Länsstyrelsen. Det finns också en styrgrupp med enhetschefer som beslutar om planens inriktning och innehåll. Planens innehåll och upplägg följer en vägledning från Havs- och vattenmyndigheten som framhåller vikten av samverkan, gemensamma åtgärder för att skydda prioriterade vatten och den generella vattenförsörjningen.

Till arbetet finns också en referensgrupp med 1–2 personer från länets samtliga kommuner som rådfrågas om dricksvattenförekomster som ska skyddas och vilka åtgärder som ska finnas i planen.

Kontakt