Hitta på sidan
Hitta på sidan
Illustration, sjö

Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA)

LOVA är ett statligt bidrag som ska bidra till att förbättra, bevara och skydda vattenmiljön. Bidraget kan sökas av kommuner, ideella sammanslutningar eller en kombination av dessa. Även kommunala bolag och ekonomiska föreningar som drivs utan vinstsyfte kan söka LOVA-bidrag.

Den som söker LOVA-bidrag kan samarbeta med andra aktörer när det gäller finansiering och genomförande. Bidraget kan kombineras med andra bidrag under förutsättning att det tydligt redovisas vilka kostnader som finansierats med vilket bidrag. Tänk på att det inte är säkert att andra bidrag går att kombinera med LOVA. Kontakta därför Länsstyrelsen om du är osäker.

För strukturkalkning inom lantbruket ser vi gärna att lantbrukare söker i samverkan med ett lokalt vattenvårdsförbund eller kommun. Ta kontakt med vattenvårdsförbundet i god tid före ansökan ska ha inkommit till Länsstyrelsen.

 • Åtgärder inom hela Svartån, Täljeån och Hjälmarens avrinningsområde (Hjälmarens vattenvårdsförbund)
 • Gullspångsälvens avrinningsområde (Gullspångsälvens vattenvårdsförbund)länk till annan webbplats
 • Arbogaåns avrinningsområde (Arbogaåns vattenvårdsförbund)

Projekt som kan få bidrag

LOVA-bidrag ges främst till projekt som syftar till minskade utsläpp av fosfor och kväve till våra hav och vatten med fokus på internbelastning, återcirkulering av näringsämnen samt annat som minskar övergödning av vattenmiljön.

Åtgärder som minskar internövergödning kan få upp till 90 procent i statliga bidrag. Det vill säga projekt som syftar till minskad läckage av ackumulerad fosfor från bottensedimenten i sjöar och kustvatten.

LOVA-bidrag kan även användas till åtgärder som minskar spridning av miljöfarliga ämnen från fritidsbåtar till vattenmiljön, omhändertagande av förlorade fiskeredskap (spökgarn) och åtgärder som enligt vattenförvaltningsförordningen syftar till att nå en god ekologisk status. Dessa åtgärder kan få upp till 80 procent i statliga bidrag.

Strukturkalkning av lerjordar kan få upp till 50 procent i statliga bidrag.

Exempel på lokala vattenvårdsprojekt:

 • VA-plan för kommun
 • Påskyndning av tillsyn och åtgärder för enskilda avlopp
 • Fosfordamm med kalkfilterbädd för att minska näringsläckage från hästhagar
 • Strukturkalkning
 • Syresättning av syrefritt bottenvatten genom nerpumpning av syrerikt ytvatten
 • Reduktionsfiske av karpfisk
 • Åtgärdande av vandringshinder i vattendrag
 • Restaurering av rensade vattendragssträckor
 • Utredning för samhällssäker/ekologisk hållbar utveckling av ett vattendrag
 • Skrotningspremie för utbyte av 2-taktsmotorer

För mer inspiration sök i Projektkatalogen för LOVA projektlänk till annan webbplats där alla projekt i landet finns med. Katalogen uppdateras löpande.

Ansök om LOVA-bidrag

Sista ansökningsdag för LOVA-ansökningar är årligen den 28 februari. Ansökningar som skickas in till och med den 28 februari är med i den första beslutsomgången för årets ansökningar. Ansökningar som kommer in efter sista ansökningsdagen behandlas löpande efter tillgång på medel och angelägenhetsgrad.

Du hittar ansökningsblankett och mer information hos Havs- och vattenmyndigheten. Här hittar du även delrapportering- och slutrapporteringsblanketter.

LOVA lokala vattenvårdsprojekt med blanketter för ansökan och rapportering (Havs- och vattenmyndigheten)länk till annan webbplats

Den underskrivna ansökningsblanketten ska du sedan skanna in och tillsammans med bilagorna och skicka digitalt till orebro@lansstyrelsen.se.

Tänk på att projektet kan kräva tillstånd eller anmälan enligt andra lagstiftningar innan de planerade åtgärderna påbörjas, till exempel anmälan om vattenverksamhet, tillstånd inom naturreservat, eller strandskyddsdispens. Ansvaret ligger på den sökande att kolla upp vilka tillstånd som krävs.

Kontakt

Hitta på sidan