Illustration, domstolsklubba

Prövning av miljöfarlig verksamhet

En prövning av miljöfarlig verksamhet börjar alltid med ett samråd med bland andra Länsstyrelsen. Sedan lämnar du in ansökan om tillstånd tillsammans med en miljökonsekvensbeskrivning. När ärendet är komplett så kungörs ansökan och skickas på remiss. Beslut om tillstånd tas av miljöprövningsdelegationen.

Prövning av ansökningar om tillstånd för miljöfarlig verksamhet hanteras av Länsstyrelsen. Handläggare på Länsstyrelsen arbetar med ärendet i olika steg och beslut fattas därefter av miljöprövningsdelegationen (MPD). Miljöprövningsdelegationen är en självständig del av Länsstyrelsen och består av en ordförande som är jurist och en miljösakkunnig. Miljöprövningsdelegationer finns vid tolv länsstyrelser och fattar bland annat beslut om:

  • tillstånd till miljöfarlig verksamhet
  • ändring av tillstånd eller villkor.

Informationsfolder om processen kring samråd enligt 6 kap. miljöbalken Pdf, 181.4 kB.

Samråd

När du söker tillstånd för miljöfarlig verksamhet börjar arbetet alltid med ett samråd. Samråd sker med länsstyrelsen i det län där verksamheten finns eller planeras, men också med andra myndigheter, grannar och andra berörda. 

Synpunkterna från samrådet blir en del av underlaget till ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen. Det är du som sökande som har ansvar för samrådet. Ett väl genomfört samråd ökar förutsättningarna för att ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen är kompletta vid inlämning. Detta leder till att handläggningen blir effektivare och handläggningstiden blir kortare.

Om du har en verksamhet som ska prövas hör du av dig till Länsstyrelsen i det län där din verksamhet ska bedrivas (Örebro eller Värmland) och bokar in en tid för samråd. Kommunens miljönämnd ska bjudas in till samrådet. Samrådet genomförs oftast på platsen där verksamheten ska bedrivas.

Mer information om hur samråd går till:

Broschyr om tillståndsprocessen enligt miljöbalken. Pdf, 514.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Förslag på dagordning för samrådsmötet. Pdf, 70.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Prövning av miljöfarlig verksamhet i Örebro och Värmlands län

Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Örebro län prövar ärenden för Örebro och Värmlands län.

Ansökan och miljökonsekvensbeskrivning

Efter avslutat samråd ska du lämna in ansökan och miljökonsekvensbeskrivning till miljöprövningsdelegationen.

Skicka gärna in ansökan digitalt via mejl eller på annat sätt som du och handläggaren kommer överens om. Du ska också skicka in flera exemplar i pappersformat. Hör med den handläggare som du har kontakt med om hur många som behövs.

En ansökan ska bland annat innehålla:

  • yrkanden, åtaganden och förslag till skyddsåtgärder
  • förslag till övervakning och kontroll av verksamheten
  • teknisk beskrivning med ritningar, produktionsmängd, uppgifter om förhållandena på platsen
  • uppgifter om energianvändning, utsläppskällor, mängd av förutsebara utsläpp och förslag till åtgärder för att förebygga uppkomsten av avfall
  • miljökonsekvensbeskrivning och redogörelse för samrådet.

Gör din ansökan

Fyll i formuläret och skicka in din ansökan för verksamheter i Örebro eller Värmlands län. Du kan också välja att skicka in ansökan via e-post eller post:

orebro@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen i Örebro län
Miljöprövningsdelegationen
701 86 ÖREBROBesöksadress * (obligatorisk)
BesöksadressFaktureringsadress * (obligatorisk)
Faktureringsadress
Kontaktperson * (obligatorisk)
Kontaktperson
Beskriv kortfattat vilken verksamhet som ansökan avser, till exempel sågverk med sågning och hyvling eller täkt av berg.

Ange vilken eller vilka koder enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) som gäller för verksamheten.

Under yrkanden ska verksamhetens omfattning anges, till exempel produktion av högst 300 000 kubikmeter sågade trävaror per år eller brytning av högst 2 000 000 ton berg under 20 år med ett högsta årligt uttag på 100 000 ton. Om verkställighetsförordnande yrkas ska skäl anges. Verkställighet innebär att tillståndet får tas i anspråk även om det inte vunnit laga kraft.

Under åtaganden anges specifika skyddsåtgärder, till exempel att uppföra en bullervall.

Bifoga bilagor
Observera att de bifogade bilagornas storlek max får vara 10 mb.

Alla fält som är markerade med "*" är obligatoriska att fylla i.

De bifogade filernas storlek får max vara 10 mb. Om bilagorna är större än 10 mb kan du skicka in dem separat via e-post till: orebro@lansstyrelsen.se.

Komplettering

Efter att ansökan har kommit in så skickas den på en så kallad kompletteringsrunda. Det gör vi för att fråga berörda parter om de anser att ansökan är komplett. Om ansökan inte är fullständig så får du veta av miljöprövningsdelegationen hur den behöver kompletteras. Dessa handlingar är offentliga.

Kungörelse av ansökan

När Miljöprövningsdelegationen bedömer att ärendet är komplett kungörs ansökan i ortstidning och på Länsstyrelsens webbplats. Ärendet skickas också på remiss. Sökanden står för kostnaderna för kungörelsen.

Beslut

Beslut i ärendet tas av miljöprövningsdelegationen. Beslutet kan överklagas hos mark- och miljödomstolen. Domstolen avgör om du berörs av beslutet och har rätt att överklaga.

Landets tolv Miljöprövningsdelegationer

Det finns 12 Miljöprövningsdelegationer i Sverige. Se karta:

mdp

Miljöprövningsdelegationen Örebro län

Länsstyrelsen i Örebro handlägger tillståndsprövning av B-verksamheter för Örebro och Värmlands län. Följande personer ingår i miljöprövningsdelegationen i Örebro län:

Björn Petterson
MPD-ordförande
E-post till Björn Petterson
Telefon: 010-224 83 11

Jonas Söderlund
Miljösakkunnig
E-post till Jonas Söderlund
Telefon: 010-224 86 78

Jonas Georgsson
Miljösakkunnig
E-post till Jonas Georgsson
Telefon: 010-224 86 67

Carina Regborn
Miljösakkunnig
E-post till Carina Regborn
Telefon: 010-224 86 75

Aktuella ärenden för Örebro och Värmlands län

Kungörelser för aktuella tillståndsärenden för Örebro och Värmlands län finns att ta del av på Länsstyrelsens webbplats:

Ärenden som har kungjorts och där ansökan har bedömts komplett (där yttranden kan lämnas).

Ärenden där beslut har fattats av MPD och besluten har kungjorts (som kan överklagas).

Kontakt