Sevesolagen

Driver du en verksamhet som hanterar eller lagrar stora mängder av kemikalier? Verksamheten kan då omfattas av Sevesolagen, som syftar till att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Verksamheter som hanterar eller lagrar stora mängder av vissa kemikalier kan omfattas av Sevosolagen. Syftet med lagen är att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Om verksamheten omfattas av lagen eller inte beror på mängden av det farliga ämnet/ämnena som kan förvaras.

Alla verksamheter som omfattas av Sevosolagen måste anmälas till Länsstyrelsen. Vi granskar hur väl skyddet mot allvarliga kemikalieolyckor fungerar i verksamheten utifrån de krav som ställs i Sevesolagstiftningen.

Seveso

Namnet Seveso kommer av en allvarlig kemikalieolycka som skedde i orten Seveso i norra Italien 1976.

I Sverige finns ungefär 720 verksamheter (inklusive bergtäkter) som omfattas av Sevesolagen.

Två kravnivåer för Seveso-anläggningar

Det finns två kravnivåer för Seveso-anläggningar, en lägre och en högre. Den lägre kravnivån innebär att verksamheten ska anmälas till Länsstyrelsen och att ett handlingsprogram ska finnas. Den högre kravnivån innebär dessutom att en säkerhetsrapport ska tas fram.

Gemensamt för båda kravnivåerna är att en information till allmänheten ska tas fram och finnas tillgänglig via kommunens webbplats.

Ämnen som omfattas av Sevesolagen

Det finns en förteckning över ämnena om omfattas av Sevesolagen i bilaga 1 till förordning (2015:236) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Förordning 2015:236 på Riksdagens webbplatslänk till annan webbplats

Anmälan enligt Sevesolagen

Din anmälan om farliga ämnen i verksamheten ska skickas till Länsstyrelsen. På Myndigheten för samhällskydd och beredskaps (MSB) webbplats finns mer information om anmälan enligt Sevesolagen.

Anmälan enligt Seveso på MSB:s webbplatslänk till annan webbplats

Tillsyn av Sevesolagen

Länsstyrelserna arbetar med tillsyn av verksamheter som omfattas av Sevesolagen. Tillsynen görs utifrån de krav som ställs i Sevesolagstiftningen. Vi granskar hur väl skyddet mot allvarliga kemikalieolyckor fungerar i verksamheten.

Tillsynen gör vi ofta tillsammans med den kommunala räddningstjänsten och miljöförvaltningen i den kommun där verksamheten ligger.

Anmälan

Anmälan om åtgärder enligt 7 § lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

 1. Fyll i formuläret nedan (tryck på plusknappen)
 2. Klicka på skicka längst ned.
1. Verksamhetsutövare
2. Verksamheten

3. Verksamhetsansvarig
Den e-post du uppger får en bekräftelse på denna anmälan.
4. Farliga ämnen
Behöver du ange fler är tre ämnen, fyll i uppgifterna under punkt 5. Övriga ämnen.
Ämne 1


Ämne 2


Ämne 3


5. Övriga ämnen

6. Aktiviteter som bedrivs i verksamheten

7. Faktorer och omständigheter som kan orsaka en allvarlig kemikalieolycka

8. Samråd

9. Övriga upplysningar


Om dina bifogade filer är större än 10 Mb så kan inte formuläret skickas. Kontakta då din Länsstyrelse för hjälp.

Om dina bifogade filer är större än 10 Mb så kan inte formuläret skickas. Kontakta då din Länsstyrelse för hjälp.

Alla fält markerade med * är obligatoriska att fylla i.

Så hanterar vi dina personuppgifterlänk till annan webbplats

Sevesoverksamheter i Örebro län

Länsstyrelsen i Örebro län utövar tillsyn över ett 30-tal så kallade Sevesoverksamheter.

Några viktiga verktyg för tillsynen är:

 • Tillsynsbesök
  Verksamhetens säkerhetsledningssystem gås igenom och kontrolleras på plats. Säkerhetsledningssystemet beskriver det handlingsprogram som verksamheten tagit fram för att säkerställa en hög säkerhetsnivå.
 • Granskning av säkerhetsrapport
  Granskningen genomförs för att se vilka risker för allvarliga kemikalieolyckor som finns och vad verksamheten har gjort för att förhindra sådana olyckor.
 • Granskning av planer för räddningsinsatser
  Verksamheternas interna planer och den kommunala räddningstjänstens planer för räddningsinsatser granskas. Planerna beskriver på vilket sätt räddningsinsatser ska utföras om en olycka uppstår.

När verksamheten får påbörjas

En anmälningspliktig verksamhet enligt Sevesolagstiftningen får påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan har gjorts, om inte Länsstyrelsen beslutar något annat. Det här gäller även anmälan om ändringar i verksamheten som kan påverka faran för allvarlig kemikalieolycka.

Kontakt