Risk för skogsbrand i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Genomfört arbete

Information om redan genomfört arbete i länet, exempelvis om vilka efterbehandlingsåtgärder som har genomförts.

Identifiering och inventering

Länsstyrelsens inventering av förorenade områden i länet är avslutad. Inventering av de verksamheter som är i drift där kommunen är tillsynsmyndighet, sker löpande av länets kommuner.

I dagsläget finns 4 288 misstänkt eller konstaterat förorenade områden i länet enligt databasen EBH-stödet. Av dessa områden är 1 462 områden inventerade. Det motsvarar cirka 34 procent av länets förorenade områden. Utav de områden som inventerats bedömdes 40 områden tillhöra riskklass 1. 345 områden bedömdes tillhöra riskklass 2. Objekt i riskklass 3 och 4 samt samlingsobjekt ingår inte i statistiken.

Utredningar och undersökningar

Undersökningar och utredningar av förorenade områden pågår löpande i Örebro län, både vid pågående och nedlagda verksamheter. Fram till år 2021 har det vid ungefär 115 förorenade områden genomförts undersökningar, som hittills inte lett till åtgärd.

Många undersökningar och utredningar genomförs i privat regi men en hel del förorenade områden saknar någon verksamhetsutövare eller fastighetsägare som kan hållas ansvarig. Dessa områden har därför undersökts med statliga medel. Fram till år 2021 rör det sig om sammanlagt 46 stycken som har undersökts och placerats i riskklass 1 och 2. Exempel på områden som har undersökts/utretts med statliga medel inom Örebro län är:

  • Ljusnarsbergsfältet (huvudstudie)
  • Venafältet (förstudie)
  • Gamac Zweden AB (förstudie)
  • Sikfors bruk - Tjärdammen (förstudie)
  • Stribergs sågverk (huvudstudie)
  • Kvarntorp SSAB (förstudie)
  • Vallby kvarn (förstudie)
  • Silvergruvans samhälle (huvudstudie).

Åtgärder

I Örebro län har arbetet tidigt riktats in på att hitta länets förorenade områden och att åtgärda dem. Totalt har ungefär 250 förorenade områden helt eller delvis sanerats. Majoriteten av saneringarna har finansierats i privat regi.

De områden som istället har åtgärdats med hjälp av statliga medel inom Örebro län är:

Kommun: Ljusnarsberg
Tillsynsmyndighet: Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen
Ansvarig finns: Nej

Ett vaskverk anlades 1890 i ett område direkt öster om Svartälven i samhället Silvergruvan. Vaskverket var aktivt i några år och lämnade efter sig anrikningssand med höga halter arsenik, kadmium, bly, zink och andra föroreningar. De höga halterna arsenik i anrikningssanden utgjorde en risk för personer som vistades i området. Även läckaget av kadmium och zink via grundvattnet bedömdes behöva åtgärdas snabbt.

Efter en undersökning med hjälp av bidragsmedel genomfördes en bidragsfinansierad sanering av objektet under 2008–2009. De tungmetaller som finns kvar efter saneringen är 60-60 % under de uppsatta mätbara åtgärdsmålen. Totalt transporterades ungefär 25 400 ton förorenade massor bort från området till en godkänd mottagare. Det ersattes sedan med rena massor. Kostnaden för åtgärden blev 28 035 469 kronor, inklusive efterkontroll.

Information om det åtgärdade objektet kommer.

Kommun: Ljusnarsberg
Tillsynsmyndighet: Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen
Ansvarig finns: Nej

Skäret sågverk bedrev sågverksamhet mellan 1899–1967. Ett tag innefattade det även doppning av virket i blånadsskyddsmedel. När området undersöktes hittades dioxiner, kadmium, polycykliska aromatiska kolväten (PAH), pentaklorfenol och andra föroreningar i marken.

Området som sådant är välbesökt. Det gamla lagret för virke används i dagsläget som operalokal under sommaren. Objektet placerades i riskklass 3 enligt MIFO fas 2. Detta förutom ett så kallat ”hotspot-område” som placerades i riskklass 1.

Mellan 2014–2017 schaktsanerades hotspot-området. Detta med Ljusnarsbergs kommun som huvudman. Cirka 700 ton förorenade massor transporterades bort från området till en godkänd mottagare. Dessa ersattes sedan med rena massor. Åtgärden kostade 1 178 000 kronor.

Information om det åtgärdade objektet kommer.

Tillsynsvägledning

Arbetet med tillsynsvägledning sker Mer information om arbetet med tillsynsvägledning kan du läsa om på sidan Pågående och kommande arbete.

Pågående och kommande arbete

Kontakt

Handläggare Förorenade områden