Energi- och klimatråd

mönster med ikoner/bilder som symboliserar energi och klimat

Örebro läns energi- och klimatråd ska bidra till att öka takten i klimatomställningen. I rådet ingår näringsliv, kommuner, universitet och branschorganisationer. Rådet bildades våren 2021 och leds gemensamt av Länsstyrelsen i Örebro län och Region Örebro län.

Plattform för länets energi- och klimatarbete

Energi- och klimatrådet bildades våren 2021 och befinner sig i en uppstart. Under året ska en gemensam bild och gemensamma prioriteringar arbetas fram. Målet är att det ska leda fram till faktiska aktiviteter och projektidéer som ska kunna starta och drivas inom rådets kommande fokusgrupper. 

Rådet kan ses som en arena för att öka takten i klimatomställningen och samtidigt öka förutsättningarna för ett fossilfritt och konkurrenskraftigt län.

Med rådet vill vi skapa en plattform med möjligheter att:

  • vara en pådrivande kraft i länets arbete för att förverkliga energi- och klimatprogrammets vision och mål
  • i samverkan bryta ner nationella färdplaner på regional nivå
  • arbeta fram tvärsektoriella strategiska och prioriterade aktiviteter för att öka takten i omställningen mot ett fossilfritt och konkurrenskraftigt län
  • vara arena för idé- och erfarenhetsutbyte mellan aktörer från näringsliv, offentlig förvaltning och branschorganisationer.

Genomförda och planerade möten under året

Rådet hade sitt första möte den 7 april 2021. Under hösten har två workshopar genomförts för att driva processen framåt. År 2022 fortsätter arbetet med att bland annat enas kring insatser som ska genomföras.

Rådets uppdrag och organisation

Energi- och klimatrådets arbete utgår från Örebro läns energi- och klimatprogram som tagits fram gemensamt av Länsstyrelsen i Örebro län och Region Örebro län.

Inom rådet föreslås tre fokusområden:

  • Fossilfria transporter
  • Fossilfritt och robust energisystem
  • Klimatneutral produktion och konsumtion.

De tre fokusområden är en spegling av den samlade bilden av Sveriges klimatpolitiska handlingsplan, mål och aktiviteter i länets energi och klimatprogram samt den samlade bilden av de nationella färdplanerna för fossilfri konkurrenskraft från Fossilfritt Sverige Länk till annan webbplats.

Fokusgrupperna kommer att ledas av representanter från regionen, länsstyrelsen eller om möjligt personer från rådsmedlemmarnas organisationer. Syftet är att vara pådrivande, samordnande och ta fram förslag på konkreta satsningar som rådet föreslås ta ställning till. Fokusgrupperna kan också driva rådets beslutade projekt och aktiviteter.

Under de senaste åren har det skett en snabb och positiv utveckling inom energi- och klimatområdet.

EU har höjt sina klimatambitioner med sin ”gröna omstart” som är ny tillväxtstrategi för att ställa om till en modern, resurseffektiv och konkurrenskraftig ekonomi. Målet är inga nettoutsläpp av växthusgaser år 2050 och att ekonomisk tillväxt har frikopplats från resursförbrukning och att inga människor eller platser lämnas utanför. The European Green Deal – A commitment to future generations (European commission) Länk till annan webbplats.

EU har dessutom stärkt sina klimatmål. Enligt tidigare mål skulle de totala klimatutsläppen minska med 40 procent till 2030, jämfört med 1990 års nivå. Unionens skärpta klimatmål är att minska nettoutsläppen med "minst 55 procent" till 2030. Anledningen till att målet skärps att för att nå klimatneutralitet till 2050.

Nationellt har flertalet branscher lämnat in färdplaner för fossilfri konkurrenskraft genom initiativet Fossilfritt Sverige, med ambitiösa mål och handlingsplaner. Start - Fossilfritt Sverige Länk till annan webbplats.

Signaler finns att investerare och fondförvaltare i högre grad söker placera pengar i företag med hållbara affärsstrategier. Allt fler företag gör allvar av sitt hållbarhetsarbete och införlivar det i sina affärsidéer. Hållbara affärer växer!

Vi behöver öka takten

Trots alla positiva signaler behöver samhället göra mer om vi ska nå antagna energi- och klimatmål.

Örebro läns klimatutsläpp minskar. Men trots att växthusgaserna minskat i Örebro län, och i riket, så har inte utvecklingen varit i en tillräcklig takt för att nå de nationella klimatmålen.

Uppföljning av klimatmålen, både på nationell och regional nivå, visar att vi riskerar att inte nå uppsatta målnivåer, Klimatmål (Naturvårdsverket) Länk till annan webbplats.

Senast 2045 ska utsläppen från verksamheter inom Sveriges geografiska gränser vara minst 85 procent lägre än 1990. I scenarierna baserade på idag beslutade styrmedel, bedöms de totala svenska utsläppen av växthusgaser år 2045 vara 34–37 procent lägre än år 1990, vilket innebär ett utsläppsgap till målet på 31–36 miljoner ton till år 2045.

Kontakt

Linda Svensson

Region Örebro län