Vattenskyddsområden

För att skydda vårt dricksvatten mot föroreningar finns möjlighet att bilda vattenskyddsområden. Både Länsstyrelsen och kommunen kan fatta beslut om att inrätta ett vattenskyddsområde.

Vad är ett vattenskyddsområde?

Vattenskyddsområden har en geografisk avgränsning och kan vara indelade i olika zoner. Kopplat till vattenskyddsområdet finns olika föreskrifter till skydd för vattnet. Det kan innebära begränsningar av hur marken får användas och av hur till exempel kemikaliska produkter och avfall får hanteras. För en verksamhet eller åtgärd kan det gälla förbud, tillstånd eller anmälningsplikt. Vattenskyddsområden kan bildas för att skydda både grundvatten och ytvatten.

Så skapas ett vattenskyddsområde

Du som vill skapa ett vattenskyddsområde skickar in en ansökan till Länsstyrelsen eller kommunen med en begäran om att ett mark- eller vattenområde ska bli ett vattenskyddsområde i framtiden. Det är även möjligt att inrätta ett vattenskyddsområde för en vattentillgång som kan antas komma att nyttjas som vattentäkt.

Innan beslut tas får berörda myndigheter och markägare samt övriga med särskild rätt till marken möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Ett skyddsområde ska utgöra ett tillräckligt skydd för vattentäkten, men får inte vara mer långtgående än nödvändigt.

Ansök om dispens

Länsstyrelsen eller kommunen kan i vissa fall bevilja dispens från skyddsföreskrifter för ett vattenskyddsområde om särskilda skäl finns.

Gör din ansökan om dispens

 1. Fyll i formuläret nedan och skicka in.
 2. Skicka in bilagorna till orebro@lansstyrelsen.se. Ange i rubrikraden på mejlet vilken ansökan bilagorna avser.
 3. Betala ansökningsavgiften.

1. Sökande
2. Ombud för sökande
Fälten nedan fylls i om det är aktuellt.
3. Fastighet
Ange vilken fastighet verksamheten eller åtgärden kommer att genomföras på.


4. Fastighetsägare
Fylls i om fastighetsägaren är annan än sökande.
5. Vattenskyddsområdet

Dispensansökan avser * (obligatorisk)
Dispensansökan avser
Föreskrifterna för länets vattenskyddsområden finns på den här sidan. Om du är osäker, kontakta din kommun för vägledning och bedömning om dispens krävs.
6. Koordinater för verksamheten/åtgärden
Om du inte har möjlighet att ta fram koordinater, så behöver du inte fylla i den här uppgiften. Bifoga i så fall en karta där platsen är markerad. Ange koordinater i SWEREF 99 TM.


7. Verksamheten/åtgärden8. Platsbeskrivning

Hydrologi och geohydrologi


9. Motivera varför arbetet ska utföras10. Bilagor
Just nu går det inte att skicka in bilagor via formuläret. Bilagorna skickas istället till orebro@lansstyrelsen.se. Ange i rubrikraden på mejlet vilken ansökan bilagorna avser.
Följande bilagor skickas in separat via e-post
Följande bilagor skickas in separat via e-post
Är ansökningsavgiften betald? * (obligatorisk)
Är ansökningsavgiften betald?


En ansökningsavgift på 4 600 kr ska betalas in för att ansökan ska kunna behandlas. Avgiften ska betalas till Länsstyrelsen i Örebro län, bankgiro 5051-7697. Ange projekt 7252160, vem som ansöker och fastighetsbeteckning.

Bifoga bilagor

Skicka med följande bilagor när du gör din ansökan:

 • Översiktskarta med angiven skala med norrpil
 • Detaljerad karta med norrpil
 • Ritning av åtgärden (ange skala på ritningen)
 • Fotografier över området
 • Pål/spontplan, resultat från provborrningar (om det är relevant för ansökan)
 • Varuinformationsblad för kemikalier (om det är relevant för ansökan)

Betala ansökningsavgift

För att en dispensansökan ska kunna prövas av Länsstyrelsen behöver ansökningsavgiften vara betald. Avgiften är 4 600 kronor. 

Betala avgiften till bankgiro 5051-7697. Ange:

 • projekt 7252160
 • vem som ansöker
 • fastighetsbeteckning.

Vattenskyddsområden i Örebro län

Inom Askersunds kommun finns Mariedamm, Zinkgruvan, Åsbro och Vätterns vattenskyddsområde. De tre förstnämnda inrättades 1997 för att skydda grund­vattentäkter och Vättern inrättades 2014 för att skydda den som ytvattentäkt.

Inom kommunen finns också delar av Norruddens vattenskyddsområde, som försörjer Laxå med dricksvatten och Tisaren som förser Kumla och Hallsberg med dricksvatten. 

Vattenskyddsområde för grundvattentäkten vid Mariedamm.

Fakta om vattenskyddsområdet

Bildades

Tillsynsmyndighet

Huvudman

1997

Sydnärkes miljöförvaltning

Askersunds kommun

Föreskrifter för vattenskyddsområde för Askersunds kommuns vattentäkt i Mariedamm Pdf, 139.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Karta Mariedamm vattenskyddsområde Pdf, 925.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Vattenskyddsområde för grundvattentäkten vid Norrudden.

Fakta om vattenskyddsområdet

Bildades

Tillsynsmyndighet

Huvudman

2005

Sydnärkes miljöförvaltning

Laxå Vatten AB

Föreskrifter för vattenskyddsområde och grundvattentäkten Norrudden, Askersunds kommun och Laxå kommun Pdf, 119.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Karta Norrudden vattenskyddsområde Pdf, 2.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Vattenskyddsområde för ytvattentäkten Tisaren.

Fakta om vattenskyddsområdet

Bildades

Tillsynsmyndighet

Huvudman

2008

Sydnärkes miljöförvaltning

Kumla kommun

 Föreskrifter för vattenskyddsområde och ytvattentäkten Tisaren, Askersunds och Hallsbergs kommuner Pdf, 157.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Karta Tisaren vattenskyddsområde Pdf, 3.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Vattenskyddsområde för grundvattentäkten vid Zinkgruvan.

Fakta om vattenskyddsområdet

Bildades

Tillsynsmyndighet

Huvudman

1983,
reviderades 1997

Sydnärkes miljöförvaltning

Askersunds kommun

Föreskrifter för vattenskyddsområde för Askersunds kommuns vattentäkt i Zinkgruvan Pdf, 139.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Karta Zinkgruvan vattenskyddsområde Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Vattenskyddsområde för grundvattentäkten vid  Åsbro.

Fakta om vattenskyddsområdet

Bildades

Tillsynsmyndighet

Huvudman

1997

Sydnärkes miljöförvaltning

Askersunds kommun

Föreskrifter för vattenskyddsområde för Askersunds kommuns vattentäkt i Åsbro Pdf, 123.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Karta Åsbro vattenskyddsområde Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Vattenskyddsområde för ytvattentäkten Vättern.

Fakta om vattenskyddsområdet

Bildades

Tillsynsmyndighet

Huvudman

2014

Sydnärkes miljöförvaltning

Askersunds kommun

Föreskrifter för vattenskyddsområde för Vättern, Askersunds kommun Pdf, 30.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Karta Vättern vattenskyddsområde Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster.

Inom Degerfors kommun finns Degernäs, Svartån/ Guldsmedsboda och Åtorp/Äng vattenskyddsområden. Dessa är inrättade 1987, 1960 respektive 1987 för att skydda grundvattentäkter. Degernäs vattentäkt försörjer cirka 9 300 personer, Svartån/Guldsmedsboda cirka 800 och Åtorp/Äng cirka 250 personer.

Vattenskyddsområde för grundvattentäkten vid Degernäs.

Fakta om vattenskyddsområdet

Bildades

Tillsynsmyndighet

Huvudman

1987, reviderades 2009

Degerfors bygg- och miljönämnd

Degerfors kommun

Föreskrifter för vattenskyddsområde och grundvattentäkten Degernäs Pdf, 113.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Karta Degernäs vattenskyddsområde Pdf, 2.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Vattenskyddsområde för grundvattentäkten vid Guldsmedsboda.

Fakta om vattenskyddsområdet

Bildades

Tillsynsmyndighet

Huvudman

1960

Degerfors bygg- och miljönämnd

Degerfors kommun

Skyddsbestämmelser för grundvattentäkten Guldsmedsboda Pdf, 82.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Karta Svartå vattenskyddsområde Pdf, 763.4 kB, öppnas i nytt fönster.


Vattenskyddsområde för grundvattentäkten vid Åtorp, Äng.

Fakta om vattenskyddsområdet

Bildades

Tillsynsmyndighet

Huvudman

1988

Degerfors bygg- och miljönämnd

Degerfors kommun

Föreskrifter om vattenskyddsområde vid Åtorp, Degerfors kommun Pdf, 555.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Karta Äng vattenskyddsområde Pdf, 792.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Inom Hallsbergs kommun finns Björnhammaren, Hallsberg, Långängen, Hjortkvarn, Sköllersta, Tisaren och Vretstorp vattenskyddsområde. Dessa inrättades mellan 1974 och 2008. Långängen och Sköllersta är numera nedlagda vattentäkter. Hallsberg och Björnhammaren fungerar som reservvattentäkter.

Hjortkvarn försörjer cirka 500 personer med dricksvatten och Vretstorp cirka 1 000 personer. Den största mängden dricksvatten för Hallsbergs kommun tas från Blacksta, som ligger i Kumla kommun. Det är vatten från sjön Tisaren (skydds­område sedan 2008) som infiltreras i Blackstaån.

Vattenskyddsområde för grundvattentäkten vid Björnhammaren och Lilla Emma.

Fakta om vattenskyddsområdet

Bildades

Tillsynsmyndighet

Huvudman

1982

Hallsbergs miljö- och tekniknämnd

Hallsbergs kommun

Föreskrifter om skyddsområde för grundvattentillgång i Björnhammaren Pdf, 142.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Karta Björnhammarens vattenskyddsområde Pdf, 639.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Vattenskyddsområde för grundvattentäkten vid Hallsberg och Långängen.

Fakta om vattenskyddsområdet

Bildades

Tillsynsmyndighet

Huvudman

1980

Hallsbergs miljö- och tekniknämnd

Hallsbergs kommun

Föreskrifter om skyddsområde för grundvattentillgång i Hallsberg Pdf, 145.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Karta Hallsberg Långängen vattenskyddsområde Pdf, 315.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Vattenskyddsområde för grundvattentäkten vid Hjortkvarn.

Fakta om vattenskyddsområdet

Bildades

Tillsynsmyndighet

Huvudman

1982

Hallsbergs miljö- och tekniknämnd

Hallsbergs kommun

Föreskrifter om skyddsområde för grundvattentillgång i Hjortkvarn Pdf, 227.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Karta Hjortkvarn vattenskyddsområde Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Vattenskyddsområde för grundvattentäkten vid Sköllersta.

Fakta om vattenskyddsområdet

Bildades

Tillsynsmyndighet

Huvudman

1974

Hallsbergs miljö- och tekniknämnd

Atria Scandinavia AB

Allmänna skyddsföreskrifter till skydd för grundvattentillgång i Sköllersta Pdf, 165.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Karta Sköllersta vattenskyddsområde Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Vattenskyddsområde för ytvattentäkten Tisaren.

Fakta om vattenskyddsområdet

Bildades

Tillsynsmyndighet

Huvudman

2008

Hallsbergs miljö- och tekniknämnd

Kumla kommun

Föreskrifter för vattenskyddsområde och ytvattentäkten Tisaren, Askersunds och Hallsbergs kommuner Pdf, 157.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Karta Tisaren vattenskyddsområde Pdf, 3.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Vattenskyddsområde för grundvattentäkten vid Vretstorp.

Fakta om vattenskyddsområdet

Bildades

Tillsynsmyndighet

Huvudman

1980, reviderades 2007

Hallsbergs miljö- och tekniknämnd

Hallsbergs kommun

Föreskrifter för vattenskyddsområde och grundvattentäkten Vretstorp, Hallsbergs kommun Pdf, 5 MB, öppnas i nytt fönster.

Karta Vretstorp vattenskyddsområde Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Inom Hällefors kommun finns Jeppetorp, Nyhammar, Loka Brunns och Loka 2 vattenskyddsområden. Jeppetorp vattenskyddsområde reviderades senast 2000, Nyhammar bildades 1983, Loka 2 år 2011 och Loka Brunn reviderades senast 2015 för att skydda grundvattentäkter.

Jeppetorp försörjer cirka 7 000 personer och Nyhammar cirka 400 personer. Vattentäkterna inom Loka Brunn och Loka 2 används av Spendrups AB för bland annat produktion av mineralvatten på flaska.

Vattenskyddsområde för grundvattentäkten vid Jeppetorp.

Fakta om vattenskyddsområdet

Bildades

Tillsynsmyndighet

Huvudman

1974,
reviderades 2000

Samhällsbyggnad Bergslagen

Hällefors kommun

Föreskrifter för vattenskyddsområde och skydd av grundvattentillgången vid Hällefors kommuns vattentäkt i Jeppetorp Pdf, 136.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Karta Jeppetorp vattenskyddsområde Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Vattenskyddsområde för grundvattentäkten vid Skarped.

Fakta om vattenskyddsområdet

Bildades

Tillsynsmyndighet

Huvudman

2011

Samhällsbyggnad Bergslagen

Spendrups Bryggeri AB

Observera att § 5 i skyddsföreskrifterna har upphävts av regeringen i beslut daterat 2013-08-22, (M2011/3365/Me).

Föreskrifter för vattenskyddsområde och grundvattentäkten Loka 2, Hällefors kommun Pdf, 129.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Karta Skarped vattenskyddsområde Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Vattenskyddsområde för grundvattentäkten vid Loka Brunn.

Fakta om vattenskyddsområdet

Bildades

Tillsynsmyndighet

Huvudman

1997, reviderades 2015

Samhällsbyggnad Bergslagen

Spendrups Bryggeri AB

Föreskrifter för vattenskyddsområde och grundvattentäkten Loka Brunn, Hällefors kommun Pdf, 150.6 kB.

Karta Loka Brunn vattenskyddsområde Pdf, 1.5 MB.

Vattenskyddsområde för grundvattentäkten vid Nyhammar.

Fakta om vattenskyddsområdet

Bildades

Tillsynsmyndighet

Huvudman

1983

Samhällsbyggnad Bergslagen

Hällefors kommun

Bestämmelser för skyddsområde för grundvattentillgång i Nyhammaren Pdf, 252 kB, öppnas i nytt fönster.

Karta Nyhammar vattenskyddsområde Pdf, 730.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Inom Karlskoga kommun finns Gelleråsens vattenskyddsområde. Gelleråsens vattenskyddsområde bildades 1997 för att skydda grundvattentäkten. I Gälleråsen infiltreras vatten från Timsälven. Gelleråsen försörjer cirka 28 800 personer med dricksvatten.

Vattenskyddsområde för grundvattentäkten med infiltration vid Gelleråsen, Karlskoga.

Fakta om vattenskyddsområdet

Bildades

Tillsynsmyndighet

Huvudman

1997

Karlskoga myndighetsnämnd

Karlskoga Energi & Miljö AB

Föreskrifter för vattenskyddsområde för Karlskoga kommuns vattentäkt i Gälleråsen Pdf, 114.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Karta Gelleråsen vattenskyddsområde Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Inom Kumla kommun finns Blacksta vattenskyddsområde för att skydda en grundvattentäkt med infiltration. Vatten som infiltreras kommer från Tisaren (se Askersunds/Hallsbergs kommun), vars vattenskyddsområde beslutades 2008. Blacksta försörjer cirka 33 000 personer med dricksvatten i Kumla och Hallsbergs kommun.

Vattenskyddsområde för grundvattentäkten med infiltration vid Blacksta, Sannahed (Kumla).

Fakta om vattenskyddsområdet

Bildades

Tillsynsmyndighet

Huvudman

2005

Kumla miljö- och byggnadsnämnd

Kumla kommun

Föreskrifter för vattenskyddsområde och grundvattentäkten Blacksta, Kumla kommun Pdf, 129.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Karta Blacksta vattenskyddsområde Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Inom Laxå kommun finns Norrudden, Djupbäcken och Kroa vattenskyddsområde. Norrudden bildades 2005, Djupbäcken 1995 och Kroa 2011 för att skydda grund­vattentäkter. Norruddens vattenskyddsområde ligger till stora delar även i Asker­sunds kommun men försörjer cirka 4 500 personer i Laxå och Lekebergs kommuner med dricksvatten. Vatten från täkten i Djupbäckens vattenskydds­område används för att producera Porla mineralvatten på flaska. Kroa förser Finnerödja med dricksvatten.

Vattenskyddsområde för grundvattentäkten vid Djupbäcken, Porla.

Fakta om vattenskyddsområdet

Bildades

Tillsynsmyndighet

Huvudman

1995

Sydnärkes miljöförvaltning

Eden Springs AB

Föreskrifter för vattenskyddsområde och Porla Brunns vattentäkt i Djupbäcken, Laxå kommun Pdf, 108.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Karta Djupbäcken vattenskyddsområde Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Vattenskyddsområde för grundvattentäkten vid Kroa, Finnerödja.

Fakta om vattenskyddsområdet

Bildades

Tillsynsmyndighet

Huvudman

2010

Sydnärkes miljöförvaltning

Laxå vatten AB

Föreskrifter för vattenskyddsområde och grundvattentäkten Kroa, Laxå kommun Pdf, 121.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Karta Kroa vattenskyddsområde Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Vattenskyddsområde för grundvattentäkten vid Norrudden.

Fakta om vattenskyddsområdet

Bildades

Tillsynsmyndighet

Huvudman

2005

Sydnärkes miljöförvaltning

Laxå vatten AB

Föreskrifter för vattenskyddsområde och grundvattentäkten Norrudden, Askersunds kommun och Laxå kommun Pdf, 119.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Karta Norrudden vattenskyddsområde Pdf, 2.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Inom Lindesbergs kommun finns Grönbotorp, Kloten, Morskoga, Norra Allmänningbo, Ramshyttan, Rockhammar, Rya, Spannarboda, Vasselhyttan samt Fellingsbro/Västvalla vattenskyddsområde.

Vattentäkterna inom skyddsområdet är samtliga grundvattentäkter, i Kloten med infiltration från Sävenästjärn. Vattentäkterna i Grönbotorp, Kloten, Morskoga, Norra Allmänningbo samt Spannarboda försörjer alla under 100 personer med dricksvatten. Vattentäkten i Rya, som är kommunens största, förser cirka 9000 personer i Lindesberg och de kringliggande samhällena Rya, Vedevåg, Frövi och Fellingsbro med dricksvatten. Vattentäkten i Fellingsbro/Västvalla är nedlagd.

Vattenskyddsområde för grundvattentäkten vid Grönbotorp.

Fakta om vattenskyddsområdet

Bildades

Tillsynsmyndighet

Huvudman

1978

Samhällsbyggnad Bergslagen

AB Hem på landet

Bestämmelser för skyddsområde för grundvattentillgång i Grönbotorp Pdf, 465.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Karta Grönbotorp vattenskyddsområde Pdf, 552.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Vattenskyddsområde för grundvattentäkt med infiltration vid Kloten.

Fakta om vattenskyddsområdet

Bildades

Tillsynsmyndighet

Huvudman

1982

Samhällsbyggnad Bergslagen

Lindesbergs kommun

Skyddsbestämmelser för grundvattentäkt vid Klothyttan Pdf, 393.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Karta Kloten vattenskyddsområde Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Vattenskyddsområde för grundvattentäkten vid Rya, Lindesberg.

Fakta om vattenskyddsområdet

Bildades

Tillsynsmyndighet

Huvudman

1943, reviderades 1977 och 2010

Samhällsbyggnad Bergslagen

Lindesbergs kommun

Föreskrifter för vattenskyddsområde och grundvattentäkten Rya, Lindesbergs kommun Pdf, 149.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Karta Rya vattenskyddsområde Pdf, 2.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Vattenskyddsområde för grundvattentäkten vid Morskoga.

Fakta om vattenskyddsområdet

Bildades

Tillsynsmyndighet

Huvudman

1982

Samhällsbyggnad Bergslagen

Lindesbergs kommun

Skyddsbestämmelser för grundvattentäkt vid Morskoga Pdf, 367.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Karta Morskoga vattenskyddsområde Pdf, 909.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Vattenskyddsområde för grundvattentäkten vid Norra Allmänningbo.

Fakta om vattenskyddsområdet

Bildades

Tillsynsmyndighet

Huvudman

1982

Samhällsbyggnad Bergslagen

 Lindesbergs kommun

Skyddsbestämmelser för grundvattentäkt vid Norra Allmänningbo Pdf, 377.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Karta Norra Allmänningbo vattenskyddsområde Pdf, 937.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Vattenskyddsområde för grundvattentäkten vid Ramshyttan.

Fakta om vattenskyddsområdet

Bildades

Tillsynsmyndighet

Huvudman

1959, reviderades 1982

Samhällsbyggnad Bergslagen

Lindesbergs kommun

Skyddsbestämmelser för grundvattentäkt vid Ramshyttan Pdf, 464.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Karta Ramshyttan vattenskyddsområde Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Vattenskyddsområde för grundvattentäkten vid Rockhammar.

Fakta om vattenskyddsområdet

Bildades

Tillsynsmyndighet

Huvudman

1982

Samhällsbyggnad Bergslagen

Lindesbergs kommun

Skyddsbestämmelser för grundvattentäkt vid Rockhammar Pdf, 470.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Karta Rockhammar vattenskyddsområde Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Vattenskyddsområde för grundvattentäkten vid Spannarboda.

Fakta om vattenskyddsområdet

Bildades

Tillsynsmyndighet

Huvudman

1982

Samhällsbyggnad Bergslagen

Lindesbergs kommun

Skyddsbestämmelser för grundvattentäkt vid Spannarboda Pdf, 371.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Karta Spannarboda vattenskyddsområde Pdf, 731.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Vattenskyddsområde för grundvattentäkten vid Vasselhyttan.

Fakta om vattenskyddsområdet

Bildades

Tillsynsmyndighet

Huvudman

1958

Samhällsbyggnad Bergslagen

Lindesbergs kommun

Skyddsbestämmelser för grundvattentäkt vid Vasselhyttan Pdf, 595.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Karta Vasselhyttan vattenskyddsområde Pdf, 376 kB.

Inom Ljusnarsbergs kommun finns Finnhyttans vattenskydds­område som bildades 2000. Notera att Ljusnarsbergs kommun har beslutat om hälsoskyddsföreskrifter som innebär begränsningar i markanvändning runt Norra Hörken.

Vattenskyddsområde för grundvattentäkten vid Finnhyttan.

Fakta om vattenskyddsområdet

Bildades

Tillsynsmyndighet

Huvudman

2000

Samhällsbyggnad Bergslagen

Ljusnarsbergs kommun

Föreskrifter för vattenskyddsområde och skydd av grundvattentillgången vid Ljusnarsbergs kommuns vattentäkt i Finnhyttan Pdf, 122.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Karta Finnhyttan vattenskyddsområde Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Ljusnarsbergs kommun har beslutat om hälsoskyddsföreskrifter som innebär begränsningar i markanvändning runt Norra Hörken. Kontakta kommunen för ytterligare information.

Inom Nora kommun finns Bälgsjön och Yxsjön/Lindesby vattenskyddsområde. Vattenskyddsområdena bildades 1997 respektive 2005 för att skydda ytvatten­täkter. I Lindesby finns även en grundvattentäkt. Bälgsjön försörjer cirka 8 500 personer med dricksvatten och Yxsjön/Lindesby cirka 100 personer.

Vattenskyddsområde för ytvattentäkten vid Bälgsjön.

Fakta om vattenskyddsområdet

Bildades

Tillsynsmyndighet

Huvudman

1997

Samhällsbyggnad Bergslagen

Nora kommun

Föreskrifter för vattenskyddsområde för Nora kommuns vattentäkt i Bälgsjön Pdf, 131 kB, öppnas i nytt fönster.

Karta Bälgsjön vattenskyddsområde Pdf, 2.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Vattenskyddsområde för ytvattentäkten vid Yxsjön och grundvattentäkten vid Lindesby.

Fakta om vattenskyddsområdet

Bildades

Tillsynsmyndighet

Huvudman

2005

Samhällsbyggnad Bergslagen

Nora kommun

Föreskrifter för vattenskyddsområde och för ytvattentäkten i Yxsjön och grundvattentäkten i Lindesby, Nora kommun Pdf, 131.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Karta Yxsjön, Lindesby vattenskyddsområde Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster.

I Örebro kommun finns Eker, Flåten, Garphyttan, Glanshammar, Kilsmo, Närkes Kil, Odensbacken och Bista-Pilängen vattenskyddsområden Samtliga vattenskydds­områden i Örebro kommun är senast reviderade 1997, utom Bista-Pilängen (före detta Skråmsta) som är reviderad 2008.

Vattenskyddsområdena skyddar grundvattentäkter, i Eker och Bista-Pilängen (före detta Skråmsta) med infiltration av vatten från Svartån. Vattentäkterna i Eker och Bista-Pilängen (före detta Skråmsta) försörjer större delen av Örebro kommun med dricksvatten, Kilsmo, Glanshammar och Odensbacken mellan 700 och 4 000 personer samt Närkes Kil och Flåten under 100 personer.

Vattenskyddsområde för grundvattentäkt med infiltration vid Eker.

Fakta om vattenskyddsområdet

Bildades

Tillsynsmyndighet

Huvudman

1981, reviderades 1997

Miljökontoret Örebro kommun

Örebro kommun

Föreskrifter för vattenskyddsområde för Örebro kommuns vattentäkt i Eker Pdf, 136.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Karta Eker vattenskyddsområde Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Vattenskyddsområde för grundvattentäkten vid Flåten.

Fakta om vattenskyddsområdet

Bildades

Tillsynsmyndighet

Huvudman

1983, reviderades 1997

Miljökontoret Örebro kommun och Samhällsbyggnad Bergslagen

Örebro kommun

Föreskrifter för vattenskyddsområde för Örebro kommuns vattentäkt i Flåten Pdf, 136.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Karta Flåten vattenskyddsområde Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Vattenskyddsområde för grundvattentäkten vid Garphyttan.

Fakta om vattenskyddsområdet

Bildades

Tillsynsmyndighet

Huvudman

1983, reviderades 1997

Miljökontoret Örebro kommun

Örebro kommun

Föreskrifter för vattenskyddsområde för Örebro kommuns vattentäkt i Garphyttan Pdf, 137.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Karta Garphyttan vattenskyddsområde Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster.

Vattenskyddsområde för grundvattentäkten vid Glanshammar.

Fakta om vattenskyddsområdet

Bildades

Tillsynsmyndighet

Huvudman

1978, reviderades 1997

Miljökontoret Örebro kommun

Örebro kommun

Föreskrifter för vattenskyddsområde för Örebro kommuns vattentäkt i Glanshammar Pdf, 136.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Karta Glanshammar vattenskyddsområde Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Vattenskyddsområde för grundvattentäkt med infiltration vid Skråmsta.

Fakta om vattenskyddsområdet

Bildades

Tillsynsmyndighet

Huvudman

1982, reviderades 1997 och 2008

Miljökontoret Örebro kommun

Örebro kommun

Föreskrifter för vattenskyddsområde för grundvattenvattentäkterna Bista och Jägarbacken, Örebro kommun Pdf, 122.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Karta Jägarbacken Bista vattenskyddsområde Pdf, 3.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Vattenskyddsområde för grundvattentäkten vid Kilsmo.

Fakta om vattenskyddsområdet

Bildades

Tillsynsmyndighet

Huvudman

1976, , reviderades 1997

Miljökontoret Örebro kommun

Örebro kommun

Föreskrifter för vattenskyddsområde för Örebro kommuns vattentäkt i Kilsmo Pdf, 136.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Karta Kilsmo vattenskyddsområde Pdf, 770 kB, öppnas i nytt fönster.

Vattenskyddsområde för grundvattentäkten vid Närkes Kil.

Fakta om vattenskyddsområdet

Bildades

Tillsynsmyndighet

Huvudman

1975, reviderades 1997

Miljökontoret Örebro kommun

Örebro kommun

Föreskrifter för vattenskyddsområde för Örebro kommuns vattentäkt i Närkes Kil Pdf, 136.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Karta Närkes Kil vattenskyddsområde Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Vattenskyddsområde för grundvattentäkten med infiltration vid Odensbacken.

Fakta om vattenskyddsområdet

Bildades

Tillsynsmyndighet

Huvudman

1980, reviderades 1997

Miljökontoret Örebro kommun

Örebro kommun

Föreskrifter för vattenskyddsområde för Örebro kommuns vattentäkt i Odensbacken Pdf, 136.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Karta Jungfru Anna vattenskyddsområde Pdf, 979.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Tillsyn av vattenskyddsområden

För de vattenskyddsområden som har beslutats av Länsstyrelsen har tillsynen delegerats till respektive kommun. Den kommunala nämnden har tillsynsansvaret för vattenskyddsområden som beslutats av kommunen.

Karta över vattenskyddsområden

Naturvårdsverkets kartverktyg över skyddad natur visar vilka vattenskyddsområden som finns i Sverige.

Skyddad natur på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt