Dialog analysfasen Övre Svartälven och Sikforsån

Samverkansprocessen för prövningsgrupperna Övre Svartälven och Sikforsån pågår och är nu i analysfasen. Syftet med denna fas är att analysera vilka miljöanpassningar som behöver genomföras vid vattenkraftsanläggningarna inom prövningsgruppen. Huvudfokus är att uppnå största möjliga vattenmiljönytta samt en effektiv tillgång till vattenkraftsel.

Länsstyrelserna i Dalarna, Värmland och Örebro har samverkat med berörda verksamhetsutövare. Även kommunerna har bjudits in att delta i samverkan.

För varje anläggning har ett analysblad tagits fram. I det beskrivs behoven av miljöanpassningar och vilka konsekvenserna dessa kan få på verksamheten och andra intressen. Detta har gjorts utifrån miljökvalitetsnormer för vatten och statusklassning enligt Vatteninformationssystem Sverige (VISS) och de värden som redovisats i nulägesbeskrivningen samt vad verksamhetsutövarna framfört och bidragit med under samverkan.

Ett övergripande analysblad har tagits fram för Övre Svartälven och ett för Sikforsån. Analysen bygger vidare på nulägesbeskrivningen som beskriver vattenmiljön, elproduktionen och andra intressen. För att få en god förståelse av analysen bör även nulägesbeskrivningen läsas.

Läshänvisning

För varje anläggning som är anmäld till den nationella planen så har ett analysblad tagits fram. Analysbladen är döpta efter den anläggningen de hör till. Det finns även ett övergripande analysblad som gäller för prövningsgruppen som stort. Följande läsordning rekommenderas:

  1. Nulägesbeskrivning
  2. Analys Övre Svartälven och Sikforsån
  3. Analysblad per anläggning

Hur du lämnar synpunkter

Synpunkterna lämnas i respektive excelfil och skickas till orebro@lansstyrelsen.se se senast 1 oktober 2024. Hänvisa till diarienummer 4539-2024 för Övre Svartälven och 4540-2024 för Sikforsån.

Excelfil för synpunkter för prövningsgrupp 108 E_5 Övre Svartälven Excel, 9.1 kB.

Excelfil för synpunkter för prövningrgrupp 108 E_6 Sikforsån Excel, 9.1 kB.

Delområdesbeskrivningar

Prövningsgrupp 108 E_5 Övre Svartälven

Karta över prövningsområdet

Prövningsgrupp 108 E_6 Sikforsån

Karta över prövningsgruppen Sikforsån

Nästa steg

Länsstyrelserna kommer att gå igenom inkomna synpunkter och göra eventuella ändringar i analysbladen. De slutgiltiga dokumenten kommer att publiceras på Länsstyrelsens webbsida under respektive prövningsgrupp Nationell plan för moderna miljövillkor för vattenkraftverk.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss