Illustration, berg och svanar

Tillstånd i Natura 2000

Det är förbjudet att utan tillstånd bedriva verksamheter eller åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område. Det gäller även åtgärder utanför området om det kan påverka miljön inne i Natura 2000-området.

Du behöver tillstånd från Länsstyrelsen för verksamhet eller åtgärder som kan påverka naturmiljön i ett Natura 2000-område på ett betydande sätt. Du kan även behöva tillstånd om du planerar att göra en åtgärd nära ett Natura 2000-område, om det kan påverka miljön inne i området. Det kan till exempel vara grumlande åtgärder uppströms i ett vattendrag eller anläggande av ett nytt dike som kan påverka våtmarker inom området.

Utgå från områdets bevarandeplan för att bedöma om det finns risk för påverkan.

I vissa fall kan det vara svårt att själv bedöma om en åtgärd kräver tillstånd. Kontakta oss på Länsstyrelsen för att få stöd i din bedömning.

Exempel på när tillstånd kan behövas:

 • Uppföra byggnader eller anläggningar, till exempel vägar, skogsbilvägar, jakttorn och avloppsanläggningar.
 • Samla in växter och djur.
 • Fälla träd, avverka eller ta bort större buskage.
 • Gräva, schakta, fylla ut, till exempel ledningsdragningar.
 • Dika eller göra andra åtgärder som påverkar grundvatten och markvatten.

Innan du kan skicka en ansökan om tillstånd för ett Natura 2000-område behöver du genomföra ett samråd och ta fram en miljökonsekvensbeskrivning.

Här beskriver vi hur hela processen ser ut och vad du behöver göra, steg för steg:

Tillståndsprocessen inleds med ett samråd. Du som söker tillstånd ansvarar för att genomföra samrådet. I samrådet deltar de som är berörda för att få information och möjlighet att yttra sig. Berörda är:

 • Länsstyrelsen
 • Tillsynsmyndigheten (Länsstyrelsen eller kommunen)
 • De enskilda som kan antas bli särskilt berörda av åtgärden.

Länsstyrelsen beslutar om verksamheten kan anses ha en betydande miljöpåverkan. Om det är så ska ett samråd med fler berörda deltagare ordnas. Vid ett sådant samråd behöver berörda nationella myndigheter vara inbjudna.

Du som söker ska ta fram en Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) med de uppgifter som krävs för prövningen (6 kap. 7 § miljöbalkenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster). Om det är lämpligt att allmänheten ska få tillgång till informationen, ska MKB:n kungöras (6 kap. 8 § miljöbalkenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster).

Mer information om vad som ska ingå i en miljökonsekvensbeskrivning hittar du i Naturvårdsverkets handbok för Natura 2000 i Sverige.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Gör din ansökan så här

 1. Fyll i blanketten:

  Anmälan om samråd eller ansökan om tillstånd vid påverkan på Natura 2000-områdeWord
 2. Skriv under och skicka in blanketten med miljökonsekvensbeskrivningen till orebro@lansstyrelsen.se eller:

  Länsstyrelsen i Örebro län
  Vatten och Naturmiljöenheten
  701 86 Örebro

Länsstyrelsen tar inte ut någon avgift för att handlägga ansökan om tillstånd för Natura 2000-områden.

Länsstyrelsen prövar om verksamheten eller åtgärden ensam eller tillsammans med andra pågående eller planerade verksamheter kan skada den livsmiljö som ska skyddas. Länsstyrelsen prövar också om verksamheten eller åtgärden medför att växt- eller djurarter som ska skyddas utsätts för en störning som kan försvåra bevarandet av arterna (7 kap. 28b § miljöbalkenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster).

Länsstyrelsen lämnar ett beslut på din ansökan. Du kan antingen få ditt tillstånd beviljat eller avslaget. Om din ansökan beviljas kan tillståndet tidsbegränsas eller vara förenat med villkor. Tillstånd får bara beviljas om verksamheten eller åtgärderna inte kan skada de skyddade livsmiljöerna eller arterna i Natura 2000-området (7 kap. 28 b § miljöbalkenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster).

Ytterligare dispens/tillstånd krävs för naturreservat och/eller miljöfarlig verksamhet

Tänk på att många Natura 2000-områden i Sverige skyddas genom att de är naturreservat. Om området som du behöver tillstånd för är ett naturreservat kan du behöva söka dispens och i vissa fall även tillstånd enligt naturreseratsbestämmelserna för området.

Du behöver också ansöka om tillstånd för din miljöfarliga verksamhet. Observera att du behöver tillståndet för Natura 2000 innan du kan ansöka om övriga tillstånd.

Läs mer i Miljöbalkenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster:

 • Kapitel 4 – Om markanvändningsbestämmelser och Natura 2000
 • Kapitel 9 – om miljöfarlig verksamhet
 • Kapitel 7 – Dispens från naturreservatsföreskrifter

Bevarandeplaner

Vad som ska gälla för varje enskilt Natura 2000-område finns i en särskild bevarandeplan, en för varje område. Den beskriver mer exakt vilka värden som ska bevaras och vilka åtgärder som behöver göras för att bevara arter och naturtyper i området. Syftet och målet med bevarandet beskrivs.

I bevarandeplanen görs också en bedömning om det finns behov av restaurering och vilket skydd eller skötsel som behövs. Planen redogör för vilka verksamheter eller åtgärder som eventuellt kan hota de arter eller livsmiljöer som ska skyddas enligt Natura 2000. Bevarandeplanerna innehåller viktig information för tillståndsprövningar.

I Örebro län finns 136 Natura 2000-områden. Av dessa har 133 bevarandeplaner reviderats under 2017. Processen med att revidera övriga tre områden pågår. Bevarandeplanerna är levande dokument som kan uppdateras när vi får mer kunskap om området.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Utnaset_SE0240061.pdf 10.8 MB 2018-05-02 10.29
Vattern-norra-SE0240099.pdf 3.3 MB 2018-05-02 10.29
Viken_SE0240157.pdf 12.7 MB 2018-05-02 10.29
Vinna_SE0240144.pdf 12.7 MB 2018-05-02 10.30
Djupedal_SE0240161.pdf 13.1 MB 2018-05-02 10.30
Dovrasjodalen_SE0240051.pdf 12.7 MB 2018-05-02 10.30
Fagertarn_SE0240002.pdf 18.6 MB 2018-05-02 10.30
Hagaberg_SE0240129.pdf 9.6 MB 2018-05-02 10.30
Harge_uddar_SE0240120.pdf 11.8 MB 2018-05-02 10.30
Hjarttorp_SE0240138.pdf 11.8 MB 2018-05-02 10.30
Kopparbergs_ang_SE0240106.pdf 10.3 MB 2018-05-02 10.30
Norra_Nyckelhult_SE0240145.pdf 10.4 MB 2018-05-02 10.30
Norra_Vatterns_skargard_SE0240045.pdf 14.7 MB 2018-05-02 10.30
Prinskullen_SE0240115.pdf 9.9 MB 2018-05-02 10.30
SE0240099_Vattern_norra.pdf 3.3 MB 2018-05-02 10.30
Snavlunda_Tjalvesta_SE0240004.pdf 32 MB 2018-05-02 10.30
Sorsjon_SE0240087.pdf 12.4 MB 2018-05-02 10.30
Spasa_SE0240135.pdf 12.2 MB 2018-05-02 10.30
Trehornings masugn_SE0240103.pdf 9.6 MB 2018-05-02 10.30
Vättern norra_SE0240099.pdf 2.9 MB 2018-06-04 15.29
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Jatteberget_SE0240162.pdf 14.5 MB 2018-05-02 10.43
Lidetorpsmon_SE0240072.pdf 11.7 MB 2018-05-02 10.43
Lomtjarnsmossen_SE0240065.pdf 13.4 MB 2018-05-02 10.43
Ostra_Salsjomossen_SE0240064.pdf 13.5 MB 2018-05-02 10.44
Stormossen i Mickelsrud_SE0240163.pdf 14.3 MB 2018-05-02 10.44
Stormossen Mickelsrud_SE0240163_slutversion.pdf 14.6 MB 2018-05-02 10.44
Vargavidderna_SE0240089.pdf 13.8 MB 2018-05-02 10.45
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Bo_SE0240128.pdf 15 MB 2018-04-12 14.04
Broby_ang_SE0240125.pdf 10.3 MB 2018-04-12 14.04
Dovrasjodalen_SE0240051.pdf 12.7 MB 2018-04-12 14.05
Gerasen_SE0240062.pdf 11.2 MB 2018-04-12 14.06
Glottrakarret-Venerna_SE0240079.pdf 12.9 MB 2018-04-12 14.06
Herrfallsang_SE0240053.pdf 12.7 MB 2018-04-12 14.07
Kvismarens naturreservat_SE0240058.pdf 17.2 MB 2018-04-12 14.08
Lindhult_SE0240126.pdf 10.8 MB 2018-04-12 14.08
Nalavibergs ekang_SE0240057.pdf 11.2 MB 2018-04-12 14.09
Orrkulla_SE0240114.pdf 10.7 MB 2018-04-12 14.10
Prastgarden_SE0240150.pdf 10.6 MB 2018-04-12 14.11
Skale_SE0240111.pdf 11.5 MB 2018-04-12 14.11
Skollersta_prastang_SE0240069.pdf 9.8 MB 2018-04-12 14.12
Sotterns_Skargard_SE0240011.pdf 12.9 MB 2018-04-12 14.13
Stora_Kortorp_SE0240137.pdf 25.1 MB 2018-04-12 14.14
Svennevadsan_SE0240164.pdf 11.9 MB 2018-04-12 14.15
Tomta_hagar_SE0240116.pdf 13.4 MB 2018-04-12 14.15
Ullavi_SE0240113.pdf 10.8 MB 2018-04-12 14.16
Viby_ekang_SE0240118.pdf 3.3 MB 2018-04-12 14.18
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Bjorskogsnas_SE0240035.pdf 7.8 MB 2018-04-12 14.26
Grangshytteforsarna_SE0240073.pdf 14 MB 2018-04-12 14.27
Hammarmossen_SE0240036.pdf 13.8 MB 2018-04-12 14.31
Kamptjarnsbrannan_SE0240081.pdf 14.6 MB 2018-04-12 14.31
Kindla_SE0240039.pdf 18.3 MB 2018-04-12 14.32
Knuthojdsmossen_SE0240037.pdf 12 MB 2018-04-12 16.37
Murstensdalen_SE0240034.pdf 14.2 MB 2018-04-12 16.38
Romyren_SE0240042.pdf 20.9 MB 2018-04-12 16.38
Stallbergsmossen_SE0240043.pdf 1.9 MB 2018-04-12 16.39
Uttertjarnsberget_SE0240160.pdf 20.4 MB 2018-04-12 16.39
Vasterasmossen_SE0240048.pdf 1.7 MB 2018-04-12 16.40
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Fisksjon_SE0240052.pdf 12.3 MB 2018-04-12 16.43
Hogforsskogen_SE0240119.pdf 19.7 MB 2018-04-12 16.43
Ramossen-Lomtjarnsmossen_SE0240021.pdf 20.3 MB 2018-04-12 16.44
Torkesviken_SE0240127.pdf 11.2 MB 2018-04-12 16.45
Trangardet_SE0240022.pdf 15.6 MB 2018-04-12 16.45
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Bjorka_lertag_SE0240078.pdf 5.3 MB 2018-04-12 16.48
Kvismarens_naturreservat_SE0240058.pdf 17.2 MB 2018-04-12 16.49
Norra_Mossby_SE0240153.pdf 11 MB 2018-04-12 16.49
Sodra_Mossby_SE0240154.pdf 9.8 MB 2018-04-12 16.49
Vissberga_lertag_SE0240134.pdf 7.4 MB 2018-04-12 16.50
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Gronelid_SE0240151.pdf 12.5 MB 2018-05-02 10.53
Juarbergen_SE0240066.pdf 12.7 MB 2018-05-02 10.53
Kojemossen_ SE0240104.pdf 14.5 MB 2018-05-02 10.54
Kraksjoasen_SE0240071.pdf 13 MB 2018-05-02 10.54
Naset_SE0240147.pdf 11.1 MB 2018-05-02 10.54
Rankemossen_SE0240007.pdf 13.7 MB 2018-05-02 10.55
Rockebro_SE0240070.pdf 9.1 MB 2018-05-02 10.55
Skagershultsmossen_SE0240009.pdf 13.7 MB 2018-05-02 10.56
Tivedens_nationalpark_SE0240001.pdf 14.3 MB 2018-05-02 10.56
Vargavidderna_SE0240089.pdf 13.8 MB 2018-05-02 10.56
Vastra_och_Stora_Kroktarn_SE0240124.pdf 11.3 MB 2018-05-02 10.57
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Aspsatter-bevarandeplan-SE0240130.pdf 9.3 MB 2018-05-02 10.59
Dunderklintarna_SE0240132.pdf 13 MB 2018-05-02 11.00
Ekasen_SE0240056.pdf 11 MB 2018-05-02 11.01
Garphyttans_nationalpark_SE0240054.pdf 15 MB 2018-05-02 11.01
Harvest_norra_SE0240141.pdf 11.6 MB 2018-05-02 11.01
Jonsaskogen_SE0240121.pdf 13.7 MB 2018-05-02 11.02
Kroksjoskogen_SE0240122.pdf 20.1 MB 2018-05-02 11.02
Lekeberga-Salven_SE0240110.pdf 11.4 MB 2018-05-02 11.03
Lekhyttan_SE0240140.pdf 10.2 MB 2018-05-02 11.03
Sixtorp_SE0240139.pdf 11.6 MB 2018-05-02 11.04
Skagershultsmossen_SE0240009.pdf 13.7 MB 2018-05-02 11.04
Skagershultsmossen-Torp_SE0240091.pdf 13.7 MB 2018-05-02 11.05
Sodra_Vissboda_SE0240143.pdf 12 MB 2018-05-02 11.05
Svartkarr_SE0240084.pdf 14.5 MB 2018-05-02 11.05
Svenshyttan_SE0240142.pdf 10.5 MB 2018-05-02 11.06
Trystorps_ekang_SE0240075.pdf 13.3 MB 2018-05-02 11.06
Ugglehojden_SE0240020.pdf 19.6 MB 2018-05-02 11.07
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Finnakerssjon-Osterhammarssjon_SE0240146.pdf 15.1 MB 2018-05-02 11.08
Gronbo_SE0240032.pdf 15.1 MB 2018-05-02 11.09
Helgedomen_SE0240067.pdf 13.1 MB 2018-05-02 11.10
Kanas_SE0240098.pdf 12.2 MB 2018-05-02 11.10
Kindla_SE0240039.pdf 15.7 MB 2018-05-02 11.10
Lejakarret_SE0240090.pdf 11.6 MB 2018-05-02 11.11
Liaskogen_SE0240030.pdf 8.1 MB 2018-05-02 11.11
Munkhyttan_SE0240088.pdf 14.5 MB 2018-05-02 11.12
Rasvalens_naturreservat_SE0240076.pdf 10.4 MB 2018-05-02 11.12
Spangabacken_SE0240086.pdf 16 MB 2018-05-02 11.12
Spangabacken-norra_SE0240100.pdf 11.7 MB 2018-05-02 11.13
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Nittenmossen_ostra_SE0240085.pdf 12.9 MB 2018-05-02 11.26
Brattforsen_SE0240093.pdf 18.9 MB 2018-05-02 11.26
Nittälvsbrannan_SE0240117.pdf 20.4 MB 2018-05-02 11.27
Ovre_Nittalvsdalen_SE0240107.pdf 21.8 MB 2018-05-02 11.28
Salboknos_SE0240040.pdf 14.8 MB 2018-05-02 11.28
Uttertjarnsberget_SE0240160.pdf 20.4 MB 2018-05-02 11.29
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Alvhytteangen_SE0240055.pdf 17.9 MB 2018-05-02 11.31
Bromangen_SE0240159.pdf 13 MB 2018-05-02 11.32
Dammossen-Robergshagsmossen_SE0240105.pdf 15.4 MB 2018-05-02 11.33
Erikaberget_SE0240097.pdf 14.3 MB 2018-05-02 11.33
Hakansbodaberget_SE0240096.pdf 12.8 MB 2018-05-02 11.34
Hyttebacken_SE0240149.pdf 7.8 MB 2018-05-02 11.34
Järlean_SE0240063.pdf 15.8 MB 2018-05-02 11.35
Kvarnbacken-Larkesan_SE0240028.pdf 11 MB 2018-05-02 11.35
Lillsjobacken-Jarlhyttebacken_SE0240077.pdf 22.1 MB 2018-05-02 11.35
Limberget_SE0240038.pdf 14.1 MB 2018-05-02 11.36
Nasmarkerna_SE0240024.pdf 12.5 MB 2018-05-02 11.36
Tallskaten_SE0240092.pdf 13.1 MB 2018-05-02 11.37
Venakarret_SE0240133.pdf 589.7 kB 2018-05-02 11.37
Venen_SE0240148.pdf 11 MB 2018-05-02 11.38
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Annaboda_SE0240131.pdf 14.5 MB 2018-05-02 11.40
Berga_SE0240152.pdf 13.3 MB 2018-05-02 11.40
Berget_SE0240158.pdf 5.3 MB 2018-05-02 11.40
Brunstorpskarret_SE0240029.pdf 10.1 MB 2018-05-02 11.41
Ekeby-Almby_SE0240155.pdf 10.7 MB 2018-05-02 11.41
Faran_SE0240083.pdf 7.6 MB 2018-05-02 11.41
Grythem_SE0240108.pdf 11.3 MB 2018-05-02 11.42
Hasselkulla_SE0240123.pdf 10.7 MB 2018-05-02 11.42
Klockarudden_SE0240112.pdf 6.5 MB 2018-05-02 11.42
Latorpsangarna_SE0240017.pdf 12 MB 2018-05-02 11.43
Lindon_SE0240136.pdf 9.4 MB 2018-05-02 12.18
Mantorp_SE0240074.pdf 14.1 MB 2018-05-02 12.19
Olles_hage_SE0240101.pdf 11.3 MB 2018-05-02 12.19
Oset-Rynningeviken_SE0240059.pdf 12.6 MB 2018-05-02 12.20
Ostra_Trolldalen_SE0240027.pdf 11.8 MB 2018-05-02 12.21
Slyte_SE0240109.pdf 11.6 MB 2018-05-02 12.21
Soron_SE0240082.pdf 11.8 MB 2018-05-02 12.21
Sotterns_Skargard_SE0240011.pdf 12.9 MB 2018-05-02 12.22
Tasta_SE0240094.pdf 11 MB 2018-05-02 12.22
Tysslingen_SE0240156.pdf 13.9 MB 2018-05-02 12.22

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00