Illustration, markering på karta

Dispenser och tillstånd övriga naturskydd

Här finns information om dispenser och tillstånd för ändringar i nationalparker, naturreservat och naturminnen, samt områden med biotopskydd, djur- och växtskydd, vattenskydd eller landskapsbildsskydd.

Natur som är skyddad enligt miljöbalken omfattas av regler som bestämmer vad du får och inte får göra i området. Om du ändå vill göra något som är förbjudet i ett skyddat naturområde behöver du söka dispens eller tillstånd.

Det finns två olika avgifter för att ansöka dispens. Ansökan om tillstånd är gratis.

 • Ansökan om dispens för vattenskyddsområde: 3 700 kronor
 • Ansökan om dispens för nationalpark, naturreservat, naturminne, samt områden med biotopskydd eller djur- och växtskydd: 2 300 kronor

Ansökan om dispens är gratis om du äger marken i ett naturreservat eller nationalpark, eller om du har ett naturminne på din mark.

 • Skicka med en tydlig och detaljerad inritning på en karta för det du ska göra, till exempel hela sträckan för en ny ledning.
 • Ange tydligt vilken hänsyn som du kommer ta till djur och natur.
 • Ange vilka skäl du har till att du vill göra din åtgärd. Till exempel att åtgärden kan göras utan att skada naturens värden och om det inte finns någon annan möjlig lösning.

Ansök om dispens för åtgärd i nationalpark, naturminnen, naturreservat eller djur- och växtskyddsområden


 1. Fyll i blanketten
  Ansökan om dispens från reservatsföreskrifter (pdf)PDF
  Ansökan om dispens från reservatsföreskrifter (word)Word
 2. Skriv under och skicka blanketten till

  Länsstyrelsen i Örebro län
  Vattenenheten
  701 86 Örebro

Nationalparker

I nationalparker gäller föreskrifter, det vill säga särskilda regler som beskriver vad som är förbjudet att göra i området. Vill du göra en åtgärd i som är förbjuden enligt föreskrifterna måste du ansöka om dispens. I vissa fall kan du behöva ansöka om tillstånd istället för dispens. Föreskrifterna är olika i alla nationalparker. Läs beslutet för respektive nationalpark för att få reda på vad som gäller just där.

Nationalparker kan även vara Natura 2000-områden. Det innebär att du kan behöva ansöka om Natura 2000-tillstånd för den åtgärd som du vill göra.

 • Köra motordrivet fordon
 • Olika former av jakt
 • Organiserat friluftsliv till exempelvis guidade turer och tävlingar

Naturreservat

I naturreservat gäller föreskrifter, det vill säga särskilda regler som beskriver vad som är förbjudet att göra i området. Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna behöver du ansöka om dispens. I vissa fall kan du behöva ansöka om tillstånd istället för dispens. Föreskrifterna är olika i alla naturreservat. Läs beslutet för respektive naturreservat för att få reda på vad som gäller just där.

Naturreservat kan också vara Natura 2000-områden. Det innebär att du även kan behöva ansöka om Natura 2000-tillstånd för den åtgärd du vill göra.

 • Uppföra byggnader och anläggningar, till exempel jakttorn och avloppsanläggningar.
 • Ändra och bygga ut byggnader och anläggningar.
 • Samla in växter och djur.
 • Fälla eller ta bort träd eller buskar.
 • Gräva, schakta, fylla ut.
 • Organisera tävlingar eller aktiviteter som till exempel orientering.

Naturminnen

Vill du göra en åtgärd som kan skada ett naturminne måste du ansöka om dispens.

 • Fälla eller beskära ett träd.
 • Skada ett träds rötter genom grävning, körning eller tramp av djur.
 • Ta bort eller täcka över en geologisk formation med grus, ris, jord.

Djur- och växtskyddsområden

I djur- och växtskyddsområden gäller föreskrifter, det vill säga särskilda regler som beskriver vad som är förbjudet att göra i området. Vill du vistas i ett område under tiden när det är tillträdesförbud, eller göra en förbjuden åtgärd i ett djur- och växtskyddsområde måste du ansöka om dispens.

Biotopskyddsområden

Åtgärder som kan skada naturvärdena är inte tillåtna i ett biotopskyddsområde. Om du ändå behöver göra en åtgärd som kan skada naturmiljön måste du ansöka om dispens. Det gäller både enskilt skyddade biotopskyddsområden och de generellt skyddade biotopskyddsområdena. Länsstyrelsen kan ge dispens om det finns särskilda skäl.

Om biotopskyddsområden på Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats

Detaljerade beskrivningar av olika biotoptyper finns hos Naturvårdsverketlänk till annan webbplats

Diken och naturliga bäckfåror

Lägga igen, täckdika, kulvertera diken. Att skapa överfarter räknas också som att lägga igen diken. Att anlägga en damm eller ändra miljön på något annat sätt i ett dike eller mindre vattendrag.

Alléer

Skada träden genom att fälla dem eller beskära dem på ett felaktigt sätt. Rötterna får inte heller skadas genom grävning, körning eller trampande djur.

Våtmarker och småvatten

Dränera, fylla igen eller förändra på annat sätt.

Stenmurar

Ta bort eller flytta stenar. Täcka över stenmuren med sten, grus, ris eller jord.

Odlingsrösen

Ta bort eller flytta stenar. Täcka över odlingsröset med sten, grus, ris eller jord.

Åkerholmar

Ta bort värdefulla träd som växer på åkerholmen. Schakta och gräva. Täcka över med sten, grus, ris eller jord.

Länsstyrelsen har i vissa fall möjlighet att ge dispens från det generella biotopskyddet. Det gäller om den tänkta åtgärden behövs för att utveckla eller bibehålla ett aktivt brukande av jordbruksmark, samtidigt som biotopskyddets syfte fortfarande uppfylls. Jordbruksverket har ett beräkningsverktyg för att underlätta bedömningen.

Exempel på faktorer som är särskilt viktiga vid avgörandet:

 • hur många biotopelement, till exempel öppna diken, som finns kvar
 • total åkerareal på jordbruksenheten
 • genomsnittlig åkerstorlek
 • den aktuella åkerns avstånd till gårdscentrum, om jordbruksverksamheten utgör den huvudsakliga försörjningen.

Du som är lantbrukare kan använda beräkningsverktyget för att göra en preliminär bedömning av den åtgärd du vill göra.

Beräkningsverktyg för biotopskydd på Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om du ska bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd som kan skada naturmiljön inom ett biotopskyddsområde, ska du söka dispens.

Biotopskyddsområden är mindre mark- eller vattenområden som är skyddade enligt miljöbalken för att de utgör en viktig livsmiljö för många växter, djur och svampar. Det finns ett generellt biotopskydd och ett särskilt biotopskydd.

Avgifter

För att din ansökan ska kunna prövas av Länsstyrelsen krävs det att ansökningsavgiften är betald.

 • Avgiften är på 2300 kronor
 • Betala in till bankgiro 5051-7697, ange:
  • vad inbetalningen avser (fastighet och biotopskyddsdispens)

Bilagor

För att din ansökan ska anses komplett behöver den här informationen bifogas:

 • Översiktskarta, gärna i skala 1:50 000 som visar aktuellt område.
 • Detaljkarta, gärna i skala 1:5 000 - 1:10 000 med aktuella biotoper inritade.
 • Ett eller flera fotografier som visar de aktuella biotoperna.

Gör din ansökan så här

 1. Fyll i blanketten:
  Ansökan om dispens - BiotoppskyddPDF
 2. Skriv under och skicka blanketten med bilagor till naturtillsyn.orebro@lansstyrelsen.se eller

  Länsstyrelsen i Örebro län
  Vatten och naturmiljöenheten
  701 86 ÖREBRO

Ansökan om dispens för åtgärder i alléer

Om ansökan gäller dispens för åtgärder i alléer finns det särskilda bestämmelser för vad ansökan ska innehålla.

Vägledning för ansökan om dispens för åtgärder i aléerPDF

Vattenskyddsområden

I vattenskyddsområden gäller föreskrifter, det vill säga särskilda regler om vad som är förbjudet i området. Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna måste du ansöka om dispens.

 • Att gräva och schakta
 • Att anlägga bergvärme eller jordvärme
 • Att hantera kemikalier

Du kan söka dispens hos Länsstyrelsen från skyddsföreskrifterna för vattenskyddsområde.

Avgifter

För att en dispensansökan ska kunna prövas av Länsstyrelsen behöver ansökningsavgiften vara betald.

 • Avgiften är 3 700 kronor
 • Betala in till bankgiro 5051-7697, ange:
  • projekt 72103
  • vem som ansöker
  • fastighetsbeteckning.

Så behandlar vi din ansökan

Länsstyrelsen handlägger din ansökan och tar beslut om godkännande eller avslag. Det behöver finnas särskilda skäl för att din ansökan ska godkännas. Om du är missnöjd med beslutet finns det möjlighet att överklaga.

Kontaktperson

Lindsay Gateman
Vatten och naturmiljö
Epost till Lindsay Gateman
Telefon: 010-224 87 82

Maria Rydstedt
Vatten och naturmiljö
Epost till Maria Rydstedt
Telefon: 010-224 87 83

Gör din ansökan så här

 1. Fyll i blanketten:
  Ansökan om dispens från skyddsföreskrifter inom vattenskyddsområde (pdf)PDF
  Ansökan om dispens från skyddsföreskrifter inom vattenskyddsområde (word)Word
 2. Skriv under och skicka blanketten till vattenskyddsomraden.orebro@lansstyrelsen.se eller

  Länsstyrelsen i Örebro län
  Vatten och naturmiljö
  701 86 ÖREBRO

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Naturskydd

Telefon: 010-224 80 00