Illustration, jaktgevär

Viltskador

Vilt kan ibland orsaka skador för markägare och näringar. Skadorna kan ofta förebyggas, men ibland måste skyddsjakt tillämpas. Om tamdjur blir skadade av rovdjur ska du omedelbart anmäla det till besiktningsman hos Länsstyrelsen.

Anmäl skador på tamdjur orsakade av rovdjur

Om dina tamdjur blivit skadade av rovdjur ska du omedelbart ringa Länsstyrelsens besiktningsman. Det är mycket viktigt att alla skador som misstänks vara orsakade av rovdjur anmäls till besiktningsmannen. Ersättning kan betalas ut om besiktningen visar att skadan orsakats av lodjur, varg, kungsörn eller björn.

Besiktningsmännen är utsedda av Länsstyrelsen och utbildade av Viltskadecenter.

Om dina tamdjur utsätts för rovdjursangrepp:

Ring 010-224 86 40 vid rovdjursangrepp på tamdjur

Om dina tamdjur utsätts för rovdjursangrepp ring snarast till Länsstyrelsens rovdjurstelefon där du får prata med en handläggare på Länsstyrelsen.

Rovdjurstelefonen har öppet vardagar mellan klockan 08.00-16.00. Övrig tid svarar Länsstyrelsens Tjänsteman i beredskap (TiB). Därefter blir du kontaktad av en besiktningsman som sedan snarast möjligt kommer till platsen.

Besiktningen kostar inte djurägaren någonting.

När du har ringt Länsstyrelsen och anmält att ditt tamdjur har utsatts för rovdjursangrepp ska du täcka över det dödade djuret med en presenning eller liknande. Det hindrar räv och fåglar från att äta av djuret tills besiktningsmannen kommit. Undvik att röra vid det döda djuret.


Så gör du för att få ersättning för skadan

Besiktningsmannen har med sig ett besiktningsprotokoll och en blankett för ansökan om ersättning för skadan när hen kommer till platsen. Om du vill få ersättning för skadan behöver du fylla i blanketten för ansökan och skicka in den till Länsstyrelsen. Besiktningsprotokollet skickar besiktningsmannen in.

Gäller ansökan om ersättning för angripna tamdjur.

Tid för ansökan

Ansökan ska vara inskickad till Länsstyrelsen inom 3 månader efter besiktningen som görs av besiktningsmannen.

Bilagor

Eventuella extra kostnader och veterinärkostnader för djur som skadats i samband med rovdjursangrepp kan också tas upp i ansökan om ersättning. Bifoga då kvitton eller kopior av dessa. Besiktningsmannen kan hjälpa dig att fylla i blanketten.

Gör din ansökan så här

 1. Fyll i blanketten:
  Ansökan om ersättning för angripna tamdjurPDF
 2. Skriv under och skicka blanketten med eventuella bilagor till

  Länsstyrelsen i Örebro län
  Art och vilt
  701 86 ÖREBRO

Informationsblad om rovdjursangrepp på tamdjur

Länsstyrelsens informationsblad ger dig information om hur du ska gå till väga efter ett angrepp på tamdjur.

Informationsblad - rapportera rovdjurangrepp (pdf)PDF

Avlivning eller destruktion efter rovdjursangrepp

Ibland kan du behöva avliva ett rovdjur i samband med angrepp eller behöva ta hand om dödade får. Läs mer här under hur du gör.

För destruktion av dödade får finns olika alternativ. I första hand ska du kontakta SVA eller Jordbruksverket:

 • Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) på telefon 018-67 40 00
 • Jordbruksverket på telefon 036-15 50 00 om fåren är av intresse för övervakningsprogrammet mot scrapies. I sådant fall hämtas fåren gratis.

I andra hand kan du kontakta:

 • Svensk Lantbrukstjänst i Skara, telefon 0511-215 24, jour 070-981 44 55SG
 • Nödslakt Borlänge, telefon 070-603 54 54, 070-620 82 54.
 • Skinnskattebergs Sanitetsslakt KB, telefon 0222-133 45.

Ägare och vårdare av tamdjur har möjlighet att fälla rovdjur som angriper tamdjur (28 § Jaktförordningen), förutsatt att:

 • du först har försökt att skrämma rovdjuret
 • angreppet är pågående eller precis har hänt (omedelbart förestående).

Andra personer får också ingripa om det sker på uppdrag av ägaren/djurvårdaren, eller om det finns skäl för den som ingriper att misstänka att uppdraget skulle ha lämnats om det fanns möjlighet.

Om du har avlivat ett rovdjur för att skydda ett tamdjur ska du anmäla händelsen till Länsstyrelsen genom att ringa till vår rovdjurstelefon på telefon 010-224 86 40. Vardagar kl. 08.00-16.00 får du prata med en handläggare på Länsstyrelsen och övrig tid svarar Tjänsteman i beredskap (TiB). Därefter blir du kontaktad av en besiktningsman som snarast möjligt kommer till platsen.

Länsstyrelsens naturbevakare besiktar rovdjuret och gör en första bedömning av händelsen. I de flesta fall finns det sannolikt inga skäl att misstänka brott. Vid misstanke om brott kontaktar vi Polismyndigheten.

Med tamdjur menas till exempel, får, renar och jakthundar. Reglerna gäller både innanför och utanför inhägnat område, och kan om det gäller lodjur användas även vid angrepp i vilthägn.


Du som djurägare kan få sms-varning om rovdjursangrepp

Via "Rovdjursalert" kan du som djursägare bli mer uppmärksam på att det finns risk för angrepp av rovdjur så att du har en chans att se över dina stängsel och djur. Sms-meddelandet innehåller information om var och när rovdjursangrepp förekommit.

Rovdjursalert är ett sms-baserat larmsystem och när Länsstyrelsen får kännedom om angrepp skickas information om detta till de djurägare som har anmält sig till systemet.

Om du vill anmäla dig till rovdjursalert för att få sms med information om rovdjursangrepp skickar du ett sms till telefonnummer 076-944 76 20.

Ange följande meddelande: Spara Förnamn Efternamn Rovdjursalert

Exempel: Spara Kalle Svensson Rovdjursalert

Viltskador ska förebyggas eller hindras genom jakt

När vilt orsakar skador på egendomar är grundprincipen att skador helst ska förebyggas eller hindras genom ordinarie jakt. Om förebyggande åtgärder utförts men inte varit tillräckliga för att skydda egendomar från skador kan vi ge ersättning för skador. Vi kan bara ge ersättning för skador som är orsakade av fredat vilt (exempelvis björn, varg, lo, trana och vitkindad gås).

Drabbas du av en skada som orsakats av vilt och vill ansöka om ersättning för skadan, ska du anmäla skadan till oss. Skador måste alltid besiktigas av en besiktningsman som länsstyrelsen har utsett. Du kan även få råd om skadeförebyggande åtgärder från besiktningsmännen.

De vanligaste skadorna orsakade av rovdjur är varg eller lodjur som skadar får. Det förekommer också angrepp på hundar orsakade av varg eller lodjur, samt enstaka angrepp av kungsörn. Skador på kor, häst, gris, biodlingar och fjäderfä är ovanligt. Antalet angrepp av rovdjur varierar stort mellan olika år.

Grundprincipen är att viltskador ska förebyggas genom jakt, men eftersom de stora rovdjuren är skyddade (fredat vilt) används först och främst andra förebyggande åtgärder, till exempel uppsättning av rovdjursavvisande stängsel för att skydda tamdjur eller skyddsväst till jakthundar.

Bidrag för rovdjursavvisande stängsel

Det vanligaste sättet att skydda sina tamdjur är att sätta upp ett rovdjursavvisande stängsel. Det är ett 4-5 trådigt elstängsel eller ett fårnät kompletterat med två eltrådar. Rovdjursavvisande stängsel är ett effektivt skydd, förutsatt att de är väl underhållna samt har satts upp efter de villkor och anvisningar som Länsstyrelsen och Viltskadecenter ger.

Länsstyrelsen i Örebro län kan betala ut stängselbidrag för näringsverksamma fårbesättningar med minst 10 tackor. Bidrag kan även ges till mindre fårbesättningar med utrotningshotade lantraser. För att få bidrag krävs att man att man underhåller stängslet i minst 5 år.

Då skador på nöt är sällsynt och skador på häst extremt sällsynt ges stängselbidrag bara i särskilda fall. Bidrag kan t ex lämnas för mindre föl- och kalvfållor av en storlek på 1-2 ha. För mer information kontakta länsstyrelsen.

Vilken typ av stöd kan du söka?
Hos Länsstyrelsen kan man söka bidrag från två olika finansiärer, beroende på om marken sedan tidigare har ett så kallat block-id. Om du tidigare fått betes- eller restaureringsstöd ska du söka bidrag för blocklagd mark. Om du inte fått bidrag tidigare eller har annan mark som ska stängslas in, t ex skogsbete, ska du söka bidrag till icke blocklagd mark.

Bidrag till stängsel på ej blocklagd mark                                                      Kontaktperson för bidrag för ej blocklagd mark är Caroline Lundmark, caroline.lundmark@lansstyrelsen.se, tel 010-224 8634.

Ansökan om bidrag för att förebygga viltskadalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Checklista för rovdjursavvisande stängsellänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 
Stängsel för att förebygga skador från rovdjurlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bidrag till stängsel på blocklagd mark
Om du tidigare har fått t ex betes- eller restaureringsstöd är din mark blocklagd och du kan då söka bidrag hos Enheten för landsbygd och näringsliv. Kontaktperson för bidrag till blocklagd betesmark är Tobias Kindvall, tobias.kindvall@lansstyrelsen.se, tel 010-224 8442.

Skyddsväst och vargpingla till hund

Skyddsväst för hund
Du kan söka bidrag för skyddsväst till drivande och ställande jakthundar. Bidrag lämnas så länge det finns medel tillgängliga. Länsstyrelsen lämnar bidrag till de västar som rekommenderas av Viltskadecenter: Dogtech Pro och Wolf Proof.

Vargpingla för hund
Vargpinglan är en pingla på ett reflexhalsband som kan bäras av hundar som vistas i vargrevir. För jakthundar är vargpinglan kostnadsfri. För övriga hundar kan pinglan köpas för 100 kr.

Gör din ansökan så här

 1. Fyll i blanketten:
  Ansökan om bidrag för förebyggande åtgärder mot viltskadorPDF
 2. Skriv under och skicka blanketten till Länsstyrelsen i det län ansökan berör.

På viltskadecenters webbplats kan du läsa mer om hur man förebygger angrepp av rovdjur, ladda ner informationsfoldrar, beställa den nya boken om stängsling, och få tips och råd.

Viltskadecenterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Grödor kan skadas av flera olika vilda djur och fåglar.

Om dina grödor skadas av tranor, gäss, sångsvan eller andra fåglar bör du snarast sätta ut någon form av skrämselutrustning. Gäller det jaktbara gäss bör du skyddsjaga.

Vid omfattande problem kan Länsstyrelsen hjälpa till med förebyggande insatser i särskilt utsatta områden. Vi har bland annat skrämselutrustning till utlåning. Kontakta i första hand Länsstyrelsens fågelkonsult Pär Nilsson på telefon 010-224 86 37.

Tranor gäss och sångsvan

Vildsvinen kan orsaka stora skador i bland annat jordbruksgrödor och trädgårdar. Skadorna ska i första hand förebyggas genom jakt. Men det finns också andra åtgärder som att sätta elstängsel runt fält, avleda till åtlar eller vildåkrar eller putsa kantzoner.

Vildsvin

Kronhjort kan orsaka skador på barrträden genom barkgnag och barkflängning under savningstiden. På jordbruksmark varierar skadebilden under året. I första hand ska skador förebyggas genom jakt. Om jakt inte är möjlig bör man vidta andra åtgärder, till exempel sätta upp olika typer av skrämselanordningar på det skadedrabbade området. Om skadeområdet är begränsat och särskilt skadekänsligt, kan man överväga möjligheten att inhänga det med stängsel.

Kronhjort

Skyddsjakt är en förebyggande åtgärd. Den utförs när det inte finns någon annan lämplig lösning. Skyddsjakt går ut på att ta bort enstaka individer som är särskilt besvärliga.

Andra gånger syftar skyddsjakten främst till att skrämma och splittra anhopningar av vilt. Tänk på att skyddsjakt många gånger endast ger en begränsad och tillfällig effekt som skadeförebyggande metod. Därför är det viktigt att också försöka hitta andra lösningar.

I vissa fall kan du bedriva skyddsjakt utan särskilt tillstånd. Det gäller jakt för att förebygga skada av vilt och bara när förutsättningarna i Jaktförordningen (1987:905)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster bilaga 4 är uppfyllda. I andra fall kan vi ge tillstånd till skyddsjakt.

Använd blanketten för att rapportera från skyddsjakt eller annan skadeförebyggande åtgärd, till exempel skyddsjakt, jakt med slagfälla för bäver, rivning av bäverdämme och jakt med belysning vid vildsvinsjakt.

Gör din rapport så här

 1. Fyll i blanketten:
  Blankett för rapport från skyddsjakt eller annan skadeförebyggande åtgärd (pdf)Word
 2. Skriv under och skicka blanketten till orebro@lansstyrelsen.se eller
   
  Länsstyrelsen i Örebro län
  701 86 ÖREBRO

Länsstyrelsen kan lämna bidrag till drivande och ställande jakthundar.

Vilka kan söka bidrag

Vid behov kan bidrag utbetalas till hundar som ingår i Polismyndighetens eftersöksorganisation, räddningshundar och andra tjänstehundar.

Hur mycket bidrag ges

Bidrag lämnas med 50 procent av kostnaden. Högsta belopp som kan lämnas är
5 000 kr.

Villkor för inköp av skyddsväst

 • Bidraget utbetalas i första hand för skyddsvästar som testats och rekommenderas av Viltskadecenter, det vill säga väst med el alternativt skyddsväst med vargstål.
 • Skyddsvästen ska vara inköpt under 2018.
 • Kvitto på inköpt väst ska bifogas ansökan och vara Länsstyrelsen tillhanda senast 15 december 2018.

När kan bidrag ges

 • Bidrag utbetalas till en hund per sökande och år.
 • Bidrag lämnas ej till sökande som beviljats bidrag i annat län.
 • Sökande ska jaga i länet. Om sökanden inte är folkbokförd i länet ska ett skriftligt intyg bifogas för att stärka att jakten sker i länet.

Krav på utvärdering efter jaktsäsong

 • Efter avslutad jaktsäsong ska en kort utvärdering inlämnas till Länsstyrelsen enligt blankett som Länsstyrelsen skickar ut efter jaktsäsongen.

Bidrag delas ut så länge det finns medel tillgängliga

Du kan söka bidrag för skyddsväst till drivande och ställande jakthundar. Bidrag lämnas så länge det finns medel tillgängliga. Länsstyrelsen lämnar bidrag till de västar som rekommenderas av Viltskadecenter: Dogtech Pro och Wolf Proof.

Vargpingla för hund

Vargpinglan är en pingla på ett reflexhalsband som kan bäras av hundar som vistas i vargrevir Länsstyrelsen har halsband som vi delar ut till hundägare som vill prova en vargpingla. För aktiva jakthundar är vargpinglan kostnadsfri. För övriga hundar kan pinglan köpas för 100 kronor.

Kontaktperson

Susanna Gustavsson
Epost till Susanna Gustavsson
Telefon: 010-224 83 35

Gör din ansökan så här

 1. Fyll i blanketten:
  Ansökan om bidrag för skyddsväst till hundPDF
 2. Skriv under och skicka blanketten till orebro@lansstyrelsen.se eller

  Länsstyrelsen i Örebro län
  701 86 ÖREBRO

Ansök om ersättning för skador

Ersättning för skador på gröda orsakade av tranor, gäss och sångsvan

Om gröda har blivit skadat av tranor, gäss eller sångsvan kan du ansöka om ersättning. Din ansökan ska vara inkommen till Länsstyrelsen inom tre månader efter det att skadan har upptäckts.

Gör din ansökan så här

 1. Fyll i blankett:
  Ansökan om ersättning för viltskada på grödaPDF
 2. Skriv under och skicka blanketten till

  Länsstyrelsen i Örebro län
  Art och Vilt
  701 86 ÖREBRO

Kontakt