Illustration, Örebro slott

Fastigheter och kulturmiljö

Om du planerar att göra förändringar i din lantbruksfastighet eller i en natur- eller kulturmiljö kan du behöva söka tillstånd eller göra en anmälan till Länsstyrelsen. Du kan också ansöka om ekonomiskt stöd om du bevarar en värdefull miljö.

Förvärv av lantbruksfastigheter

Om du köper, får eller ärver en fastighet som klassas som lantbruksfastighet kan du behöva söka förvärvstillstånd för att få lagfart.

Förvärv av lantbruksfastigheter

Djurstallar

När du ska bygga eller bygga om ett stall kan du behöva få planerna godkända innan du påbörjar arbetet. Länsstyrelsen gör en förprövning och ser till att byggplanerna uppfyller kraven för hur djur får förvaras.

Djurstallar

Våtmarker

Våtmarker fungerar som naturliga reningsverk, utjämningsmagasin och gynnar den biologiska mångfalden. Om du vill anlägga en våtmark behöver du göra en anmälan eller ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen. Genom Landsbygdsprogrammet kan vi bevilja ekonomiskt stöd till den som anlägger eller sköter om en våtmark.

Våtmarker

Markavvattning och diken

Markavvattning är åtgärder som görs för att ta bort oönskat vatten genom dränering eller dikning. Det kan också vara åtgärder som ska skydda mot vatten, genom invallning. I stora delar av Sverige är det förbjudet att avvattna mark utan tillstånd. Du kan begära dispens från Länsstyrelsen.

Markavvattning och diken

Kulturhistoriska miljöer i lantbruket

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader och kulturlandskap är en källa till kunskap och upplevelser. Ett lantbruk som vårdar en kulturmiljö så att den bevaras för framtiden eller blir mer tillgänglig och användbar för alla kan ansöka om bidrag från Länsstyrelsen.

Kulturhistoriska miljöer i lantbruket

Byggnadsminnen

Länsstyrelsen kan skydda en kulturhistoriskt värdefull byggnad eller miljö genom att förklara den som ett byggnadsminne. Den som planerar att göra ändringar i ett byggnadsminne behöver tillstånd från Länsstyrelsen. Vi fördelar även bidrag för vård av byggnadsminnen.

Byggnadsminnen

Fornlämningar och fornfynd

Om du planerar ett arbete som riskerar att påverka eller förstöra en fornlämning behöver du söka tillstånd från Länsstyrelsen. Tänk på att fornlämningar kan skadas vid avverkning och markberedning i skogen. Samråd gärna med oss innan du påbörjar ett arbete.

Fornlämning och fornfynd

Dammar och vattenkraftverk

Vattendrift är en viktig energikälla, men anläggningarna har samtidigt en stor påverkan på växt- och djurlivet. Länsstyrelsen kontrollerar så att dammar och vattenkraftverk uppfyller reglerna i miljöbalken och i EU:s vattendirektiv.

Dammar och vattenkraftverk

Vattenverksamhet

Att anlägga en brygga, muddra, dämma eller leda bort grundvatten är exempel på vattenverksamheter. För att bedriva en större vattenverksamhet krävs ofta ett tillstånd från Mark- och miljödomstolen. I andra fall kan det räcka med en anmälan till Länsstyrelsen. Vi kontrollerar också att vattenverksamheter följer bestämmelser i miljöbalken.

Vattenverksamhet

Länsstyrelsen mål och ansvar i arbetet med kulturmiljö

Målet är att bevara historien i landskapet

Länsstyrelsens mål är att historien i landskapet ska bevaras som en resurs för framtiden, så att alla länsinvånare ska ges möjlighet att förstå den utveckling som skapat dagens samhälle.

Landskapet runt omkring oss har formats av människor och deras verksamheter under årtusenden. Lämningarna i landskapet är ett källmaterial som inte kan ersättas om det förstörs. Med kulturmiljöer menar vi mindre områden i detta landskap, områden som kan vara typiska för vissa tider eller innehålla spår från olika tidsperioder.

Länsstyrelsens ansvar

Länsstyrelsen har ett övergripande ansvar för att länets kulturmiljöer bevaras och brukas på bästa sätt. När vägar och andra större anläggningar planeras i länet, bevakar vi att värdefulla kulturmiljöer skyddas så långt det är möjligt.Vi bevakar även de kulturhistoriska värdena i länets kulturmiljöer som är av riksintresse. Utifrån Kulturmiljölagen och Miljöbalken hanterar Länsstyrelsen frågor om:

  • Skydd och tillstånd som rör fornlämningar
  • Byggnadsminnen
  • Kyrkor
  • Begravningsplatser
  • Kulturreservat

Kulturmiljöprogrammet

Länsstyrelsens kulturmiljöprogram består av två delar. Del 1 och del 2 ger en bred bakgrund till vår kulturhistoria och hur jordbruket utvecklats i länet.

Del 1 - Brukat och byggt i Örebro län

Del 2 - Ett län med många landskapöppnas i nytt fönster

Kontakt