stiftelse, 770

Deponera arrende

Du kan deponera arrende om du exempelvis anser att du har rätt till avdrag på avgiften. Ansök om deponering av arrende hos Länsstyrelsen.

Om du anser att du har rätt till avdrag på arrendeavgiften har du möjlighet att deponera det avdragna beloppet hos Länsstyrelsen. Du kan på detta sätt undvika att arrenderätten går förlorad på grund av att du inte har betalat avgiften i rätt tid.

Vad krävs för att jag ska kunna deponera arrendet?

Som arrendator har du rätt att deponera arrendeavgift om du anser att du:

 • har rätt till avdrag på avgiften enligt någon bestämmelse i jordabalken,
 • har rätt till ersättning för skada enligt jordabalken,
 • har rätt till ersättning för att du på egen bekostnad har avhjälpt brister,
 • har ett ekonomiskt motkrav på jordägaren, oavsett vad motkravet gäller eller
 • inte är överens med jordägaren om storleken på arrendeavgiften, om beloppet inte är bestämt i arrendeavtalet.

Fördelen med att deponera arrendet hos Länsstyrelsen jämfört med att bara låta bli att betala är att jordägaren inte får hävda att arrenderätten är förverkad för att du inte har betalat. Du kan dock gå miste om arrenderätten om du deponerar en för stor del av avgiften, till exempel hela arrendeavgiften även om bara en tjugondel av arrendeställets ägor har försämrats genom exempelvis jordras. Arrenderätten kan också förverkas om du deponerar efter avgiftens förfallodag.

Hur gör jag för att deponera arrendet?

En ansökan om deponering av arrende består av tre delar. Du ska skicka in en ansökan till Länsstyrelsen, betala in pengarna du vill deponera och lämna en säkerhet. Vi kan inte fatta beslut om deponering innan du gjort alla tre delar.

 • Ansök om deponering av arrende
  För att deponera arrende fyller du i en ansökan och skickar den till Länsstyrelsen.

Fyll i ansökningsformuläret

För att deponera arrende fyller du i ansökningsformuläret nedan.

Härmed anhåller jag att hos länsstyrelsen få deponera följande arrendeavgiftBeloppet utgör arrende för (tillämpligt alternativ markeras med X)

Arrendatorns personuppgifter * (obligatorisk)
Arrendatorns personuppgifter
Bifoga bilagor
Om dina bifogade filer är större än 10 Mb så kan inte formuläret skickas. Kontakta då din Länsstyrelse för hjälp.


Om dina bifogade filer är större än 10 Mb så kan inte formuläret skickas. Kontakta då din Länsstyrelse för hjälp.

Så hanterar vi dina personuppgifter

 • Betala in pengarna du vill deponera

  Betala in det belopp du vill deponera till Länsstyrelsen. Du avgör själv hur stort belopp du ska deponera.

  Vid det första inbetalningstillfället - ange ditt organisationsnummer eller personnummer och namn i betalningsmeddelandet (till exempel ”012345-6789, Aktiebolag AB”).

  Om du vill fortsätta att deponera arrendet - ange förfallodatum och det ärendenummer du fick vid den första deponeringen (till exempel ”Gäld 1-2019, oktober”).
 • Lämna en säkerhet för att få deponera
  För att du ska få deponera pengar hos Länsstyrelsen måste du lämna en säkerhet i form av en pant eller borgensförbindelse. Säkerheten ska täcka eventuella rättegångskostnader och dröjsmålsränta om hyresvärden eller jordägaren enligt domstol får rätt till det deponerade beloppet.

  Länsstyrelsen begär en säkerhet motsvarande nedanstående belopp.
‌Belopp 2019

Deponerat belopp

Säkerhet

0 – 23 250 kr (1/2 basbelopp)

 2 000 kr

23 251 – 50 000 kr 

10 000 kr

50 001 – 100 000 kr

20 000 kr

100 001 – 250 000 kr

30 000 kr

250 001 kr -

ytterligare 10 000 kr för varje påbörjat belopp om 250 000 kr


Om vi fattar beslut om att du får deponera arrende meddelar vi det till jordägaren. Jordägaren har då möjlighet att göra en överenskommelse med dig eller väcka talan (ta ärendet till domstol) för att få ut pengarna.

Så här gör du för att betala pant:

 • Betala in aktuellt belopp till bankgiro 763-7507.
 • Ange avsändare och "pant" på postgirotalongen.

Så här gör du för att skicka in en borgensförbindelse:

 1. Fyll i och skriv under blanketten:
  Borgensförbindelse (pdf)PDF
 2. Skicka borgensförbindelsen till:

  Länsstyrelsen i Örebro län
  Rättsenheten
  701 86 ÖREBRO

Länsstyrelsen fattar beslut

Länsstyrelsen kan fatta beslut om att godkänna deponeringen först då ansökan, pengarna och panten eller säkerheten kommit in till Länssty­relsen. Om skäl för deponering saknas avslår vi an­sökan och det belopp du betalat in återbetalas. Vårt beslut kan överklagas hos Örebro Tingsrätt.

Länsstyrelsen underrättar jordägaren

Länsstyrelsen underrättar jordägaren om deponeringen.

Utbetalning och återbetalning

Jordägaren har tre månader på sig från det att beloppet förföll till betalning och en underrättelse har sänts att visa att en överenskommelse har träffats med dig, eller att talan väckts mot dig vid domstol om att få lyfta det deponerade arrendet. Annars har du rätt att begära tillbaka det deponerade beloppet. Detta innebär inte att jordägaren förlorar rätten till arrendet. Eventuell fordran kvarstår och jordägaren kan väcka talan mot dig inom pre­skriptionsti­den (12 kap 61 § jorda­balken, se länk i boxen till höger på sidan).

Du har också rätt att få tillbaka det deponerade beloppet om du och jordägaren är överens om det.

Ansök om återbetalning

Skicka in en ansökan och ange vilket konto och vilken bank som pengarna ska föras över till.

Kontakt