Illustration, pengamynt på hög

Pantbank

Vill du driva en pantbank? Då behöver du ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen. Vi har tillsyn över pantbanker och granskar utvecklingen av verksamheten.

Företag som lånar ut pengar mot att en person lämnar in något som pant räknas som pantbank. En pantbank kan bara drivas av ett svenskt aktiebolag eller ett motsvarande utländskt företag inom EES-området.

Du ansöker om att starta en pantbank hos Länsstyrelsen. Vi beviljar ansökan om att starta pantbank om vi bedömer att:

 • företaget kan bedrivas som en sund pantbanksverksamhet, och
 • företaget uppfyller kraven i pantbankslagen och penningtvättslagen.

Ansökan ska innehålla en beskrivning av den verksamhet som ska bedrivas, och innehålla följande uppgifter:

Uppgifter om företaget

 • Företagets firma och organisationsnummer.
 • Postadress till huvudkontoret och andra kontor där ni kommer att driva pantbanksverksamhet.
 • Registreringsbevis, bolagsordning och företagets senaste verksamhetsberättelse.
 • Resultat- och balansräkning.
 • Namn och postadresser för styrelseledamöter, suppleanter och verkställande direktör samt personbevis, konkursfrihetsbevis och bevis att de inte har förvaltare enligt föräldrabalkennamn.
 • Postadresser för aktieägare som
  - direkt eller indirekt innehar mer än tio procent av aktiekapitalet eller rösterna, eller
  - har aktier i bolaget och ett betydande inflytande över företaget.

Uppgifter om företagets organisation

Hur företagets organisation ser ut och hur ni arbetar för att uppfylla kraven på verksamheten enligt pantbankslagen och lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, och föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen.

Uppgifter om pantbanksverksamheten

 • Finansieringskalkyl med uppgift om vilka låneavgifter som ni kommer att ta ut.
 • Pantsedelns utformning och vilken text som kommer finnas på den.
 • Egendoms- och ansvarsförsäkring.
 • Hur ni kommer att rapportera det pantsatta godset till polismyndigheten.
 • Lokal för verksamheten.
 • Hur pantboken ska föras.

Ansökningsavgift

Ansökningsavgiften är 12 700 kronor. Avgiften ska betalas till oss i samband med att du lämnar in din ansökan om att få driva pantbanksverksamhet.

Tillsyn och tillsynsavgift

Länsstyrelsen har tillsyn över pantbanker och granskar utvecklingen av verksamheten. I vår tillsyn kontrollerar vi bland annat att ni följer pantbankslagen, penningtvättslagen och pantbanksförordningen.

Har du en pantbanksverksamhet ska du betala en årlig tillsynsavgift på 4 000 kronor. Om verksamheten bedrivs på fler än ett kontor, ska tillsynsavgift betalas med 2 400 kronor för varje ytterligare kontor.

Vad händer när jag har skickat in min ansökan?

 1. Din ansökan registreras och får ett diarienummer.
 2. En handläggare utreder ditt ärende och fattar beslut. Du måste betala avgiften innan handläggningen kan starta.
 3. Du får beslutet hemskickat.
 4. Om vi har skickat med ett delgivningskvitto ska det skrivas under när du har tagit del av beslutet. Skicka sedan tillbaka delgivningskvittot till Länsstyrelsen så snart som möjligt.

Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga det inom tre veckor från det att du har fått ta del av det. Till varje beslut finns en instruktion om hur du ska göra för att överklaga beslutet.

Kontakta Länsstyrelsen om du har frågor om utredningen eller beslutet.

Pantbanker i Örebro län

I länet finns idag två pantbanker. Dessa finns i Örebro och har sitt huvudkontor i Stockholm. Länsstyrelsen gör på begäran av länsstyrelsen i Stockholms län regelbundna tillsynsbesök på båda pantbankskontoren. Vill du ha mer information, kontakta Länsstyrelsen.

Ansök om att starta pankbank

Ansökan om tillstånd för pantbank hanteras av Länsstyrelsen i Dalarnas län:

Pantbank (Länsstyrelsen i Dalarnas län)

Kontakt