Illustration, vattendrag

Markavvattning

Ska du ta bort oönskat vatten genom dränering eller dikning, eller göra en invallning? Om åtgärderna räknas som markavvattning behöver du söka tillstånd. Markavvattning är förbjudet i stora delar av Sverige, och i dessa områden måste du även söka dispens.

Dikning, bortledning av vatten och invallning är exempel på åtgärder som kan räknas som markavvattning. Syftet med åtgärderna avgör om det är markavvattning eller inte. Det räknas som markavvattning om åtgärderna ökar markens lämplighet för ett visst ändamål och effekten kommer att vara varaktig.

Skyddsdikning av skogsmark i samband med avverkning eller dikesrensning räknas inte som markavvattning.

Länsstyrelsen gör tillsyn av markavvattning.

Markavvattning på Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats

Tillsyn av markavvattning hos Miljösamverkan i Sverigelänk till annan webbplats

Tillstånd och dispens

Markavvattning kräver tillstånd enligt 11 kap. 13 § miljöbalken. Ärendet prövas av Länsstyrelsen eller Mark- och miljödomstolen.

I stora delar av Sverige är det förbjudet att utföra markavvattning. Då behövs även dispens från det generella markavvattningsförbudet. Ett beslut om dispens är en förutsättning för att kunna pröva om du kan få tillstånd för markavvattning. Beslutet innebär alltså inte att det är tillåtet att utföra markavvattning.

Markavvattning i skogsmark

Ärenden som handlar om markavvattning i skogsmark skickas in via Skogsstyrelsen.


Kommuner med markavvattningsförbud i Örebro län

Många våtmarker har dikats ut och de som finns kvar utgör bara en liten del av den tidigare våtmarksytan. Markavvattning är därför förbjudet i dessa områden. Syftet med förbudet är att kraftigt begränsa eller sätta stopp för markavvattning i de delar av landet där det är särskilt viktigt att bevara våtmarker. Det beror på att det i våtmarker finns ett unikt djur- och växtliv som behöver skyddas.

I Örebro län är det markavvattningsförbud i följande kommuner:

 • Askersund
 • Hallsberg
 • Kumla
 • Laxå
 • Örebro

Ansök först om dispens där det är markavvattningsförbud

Om det är förbjudet att avvattna den mark du vill ha tillstånd för behöver du först söka dispens. Kontakta oss om du vill ansöka om dispens, kontaktuppgifter hittar du längst ner på den här sidan.
 

 I ansökan om dispens ska det framgå:

 • vilken mark som ska avvattnas
 • Vilka diken eller andra anläggningar som ska utföras
 • vilka särskilda skäl som finns för att dispens ska kunna medges
 • hur natur- och kulturvärden kan komma att påverkas.

Dispens innebär inte att det är tillåtet att markavvattna

Länsstyrelsen beslutar om det är möjligt att lämna dispens. Ett beslut om dispens från förbudet att markavvattna innebär inte att det är tillåtet att markavvattna. Dispensen visar bara att det finns förutsättning för att få tillstånd.

Ansök om tillstånd för markavvattning

 1. Samråd med berörda parter
  Innan du skickar in din ansökan om tillstånd ska du i ett tidigt skede vända dig till oss och enskilt berörda för samråd. Lämna uppgifter om verksamhetens lokalisering, omfattning och utformning samt förutsedd miljöpåverkan.

  I samrådet deltar du tillsammans med oss och eventuellt andra myndigheter som berörs, exempelvis Skogsstyrelsen eller kommunen.
 2. Beslut efter samråd
  Länsstyrelsen fattar beslut om den planerade markavvattningen kan antas medföra:
  - betydande miljöpåverkan
  - ej betydande miljöpåverkan
  - miljöpåverkan utan betydelse

  Beslutet avgör hur omfattande din ansökan om tillstånd för markavvattning behöver vara. Om vi beslutar om ej betydande miljöpåverkan eller miljöpåverkan utan betydelse avslutas samrådsprocessen. Om vi beslutar om betydande miljöpåverkan ska samrådet utökas med övriga berörda statliga myndigheter.
 3. Skicka ansökan om tillstånd
  När samrådsprocessen är över skickar du in en ansökan om tillstånd för markavvattning tillsammans med en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och en samrådsredogörelse.

  En MKB behövs inte om vi har bedömt att den planerade markavvattningen antas medföra en miljöpåverkan som är utan betydelse.

  I samband med att du skickar in din ansökan ska du betala en ansökningsavgift. Mer information om belopp och hur du betalar hittar du under "Kostnad för ansökan".
 4. Eventuell remiss och sedan beslut
  Ansökan skickas eventuellt på remiss till kommunen, Skogsstyrelsen eller annan berörd myndighet. Sedan tas beslut om MKB:n uppfyller kraven (6 kap. 9 § miljöbalken) och om du får ditt tillstånd beviljat eller avslaget.

  Om din ansökan beviljas kan tillståndet tidsbegränsas eller vara förenat med villkor. När en MKB ingått i ansökan ska beslutet kungöras i ortstidningar.

I allmänhet prövas tillstånd till markavvattning av oss. I vissa fall ska prövningen lämnas över till miljödomstolen.

Överlämning till miljödomstol vid särskilda krav

Detta gäller om det framförs krav på:

 • att även någon annan än den som ansöker ska delta i markavvattningen
 • särskild tvångsrätt enligt 28 kapitlet 10 § miljöbalken
 • ersättning enligt 31 kapitlet 16 § miljöbalken eller inlösen enligt 31 kapitlet 17 § miljöbalken

Överlämning till miljödomstol vid fler inblandade markägare

Även i andra fall får vi överlämna ärenden till miljödomstolen. När mer än en fastighet ska delta i markavvattningen utgör markägarna en samfällighet som har ansvar för utförande och underhåll av anläggningarna. Vi har inte möjlighet att bilda samfälligheter och besluta om andelstal. Därför bör all prövning med flera inblandade markägare skötas av domstolen, även om alla som ska delta lämnar in en gemensam ansökan.

I samband med att ansökan om tillstånd skickas in ska en prövningsavgift betalas. Avgiften varierar beroende på den sammanlagda dikeslängden.

Totalt dikeslängd

Avgift

0 - 99 meter

1 350 kronor

100 - 1000 meter

2 300 kronor

1000 - 10 000 meter

5 700 kronor

> 10 000 meter

8 500 kronor

Betala så här

Betala avgiften till bankgiro 5051-7697, märk betalningen med

 • 6283-7253120-5312
 • fastighet eller åtgärd.

 


Kontakt