Illustration, sjö

Miljöinvestering våtmark och dammar - vattenkvalitet

Vill du anlägga eller restaurera en våtmark eller damm? Du kan få stöd för åtgärden om den bidrar till att förbättra vattenkvaliteten i sjöar, vattendrag eller hav.

Stöd till miljöinvesteringar för att anlägga eller restaurera våtmarker och dammar har två syften. Det ena är att kunna förbättra vattenkvaliteten i våra sjöar, vattendrag och hav. Genom att anlägga våtmarker eller dammar i odlingslandskap kan vi minska övergödningen i våra vatten.

Våtmarken eller dammen ska ligga i odlingslandskapet, och åtgärden ska vara kopplad till jordbrukets påverkan på vattenkvaliteten. Länsstyrelsen kan hjälpa dig att bedöma om den utvalda platsen är lämplig.

Det andra syftet med stödet är att gynna den biologiska mångfalden. Läs mer om det på sidan Våtmarker och dammar – biologisk mångfald.

Våtmarker och dammar – biologisk mångfald

Vem kan få stöd?

  • Myndigheter
  • Kommuner
  • Landsting och regioner
  • Företag
  • Föreningar och andra organisationer
  • Enskilda personer

Du som söker stödet ska äga marken eller ha tillstånd av markägaren att utföra åtgärden.

Vilka faktorer påverkar möjligheten att få stöd?

Länsstyrelsen kommer att bedöma din ansökan utifrån vissa kriterier. Det är endast de högst prioriterade ansökningarna som får stöd.

Din ansökan bedöms utifrån ett antal urvalskriterier, men tyngdvikt på att placeringen och utformning bidrar till att öka retention av växtnäring. Andra bedömningsgrunder
är om placering och utformning bevarar och förstärker biologisk mångfald, om
marken kan bidra till rekreation och upplevelse för allmänheten och om investeringen
kan minska markens klimatpåverkan eller utjämna vattenflöden.

Vilka ansökningar som prioriteras baseras på den totala poängsumma som en ansökan får. Förbered dig och se om du uppfyller kriterierna innan du gör ansökan. Ansökan måste nå upp i minst 200 poäng för att gå vidare i ansökningsprocessen.

Anlägga och restaurera våtmarker och dammar för förbättrad vattenkvalitet (pdf)PDF

Hur poängen för ansökan beräknas

Din ansökan om företagsstöd eller investeringsstöd poängsätts. Poängen avgör hur en ansökan prioriteras.

Poängsättning

För varje urvalskriterium finns det poängsättningar. Om det står plustecken framför poängsättningen betyder det att den poängsättningen kan räknas tillsammans med andra. Om det inte finns något plustecken räknas enbart den högsta poängnivån som uppfylls. Det totala antalet poäng är alltid mellan 0 och 5 poäng, vilket gör att eventuella poäng över 5 inte räknas.

Viktning

När ett urvalskriterium är färdigbedömt multipliceras poängen med viktningen. Detta leder till att urvalskriterier som bedöms vara viktigare har en större effekt på hur ansökan ska prioriteras.

Krav på poäng avgör om ansökan prioriteras

För att en ansökan ska prioriteras krävs följande:

  • Summan av de viktade urvalskriterierna når upp i minst den minimipoäng som gäller för stödet. Det kan gälla både nationella och regionala urvalskriterier.
  • Ansökan måste få poäng i minst två av de angivna urvalskriterierna.

Om båda av dessa krav uppfylls kommer ansökan att prioriteras på det sätt som anges i stödet.

Innan du ansöker

Kontakta Länsstyrelsen för bedömning

Börja alltid med att kontakta Länsstyrelsen. Vi hjälper dig att bedöma om marken är lämplig för att anlägga en våtmark och om den uppfyller syftet med stödet. I de flesta fall krävs en anmälan om vattenverksamhet när man anlägger en våtmark. Den gör du också till Länsstyrelsen.

För att få stöd ska våtmarken anläggas eller restaureras i odlingslandskapet. Det betyder att det ska vara på åkermark, betesmark eller annan mark som tar emot vatten från åkermark. Våtmarken ska kunna kopplas till att minska jordbrukets miljöpåverkan. Du kan söka stödet om du är markägare eller har markägarens tillstånd.

Få kostnadsfri rådgivning för att planera våtmark

Innan du ansöker om stöd är det bra om du bokar en kostnadsfri rådgivning för att få tips och idéer om placering och utformning av våtmarken. En kostnadfri rådgivning kan du få via Greppa Näringen.

Mer information om Greppa Näringen
Greppa Näringen (sidan Kompetens och rådgivning)

Hur stort är stödet?

Du kan få 50, 90 eller 100 procent av dina utgifter i stöd, förutsatt att utgifterna ger rätt till stöd. Stöd beviljas inte till ansökningar som har mindre än 30 000 kronor i stödberättigande utgifter.

Hur stort stöd du får beror på platsen och vilken förväntad effekt investeringen beräknas få. För att få 100 procent ska investeringen genomföras inom ett nitratkänsligt område, eller annat område med hög näringsbelastning.

Alla utgifter ger inte rätt till stöd. Läs mer om vilka utgifter du kan få stöd för på Jordbruksverkets webbplats.

När ansöker jag och när får jag beslut?

Det är viktigt att du ansöker om stöd innan du påbörjar din investering. Du får inte ta med utgifter som du har haft innan ansökningsdatumet.

Hur ansöker jag?

Du söker stödet i Jordbruksverkets e-tjänst för företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar.

Läs noggrant igenom förutsättningarna för stödet innan du ansöker, både på den här sidan och på Jordbruksverkets webbplats. På Jordbruksverkets webbplats får du även mer detaljerad information om hur du ansöker.

Påbörja investeringen innan beslut

Vill du påbörja din miljöinvestering innan du fått beslut om stöd? Kontakta oss på Länsstyrelsen och be om ett skriftligt startbesked. Se även till att du har annan finansiering, om du inte skulle få stödet.

Om du påbörjar investeringen utan startbesked kan vi behöva avslå din ansökan.

Mer information om stödet

På Jordbruksverkets webbplats kan du läsa mer om stödet.

Våtmarker och dammar (Jordbruksverket)länk till annan webbplats

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Att anlägga en våtmark

Du kan få stöd för att anlägga eller restaurera våtmarker och dammar. Syftet är att förbättra vattenkvalitet i våra sjöar, vattendrag och hav genom att rena vatten från växtnäringsämnen eller att bevara och förstärka biologisk mångfald som gynnas av vatten i landskapet.

Kontakt