Illustration, betesmark

Stöd till restaurering av betesmarker och slåtterängar

Har du en betesmark eller slåtteräng som är i behov av restaurering? Då kan du söka stöd för åtgärden.

Du kan få miljöersättning för att restaurera betesmarker och slåtterängar.

För att få ersättningen ska du:

 • Ha en betesmark eller slåtteräng som är i behov av restaurering och uppfyller kraven.
 • Vara den som brukar marken. Du kan äga eller arrendera marken, eller ha nyttjanderättsavtal med ägaren till marken.
 • Åta dig att sköta marken enligt villkoren under fem år.

Din mark ska:

 • Vara så igenvuxen att den inte uppfyller villkoren för miljöersättning för betesmarker och slåtterängar.
 • Vara opåverkad av gödsling eller någon annan åtgärd som ökar produktionen.
 • Ha varit brukad som betesmark eller slåtteräng och ska ha eller kunna återfå höga natur- eller kulturvärden.

Information om mark med rätt till miljöersättning på Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats

Så mycket kan du få

Du kan få upp till 3 600 kronor per hektar. För att få full ersättning måste samtliga villkor följas varje år under femårsperioden. Det innebär att du måste följa villkoren som gäller oavsett om du söker utbetalning eller inte. Jordbruksverket betalar inte ut belopp som är lägre än 1 000 kronor.

Om du inte följer det du åtagit dig kan du bli tvungen att betala tillbaka ersättningen. Länsstyrelsen har möjlighet att kräva tillbaka pengar upp till tio år efter utbetalningen.

Så här söker du

Du söker ersättningen i SAM Internet på Jordbruksverkets webbplats. Där kan du även göra ändringar om du upptäcker att du gjort något fel i din ansökan. Om du söker ersättningen för första gången behöver du kontakta Länsstyrelsen för att få ett kundnummer.

Om din ansökan blir beviljad tar du och Länsstyrelsen tillsammans fram en restaureringsplan. Länsstyrelsen ska ge dig klartecken innan du får börja med restaureringen.

När du är klar med ditt arbete på marken gör Länsstyrelsen en slutbesiktning för att kontrollera att du har följt planen. Efter besiktningen ska du sköta restaureringen i minst fem år enligt de villkor som finns.

Under de närmsta fem åren efter slutbesiktningen får du inte:

 • använda växtskyddsmedel
 • gödsla
 • göra insådd
 • bedriva täkt av sten eller jord
 • göra något som riskerar att skada fornlämningar eller värdefulla landskapselement
 • göra andra åtgärder som kan skada natur- och kulturvärden på skiftet.

Restaurering av betesmarker och slåtterängar på Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats

Länsstyrelsen erbjuder kostnadsfri rådgivning

Är du osäker på om din mark uppfyller kraven för restaureringsstödet, eller inte vet ifall den lämpar sig för att öppna upp till betesmark, slåtteräng, skogsbete eller någon annan typ av betesmark?

Kontakta länsstyrelsen för kostnadsfri rådgivning. Då gör vi ett gemensamt fältbesök på marken och diskuterar möjligheterna till restaurering och hur den kan utföras enligt en femårig restaureringsplan.

Ingen miljöersättning om du fått ersättning men låtit det växa igen

Observera att du inte kan söka restaureringsstöd för betes- eller slåttermark som du tidigare har fått utbetalt miljöersättning för men som du sedan har låtit växa igen.

Om du inte kan fullfölja restaureringen

Restaureringar är arbetsintensiva. Ibland inträffar oväntade saker. Kontakta oss snarast om du märker att du inte kan genomföra din restaurering enligt plan.

Miljöersättningar efter restaurering

När du är klar med din restaurering bör den kunna ge rätt till miljöersättning för:

 • betesmarker med särskilda värden
 • slåtterängar med särskilda värden
 • skogsbete
 • mosaikbetesmarker
 • gräsfattiga marker

Restaurera för att bevara miljöer och kulturarv

Idag är den tidigare så omfattande ängs- och betesmarken mycket mindre än vad den en gång var. Växter, djur och kulturspår som hör till dessa marker är på väg att försvinna. Att restaurera gamla betesmarker och slåtterängar är ett sätt att bevara värden som finns knutna till miljöerna och förvalta kulturarvet.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Kontakt