Illustration, miljöfarlig verksamhet

Tillsyn av miljöfarlig verksamhet

Driver du en miljöfarlig verksamhet? Det är Länsstyrelsen som gör tillsyn av verksamheten. Vi kan ta ut en miljösanktionsavgift om du bryter mot vissa bestämmelser i miljöbalken.

Länsstyrelsen gör tillsyn av miljöfarlig verksamhet för att kontrollera att lagar, föreskrifter, domar och beslut följs. Tillsynen grundar sig på reglerna i miljöbalken. Vi kan även ge råd och information till dig som verksamhetsutövare.

Vad innefattar tillsynen?

Tillsynen innefattar bland annat:

 • genomgång av årlig miljörapport
 • uppföljning av egenkontroll
 • kontroll av lagefterlevnad
 • kontroll av begränsningsvärden och utsläppsvillkor
 • kontroll och bedömning av statusrapport
 • uppföljning av tillstånd och villkor
 • begäran om omprövning av äldre tillstånd/villkor
 • beslut om avgift för prövning och tillsyn
 • beslut om eventuella miljösanktionsavgifter
 • eventuell anmälan om åtal.

Egenkontroll och kontrollprogram

Egenkontroll innebär att du har bra rutiner för drift, skötsel och underhåll och att du gör åtgärder så att lagen alltid följs.

Kontrollprogrammen är en del av egenkontrollen men koncentrerar sig på hur kontrollen av villkoren ska utföras. Du lämnar själv in förslag på kontrollprogram som Länsstyrelsen sedan fattar beslut om.

Som vägledning för din verksamhets egenkontroll finns bland annat bestämmelser i förordningen (1998:901). Dessutom finns också allmänna råd och en handbok från Naturvårdsverket.

Förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll på Riksdagens webbplatslänk till annan webbplats

Egenkontroll på Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats

Tillsyn av miljöfarlig verksamhet i Örebro län

Länsstyrelsen i Örebro län utövar tillsyn över cirka 40 stycken miljöfarliga verksamheter i Örebro län, bland annat pappersmassabruk, sprängämnestillverkare, gruvor, stålverk, kemisk industri och avfallshantering.

Tillsyn av miljöfarlig verksamhet i länets kommuner

Kommunernas miljönämnder bedriver också tillsyn av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken. I länet bedrivs tillsynen av:

 • Örebro kommun
 • Samhällsbyggnad Bergslagen (Hällefors, Nora, Lindesbergs och Ljusnarsbergs kommun)
 • Sydnärkes miljönämnd (Askersund, Laxå och Lekebergs kommun)
 • Kumla och Hallsberg (gemensam tillsyn men olika nämnder)
 • Degerfors
 • Karlskoga (tillsammans med Storfors)

Kontakt