Illustration, domstolsklubba

Sevesolagen

Driver du en verksamhet som hanterar eller lagrar stora mängder av kemikalier? Verksamheten kan då omfattas av Sevesolagen, som syftar till att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Verksamheter som hanterar eller lagrar stora mängder av vissa kemikalier kan omfattas av Sevosolagen. Syftet med lagen är att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Om verksamheten omfattas av lagen eller inte beror på mängden av det farliga ämnet/ämnena som kan förvaras.

Alla verksamheter som omfattas av Sevosolagen måste anmälas till Länsstyrelsen. Vi granskar hur väl skyddet mot allvarliga kemikalieolyckor fungerar i verksamheten utifrån de krav som ställs i Sevesolagstiftningen.

Seveso

Namnet Seveso kommer av en allvarlig kemikalieolycka som skedde i orten Seveso i norra Italien 1976.

I Sverige finns ungefär 720 verksamheter som omfattas av Sevesolagen.

Två kravnivåer för Seveso-anläggningar

Det finns två kravnivåer för Seveso-anläggningar, en lägre och en högre. Den lägre kravnivån innebär att verksamheten ska anmälas till Länsstyrelsen och att ett handlingsprogram ska finnas. Den högre kravnivån innebär dessutom att en säkerhetsrapport ska tas fram.

Gemensamt för båda kravnivåerna är att en information till allmänheten ska tas fram och finnas tillgänglig via kommunens hemsida.

Ämnen som omfattas av Sevesolagen

I bilaga 1 till förordning (2015:236) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor finns förteckningen över ämnen.

Förordning 2015:236länk till annan webbplats

Anmälan enligt sevesolagen

Din anmälan om farliga ämnen i verksamheten ska skickas till länsstyrelsen. På Myndigheten för samhällskydd och beredskaps (MSB) webbplats finns mer information om anmälan enligt Sevesolagen

Anmälan enligt Seveso på MSB:s webbplats
länk till annan webbplats

Tillsyn av Sevesolagen

Länsstyrelserna arbetar med tillsyn av verksamheter som omfattas av Sevesolagen. Tillsynen görs utifrån de krav som ställs i Sevesolagstiftningen. Vi granskar hur väl skyddet mot allvarliga kemikalieolyckor fungerar i verksamheten.

Tillsynen gör vi ofta tillsammans med den kommunala räddningstjänsten och miljöförvaltningen i den kommun där verksamheten ligger.

Sevesoverksamheter i Örebro län

Länsstyrelsen i Örebro län utövar tillsyn över ett 30-tal så kallade Sevesoverksamheter.

Några viktiga verktyg för tillsynen är:

  • Tillsynsbesök
    Verksamhetens säkerhetsledningssystem gås igenom och kontrolleras på plats. Säkerhetsledningssystemet beskriver det handlingsprogram som verksamheten tagit fram för att säkerställa en hög säkerhetsnivå.
  • Granskning av säkerhetsrapport
    Granskningen genomförs för att se vilka risker för allvarliga kemikalieolyckor som finns och vad verksamheten har gjort för att förhindra sådana olyckor.
  • Granskning av planer för räddningsinsatser
    Verksamheternas interna planer och den kommunala räddningstjänstens planer för räddningsinsatser granskas. Planerna beskriver på vilket sätt räddningsinsatser ska utföras om en olycka uppstår.

Anmäl en Sevesoverksamhet i Örebro län

Om du ska anmäla att en verksamhet i Örebro län omfattas av Sevesolagstiftningen ska du skicka den till orebro@lansstyrelsen.se. En anmälningspliktig verksamhet enligt Sevesolagstiftningen får påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan har gjorts, om inte Länsstyrelsen beslutar något annat. Det här gäller även anmälan om ändringar i verksamheten som kan påverka faran för allvarlig kemikalieolycka.

Kontakt