Illustration, domstolsklubba

Prövning av miljöfarlig verksamhet

En prövning av miljöfarlig verksamhet börjar alltid med ett samråd med bland andra Länsstyrelsen. Sedan lämnar du in ansökan om tillstånd tillsammans med miljökonsekvensbeskrivningen. När ärendet är komplett kungörs ansökan och skickas på remiss. Beslut om tillstånd tas av miljöprövningsdelegationen.

Prövning av ansökningar om tillstånd för miljöfarlig verksamhet hanteras av Länsstyrelsen. Handläggare på Länsstyrelsen arbetar med ärendet i olika steg och beslut fattas därefter av miljöprövningsdelegationen (MPD).

Miljöprövningsdelegationen är en självständig del av Länsstyrelsen och består av en ordförande som är jurist och en miljösakkunnig. Miljöprövningsdelegationer finns vid tolv länsstyrelser.

Samråd

När du söker tillstånd för miljöfarlig verksamhet börjar arbetet alltid med ett samråd. Samråd sker med Länsstyrelsen i det län där verksamheten finns eller planeras, men också med andra myndigheter, grannar och andra berörda. 

Synpunkterna från samrådet blir en del av underlaget till ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen. Det är du som sökande som har ansvar för samrådet. Ett väl genomfört samråd ökar förutsättningarna för att ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen är kompletta vid inlämning. Detta leder till att handläggningen blir effektivare och minskar handläggningstiden.

Ansökan och miljökonsekvensbeskrivning

Efter avslutat samråd ska du lämna in ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen till miljöprövningsdelegationen.

Skicka gärna in ansökan digitalt via mejl eller på annat sätt som du och handläggaren kommer överens om. Du ska också skicka in flera exemplar i pappersformat, hör med den handläggare du har kontakt med hur många som behövs.

En ansökan ska bland annat innehålla:

 • yrkanden, åtaganden och förslag till skyddsåtgärder
 • förslag till övervakning och kontroll av verksamheten
 • teknisk beskrivning med ritningar, produktionsmängd, uppgifter om förhållandena på platsen
 • uppgifter om energianvändning, utsläppskällor, mängd av förutsebara utsläpp och förslag till åtgärder för att förebygga uppkomsten av avfall
 • miljökonsekvensbeskrivning och redogörelse för samrådet.

Prövning av miljöfarlig verksamhet i Örebro och Värmlands län

Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Örebro län prövar ärenden för Örebro och Värmlands län.

Samråd

Om du har en verksamhet som ska prövas hör du av dig till Länsstyrelsen i det län där din verksamhet ska bedrivas (Örebro eller Värmland) och bokar in en tid för samråd. Kommunens miljönämnd ska bjudas in till samrådet. Samrådet genomförs oftast på platsen där verksamheten ska bedrivas.

Mer information om hur samråd går till:

Broschyr om tillståndsprocessen enligt miljöbalken.PDF

Förslag på dagordning för samrådsmötet.PDF

Ansökan efter samråd

När samrådet är avslutat skriver du en ansökan. Ansökan ska också innehålla en miljökonsekvensbeskrivning och samrådsredogörelse. Lämna in din ansökan till Länsstyrelsen i Örebro län. Det gäller verksamheter i både Örebro och Värmlands län. Vi vill gärna ha in ansökan både digitalt och via post.

Gör din ansökan så här:

 1. Fyll i blanketten:
  Ansökan om miljöfarlig verksamhet (word)Word
 2. Skicka in blanketten tillsammans med bilagor såsom teknisk beskrivning, miljökonsekvensbeskrivning och samrådsredogörelse till:

  orebro@lansstyrelsen.se

  Länsstyrelsen i Örebro län
  Miljöprövningsdelegationen
  701 86 ÖREBRO

Kompletteringsrunda

Efter att ansökan kommit in skickas den på så kallad kompletteringsrunda. Detta gör vi för att fråga vissa av dem som ska få ärendet för yttrande, om de anser att ansökan är komplett. Om ansökan inte är fullständig får du veta från miljöprövningsdelegationen hur din ansökan behöver kompletteras. Handlingarna är offentliga.

Kungörelse av ansökan

När Miljöprövningsdelegationen bedömer att ärendet är komplett kungörs ansökan i ortstidning och på Länsstyrelsens webbplats. Ärendet skickas också på remiss. Sökanden står för kostnaderna för kungörelsen.

Beslut

Beslut i ärendet tas av miljöprövningsdelegationen. Beslutet kan överklagas hos mark- och miljödomstolen. Domstolen avgör om du berörs av beslutet och har rätt att överklaga.

Miljöprövningsdelegationens arbetsgång

Miljöprövningsdelegationen är den självständiga del av Länsstyrelsen som fattar beslut, bland annat om:

 • tillstånd till miljöfarlig verksamhet
 • ändring av tillstånd eller villkor.

Den praktiska handläggningen av ärendet sköts av en handläggare på Länsstyrelsen i samråd med Miljöprövningsdelegationen. Delegationen fattar beslut utifrån ansökan, inkomna synpunkter, rättspraxis och sakkunskaper i frågorna.

Landets tolv Miljöprövningsdelegationer

Det finns 12 Miljöprövningsdelegationer i Sverige. Se kartan nedan:

Miljöprövningsdelegationen Örebro län

Länsstyrelsen i Örebro handlägger tillståndsprövning av B-verksamheter för Örebro och Värmlands län. Följande personer ingår i miljöprövningsdelegationen i Örebro län:

Björn Petterson
MPD-ordförande
Epost till Björn Petterson
Telefon: 010-224 83 11

Jonas Söderlund
Miljösakkunnig
Epost till Jonas Söderlund
Telefon: 010-224 86 78

Jonas Georgsson
Miljösakkunnig
Epost till Jonas Georgsson
Telefon: 010-224 86 67

Katja Sällström
Miljösakkunnig
Epost till Katja Sällström
Telefon: 010-224 86 60

Aktuella ärenden för Örebro och Värmlands län

Kungörelser för aktuella tillståndsärenden för Örebro och Värmlands län finns att ta del av på Länsstyrelsens webbplats:

Ärenden som har kungjorts och där ansökan har bedömts komplett (där yttranden kan lämnas).

Ärenden där beslut har fattats av MPD och besluten har kungjorts (som kan överklagas).

Kontakt