Illustration, blixt som symboliserar el

Energieffektivisering

Energieffektivisering är en av de viktigaste åtgärderna för att minska koldioxidutsläppen. Länsstyrelsen samordnar det regionala arbetet med energieffektivisering. I vårt energi- och klimatprogram är energieffektivisering ett prioriterat område.

Länsstyrelsens arbete med energieffektivisering

Länsstyrelsen har fått en allt större roll i energiomställningsarbetet. Länsstyrelsen ska samordna det regionala arbetet med att förverkliga den statliga politiken för energiomställning och minskad klimatpåverkan.

Energi- och klimatprogram i Örebro län

Örebro läns energi- och klimatprogram har tagits fram gemensamt av Länsstyrelsen i Örebro län och Region Örebro län, i dialog med länets aktörer. Vi vill genom energi- och klimatprogrammet erbjuda en plattform för samspel och samarbete på regional nivå. Programmet utgör en grund där gemensamt diskuterade mål och insatsområden presenteras.

Energi- och klimatprogram för Örebro län 2017-2020

Underlagsrapport till Örebro läns energi- och klimatprogram 2017–2020

Underlag för prioriteringar inom klimat och energi

Programmet fungerar som underlag för Länsstyrelsen och Region Örebro läns arbete och prioritering inom energi- och klimatområdet. Kommuner och andra organisationer har möjlighet att ansluta sig till programmet och anta hela eller delar som ett eget strategiskt dokument.

Ambitionen är att vårt län ska ligga i framkant med ett smart klimatarbete, fokuserat på tre områden:

 • minskade utsläpp av växthusgaser
 • förnybar energi
 • energieffektivisering.

Vision för energi- och klimatarbetet

I Örebro län tar vi vårt ansvar för att minska klimatutsläppen. Energin som används är förnybar, energianvändningen är effektiv och nettoutsläppen av växthusgaser går mot noll.

Övergripande mål

De tre målen ska leda till ett klimatneutralt och resurseffektivt län utan nettoutsläpp av växthusgaser år 2045, vilket även är det nationella målet.

 1. Utsläppen av växthusgaser i Örebro län ska år 2030 vara 60 procent lägre än 2005 års nivåer.
 2. Energianvändningen i Örebro län ska år 2030 bestå av minst 80 procent förnybar energi.
 3. Energianvändningen i Örebro län ska år 2030 vara 50 procent effektivare jämfört med 2005.

Insatser för att uppnå vision och mål

För att uppnå energi- och klimatprogrammets vision och långsiktiga mål har sex olika insatsområden identifierats:

 • Resor och transporter
 • Energiförsörjning
 • Produktion och konsumtion av livsmedel
 • Företag och industrier
 • Byggnader och fastigheter
 • Övrig konsumtion.

Insatsområdena har identifierats utifrån möjligheter att skapa samarbete och samverkan mellan regionala aktörer. Det är områden där det finns regional och lokal rådighet och områden där insatser kan ha stor effekt för att minska länets klimatpåverkan.

Kontakt