Illustration, deponering av avfall

Utföra arkeologiska uppdrag

Vill du utföra arkeologiska uppdrag? Här hittar du aktuella upphandlingar och information om hur ditt företag kan lämna anbud.

Länsstyrelsen fördelar arkeologiska uppdrag till företag som anmält sitt intresse. Om ditt företag vill utföra arkeologiska uppdrag i länet ska ni först anmäla ert intresse till Länsstyrelsen.

Gör en intresseanmälan

Anmäl ditt företag genom att skicka in en intresseanmälan. Den behöver sedan förnyas varje år. Företaget ansvarar för att informationen i anmälan hålls uppdaterad, exempelvis om kompetensen inom företaget förändras.

Den arkeologiska undersökare som vill vara verksam i Örebro län ska årligen anmäla intresse om detta till Länsstyrelsen.

Gör din intresseanmälan såhär

 1. Fyll i blanketten:
  Intresseanmälan - utföra arkeologiska undersökningar i Örebro län (word)Word 
 2. Skriv under och skicka blanketten till fornlamningar.orebro@lansstyrelsen.se eller

  Länsstyrelsen i Örebro län
  Plan och kultur
  701 86 ÖREBRO

Fördelning av uppdrag

Vid varje enskilt arkeologiskt uppdrag tar Länsstyrelsen ställning till vilket av de anmälda företagen som kan genomföra en undersökning med vetenskapligt god kvalitet och till en rimlig kostnad. Vi fördelar uppdragen antingen genom direktval eller ett anbudsförfarande.

När använder Länsstyrelsen direktval?

Om den förväntade kostnaden för en undersökning är under fem prisbasbelopp gör Länsstyrelsen ett så kallat direktval. Vi väljer då vilket företag som ska utföra uppdraget. Vårt val styrs av förutsättningarna för det enskilda uppdraget.

När startar Länsstyrelsen ett anbudsförfarande?

Ett anbudsförfarande innebär att Länsstyrelsen bjuder in alla utförare att lämna anbud på en undersökning. Vårt urval sker sedan med hjälp av de kriterier som finns i varje förfrågningsunderlag. Länsstyrelsen inleder ett anbudsförfarande om

 • kostnaden för undersökningen antas överstiga 20 prisbasbelopp
 • kostnaden överstiger 5 prisbasbelopp och exploatören har begärt ett anbudsförfarande

Föreskrifter, råd och vägledning

Riksantikvarieämbetets föreskrifter och allmänna råd avseende verkställigheten av 2 kap. 10–13 §§ kulturmiljölagenlänk till annan webbplats

Riksantikvarieämbetets vägledning om uppdragsarkeologilänk till annan webbplats

Aktuella upphandlingar genom anbud

Här offentliggör vi alla större arkeologiska uppdrag som Länsstyrelsen upphandlar genom anbud. Alla undersökare är välkomna att lämna in sina anbud inom anbudsperioden.

Lillkyrka, 431-3240-2018

Med anledning av anläggande av vatten- och avloppsledningar mellan Glanshammar och Grythem i Örebro kommun erbjuder Länsstyrelsen undersökare att lämna anbud på en arkeologisk undersökning av tre fornlämningar i Lillkyrka socken. Fornlämningarna utgörs av tre boplatser med huvudsakligen medeltida dateringar.

Förfrågningsunderlag med anbudsförfarande gällande arkeologisk undersökning enligt Kulturmiljölagen (1988:950) kan beställas av Länsstyrelsen per e-post: fornlamningar.orebro@lansstyrelsen.se

Anbudet ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast 2018-12-06.

 

Fråga:
"I förfrågningsunderlag (sida 3) anges att "Marken inom undersökningsområdena ska återställas efter avslutat fältarbete." Vad menas i detta fall med begreppet återställning mer exakt?

Svar:
Schakten ska återfyllas med de bortgrävda massorna. Återfyllningen ska ske i den ordning massorna schaktats bort, dvs. eventuell steril jord i botten, följt av matjordslager och eventuellt vegetationsskikt överst. Ingen plantering eller sådd behöver däremot utföras.
Återställningen ska också sträva mot att återställa den tidigare marktopografin avseende höjdnivåer inom undersökningsområdena.

 

Fråga:
Under personal skall projektledare respektive rapportansvarig anges i respektive ruta. Hur ställer sig Länsstyrelsen till att man anger ytterligare namngiven personal i samma ruta som projektledaren, exv. biträdande projektledare?

Svar:
Det går bra att ange ytterligare namngiven personal i samma ruta som projektledare. Länsstyrelsen ser varken positivt eller negativt på ytterligare namngiven personal, men om ni som anbudsgivare anser att den informationen är relevant att bifoga så går det bra.

 

Fråga:
Får kompletterande figur eller figurer bifogas undersökningsplanen?

Svar:
Ja, det går bra. Länsstyrelsen vill dock att eventuella figurer bidrar med relevant information som annars är svår att förmedla i textform.

Kontakt