Illustration, deponering av avfall

Utföra arkeologiska uppdrag

Vill du utföra arkeologiska uppdrag? Här hittar du aktuella upphandlingar och information om hur ditt företag kan lämna anbud.

Länsstyrelsen fördelar arkeologiska uppdrag till företag som anmält sitt intresse. Om ditt företag vill utföra arkeologiska uppdrag i länet ska ni först anmäla ert intresse till Länsstyrelsen.

Gör en intresseanmälan

Anmäl ditt företag genom att skicka in en intresseanmälan. Den behöver sedan förnyas varje år. Företaget ansvarar för att informationen i anmälan hålls uppdaterad, exempelvis om kompetensen inom företaget förändras.

Den arkeologiska undersökare som vill vara verksam i Örebro län ska årligen anmäla intresse om detta till Länsstyrelsen.

Gör din intresseanmälan såhär

 1. Fyll i blanketten:
  Intresseanmälan - utföra arkeologiska undersökningar i Örebro län (word)Word 
 2. Skriv under och skicka blanketten till fornlamningar.orebro@lansstyrelsen.se eller

  Länsstyrelsen i Örebro län
  Plan och kultur
  701 86 ÖREBRO

Fördelning av uppdrag

Vid varje enskilt arkeologiskt uppdrag tar Länsstyrelsen ställning till vilket av de anmälda företagen som kan genomföra en undersökning med vetenskapligt god kvalitet och till en rimlig kostnad. Vi fördelar uppdragen antingen genom direktval eller ett anbudsförfarande.

När använder Länsstyrelsen direktval?

Om den förväntade kostnaden för en undersökning är under fem prisbasbelopp gör Länsstyrelsen ett så kallat direktval. Vi väljer då vilket företag som ska utföra uppdraget. Vårt val styrs av förutsättningarna för det enskilda uppdraget.

När startar Länsstyrelsen ett anbudsförfarande?

Ett anbudsförfarande innebär att Länsstyrelsen bjuder in alla utförare att lämna anbud på en undersökning. Vårt urval sker sedan med hjälp av de kriterier som finns i varje förfrågningsunderlag. Länsstyrelsen inleder ett anbudsförfarande om

 • kostnaden för undersökningen antas överstiga 20 prisbasbelopp
 • kostnaden överstiger 5 prisbasbelopp och exploatören har begärt ett anbudsförfarande

Föreskrifter, råd och vägledning

Riksantikvarieämbetets föreskrifter och allmänna råd avseende verkställigheten av 2 kap. 10–13 §§ kulturmiljölagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Riksantikvarieämbetets vägledning om uppdragsarkeologilänk till annan webbplats

Aktuella upphandlingar genom anbud

Här offentliggör vi alla större arkeologiska uppdrag som Länsstyrelsen upphandlar genom anbud. Alla undersökare är välkomna att lämna in sina anbud inom anbudsperioden.

Aktuella arkeologiska anbud

Anbud Ekeby

Länsstyrelsen i Örebro län inbjuder till anbudsgivning avseende arkeologisk undersökning av fornlämningen L1979:1489 (Ekeby 113) i Kumla kommun.

Fornlämningen utgörs av bebyggelselämningar från framförallt två perioder, äldre bronsålder samt övergången järnålder/medeltid. Anledningen till undersökningen är att Kumla kommun planerar ett nytt bostadsområde.

Valet av arkeologisk undersökare görs genom anbudsförfarande i enlighet med Riksantikvarieämbetets föreskrifter och allmänna råd om uppdragsarkeologi (KRFS 2017:1). I enlighet med 2 kap. 13 § 3 st kulturmiljölagen (1988:950) gäller inte lagen (2016:1145) om offentlig upphandling vid val av arkeologisk undersökare.

AnbudsunderlagPDF

Bilaga 1 - Karta, översikt och undersökningsområdePDF

Bilaga 2 - Arkeologiska insatser i närområdetPDF

Bilaga 3 - Mall för undersökningsplanWord

Bilaga 4 - Mall för kostnadsberäkningExcel

Bilaga 5 - UtvärderingsexempelPDF

Bilaga 6 - shapefilerZIP

Rapport förundersökning - Uppå Källarbacken i Ekeby, Arkeologgruppen rapport 2018:50PDF

Rapport utredning - Boplatslämningar i Ekeby, Arkeologgruppen rapport 2017:50PDF

Frågor kan ställas till

Länsstyrelsen i Örebro, e-post: fornlamningar.orebro@lansstyrelsen.se

Referens

Dnr: 431-1944-2019

Sista anbudsdag

2019-06-03

Frågor till Länsstyrelsen

Fråga:

I bilaga 2, lista över arkeologiska insatser i närområdet finns en slutundersökning av boplats, yngre järnålder i Fällersta och Ökna, Gällersta och Norrby socknar upptagen. Hänvisningen går till en UV Mitt-rapport med nummer 2010:15.
Vi lyckas inte hitta någon rapport som stämmer med angiven plats och lämningstyp, vare sig i Samla eller i någon referenslista. 

Länsstyrelsens svar:

I listan över arkeologiska insatser i närområdet har det blivit fel rapportnummer på två ställen.
Den första är i Ekeby socken, Ekeby Prästgård, rätt rapportnummer är UV Bergslagen 2008:22.
Den andra är i Gällersta och Norrby socknas, Fällersta och Ökna, boplats yngre järnåldern, rätt rapportnummer är UV Mitt 1998:21.Kontakt