Illustration byggnadsminnen

Byggnadsminnen

Alla fastighetsägare behöver tillstånd från Länsstyrelsen för att göra ändringar i ett byggnadsminne. Innan du söker tillstånd ska du ta fram ett åtgärdsprogram som beskriver vilka ändringar eller ingrepp du planerar att göra.

Länsstyrelsen kan skydda kulturhistoriskt värdefulla byggnader, miljöer och anläggningar genom att förklara dem som byggnadsminnen.

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader berättar om och hjälper oss att förstå samhällsutvecklingen i olika tider. Ett byggnadsminne kan berätta om specifika händelser eller enskilda personers historia.

Länsstyrelsen i samråd med fastighetsägaren beslutar att en byggnad eller annan miljö ska skyddas som byggnadsminne enligt kulturmiljölagen.

Vissa statligt ägda byggnadsminnen beslutar regeringen om.

Statliga byggnadsminnen på Riksantikvarieämbetets webbplatslänk till annan webbplats

Tillstånd att ändra ett byggnadsminne

Exakt vilka åtgärder som kräver tillstånd beror på vad som står i skyddsbestämmelserna för varje byggnadsminne. Ofta behövs ett tillstånd för att

 • riva, flytta, bygga om eller bygga till
 • ändra planlösningen
 • ändra eller göra ingrepp i stommen
 • ändra färgsättning eller ytskikt
 • göra ingrepp i eller ändra exteriören, till exempel byta tak- och fasadmaterial eller fönster och dörrar
 • ändra interiören eller den fasta inredning
 • göra ändringar inom byggnadsminnets skyddsområde

Ansökan

Du ansöker om tillstånd att få ändra i ett byggnadsminne hos Länsstyrelsen. Ansökan ska innehålla ett åtgärdsprogram med fackmässigt gjorda ritningar samt en motivering till ändringen.

Blankett för ansökan om tillstånd för ändring av byggnadsminne.

När behövs Länsstyrelsens tillstånd?

Till varje byggnadsminne finns särskilda skyddsbestämmelser som är anpassade för anläggningen. Det är dessa som styr vad som är tillståndspliktigt, men i regel krävs tillstånd för att:

 • riva, flytta, bygga om eller bygga till
 • ändra eller göra ingrepp i stommen
 • ändra färgsättning eller ytskikt
 • göra andra ingrepp i eller ändring av exteriören, t ex byte av tak- och fasadmaterial eller fönster och dörrar
 • ändra interiören eller den fasta inredning i vissa byggnadsminnen
 • ändringar inom byggnadsminnets skyddsområde


Gör din anmälan så här

 1. Fyll i blanketten:
  Anmälan om ändring av byggnadsminne (pdf)PDF
 2. Skriv under och skicka blanketten till

  Länsstyrelsen i Örebro Län
  Plan och kultur
  701 86 ÖREBRO

Byggnadsvårdsbidrag

Äger eller förvaltar du ett byggnadsminne kan du söka bidrag från Länsstyrelsen för att vårda eller göra det mer tillgängligt.

Blankett och anvisningar för ansökan om bidrag till mindre omfattande vårdåtgärder på överloppsbyggnader (lilla byggnadsvårdsbidraget).

Vad gäller för bidraget?

 • Du kan söka bidrag för reparation av byggnad som inte längre används och som hotas av förfall.
 • Du kan få upp till 50 procent av kostnaderna, max 25 000 kronor per byggnad.
 • Åtgärderna ska utföras enligt anvisningar som lämnas efter besök av antikvarie.
 • Du kan inte få bidrag för ren uppsnyggning, modernisering eller bostadsanpassning.
 • Du kan inte kombinera byggnadsvårdbidraget med ROT-avdrag.
 • De planerade åtgärderna får inte vara påbörjade eller genomförda.

Tid för ansökan

Sista ansökningsdag för ansökan om bidraget är årligen den 1 april.

Läs mer

Här kan du läsa mer om vem som kan söka och vad du kan söka bidrag för

Lilla byggnadsvårdsbidraget, anvisningarPDF

Gör din ansökan så här

 1. Fyll i blanketten:
  Ansökan om lilla byggnadsvårdsbidraget (pdf)PDF
  Ansökan om lilla byggnadsvårdsbidraget (word)Word
 2. Skriv under och skicka blanketten till
  Mia.Geijer@lansstyrelsen.se eller Jonas.Jansson@lansstyrelsen.se

  Du kan också skicka blanketten till

  Länsstyrelsen i Örebro län
  Kulturmiljö
  701 86 ÖREBRO

Anlita en antikvarisk expert

När Länsstyrelsens beslutar om tillstånd eller bidrag som rör byggnadsminnen ställer vi ofta villkoret att en antikvariskt kunnig person ska följa projektet. Den antikvariska experten ska uppfylla våra krav på kompetens, erfarenhet och lämplighet.

Expertens uppgifter är att

 • följa arbetet, vid behov delta i byggmöten och lämna anvisningar
 • dokumentera arbetet
 • efter avslutat arbete sammanställa en rapport över vilka åtgärder som har gjorts

Föreslå ett byggnadsminne

I Kulturmiljölagen står det att vem som helst kan föreslå att en byggnad eller en miljö ska bli byggnadsminne. Du kan föreslå en byggnadsminnesförklaring genom att skicka in en ansökan till Länsstyrelsen.

Förslaget på nytt byggnadsminne ska innehålla:

 • uppgifter om vilken fastighet det gäller
 • en beskrivning av byggnaden
 • de omständigheter som gör att du tycker att den bör bli ett byggnadsminne

Byggnadsminnen – en liten del av Örebro läns historia

I Örebro län finns 64 byggnadsminnen, allt från ett enskilt litet pumphus till ett helt bostadsområde. Även tidsperspektivet är stort, från det medeltida Göksholm till Nora Församlingshem från 1997.

Kontakt