Illustration, fiskebåt

Fiske och fiskeodling

 

Fiskerinäringen består av yrkesfisket och beredningsindustrin, vattenbruket samt fisketurismen. Länsstyrelsen har det regionala ansvaret för att utveckla fiskerinäringen. Vårt ansvar omfattar allt från att få genomslag i länet till initiativ för att utveckla näringen i länet.

Yrkesfiske

Yrkesfisket i Sverige är en viktig näring. Vi handlägger EU-stöd till investeringar i yrkesmässigt fiske, vattenbruk, beredningsföretag samt till hamnar med yrkesfiske. Vi ska också se till att regleringar av fisket tar hänsyn till regionala intressen. Vi arbetar för ett levande yrkesfiske som kan leverera fisk av god kvalitet till konsumenterna.

För att bedriva ett yrkesmässigt fiske på allmänt vatten krävs en personlig yrkesfiskelicens. Vill du bedriva yrkesfiske ska du ansöka skriftligt om yrkesfiskelicens.

Yrkesfiskelicens på Havs och vattenmyndigheten.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Yrkesfiske i Örebro län

I länet finns 17 licensierade yrkesfiskare varav 14 fiskar i Hjälmaren och 3 i Vättern. I Hjälmaren är de kommersiellt viktigaste arterna gös, ål, gädda, abborre och signalkräfta. Motsvarande arter för Vättern är röding, sik, lax, öring och signalkräfta.

Fisketurism

Fisketurism är en relativ ung näringsgren inom fisket. Utvecklingen har kommit olika långt i olika delar av Sverige. På fisketurismområdet arbetar vi i nära samverkan med kommunerna och de lokala fiskevårdsorganisationerna, bland annat genom att utforma fiskereglerna. Vi kan också ge råd och ekonomiskt stöd till dem som vill utveckla, etablera och marknadsföra turistfiskeföretag.

Det finns flera stöd att söka inom ramen för Havs- och fiskeriprogrammet som löper fram till 2020. Vi prövar ansökningar om stöd för vissa åtgärder. Det innebär att vi tar emot, handlägger och fattar beslut om stöd. Stöden är uppdelade på projektstöd och företagsstöd.

Projektstöd

Alla stöd i Havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt