Illustration, tre kronor

Krisberedskap

Länsstyrelsens roll är att hålla samman den regionala krisberedskapen – före, under och efter en samhällsstörning.

Ansvaret innebär att vi ska verka för:

 • att nödvändig samverkan sker kontinuerligt inom länet och med närliggande län
 • att samordna verksamhet mellan kommuner, landsting och myndigheter under en kris
 • att information till allmänhet och media samordnas
 • att inrikta och prioritera statliga och internationella förstärkningsresurser efter beslut från regeringen

Under en samhällsstörning ska Länsstyrelsen samverka, samordna och stödja länets aktörer för att inrikta samhällets åtgärder och resurser så att konsekvenserna för samhället blir så små som möjligt.

Länsstyrelsen arbetat också med förebyggande åtgärder som behöver vidtas för att förhindra att en samhällsstörning uppstår, eller för att begränsa skadeverkningarna samt återföring av erfarenheter efter en samhällsstörning.

Länsstyrelsens krisorganisation

När samhällsstörningar blir så stora att flera av myndighetens enheter berörs kan landshövdingen besluta om att aktivera hela eller delar av krisorganisation på Länsstyrelsen och bemannas utifrån behov.

En stabschef utses som ansvarar för bemanning av krisorganisationen och koordinering av krisledningsarbetet. Stabschefen rapporterar och redogör punkter för beslut till landshövdingen.

Länsstyrelsens har en tjänsteman i beredskap tillgänglig dygnet runt och kan starta krisarbetet och att leda det initiala arbetet tills krisorganisation är bemannad. Organisation består av följande funktioner:

 • Läge- och analysfunktion
 • Kriskommunikation
 • Personalfunktion
 • Logistik och servicefunktion
 • Berörda sakområden

Länsstyrelsens geografiska områdesansvar

Det geografiska områdesansvaret innebär att Länsstyrelsen har ansvar för att nödvändig samverkan mellan berörda aktörer kommer igång, som kommuner, räddningstjänst, sjukvården och polisen. Vi samordnar också den samlade regionala lägesbilden vid en händelse, samordnar kommunikationsarbetet och ett effektivt utnyttjande av samhällets resurser samt rapporterar till regeringen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Det innebär att

 • är sammanhållande inom länet
 • ska underrätta regeringen om händelser i länet
 • ska verka för samordning och inriktning av åtgärder som behöver vidtas
 • ansvarar för att skapa en samlad regional lägesbild.

Krisberedskapsveckan 28 maj - 3 juni

Vad skulle du göra om din vardag vändes upp och ner? Elen försvinner och det kommer inget vatten i kranen. Ingen vet varför eller hur länge det kommer att vara så. Hur väl förberedd är du om det sker något oförutsett i samhället? Den 28 maj till 3 juni uppmärksammar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) detta lite extra.

Välinformerade och engagerade invånare är en viktig tillgång vid en samhällskris. Därför har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) startat Krisberedskapsveckan, en årlig kampanj tillsammans med bland andra kommuner, frivilligorganisationer och länsstyrelser.

Det handlar om att förbättra människors riskmedvetenhet och att fler ska veta hur de kan förbereda sig för att klara vardagen om samhället plötsligt inte fungerar som vi är vana vid.

Under kampanjveckan skickar MSB ut broschyren Om krisen eller kriget kommer, till alla hushåll i Sverige.

Om krisen eller kriget kommer (MSB, pdf)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

I broschyren kommer du bland annat att kunna läsa mer om kriser, höjd beredskap och påverkanskampanjer. Informationen kommer även att finnas på webben och på flera språk. 

Bakgrunden till utskicket är ett regeringsuppdrag som förstärker och utvecklar det arbete som MSB redan gör för att öka riskmedvetenheten och kunskapen hos befolkningen om bland annat hemberedskap. Med anledning av det försämrade säkerhetspolitiska läget och den återupptagna planeringen för att hela samhället ska kunna agera vid höjd beredskap och ytterst krig vill regeringen att informationen om hur befolkningen kan förbereda sig ska bli bättre, både på nationell och lokal nivå.

Broschyren är framtagen av MSB, i samarbete med Försvarsmakten, Sveriges kommuner och landsting, de frivilliga försvarsorganisationerna och länsstyrelserna


Länsstyrelsen i Örebro län är regional ambassadör för krisberedskapsveckan. Listan neda är aktiviteter som sker under, eller i anslutning till, Krisberedskapsveckan i Örebro län. Utöver det har Länsstyrelsen, kommuner och frivilliga försvarsorganisationer varit ute och pratat med människor på mässor och i andra sammanhang inför Krisberedskapsveckan.

Askersunds kommun

 • Information via webb, sociala medier och flyers.
 • 30 maj kl.18.00 Sjöängen: Föreläsning för allmänheten med Civilförsvarsförbundet.
 • Föreläsning för högstadieelever med Civilförsvarsförbundet.

Degerfors kommun

 • ​Information via webb, sociala medier och i skolan.
 • Kommunen lottar ut en krislåda till allmänheten via lotteri med frågor på kommunens webbplats.

​​Hallsbergs kommun

 • ​​Information via webb och Facebook.
 • 28 maj kl.18.00 Åsens dagcentral: Civilförsvarsförbundet genomför
  öppen föreläsning för allmänheten i samarbete Hallsbergs kommun
 • 31 maj kl. 18.00-20.00 Hallsbergs bibliotek: Föreläsningen "72 timmar" ges till allmänheten av Civilförsvarsförbundet.

​​Hällefors kommun

 • ​​26 maj kl. 10.00-13.00: Invigning av nytt kommunhus. I samband med det informera om och lotta ut krislåda. Landshövding Maria Larsson deltar kl. 10.00-11.30. Annalena Järnberg krisledningsnämndens ordförande deltar också.
 • 29 maj kl. 17.00-20.00 Folkets hus: Frivilliga resursgruppen är på plats. Från kl. 18.00 utbildning av Göran Fogelström Civilförsvarsförbundet Örebro/Värmland. Länsstyrelsen deltar.
 • Annonsering i annonsblad med mera.

Karlskoga kommun

 • Annonsering i sociala medier, aktivitet på torget.

Kumla kommun

 • ​29 maj kl. 15.00 och kl. 18.00 biblioteket i Kumla: Civilförsvarsförbundet genomför öppen föreläsning i samarbete med Kumla kommun. Mellan kl. 14.00 och 18.00 förevisar och informerar även Civilförsvarsförbundet vad som är bra att ha i hemmet om en kris inträffar.
 • 30–31 maj: Elever från Kumlaby skola i Kumla praktiserar krisberedskap i samband med övernattning i skogen. Landshövdingen besöker klassen på förmiddagen (kl. 9) den 31 maj.
 • 1 juni kl. 10.00 Röda Korset: Civilförsvarsförbundet genomför föreläsning för Röda Korset i Kumla i samarbete Kumla Rödakorskrets.

Laxå kommun

 • Annonsering i sociala medier och på webben.
 • 28 maj kl. 17–21 Allaktivitetshuset: Information om krisberedskap tillsammans med integrations- och arbetsmarknadsenheten vid deras Fritidscafé på Allaktivitetshuset. Kommer där även att visa ett exempel på innehåll i en krislåda och exempel på checklista till en krislåda.

Lekebergs kommun

 • 28 maj: Kommunstyrelsens ordförande Wendla Thorstensson deltar i paneldiskussion under Strategiskt samtal på Örebro slott.
 • Information via webb och i sociala medier dagligen under Krisberedskapsveckan, med nytt tema varje dag.

​​Lindesbergs kommun

 • Deltagit på Lindedagen (16 maj) med information till invånare tillsammans med Frivilliga resursgruppen/
 • Civilförsvarsförbundet/Länsstyrelsen.
 • Information på webb och i sociala medier. Information på högstadieskolor i Lindesberg under Krisberedskapsveckan, Civilförsvarsförbundet deltar.
 • 28 maj kl. 08.00: Civilförsvarsförbundet genomför sluten föreläsning för högstadiet på Fröviskolan i samarbete med Lindesbergs kommun.
 • 29 maj kl. 08.00 Storå: Civilförsvarsförbundet genomför sluten föreläsning för högstadiet på Storåskolan i samarbete med Lindesberg kommun.

Ljusnarsbergs kommun

 • Information på kommunens webbplats.

Nora kommun

 • ​​Information via webb, flyers, sociala medier med mera.
 • 24 maj kl. 08.00: Civilförsvarsförbundet genomför öppen föreläsning för allmänheten på biblioteket, i samarbete med Rotary Nora.
 • 29 maj kl. 13.00: Civilförsvarsförbundet genomför sluten föreläsning för högstadiet på Karlsängskolan i samarbete Nora kommun.

Örebro kommun

 • ​Information via webb, flyers, sociala medier med mera.
 • Örebro lottakår informerar på Mariebergs köpcentrum hela veckan.
 • 28 maj (tid ej bestämt): Civilförsvarsförbundet genomför
  sluten föreläsning för IT Gymnasiet, i samarbete med IT Gymnasiet Örebro.

Länsstyrelsen

 • 28 maj kl. 15.00–16.30: Strategiskt samtal på residenset Örebro slott med Annika Nordgren Christensen för kommunstyrelseordförande med flera.
 • 29 maj kl. 18.00-21.00 Folkets hus Hällefors. Länsstyrelsen deltar på kommunens och Civilförsvarsförbundets arrangemang.
 • 31 maj: Landshövdingen besöker skolklass i Kumla.
 • Aktiviteter på webben och i sociala medier. Deltagit på flertalet mässor inför Krisberedskapsveckan.

Samverkan i länet

När en allvarlig samhällsstörning inträffar är det viktigt att alla aktörer vet vad de ska göra och hur vi ska arbeta tillsammans. Därför arbetar vi med samverkan i länet. I länet samverkar vi i flera arbetsgrupper och nätverk som utgår från vårt Regionala råd för totalförsvar.

Organisationsschema för T-sam


Regionalt råd för totalförsvar

Det regionala rådet för totalförsvar är ett samrådsforum före, under och efter en samhällsstörning. Representanter i rådet är beslutsfattare och chefer från samtliga kommuner, räddningstjänster, Region Örebro län, Polisområde Örebro län, SOS Alarm, Civilförsvarsförbundet och Militärregion väst.

T-sam

T-sam består av representanter från fyra kommuner, räddningstjänst, polis, Region Örebro län och Länsstyrelsen, som även leder arbetet. T-sam hanterar frågor som rör krissamverkan i Örebro län. T-sam träffas kontinuerligt i syfte att ensa rutiner och stärka det gemensamma arbetet i länet. Vid mötena diskuteras erfarenheter från inträffade händelser och kommande gemensamma aktiviteter i länet.

Arbetsgrupper i T-sam
Under T-sam organiseras olika arbetsgrupper som planerar, genomför och rapporterar aktiviteter till T-sam:

Arbetsgruppen utbildning och övning består av representanter från kommuner, kommunal räddningstjänst, polis, Region Örebro län och Länsstyrelsen. Gruppen arbetar med planering, genomförande och utvärdering av gemensamma aktiviteter inom området i länet.

Kontaktperson:

Marcus Sjöholm

Varje år träffas länets krisaktörer och följer upp årets arbete samt planerar för kommande års arbeten. Syftet är att identifiera gemensamma utvecklingsbehov och insatser. Inom arbetsgruppen för risk- och sårbarhetsanalyser pågår ett kontinuerligt arbete med att optimera effekten av vårt samlade krisberedskapsarbete i länet.

Kontaktperson:

Maria Nordström

Rakel samverkansgrupp har som fokus att skapa möjligheter för övergripande samverkan mellan organisationer som använder Rakel inom Örebro län. RAKEL (RAdioKommunikation för Effektiv Ledning) är ett system för radiokommunikation.

Kontaktperson:

Marcus Sjöholm

Syftet med kriskommunikationsnätverket är att skapa samsyn för att tillsammans kunna genomföra en effektiv och bra kommunikationssamverkan som är till nytta för samhället och medborgarna vid en samhällsstörning. Detta gör vi genom att samverka och samarbeta i vardagen, under och efter en händelse. Våra grundprinciper är att vi tillsammans tar ansvar för helheten, inte bara den egna organisationens kommunikationsuppgifter. Nätverket består av länets kommuner, räddningstjänst, polis, Region Örebro län samt Länsstyrelsen, som också leder arbetet.

Kontaktperson:

Ulrika Kjellström, Anneli Larsson

Arbetsgruppen CBRNE (kemiska (C), biologiska (B), radiologiska (R) nukleära (N) och explosiva (E) ämnen) i samverkan träffas kontinuerligt för att stämma av läget, diskutera erfarenheter från inträffade händelser och utifrån det dra lärdomar som kan utveckla arbetet i länet.

Kontaktperson:

Marcus Sjöholm

Arbete före, under och efter en händelse

 1. Före en samhällsstörning
  Genom arbetet i våra nätverk skapar vi förberedelse inför en samhällsstörning. Samarbetet engagerar ett brett antal aktörer.
 2. Under en samhällsstörning
  Länsstyrelsen skapar förutsättningarna för att aktörer i länet kontinuerligt ska ha möjlighet att informera och uppdatera varandra om det aktuella läget för att:
  - skapa en samlad lägesbild
  - samordna kriskommunikationen
  - ge underlag för en gemensam inriktning
  - komma överens om och samordna åtgärder.
 3. Dra lärdom efter en samhällsstörning
  Efter en samhällsstörning är det viktigt att lära av erfarenheter. Aktörerna utvärderar den egna insatsen och hur samverkan med övriga aktörer har fungerat.

  Beroende på störningens omfattning kan Länsstyrelsen kalla berörda aktörer till ett möte om hur samverkan har sett ut och vad som bör utvecklas. Nätverken har ett ansvar att kontinuerligt följa upp störningar som berör samverkan.

VMA - Viktigt meddelande till allmänheten

Vet du varför det tutar över stan? Marcus Sjöholm, krisberedskapshandläggare på Länsstyrelsen i Örebro län, berättar om VMA (Viktigt meddelande till allmänheten) och vad tutandet betyder.

Kontakt