Illustration, älg

Älgjakt

Här hittar du information om årets jakttider, fällavgifter och hur du ska slutrapportera älgjakten till Länsstyrelsen. Du kan även ansöka om att registrera din mark som licensområde eller älgskötselområde.

Länsstyrelsen beslutar om jakttidens längd för älg, efter samrådan med Viltförvaltningsdelegationen. Det antal älgar som jägarna ska fälla bestäms av bland annat älgtäthet, skador på skog, foderprognoser, trafikolyckor och förekomst av rovdjur.

Älgjakt i Örebro län 2018/2019

Älgjakten påbörjades i Örebro län den 8 oktober 2018 och får på många håll bedrivas till och med februari 2019, beroende på om marken är registrerad och i så fall hur den är registrerad för älgjakt.

 • Älgskötselområde 8 oktober 2018 – 28 februari 2019
 • Licensområde 8 oktober 2018 – 31 januari 2019
 • Oregistrerad mark 8 - 10 oktober 2018 (endast älgkalv)

Om det behövs för att förebygga skada, får älg som uppträder vid odlade fält inom älgskötselområde jagas från och med den 16 augusti.

Beslut om jakttider och fällavgifter i Örebro läns älgförvaltningsområden 2018-2019 (pdf)PDF

Antal älgar som planeras att fällas

Totalt planeras 2 217 älgar att fällas i Örebro läns älgförvaltningsområden under jakten 2018/19. Detta är något fler än förra året då 2 065 älgar planerades att fällas (1 828 fälldes).

Anledningen till att antalet älgar som planeras att fällas är något fler än året innan, är främst att det i ett par av länets sju älgförvaltningsområden bedöms finnas färre vargrevir. När antalet vargar minskar inom ett älgförvaltningsområde behöver avskjutningen av älg öka lokalt för att hålla älgstammen på en rimlig nivå.

Du som inte jagar kan vara i skogen under jakten

Du kan stöta på jägare under en stor del av året när du är ute i naturen. Flera arter får jagas under en lång jakttid. Du ska inte känna dig rädd för att gå ut i skog och mark under till exempel älgjakttiden.

Klä dig så du syns och ge dig tillkänna

Klä dig gärna på ett sätt så att du syns väl, använd gärna en reflexväst. Tänk på att inte störa jakten om du stöter på jägare. Ge dig tillkänna och lämna därefter lugnt platsen.

Jägarna känner till att andra kan röra sig i skogen och ska ta hänsyn till det med stort säkerhetstänk. Men det är bra att känna till att många jägare bedriver älgjakt särskilt de första två älgjaktveckorna.

Rapportera och betala fälld älg

Du måste alltid rapportera in fälld älg till Länsstyrelsen. Fällavgiften ska betalas för alla fällda älgar.

Rapportera fälld älg

Du ska rapportera fällda älgar under säsongen inom 14 dagar efter att älgen har fällts.

Rapportera fälld älg (älgdata.se)länk till annan webbplats

Du kan även rapportera fällda älgar i systemen Viltdatalänk till annan webbplats eller Jaktrapportlänk till annan webbplats.

Slutrapportera och betala fällavgift

När årets jakt är över och inga fler älgar kommer fällas ska du som företrädare slutrapportera jakten och betala fällavgift. Det ska göras senast 14 dagar efter jakttidens slut. Du måste slutrapportera jakten även om inga älgar har fällts. Slutrapporteringen gör du på Älgdata.se.

Slutrapportera jakten (älgdata.se)länk till annan webbplats

Instruktioner för att slutrapportera (älgdata.se)länk till annan webbplats

Fakturan får du i samband med slutrapporteringen på älgdata.se. Fällavgiften betalas in som en klumpsumma för hela älgskötsel-/licensområdet.

I Örebro läns älgförvaltningsområden är kostnaden jaktåret 2018/19:

 • Vuxen älg - 750 kronor
 • Kalv - 200 kronor

Du behöver både rapportera och betala fällavgifter till Länsstyrelsen, senast 14 dagar efter jakttidens slut. I Örebro läns älgförvaltningsområden är kostnaden för fälld älgkalv 200 kronor under jaktåret 2018/19.

Länsstyrelsen skickar inte ut besked om jakttid och fällavgift till jakträttshavare eller markägare på oregistrerad mark.

Du som företräder älgskötselområdet eller licensområdet kan ansöka om befrielse från fällavgiften.

Om du under älgjakten har fällt en älg som är otjänlig som människoföda på grund av skada eller sjukdom kan du få älgen bedömd som kasserad och bli befriad från fällavgift. Skadan får inte vara orsakad av hur djuret fällts eller hanterats efter skottet. Personer som får genomföra denna bedömning är veterinär, polis eller viltkasserare som blivit utsedda av Länsstyrelsen.

Här beskrivs steg för steg hur du går tillväga för att ansöka om att bli befriad fällavgift.

1. Intyga att älgen är otjänlig

Ett intyg om att älgen är otjänlig kan utfärdas av veterinär, polis, eller av två trovärdiga oberoende personer, till exempel jaktledare eller förtroendevald i angränsande jaktlag.

För att en älg ska räknas som otjänlig får skadan inte ha orsakats genom påskjutning eller felaktigt tillvaratagande, eller genom att eftersöks- eller anmälningsskyldigheten inte har har fullgjorts på ett tillräckligt sätt.

Gör så här för att intyga otjänlig älg

 1. Skriv ut och fyll i blanketten.

  Besiktningsintyg för otjänlig älg (pdf)PDF
 2. Bifogas blanketten i ansökan om befrielse från fällavgift (punkt 3).

2. Rapportera fälld älg

Rapportera fälld älg på vanligt sätt men ange att fällavgift inte önskas betalas och ange anledning.

3. Ansök om befrielse från fällavgift

I ansökan ska du ange:

 • När och var älgen fälldes
 • Älgskötselområdets/licensområdets namn
 • Motivering till varför du ansöker om avgiftsbefrielse.

Gör så här för att ansöka om befrielse från fällavgift

 1. Fyll i blanketten och skriv under:

  Ansökan om befrielse från fällavgift (pdf)PDF
 2. Skicka din ansökan tillsammans med beskiktningsintyget till orebro@lansstyrelsen.se eller

  Länsstyrelsen i Örebro län
  Art och Vilt
  701 86 ÖREBRO

4. Slutrapportera först efter beslut

Beslutet på ansökan skickas till den som är registrerad företrädare för området. Den som ska slutrapportera jakten måste avvakta med slutrapportering tills att Länsstyrelsen beslutat om fällavgift ska betalas eller inte.

Inventering av älgstammen och betesskador

Rapportera älgobservationer under jakten

Älgobs är en inventeringsmetod som bygger på de noteringar jägarna gör över alla älgar de ser under de sju första dagarna då jakt bedrivs.

Älgobs rapporteras i Viltdata eller Jaktrapport. Oavsett vilket system du rapporterar i ansvarar Jägareförbundet för insamling, kvalitetsgranskning och vidarebefordring av datan till Älgdata.

Rapportera älgobs i Viltdatalänk till annan webbplats

Rapportera älgobs i Jaktrapportlänk till annan webbplats

Information och instruktion till älgobslänk till annan webbplats

Spillningsinventering

Svenska Jägareförbundets rapport av årets spillningsinventering kan du ladda ner härPDF.

Älgbetesinventering och foderprognoser

På Skogsstyrelsens webbplats kan du hitta resultaten av älgbetesinventeringar (ÄBIN)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster samt foderprognoserlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jaktområden

Älgjakt kan utövas inom tre olika typer av områden, älgskötselområden, licensområden och oregistrerat område. Läs mer om de olika typerna av områden nedan och hitta ansökningsblanketter för att registrera, ändra eller ansluta till områden.

På mark som inte är registrerad för älgjakt får den som har jakträtt jaga årskalv av älg under en kort period i början av jakten. Antalet älgar är inte begränsat men du måste anpassa jakten efter tillgången på vilt, precis som vid jakt på andra arter. Jakttiden är begränsad till fem dagar eller kortare beroende på Länsstyrelsens beslut.

 

Ett licensområde ska vara så stort att det medger en avskjutning av minst en älgkalv per år. Förvaltningsgrupperna lämnar förslag på arealgränser och tilldelning i sin förvaltningsplan. Dessa förslag är ett underlag för Länsstyrelsens beslut om registrering av licensområden och för tilldelning av älg inom licensområden.

Länsstyrelsen prövar området ska registreras som älgskötselområde respektive licensområde för älgjakt.

Bilagor

Om du inte äger marken och saknar ett skriftligt avtal om jakträtt ska du bifoga blankett för jakträttsintygPDF för att på så sätt intyga jakträtt.

Avgifter

För ansökan om registrering av licensområde eller älgskötselområde för älgjakt ska en avgift om 2 300 kr inbetalas till Länsstyrelsen. Ansökan behandlas inte förrän avgiften har inbetalats.

 • Avgiften är på 2300 kronor
 • Betala in till bankgiro 5051-7671, ange:
  • Registering av älgjaktsområde på talongen
  • Registering av älgjaktsområde vid inbetalning
  • Sökandens namn

Gör din ansökan så här

 1. Fyll i blanketten:
  Ansökan om registrering av område för älgjakt (pdf)PDF
 2. Skriv under och skicka blanketten tillsammans med blanketten för jakrättsintyg till orebro@lansstyrelsen.se eller

  Länsstyrelsen i Örebro län
  Art och Vilt
  701 86 ÖREBRO

Anmäl om ändring av tidigare registrerade förhållanden i ett älgjaktsområde.

Ansökningskrav

Detta måste vara med i din ansökan:

 • Uppgifter om området
  Till exempel karta, fastighetsbeteckningar, landareal odlad/övrig*
 • Uppgifter om dig själv som sökande
  Det vill säga namn, postadress telefonnummer och ev.
  e-postadress
 • Uppgifter om markägare förutom dig själv
  Uppge namn och adress*

* Om området och ägarförhållandena inte ändrats behöver bara
registreringsnumret åberopas.

Om du inte själv äger hela området

Om du inte själv äger hela det område som ska registreras ska du även bifoga:

 • Intyg från markägare eller kopia av arrendeavtal
  Dokumentet ska styrka din rätt att jaga älg på mark som du inte äger.
 • Fullmakt om ni är flera som är jakträttshavare (t ex jaktlag)
  Det vill säga intyg, protokoll eller annan handling som visar att du har de övrigas uppdrag att ansöka om registreringen. Kan ersättas av intyg från avgående företrädaren.

Avgifter

För anmälan om ändring av älgjaktområden tilkommer en avgift.

 • Avgiften är på 2 300 kronor enligt Naturvårdsverkets bestämmelser.
 • Betala in på bankgiro 5051-7671.

För anslutning av oregistrerad mark gäller ovanstående ansökningsavgift. För ändring av företrädare eller anslutning av hela tidigare registrerade licensområden
till älgskötselområden utgår ingen registreringsavgift.

Tid för ansökan

Ansökan ska skickas till Länsstyrelsen senast den sista januari för att kunna gälla inför kommande jaktår.

Bilagor

Om sökanden ej äger marken och skriftligt upplåtelseavtal saknas bifogas blanketten vid ansökan om ändring av älgjaktsområde.

Gör din anmälan så här

 1. Fyll i blanketten:
  Anmälan om ändring av licensområde (pdf)PDF
 2. Skriv under och skicka blanketten till orebro@lansstyrelsen.se eller

  Länsstyrelsen i Örebro Län                                             
  Art och Vilt                                                                     
  701 86 ÖREBRO

Denna blankett används för ändring av företrädare för ett älgjaktsområde.

Gör din anmälan så här

 1. Fyll i blanketten:
  Anmälan om byte av företrädare för älgjaktsområdePDF
 2. Skriv under och skicka blanketten till orebro@lansstyrelsen.se eller

  Länsstyrelsen i Örebro län
  Art och Vilt
  701 86 ÖREBRO

Ett älgskötselområde är ett område där en eller flera jakträttshavare frivilligt gått samman för att bilda ett område där de själva kan förvalta älgjakten.

Frivillig att vara med i ett älgskötselområde

Att vara med i området är helt frivilligt och en jakträttshavare kan begära utträde från området hos Länsstyrelsen utan hinder. Ett älgskötselområde måste klara en långsiktig avskjutning på minst tio vuxna älgar per år för att få vara registrerat.

Skötselplan för området reglerar jakten

Jakten inom ett älgskötselområde regleras av jägare och markägare inom området genom en skötselplan som de själva tar fram i samråd med berörd älgförvaltningsgrupp. Planen granskas sedan av förvaltningsgruppen och fastställs av Länsstyrelsen. Planen ska leda till att älgförvaltningsplanens mål inom älgförvaltningsområdet nås.

Samarbete och samråd viktigt

Företrädare för älgskötselområdet ska varje år följa upp älgskötselplanen och vid behov justera den så att planens mål uppnås. Samarbete inom älgskötselområdet är grunden för en god älgförvaltning, och det är därför viktigt att man varje år genomför ett samråd med berörda fastighetsägare, jakträttshavare och viltvårdsområdesföreningar. Mer information hittar du på älgdata.se, bland annat:

Statistik och information om planerad avskjutning (älgdata)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mall för älgskötselplan (älgdata)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Länsstyrelsen prövar om det i registreringsansökan uppgivna området ska registreras som älgskötselområde respektive licensområde för älgjakt.

Bilagor

Vid ansökan ska blankett för jakträttsintygPDF bifogas för att intyga jakträtt när sökanden inte äger marken och skriftligt upplåtelseavtal saknas.

Avgifter

För ansökan om registrering av område för älgjakt ska en avgift om 2 300 kr inbetalas till Länsstyrelsen. Ansökan behandlas inte förrän avgiften har inbetalats.

 • Avgiften är på 2300 kronor
 • Betala in till bankgiro 5051-7671, ange:
  • Registering av älgjaktsområde på talongen
  • Registering av älgjaktsområde vid inbetalning
  • Sökandens namn

Gör din ansökan så här

 1. Fyll i blanketten:
  Ansökan om registrering av område för älgjakt (pdf)PDF
 2. Skriv under och skicka blanketten tillsammans med blanketten för jakrättsintyg till orebro@lansstyrelsen.se eller

  Länsstyrelsen i Örebro län
  Art och Vilt
  701 86 ÖREBRO

Denna blankett används för ändring av tidigare registrerade förhållanden.

Avgifter

Registreringsavgiften om 2 300 kr inbetalar vi på Länsstyrelsens bg nr 5051-7671 i samband med anmälan.

Tid för anmälan

Anmälan ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast den 31 januari för att förändringen ska kunna gälla inför kommande jaktår.

Gör din anmälan så här

 1. Fyll i blanketten:
  Anmälan om ändring av älgskötselområdePDF
 2. Skriv under och skicka blanketten till orebro@lansstyrelsen.se eller

  Länsstyrelsen i Örebro län
  Art och Vilt
  701 86 ÖREBRO

Blankett för ändring av tidigare registrerade förhållanden inom ett älgskötselområde.

Denna blankett används som bilaga till blankett - Ansökan om att förändra ett älgskötselområde.PDF

Tid för ansökan

Blanketten med din ansökan måste lämnas in till oss senast den 31 januari. Det är viktigt att ansökan kommer in i tid för att vi ska hinna behandla den innan nästa jaktsäsong.

Gör din anmälan så här

 1. Fyll i blanketten:
  Avtal om anslutning till älgskötselområde (pdf)PDF
  Avtal om anslutning till älgskötselområde (word) Word
 2. Skriv under och skicka blanketten till orebro@lansstyrelsen.se eller

  Länsstyrelsen i Örebro län
  Art och Vilt
  701 86 ÖREBRO

Denna blankett används för ändring av företrädare för ett älgjaktsområde.

Gör din anmälan så här

 1. Fyll i blanketten:
  Anmälan om byte av företrädare för älgjaktsområdePDF
 2. Skriv under och skicka blanketten till orebro@lansstyrelsen.se eller

  Länsstyrelsen i Örebro län
  Art och Vilt
  701 86 ÖREBRO

Kartor över älgjaktområden, älgförvaltningsområden och viltvårdsområden

Information om var gränserna går för länets älgjaktområden hittar du i Länsstyrelsens informationskarta . Klicka på den lilla pilen till vänster om rutan vid ”Jakt och fiske”. Då kommer en lista med olika områden så som älgjaktområden, älgförvaltningsområden, kronhjortsskötselområden och viltvårdsområden fram. Genom att klicka i rutan för de områden du vill se så visas de i kartan. För att få fram förklaring över hur områdena illustreras i kartan så klickar du på den lilla pilen till vänster om rutan för respektive område, ex "LstT Älgjaktområden".

Se länets områden i Länsstyrelsens informationskartalänk till annan webbplats

Förvaltningsområden i Örebro län

Länet är indelat i sju älgförvaltningsområden. Se karta över områdena:

Älgförvaltningsområden Örebro län (pdfPDF)

Länets viltförvaltningsdelegation beslutar om övergripande riktlinjer för älgförvaltningen.

Övergripande riktlinjer för skötseln av älgstammen i Örebro län (pdf, rev. 2016)PDF

Varje område leds av en älgförvaltningsgrupp

Inom varje område ansvarar en älgförvaltningsgrupp för förvaltning och utveckling av den lokala älgstammen. Förvaltningsgruppernas uppgifter är bland annat att:

 • ta fram en förvaltningsplan för sitt förvaltningsområde.
 • granska älgskötselområdenas skötselplaner.
 • följa upp förvaltningen inom sitt förvaltningsområde.
 • samordna med inventeringar inom sitt förvaltningsområde.

Älgförvaltningsgruppens organisation
I Örebro län består förvaltningsgrupperna av tre ledamöter som ska representera markägarna och tre ledamöter för jägarna. Ledamöterna är föreslagna av intresseorganisationerna och utses för tre år i taget. Nuvarande grupper utsågs i början av år 2018 och är utsedda till och med den 16 januari år 2021.

Områdenas förvaltningsplaner och protokoll

Nedan kan du ta del av förvaltningsplaner och mötesprotokoll för respektive område.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Protokoll 2018-11-20.pdf 101.9 kB 2018-11-22 14.33
Protokoll 2018-06-07.pdf 79.7 kB 2018-10-08 09.11
Protokoll 2018-05-15, samråd.pdf 96.1 kB 2018-06-07 14.21
Protokoll 2018-05-15.pdf 61.2 kB 2018-06-07 14.21
Protokoll 2018-03-14.pdf 76.8 kB 2018-04-13 13.20
Protokoll 2017-03-28.pdf 102.6 kB 2018-04-13 13.20
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Protokoll 2018-05-29, samråd.pdf 117.9 kB 2018-10-08 14.19
Protokoll 2017-11-28.pdf 215.8 kB 2018-04-13 13.19
Protokoll 2017-06-07.pdf 113.1 kB 2018-04-13 13.19
Protokoll 2017-03-28, samråd.pdf 204.1 kB 2018-04-13 13.19
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Protokoll 2017-09-27.pdf 2.5 MB 2018-04-13 13.25
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Protokoll 2017-04-20.pdf 750 kB 2018-04-13 13.28
Protokoll 2017-09-07.pdf 450.9 kB 2018-04-13 13.28
Protokoll 2018-04-18, samråd.pdf 427.1 kB 2018-11-20 09.44
Protokoll 2018-08-23, samråd.pdf 426.8 kB 2018-11-20 09.44
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Protokoll 2016-11-24.pdf 632.5 kB 2018-04-13 13.28
Protokoll 2017-02-23.pdf 431.4 kB 2018-04-13 13.28
Protokoll 2018-11-22, samråd.pdf 205.4 kB 2018-11-30 09.42
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Protokoll 2017-04-20.pdf 315 kB 2018-04-13 13.31
Protokoll 2018-03-07.pdf 187.3 kB 2018-04-13 13.31
Protokoll 2017-04-24.pdf 169.2 kB 2018-04-13 13.33
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Protokoll 2016-03-03.pdf 72.2 kB 2018-04-13 13.32
Protokoll 2016-05-09.pdf 66.9 kB 2018-04-13 13.32
Protokoll 2017-05-03.pdf 105 kB 2018-04-13 13.32

Ansök om bidrag för älgskyttebanor, anläggningar och inventeringar

Du eller din förening kan söka bidrag ur älgvårdsfonden till inventeringar eller till anläggning och upprustning av älgskyttebanor.

Innan Länsstyrelsen beslutar om bidrag till älgskyttebanor begär vi normalt in synpunkter från Svenska Jägareförbundet Örebro län och Jägarnas Riksförbund, Örebro.

En ansökan om bidrag till älgskyttebana ska innehålla följande uppgifter:

 1. Namn och adress på sökande klubb eller förening
 2. Telefonnummer och eventuell e-postadress till kontaktperson för ansökan.
 3. Kontouppgifter dit eventuella bidrag kan utbetalas, samt personnummer/organisationsnummer kopplat till innehavaren
  av kontot.
 4. Fastighetsbeteckning där skyttebanan är belägen.
 5. Kopia på arrendekontrakt eller motsvarande som visar att markområdet disponeras för ändamålet under minst 20 år.
 6. Utredning som visar banans läge i förhållande till angränsande (befintliga och planerade) banor samt den aktuella banans betydelse för skytteverksamheten.
 7. Information om ansvarsförsäkring.
 8. Utförlig beskrivning av vad ansökan avser, samt specificering av kostnader inklusive eventuella offerter.
 9. Uppgift om eventuella bidrag från annat håll till aktuella arbeten.
 10. Övriga uppgifter om att
  • Bidragssökande har ansvarsförsäkring för verksamheten vid skjutbanan.
  • Banan hålls öppen för alla skyttar oavsett organisationstillhörighet.
  • Bidragssökande ansvarar för banans underhåll
   genom skjutavgifter eller på annat sätt

Gör din ansökan så här

 1. Skriv ihop din ansökan enligt punkterna ovan, under "Vad din ansökan ska innehålla"
 2. Skicka din ansökan till orebro@lansstyrelsen.se eller

  Länsstyrelsen i Örebro län
  Art och Vilt
  701 86 Örebro

Kontakt