Djurskyddskontroller

Länsstyrelsen utför djurskyddskontroller för att se till att djurskyddslagen följs och att djuren har det bra.

I djurskyddslagen finns bestämmelser om hur djur i fångenskap ska hållas och skötas. Dessa bestämmelser kompletteras genom djurskyddsförordningen, olika föreskrifter samt allmänna råd. Länsstyrelsen utför djurskyddskontroller för att se till att djurskyddslagen följs.

Jordbruksverket har det övergripande ansvaret för att upprätthålla och utveckla djurskyddet i Sverige. I uppdraget ingår att samordna och vägleda Länsstyrelsens djurskyddsarbete.

Djurskydd på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Vi kontrollerar att djuren har det bra

Länsstyrelsen utför djurskyddskontroller runt om i länet. Vi utför både regelbundna planerade kontroller på framförallt lantbrukets djur, men även kontroller när vi får in en anmälan om att ett djur sköts felaktigt eller far illa.

Ligghallskrav för utegångsdjur

Under den kalla årstiden ska djuren ha tillgång till ligghall eller annat stall som ger dem skydd och tillgång till ren liggplats. Detta gäller för nötkreatur, får och getter som går ute mer än 12 timmar samt hästar som går ute mer än 16 timmar per dygn. Hos Jordbruksverket kan du läsa mer om hur du ska hålla dina utegångsdjur.

Mer om utevistelse och betesgång under aktuellt djurslag hos Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Djurskyddskontroller i Örebro län

I länet genomförs varje år mellan 300 till 400 djurskyddskontroller samt cirka 50 foder- respektive livsmedelskontroller. Det övergripande syftet med vårt djurskyddsarbete är att djurskyddslagen följs och att djuren har det bra.

Normalkontroller är rutinkontroller som vi med jämna intervaller gör på lantbruk och företag enligt en riskbedömning. När vi gör normalkontroller utgår vi från en checklista för djurslaget som gäller för hela landet.

Efter kontrollen summerar vi resultatet för djurägaren på plats. Inom tre veckor får djurhållaren en skriftlig kontrollrapport med resultatet av checklistans punkter, vad som framkom muntligt vid kontrollen samt eventuella krav på åtgärder. Vid allvarligare eller återkommande brister kan vi fatta beslut om omhändertagande av djur eller ett föreläggande (ett tvingande beslut). Detta kan kombineras med ett vite.

Om vi har uppmärksammat brister vid kontrollen kan det bli aktuellt med en uppföljande kontroll på plats. Om det är mindre brister kan vi följa upp dessa genom att djurägaren skickar in fotografier eller intyg.

Anmälningskontroll gör vi när en anmälan har kommit in till oss. Anmälningarna prioriteras utifrån hur allvarliga och akuta de är. Kontrollen kan vara administrativ och då ringer vi upp djurhållaren eller skickar brev. Vi åker även ut och gör kontroll när det behövs. Kontrollen följer en checklista som finns för varje djurslag.

Ärendehanteringen efter kontrollen är samma som vid normalkontroller.

Brister i djurhållningen

Om vi upptäcker mindre brister som är allvarliga eller som upprepas kan vi i ett föreläggande besluta att bristerna ska rättas till så att bestämmelserna följs. Det här kravet kan kombineras med ett vite som måste betalas om inte bristerna rättas till.

Länsstyrelsen kan besluta om att djuren omedelbart ska omhändertas om:

  • djuren utsätts för lidande och vi bedömer att det inte finns någon chans att felet kommer åtgärdas
  • ägaren till djuren är okänd eller inte anträffbar
  • vi bedömer att det är nödvändigt ur djurskyddssynpunkt (9 kap. 6 § djurskyddslagen 2018:1192).

Om vi beslutar att omhänderta ett djur måste vi även besluta vad som ska hända med djuret, exempelvis om det ska säljas eller avlivas. Från 1 juni 2018 ansvarar vi för den praktiska hanteringen av djuret som ska omhändertas.

Länsstyrelsen fattar också beslut om djurförbud, till exempel för den som har dömts för djurplågeri eller visat sig uppenbart olämplig att ta hand om djur.

Brott mot djurskyddslagen hanteras i tingsrätten. Döms du för brott mot djurskyddslagen kan du få böter eller fängelse i högst två år.

Är du jordbrukare och har sökt något jordbrukarstöd kan du också få mindre pengar i stöd om du inte följer djurskyddsbestämmelserna. Detta eftersom djurskyddet ingår i tvärvillkoren.

Tvärvillkor på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Kostnader för kontrollbesök

Normalt kostar inte ett kontrollbesök någonting. Men om vi konstaterar brister vid ett anmälningsbesök får djurhållaren betala för den tid vi lagt ner på kontroll, resa och handläggning av ärendet.

Om vi upptäcker brister vid en normalkontroll så faktureras djurhållaren för uppföljande kontroller, både administrativa kontroller och kontroller på plats.

Timkostnad för kontrollbesök

Vi debiterar en timkostnad på 800 kr/timme.

Timavgift ska debiteras med minst 30 minuter, därefter debiteras varje påbörjad 30-minutersperiod. Debitering ska ske för all den tid som åtgår för genomförande av kontrollen inklusive restid samt för förberedande och uppföljande administrativt arbete. Maximalt 2 timmar får faktureras för restid.

Arbetet med djurskydd i Örebro län

Vår roll i djurskyddsarbetet

Länsstyrelsen arbetar i första hand med djurskyddstillsyn ur ett förebyggande syfte. Det gör vi genom en fortlöpande verksamhet med planerade kontroller. Därutöver kontrollerar vi missförhållanden som vi får in anmälningar om. Länsstyrelsen har även en samordnande och stödjande roll i länet och samverkar med veterinärer, polis, branschorganisationer med flera.

Så arbetar vi

Djurskyddsinspektören strävar efter ett förtroendefullt samarbete med djurägarna och verkar för en förbättrad djurhållning, i första hand genom information.

Tillsyn

För ett bra djurskydd i länet behövs tillsyn. Förutom planerade kontroller, som är slumpmässigt utvalda, gör vi även kontroller i samband med:

  • anmälningar
  • uppföljningar av brister
  • extra kontroller inom utvalda områden
  • tillståndsansökningar.

Olika typer av tillsynskontroller:

Alla som bedriver verksamhet med lantbruksdjur samt övrig tillståndspliktig verksamhet med djur kan bli uttagna för en planerad djurskyddskontroll. En planerad kontroll föranmäls som regel inom 24 timmar innan kontrollen ska ske. Föranmälan görs vanligtvis via telefon men kan även ske med brev.

Tillsynen sker tillsammans med djurhållaren så att djuren störs så lite som möjligt. Tillsynsbesöken är i regel oanmälda. I de fall djurhållaren inte är hemma gör man ett nytt försök till kontroll senare.

Om Länsstyrelsen måste göra en kontroll som av djurskyddsskäl inte kan vänta och djurhållaren inte kan påträffas kan man tillkalla polis för att få tillträde.

Om Länsstyrelsen upptäcker brister i djurhållningen får djurägaren besked om det vid kontrollen, oftast muntligt.

Djurhållaren får viss tid på sig att åtgärda bristerna innan Länsstyrelsen gör en uppföljande kontroll. Hur lång tid djurhållaren får på sig beror på vilken typ av brist det är. En dialog förs alltid vid kontrollen hur lång tid djurhållaren behöver för att åtgärda bristen och vad som kan anses rimligt beroende på vilken typ av brist det rör sig om.

Är det allvarligare brister kan Länsstyrelsen förelägga djurhållaren om att bristerna ska åtgärdas. Detta kan också ske om påpekade brister inte åtgärdas. Ett föreläggande är ett tvingande beslut som kan överklagas.

Djurhållaren får kontrollrapport efter inspektion

Efter inspektionen skickar Länsstyrelsen en kontrollrapport till djurhållaren. Djurhållaren ska ha fått kontrollrapporten inom tre veckor efter kontrollen. Om kontrollen avser en anmälan och den visat sig vara obefogad lämnar ofta Länsstyrelsens inspektörer en förenklad kontrollrapport på plats, ett så kallat kontrollkort.

Kontakt

Djurskydd

Telefon 010 224 81 60 (öppet måndag, onsdag, fredag 9-11)