Risk för skogsbrand i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Djurskyddskontroller

Länsstyrelsen gör djurskyddskontroller för att se till att djurskyddslagen följs och att djuren har det bra.

I djurskyddslagen finns bestämmelser om hur djur i fångenskap ska hållas och skötas. Djurskyddsförordningen, olika föreskrifter samt allmänna råd kompletterar djurskyddslagen.

Jordbruksverket har det övergripande ansvaret för att upprätthålla och utveckla djurskyddet i Sverige. I uppdraget ingår att samordna och vägleda Länsstyrelsens djurskyddsarbete.

Djurskyddet i Sverige, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Vi kontrollerar att djuren har det bra

Länsstyrelsen gör både regelbundna rutinkontroller och kontroller när vi får in en anmälan om att ett djur sköts felaktigt eller far illa. Rutinkontrollerna görs framförallt av djur inom lantbruk.

Djurskyddskontroller i Örebro län

I länet genomförs varje år mellan 300 till 400 djurskyddskontroller samt cirka 50 foder- respektive livsmedelskontroller. Det övergripande syftet med vårt djurskyddsarbete är att djurskyddslagen följs och att djuren har det bra.

Rutinkontroller är planerade kontroller som vi med jämna intervaller gör på gårdar med lantbruksdjur. Vi kontrollerar utifrån en checklista för djurslaget som gäller för hela landet.

Efter kontrollen summerar vi resultatet för djurhållaren på plats. Inom tre veckor får djurhållaren en skriftlig rapport med resultatet av checklistans punkter, vad som framkom muntligt vid kontrollen och eventuella krav på åtgärder.

När vi fått in ett klagomål gör vi en kontroll. Hur vi kontrollerar beror på hur allvarligt och akut klagomålet är. Vi kan ringa upp djurhållaren eller skicka brev. Vi åker ut och gör kontroll på plats när det behövs. När vi gör kontroller använder vi en checklista för djurslaget som gäller för hela landet.

Efter kontrollen summerar vi resultatet för djurhållaren på plats. Inom tre veckor får djurhållaren en skriftlig rapport med resultatet av checklistans punkter, vad som framkom muntligt vid kontrollen och eventuella krav på åtgärder.

Brister i djurhållningen

Om vi har uppmärksammat brister vid en kontroll kan det bli aktuellt med en uppföljande kontroll på plats. Om det är mindre brister kan vi följa upp dessa genom att djurägaren skickar in fotografier eller intyg.

Vid allvarligare eller återkommande brister kan vi besluta att bristerna ska rättas till. Beslutet kan kombineras med ett vite. Vi kan också besluta att djuret/djuren ska omhändertas.

Länsstyrelsen kan besluta om att djuren omedelbart ska omhändertas om:

  • djuren utsätts för lidande och vi bedömer att det inte finns någon chans att felet kommer åtgärdas
  • ägaren till djuren är okänd eller inte anträffbar
  • vi bedömer att det är nödvändigt ur djurskyddssynpunkt.

Länsstyrelsen ansvarar för den praktiska hanteringen av djuret som ska omhändertas. Om vi beslutar att omhänderta ett djur bestämmer vi även vad som ska hända med djuret, exempelvis om det ska säljas eller avlivas.

Länsstyrelsen fattar också beslut om djurförbud, till exempel för den som har dömts för djurplågeri eller visat sig uppenbart olämplig att ta hand om djur.

Brott mot djurskyddslagen hanteras i tingsrätten. Döms du för brott mot djurskyddslagen kan du få böter eller fängelse i högst två år.

Är du lantbrukare och har sökt något jordbrukarstöd kan du också få mindre pengar i stöd om du inte följer bestämmelserna för djurskydd eftersom djurskyddet ingår i de så kallade grundvillkoren.

Grundvillkor, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Kostnader för kontrollbesök

Normalt kostar inte ett kontrollbesök någonting, men det finns tillfällen när du behöver betala en avgift. Du kan behöva betala en avgift när vi

  • konstaterar brister vid en kontroll som vi gjort efter att vi fått in ett klagomål
  • behöver göra en uppföljande kontroll efter att brister konstaterats vid en rutinkontroll.

Timkostnaden är 910 kronor och vi tar ut kostnaden för varje påbörjad 30-minutersperiod. Avgiften omfattar kostnaderna för restid, förberedelser inför kontroll, tiden det tar att genomföra kontrollen och uppföljande administrativt arbete.

Arbetet med djurskydd i Örebro län

Vår roll i djurskyddsarbetet

Länsstyrelsen arbetar i första hand med djurskyddstillsyn ur ett förebyggande syfte. Det gör vi genom en fortlöpande verksamhet med planerade kontroller. Därutöver kontrollerar vi missförhållanden som vi får in klagomål om. Länsstyrelsen har även en samordnande och stödjande roll i länet och samverkar med veterinärer, polis, branschorganisationer med flera.

Så arbetar vi

Djurskyddsinspektören strävar efter ett förtroendefullt samarbete med djurägarna och verkar för en förbättrad djurhållning, i första hand genom information.

Tillsyn

För ett bra djurskydd i länet behövs tillsyn. Förutom planerade kontroller, som är slumpmässigt utvalda, gör vi även kontroller i samband med:

  • klagomål
  • uppföljningar av brister
  • extra kontroller inom utvalda områden
  • tillståndsansökningar.

Olika typer av tillsynskontroller:

Alla som bedriver verksamhet med lantbruksdjur samt övrig tillståndspliktig verksamhet med djur kan bli uttagna för en planerad djurskyddskontroll. En planerad kontroll föranmäls som regel inom 24 timmar innan kontrollen ska ske. Föranmälan görs vanligtvis via telefon men kan även ske med brev.

Tillsynen sker tillsammans med djurhållaren så att djuren störs så lite som möjligt. Tillsynsbesöken är i regel oanmälda. I de fall djurhållaren inte är hemma gör man ett nytt försök till kontroll senare.

Om Länsstyrelsen måste göra en kontroll som av djurskyddsskäl inte kan vänta och djurhållaren inte kan påträffas kan man tillkalla polis för att få tillträde.

Om Länsstyrelsen upptäcker brister i djurhållningen får djurägaren besked om det vid kontrollen, oftast muntligt.

Djurhållaren får viss tid på sig att åtgärda bristerna innan Länsstyrelsen gör en uppföljande kontroll. Hur lång tid djurhållaren får på sig beror på vilken typ av brist det är. En dialog förs alltid vid kontrollen hur lång tid djurhållaren behöver för att åtgärda bristen och vad som kan anses rimligt beroende på vilken typ av brist det rör sig om.

Är det allvarligare brister kan Länsstyrelsen förelägga djurhållaren om att bristerna ska åtgärdas. Detta kan också ske om påpekade brister inte åtgärdas. Ett föreläggande är ett tvingande beslut som kan överklagas.

Djurhållaren får kontrollrapport efter inspektion

Efter inspektionen skickar Länsstyrelsen en kontrollrapport till djurhållaren. Djurhållaren ska ha fått kontrollrapporten inom tre veckor efter kontrollen. Om kontrollen avser en anmälan och den visat sig vara obefogad lämnar ofta Länsstyrelsens inspektörer en förenklad kontrollrapport på plats, ett så kallat kontrollkort.

Kontakt

Djurskydd

Telefon 010 224 81 60 (öppet måndag, onsdag, fredag 9-11)

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss