Skyddsjakt på trana i Kvismareområdet

Länsstyrelsen har fattat beslut om att tillåta skyddsjakt på 50 tranor i Kvismareområdet. Tillståndet är förenat med en rad villkor. Den som jagar har ansvar för att känna till och följa alla delar i beslutet.

Tillståndet gäller från och med den 19 april 2021 och som längst till och med den 30 maj 2021. Skyddsjakten får bara bedrivas inom det område i Kvismaredalen som är markerat i karta i beslutet. Skyddsjakten är bara tillåten efter tranor i flock om minst fem individer som uppehåller sig på en åker eller är i färd med att landa på en nysådd åker eller åker med oskördad gröda, och som befaras orsaka skada.

Nedan finns en sammanfattning av beslutet. Om du vill ta del av beslutet i sin helhet som pdf kan du kontakta Länsstyrelsen.

Tillstånd till skyddsjakt på trana

Beslut

Länsstyrelsen beslutar att tillåta skyddsjakt på trana (Grus grus) i Kvismareområdet inom Örebro, Kumla och Hallsbergs kommuner inom det område som är markerat på kartan nedan. Tillståndet gäller från och med 19 april 2021 och som längst till och med den 30 maj 2021.

Länsstyrelsen förordnar att detta beslut ska gälla utan hinder av att det överklagas.

Tranor som fälls tillfaller jakträttshavaren.

Tillståndet är förenat med följande villkor.

 1. Skyddsjakten får endast bedrivas efter tranor i flock om minst fem individer som uppehåller sig på, eller är i färd med att landa på nysådd åker eller åker med oskördad gröda och som befaras orsaka skada.
 2. Jakten ska inriktas på unga individer av tranor.
 3. Fågelskrämselmaterial ska finnas uppsatta på fält där jakt bedrivs och i nära anslutning till platsen för skyddsjakten.
 4. Skyddsjakten får genomföras av berörd jakträttshavare eller av någon som genomför skyddsjakten på uppdrag av jakträttshavaren.
 5. Skyddsjakten ska bedrivas med största möjliga hänsyn till såväl berörd art som till övrig fauna och besökande människor i området. Särskilt stor hänsyn ska tas för att minimera störning av andra arter vid till exempel strandängar och andra rastplatser för andra fåglar.
 6. Högst fem tranor får totalt fällas per fält per dag.
 7. Högst 50 tranor får fällas totalt inom ramen för detta tillstånd.
 8. Skyddsjakten får endast bedrivas med godkända vapen enligt Naturvårdsverkets föreskrifter och Allmänna råd om jakt och statens vilt (NFS 2002:18).
 9. Den som bedriver skyddsjakt med stöd av detta tillstånd är ansvarig för att jakten bedrivs enligt detta tillstånd.
 10. Den som avser att bedriva skyddsjakt har ett ansvar att före jakten bedrivs, samma dag, kontrollera antalet återstående tranor i skyddsjaktskvoten på Länsstyrelsens webbplats lansstyrelsen.se/orebro/djur/jakt-och-vilt/trana-gas-och-sangsvan eller med Länsstyrelsens resursperson för skadeförebyggande åtgärder (tfn 010-224 86 37).
 11. Antalet fällda fåglar ska rapporteras in till Länsstyrelsen så snart som möjligt, dock senast en dag efter att trana har fällts. Rapportering ska i första hand göras via formulär på länsstyrelsens webbplats och ska innehålla följande uppgifter:
  a. uppgifter om antal fällda tranor
  b. av vem, var och när skyddsjakten skett
  c. vilken typ av gröda som jakten bedrivits på
  d. vilken typ av skrämselutrustning som använts
  e. en beskrivning av skyddsjaktens effekter

Rekommendationer

Länsstyrelsen rekommenderar att skyddsjakten sker under täta intervall men att ett mindre antal, 1-2, tranor skjuts per jakttillfälle för att få maximal effekt. I möjligaste mån bör man undvika att fälla trana märkt med ben-ringar och sändare. Länsstyrelsen uppmanar jägare att vara noggranna vid avståndsbedömning, särskilt vid skott mot flygande tranor.

Beskrivning av ärendet

Stora antal tranor orsakar lokalt allvarliga skador på jordbruksgrödor av olika slag varje år i Örebro län. Länsstyrelsen bekostar och genomför sedan ett flertal år förebyggande åtgärder som avledningsåkrar för och skrämsel av tranor, gäss och sångsvan. De senaste fem åren har kostnaderna uppgått till 800 000 – 1 100 000 kronor per år. Länsstyrelsen betalar därutöver varje år ut ersättning för skador på grödor till drabbade lantbrukare. Under de senaste fem åren har ersättningar betalats ut om cirka 40 000 - 285 000 kronor årligen.

Populationen av trana (Grus grus) har haft en ökande trend de senaste trettio åren. Tranpopulationen klassas som livskraftig enligt internationella rödlistan (IUCN). Arten är listad i bilaga 1 i EUs fågeldirektiv vilket bland annat innebär att arten inte får jagas annat än efter tillstånd till skyddsjakt vid risk för allvarliga skador på bland annat grödor.

I Örebro län är det främst då tranorna rastar i större antal under hösten i jordbruksområdena under 1-2 månaders tid som det är störst risk för skador på gröda. I Kvismareområdet har antalet höstrastande tranor ökat starkt sedan räkningar påbörjades under 90-talet. Under våren brukar tranorna kunna uppehålla sig i Kvismareområdet under en kortare period under sin migrering mot häcknings- och översomringsplatserna.

Under den senaste veckan har ett akut läge uppstått då uppskattningsvis 5 000 – 7 000 tranor uppehåller sig i Kvismareområdet. Antalet kan komma att öka. Samtidigt arbetar nu jordbrukarna i området med vårsådden av spannmål då förhållandena för detta är optimala. Att så många tranor nu uppehåller sig i området samtidigt som vårsådden innebär en hög risk för skador då tranorna gärna födosöker på fälten med nysådda frön, och därmed kan orsaka stora skador.

Skyddsjakt på trana har efterfrågats av jordbrukare och deras jägare. Länsstyrelsen fältpersonal hjälper till med skrämselåtgärder i området och extra personal har satts in för att bidra med åtgärder. De åtgärder som vidtas har visat sig inte vara tillräckliga för att få tranorna att födosöka på mindre känsliga platser och på så vis begränsa skador. Den avledningsutfodring för tranor som brukar skötas och som kan avlasta fälten från tranor, har ännu inte kunnat startas upp då området är för sankt för körning.

Länsstyrelsen fattade under 2019 och 2020 beslut om skyddsjakt på myndighets initiativ på tranor under kortare perioder i syfte att ge jordbrukare möjlighet att skydda grödor i Kvismareområdet. Detta gjordes efter att inhämtning av synpunkter till flertalet organisationer samt samråd med Viltförvaltningsdelegationen. Erfarenheterna efter skyddsjakten som då bedrevs var att den innebar viss skrämseleffekt, om än kortvarig, på de tranor som uppehöll sig på fälten vid tillfället för skyddsjakten.

Skälen för Länsstyrelsens beslut

Länsstyrelsen bedömer att allvarliga skador på gröda riskeras i Kvismareområdet under denna tid då ett större antal tranor rastar i området. Länsstyrelsen genomför åtgärder på skadeproblematiken. Jordbrukare genomför även egna förebyggande åtgärder. Åtgärderna bedöms inte tillräckligt verksamma för att förhindra allvarliga skador. Som komplement till de skadeförebyggande åtgärder som görs bör därför en begränsad skyddsjakt på trana kunna bedrivas under vissa villkor. Länsstyrelsen bedömer att skyddsjakt bör kunna ha en viss avskräckande effekt och bidra till att förebygga eller i alla fall reducera skador på gröda. Skyddsjakt skulle också kunna bidra till att andra skrämselåtgärder blir mer effektiva.

Tranans bevarandestatus är i utbredningsområdet gynnsam. En skyddsjakt bedöms inte försvåra dess status eller påverka i hur hög grad tranor rastar i Kvismareområdet. I en samlad bedömning finner Länsstyrelsen att skyddsjakt är befogad.

Skyddsjakten ska bland annat syfta till att öka tranornas rädsla för skrämselåtgärder. Jakten villkoras därför med att den ska bedrivas i anslutning till andra skrämselåtgärder och att jakten ska inriktas på tranor i flock om minst fem individer. Detta begränsar också risken för att häckande fåglar fälls.

Antalet tranor som totalt får fällas begränsas till 50, vilket är ca 1 % av de tranor som rastar i Kvismareområdet just nu. Antalet begränsas också till fem per fält och dag. Länsstyrelsen bedömer att detta antal kan motsvara behovet utan att skyddsjakten blir alltför omfattande, samtidigt som jaktmöjligheten sprids ut över ett större område.

I syfte att utvärdera skyddsjakten ställs villkor på återrapportering.

Bestämmelser som beslutet grundas på

Tranan är listad i bilaga 1 i Rådets direktiv 79/409/EEG av den 2 april 1979 om bevarande av vilda fåglar (fågeldirektivet) vilket bland annat innebär att den inte får jagas. Undantag får dock ges under vissa förutsättningar enligt artikel 9 i samma direktiv. Tranan är i Sverige inte listad i ArtDatabankens rödlista (lista över arters risk att dö ut).

Enligt 7 § jaktlagen (1987:259) gäller att om det på grund av ett viltbestånds storlek finns påtagliga risker för trafikolyckor eller för allvarliga skador av vilt, får den myndighet som regeringen bestämmer besluta om jakt för att förebygga eller minska dessa risker. I myndighetens beslut ska bestämmas hur jakten ska bedrivas och om den ska ske genom jakträttshavarens försorg, om han har åtagit sig det, eller genom särskilt utsedda jägare. I beslutet ska också bestämmas hur det ska förfaras med djur som dödas eller fångas vid jakten.

Enligt 24 § jaktförordningen (1987:905) prövas frågor om jakt enligt 7 § jaktlagen av länsstyrelsen när det gäller arten trana.

Enligt 23 a § jaktförordningen får beslut om jakt som avses i 24 § jaktförordningen meddelas om
- det finns risk för allvarlig skada på gröda,
- det inte finns några andra lämpliga lösningar och om
- skyddsjakten inte försvårar upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus för arten i dess naturliga utbredningsområde.

Enligt 9 b § jaktförordningen ska i beslut som avses i 24 § ska det anges
1. vilka arter som berörs och antalet djur som får fällas,
2. vilka medel och metoder som får användas,
3. vilken tid och vilket område som avses,
4. de villkor som i övrigt behövs för att så långt som möjligt undvika skador eller olägenheter av betydelse för den berörda artens bestånd, och
5. den kontroll som kommer att ske.

Länsstyrelsen kan förordna att ett beslut om skyddsjakt ska gälla utan hinder av att det överklagas enligt 59 § jaktförordningen.

Information

Länsstyrelsen påminner om bestämmelserna i jaktförordningen gällande kravet att apporterande eller markerande hund ska medföras under tiden mellan solens nedgång och en timme före solens uppgång (gäller vid jakt efter andra fåglar än ringduva, gäss, änder, enligt 17 § jaktförordningen).

Hela eller delar av exemplar av fälld trana får inte bjudas ut till försäljning, säljas eller bytas utan särskilt intyg från Jordbruksverket (CITES-intyg), enligt artikel 8 Rådets förordning (EG) nr 338/97 av den 9 december 1996 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem.

Fälld trana tillfaller jakträttshavaren enligt 10 § jaktlagen (1987:259). I det fall jakträttshavaren inte har intresse av att ta tillvara på fällda tranor föreslår Länsstyrelsen att Viltskadecenter erbjuds dem.

Du kan överklaga beslutet

Kontakta Länsstyrelsen för mer information.

De som deltagit i beslutet

Beslutet har fattats av enhetschef Mona HansErs med vilthandläggare Johanna Månsson Wikland som föredragande.

Karta över jaktområdet

Karta över jaktområdet

Kontrollera återstående tilldelning

Den som avser att bedriva skyddsjakt har ett ansvar att före jakten bedrivs, samma dag, kontrollera antalet återstående tranor i skyddsjaktskvoten. Antalet återstående tranor uppdateras dagligen på veckodagar. Om kvoten börjar bli fylld ska den som avser bedriva jakt istället kontakta Länsstyrelsens resursperson, Pär Nilsson, för skadeförebyggande åtgärder på telefon 010-224 86 37 för aktuell återstående tilldelning.

Antalet återstående tranor (uppdaterad 2021-05-11 kl. 09.08)

47

Rapportera fällda tranor

Antalet fällda fåglar ska rapporteras in till Länsstyrelsen efter varje jakttillfälle eller så snart som möjligt, dock senast en dag efter att tranor har fällts. Rapportering ska i första hand göras via formuläret nedan och ska innehålla följande uppgifter:

 1. antal fällda tranor
 2. av vem, var och när skyddsjakten skett
 3. vilken typ av gröda som jakten bedrivits på
 4. vilken typ av skrämselutrustning som använts
 5. en beskrivning av skyddsjaktens effekter

Använd formuläret för rapportering

När du skickat in rapporten genom att trycka på "Rapportera fällda tranor" längst ner så visas ett meddelande om att rapporten registrerats. Tack för att du använder formuläret, det underlättar överblicken av återstående tilldelning!

Kontakt