Risk för gräsbrand i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Licensjakt varg

Huvudsyftet med licensjakten är att minska tätheten av vargrevir där den är som störst för att minimera konflikter mellan människa och djur. Vargjakten bedrivs där det är tätast med vargrevir och utifrån miniminivån i rovdjursförvaltningsområdet.

Licensjakt efter varg 2024 är nu avslutad

Länsstyrelserna har den 21 september fattat beslut om licensjakt efter varg 2024. Vinterns jakt i Örebro län omfattar totalt tolv vargar i två revir, Tångeråsa och Villingsberg. Licensjakten startar den 2 januari 2024 och pågår som längst till och med den 15 februari 2024.

Huvudsyftet med licensjakten är att minska tätheten av vargrevir och koncentrationen av varg där den är som störst. Syftet med jakten är också att minska den negativa påverkan vargstammen har på människor och tamdjur som lever i områden där reviren ligger tätt.

Reviren Tångeråsa och Villingsberg är båda belägna i landets mest vargtäta område. Enligt det senaste inventeringen finns det ingen genetiskt viktig varg i området. Skulle det visa sig att en genetiskt viktig varg ändå uppehåller sig i jaktområdet kommer jakten att avlysas. Beslutet ligger i linje med de senaste riktlinjerna som viltförvaltningsdelegationen i Örebro län beslutat i den regionala förvaltningsplanen för stora rovdjur.

De länsstyrelser som berörs av detta beslut samverkar så att fördelning och jaktuttag inte påverkar vargstammens bevarandestatus negativt.

Län, förvaltningsområde, revir och antal.

Län

Rovdjursförvaltningsområde

Revir

Antal

Värmland

Mellersta

 

Tjunken

6

Västmanland

Mellersta

Venabäcken

6

Västra Götaland

Mellersta

Ripelången

6

Örebro

Mellersta

Tångeråsa och Villingsberg

12

Södermanland

Södra

Gryten

6

Beslut Örebro län

Beslut om licensjakt efter varg i Örebro län 2024 kan begäras ut, ange diarienummer 6081-2023.

Diarium och allmänna handlingar Länk till annan webbplats.

Följ licensjakten i Örebro län

På Rovbase, som är en databas för rovdjursinformation, kan allmänheten se hur många vargar som fällts. Observera att det är först efter att besiktningen är klar som du kan se informationen i Rovbase.

Rovbase, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Anmälan av jägare hos Naturvårdsverket, i Naturvårdsverkets jägarregister

Logga in via ”Min Sida” på Naturvårdsverkets jägarregister Länk till annan webbplats. eller ring Naturvårdsverkets talsvar: 0771-18 34 11.

Anmälan om fälld eller påskjuten varg

Telefon 010-224 82 71, knappval 2.

Information om återstående tilldelning

Telefonsvar: 010-224 82 71, knappval 1.

För att få SMS om återstående tilldelning

Skicka SMS till 076-944 76 20. Ange följande meddelande: Spara Förnamn Efternamn Vargjakt2024

Förnamn och Efternamn ersätts med jägarens egna namn. Varje ord separeras med mellanslag. Om du har två efternamn så ska du skriva ihop dem till ett ord utan mellanslag.


Tilldelning och antal fällda vargar

Jaktområde

Antal vargar i tilldelning

Antal fällda vargar

Tångeråsa och Villingsberg

12

13

Licensjakten efter varg i Örebro län 2024 är nu avslutad

Under söndagen den 14 januari, då det bara återstod en varg på tilldelningen, skedde två påskjutningar av varg med kort tidsintervall. Båda dessa vargar fälldes sedan under eftersöksjakt.

Den totala tilldelningen på tolv vargar överskreds därmed och det fälldes totalt tretton vargar under licensjakten. Länsstyrelsen bedömer att villkoren för beslutet har följts. Polisen är informerad om det inträffade.

Frågor och svar om vargjakt

Vi får många frågor om jakt på varg. Här är svaren på några av de vanligaste frågorna.

Jakt är ett av verktygen för att förvalta rovdjurspopulationen. Syftet med jakten kan exempelvis vara att balansera antalet individer av en art så att konflikter mellan människa och djur kan undvikas.

Beslut om licensjakt tas av länsstyrelsen efter delegering av beslutanderätt från Naturvårdsverket. Det antal djur som får jagas (jaktuttaget) bestäms av länsstyrelsen i samråd med övriga berörda län och baserar sig bland annat på inventeringsresultat, regionala förvaltningsplaner, beräkningar av möjligt jaktuttag, revirtäthet, genetiskt status med mera.

Länsstyrelsen beslutar om vilka områden man får jaga i. Dessa områden sammanfaller i största grad med kända revirgränser.

Vem som får jaga varg regleras i beslutet enligt strikta villkor. Det handlar till exempel om krav på jaktledare, registrering av jaktledare, jakträtt i området med mera.

Det finns ingen längre jakttradition på varg i Sverige vilket gör att jakten kan se olika ut. Det finns däremot regleringar i jaktbeslutet, jaktförordningen och i Naturvårdsverkets föreskrifter om vad som är grundkrav, exempelvis att det endast är jakt med kulvapen och ammunition som uppfyller kraven för klass 1 som är tillåtna.

Ytterligare vägledning med uppmaning om att endast skjuta rena sidoskott mot stillastående vargar finns. Sökning efter vargspår med hjälp av motorfordon kan till exempel tillåtas (om det sker på allmän eller enskild väg) men man får inte skjuta, förfölja eller genskjuta varg från fordonet. Det är villkoren i jaktbeslutet som i mångt och mycket reglerar hur jakten får gå till.

En skjuten varg ska omedelbart anmälas till Länsstyrelsen. När vi tagit emot anmälan ger vi information om hur den skjutna vargen ska hanteras samt bestämmer tidpunkt och plats för besiktning (som görs av en besiktningsman från Länsstyrelsen). Sedan ordnar Länsstyrelsen så att vargen skickas till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) för obduktion. Skinnet från en fälld varg tillfaller jakträttsinnehavaren under vissa förutsättningar.

Antalet vargar varierar under ett år eftersom valpar föds och individer dör. Det gör att ögonblicksbilder av exakt hur många djur som finns vid en given tidpunkt är mycket svårt att beräkna. Beräkningen bygger även på inventeringen av varg som främst sker under spårningssäsong (när det finns snö) och fastställs normalt varje år i juni månad.

Vargar och inventering på sidan Stora rovdjur

Under licensjakten vintern 2023 fälldes totalt 19 vargar i de jaktområden som berörde Örebro län. I Sverige fälldes totalt 28 vargar.

Begreppsförklaringar för licensjakt på varg

Här förklaras en del av de begrepp som används inom rovdjursförvaltning och kring licensjakt efter varg.

Att en art har gynnsam bevarandestatus, GYBS, innebär att arten är och kommer att förbli en livskraftig del i den svenska naturen, även på längre sikt. Detta förutsätter att artens utbredningsområde inte minskar och att dess livsmiljöer kommer att finnas kvar, för att bibehålla en livskraftig population av arten. Att en art har gynnsam bevarandestatus innebär även att den kan utsättas för jakt. Omfattningen av jakt på våra stora rovdjur får däremot inte äventyra artens gynnsamma bevarandestatus.

Referensvärdet anger det lägsta antal djur av en art som ska finnas i Sverige för att arten ska ha gynnsam bevarandestatus. Man kan likna referensvärden med en varningslampa - om antalet rovdjur närmar sig referensvärdet kan arten hotas. Referensvärdet för Sverige fördelas mellan länen. På så vis kan man säkerställa att den nationella miniminivån inte underskrids och att arterna därmed har en god bevarandestatus. Vargens referensvärde för gynnsam bevarandestatus i Sverige är fastställd till 300 individer. Naturvårdsverket gjorde under 2015 på uppdrag från regeringen en analys av vilket antal vargar som behövs för gynnsam bevarandestatus. Analysen visade att det behöver finnas 300 individer, under förutsättning att det invandrar minst en varg med nya gener var femte år.

Miniminivå är det minsta antal av arten som ska finnas i länet, beräknat utifrån referensvärdet för arten som helhet i Sverige. Miniminivå uttrycks i antal föryngringar (antal valpkullar). Miniminivå kan även ses som ett antal djur som ett län måste ha för att kunna få besluta om licensjakt på den arten. Miniminivåerna ses över med jämna mellanrum. Nivån för det egna länet uttrycks i de regionala förvaltningsplanerna för stora rovdjur. 

Förvaltningsnivå är det antal djur som man strävar efter att ha inom respektive län. Förvaltningsnivå uttrycks i antal föryngringar (antal valpkullar). Förvaltningsmålet når man exempelvis genom att genomföra jakt på en art om man ligger över målet, eller vara återhållsam med jakt om man ligger under. Förvaltningsmålet är alltid ett högre antal djur än vad miniminivån anger. Förvaltningsnivån beslutas av länsstyrelsen tillsammans med Viltförvaltningsdelegationen. Nivån för det egna länet uttrycks i de regionala förvaltningsplanerna för stora rovdjur.

Kontakt

Handläggare inom vilt

Telefon till Länsstyrelsens växel 010-224 80 00

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Stortorget 22

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss