Fiskevårdsåtgärder

Fiskevårdsåtgärder är åtgärder som syftar till ett uthålligt nyttjande av fiskbestånden.

Länsstyrelsen ansvarar för olika fiskevårdsåtgärder. Vi kan till exempel:

  • bidra till att utfärda bestämmelser för fisket och se till att dessa följs
  • återskapa miljön i och kring ett vattendrag
  • förbättra vattenkvalitén
  • plantera ut fisk.

Länsstyrelsen samordnar och genomför provfisken för att följa fiskbeståndens utveckling. Dessutom använder vi de möjligheter som finns i lagstiftningen för att skydda fiskens livsmiljö.

Undersökningar som syftar till ökade kunskaper om fiskbestånden och uppföljning av fiskevård är även det en viktig del av fiskevården och arbetet med miljömålen.

För att återskapa eller bevara livskraftiga fiskbestånd stödjer länsstyrelsen ett stort antal fiskevårdsprojekt. Vi fördelar statliga fiskevårdsbidrag, fiskeavgiftsbidrag och stödpengar från EU som ska användas till fiskevårdande åtgärder.

Fiskevård kan gynna till exempel fritidsfiske, turistfiske, yrkesfiske och miljövärden. Fiskevårdsarbetet bedrivs också via Länsstyrelsens arbete med miljölagstiftningen. Prövningar av vattenkraftverk och andra exploateringsföretag är en viktig del i att bevara livskraftiga fiskbestånd.

Havs- och fiskeriprogrammet på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Fiskevårdsåtgärd i Hammarskogsån

Damm i Hammarskogsån (Lindesbergs kommun) som ersatts med en fors för att återskapa möjligheter för öring att vandra för att nå sina lekområden.

Före åtgärd vid damm i Hammarskogsån (Lindesbergs kommun).

Bild tagen före åtgärd.

Efter åtgärd vid damm i Hammarskogsån (Lindesbergs kommun).

Bild tagen efter åtgärd.

Elfiske

Martin Engström, fiskevårdskonsulent på Länsstyrelsen i Örebro län, visar och berättar hur det går till när man elfiskar. Den här gången håller man till i Brunnshyttebäcken i Hällefors kommun.

Vägledning för att söka bidrag

Om du önskar att genomföra fiskevårdsåtgärder kontakta Länsstyrelsen eller din kommun så får du vägledning om vilka bidrag som finns och om möjlighet finns att söka för projektet.

Kontakt