Visa upp djur offentligt

Driver du en anläggning där djur visas upp för allmänheten behöver du ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen. Även djur som används som attraktion eller dekoration i affärer, restauranger eller liknande verksamheter omfattas av reglerna.

Vad innebär det att visa upp djur offentligt?

Offentlig förevisning av djur innebär att djur visas för allmänheten

 • i minst sju dagar eller mer per år
 • i en permanent anläggning.

För att få visa upp djur offentligt behöver du först ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen.

Exempel på anläggningar som kan behöva tillstånd:

 • djurparker
 • 4H-gårdar
 • tropikhus
 • vilthägn med turistbesök
 • friluftsmuseer med djur
 • fågelvoljärer hos trädgårdsanläggningar
 • stadsparker med djur
 • minizoo
 • akvariefiskar/akvarium på restauranger (undantag: du behöver inte tillstånd om du har tre eller färre akvarier och varje akvariums volym understiger 1000 liter).

Du som vill visa upp vilda djur behöver söka flera andra typer av tillstånd, förutom tillstånd för offentlig förevisning:

 • För att visa upp djuren behöver du tillstånd enligt artskyddsförordningen.
 • För att hålla vilda djur i hägn behöver du tillstånd enligt jaktskyddsförordningen.
 • För att få anlägga vilthägn behöver du tillstånd enligt miljöbalken.

Sök tillstånd att visa upp djur offentligt

Om du har, eller planerar att starta, en anläggning där djur ska visas upp för allmänheten, bör du börja med att läsa igenom vissa delar av Jordbruksverkets föreskrifter.

Läs det första gemensamma kapitlet och de detaljkapitel som gäller just de djurarter som är aktuella för din anläggning. Ett artregister på slutet hjälper dig att hitta rätt bland kapitlen.

Jordbruksverket föreskrifter om djurhållning i djurparker med mera Länk till annan webbplats.

Djur för uppvisning hos Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Ansökningsavgift

Grundavgiften är 2 000 kronor. Den måste vara betald innan vi börjar handlägga din ansökan.

Du ska också betala en avgift baserad på ärendets omfattning:

 • Enstaka utrymme och enkelt ärende: 4 400 kronor.
 • Enstaka eller flera utrymmen och mindre utredning: 7 700 kronor.
 • Flera utrymmen och större utredning: 16 100 kronor.
 • Flera utrymmen och mycket omfattande utredning: 24 600 kronor.

Ansökan

Använd vår e-tjänst för att söka tillstånd att visa upp djur offentligt.

Bilagor som du ska bifoga i ansökan

Samtliga insända ritningar skall vara skalenliga. Bifoga följande bilagor i din ansökan:

En kort beskrivning av anläggningens karaktär såsom:
 • djurpark
 • stadspark
 • djurpark kombinerad med nöjespark
 • terrarium

Bifoga karta över platsen för anläggningen.

Situationsplan med följande information:

 • inritade numrerade hägn
 • m2-mått för respektive djurslag
 • gångvägar för publiken
 • eventuella ytterstängsel
 • Kort beskrivning av hägnens karaktär (naturtyp, nivåskillnader).
 • beskrvining av hägn/utrymmen där allmänheten kan gå in till djuren och vilka
 • möjligheter som finns för handhygien.
 • eventuella bakhägn eller andra reservutrymmen för djur.
 • behandlingsutrymmen.
 • plats för rengöring av utrustning

Detaljerad planritning samt beskrivning av bland annat:

 • markmaterial
 • ventilation
 • vatten
 • avlopp
 • uppvärmning
 • gödselhantering
 • belysning
 • sektionsplan på byggnader.

Detta gäller samtliga byggnader för djur inom anläggningen (även ev. vindskydd). Ange m2-mått och i förekommande fall även höjdmått för varje djurslag.

Ange utrymme för foderberedning och -lagring.

Dammanläggning för djur inom parken. Ange mått och uppgift om genomflöde och/eller vattenrening.

Protokoll från miljö- och hälsoskyddsnämnden som visar att nämnden godkänt anläggningens lokalisering från miljöskyddssynpunkt.

Ange följande:

 • Inredning i aviarier/voljärer (vindskydd, häckningsplatser, sittpinnar).
 • Om det finns vägg som är fri från insyn.
 • Om det finns inomhusutrymme för vinterförvaring (krävs endast för vissa fågelarter) och hur stort detta är.

Ange om det finns uppvärmd vilo-, vatten- och foderplats för fåglar som ej är stationära i kallt klimat .

Ange bottenmaterial och inredning i terrariet/akvariet. Ange om det finns vägg som är fri från insyn.

Anläggningen behöver vara klar innan du skickar in ansökan

Om anläggningen inte är klar kan du inte få ett tillstånd. Anläggningen ska därför helst vara färdigbyggd innan du skickar in din ansökan.

Länsstyrelsen besöker din anläggning

När ansökan är komplett och du har betalat ansökningsavgiften kommer Länsstyrelsen att besöka dig för att se om din anläggning uppfyller kraven för offentlig förevisning av djur. Blir anläggningen godkänd fattar vi beslut om detta. Beslutet gäller tills vidare.

Tillståndets giltighetstid

Ett tillstånd för att förevisa djur offentligt enligt djurskyddsförordningen gäller tillsvidare. Ett tillstånd för att förevisa vilda djur enligt artskyddsförordningen gäller i fem år.

Krav på prövning om du bygger fler hägn

Om du bygger ett nytt djurhägn för befintliga djur ska detta godkännas av Länsstyrelsen innan det tas i bruk. Ett nytt godkännande krävs för varje ny djurart som ska förevisas.

Zoolog kan krävas för vissa djur

En anläggning för offentlig förevisning kan behöva en zoolog för att få förevisa vissa djurslag. Om din anläggning kräver zoolog måste zoologens behörighet styrkas. Dokumentation som styrker detta skickas in till Länsstyrelsen.

Bygga om eller bygga nytt?

Om du ska bygga ny, eller ändra en befintlig byggnad eller anläggning där du visar upp djur, kan du behöva ansöka om förprövning av djurstallar.

Du kan behöva ansöka om förprövning om du ska

 • bygga nytt, bygga om eller bygga till ett stall eller annat förvaringsutrymme för djur
 • använda ett utrymme till djurhållning som tidigare använts till något annat
 • sätta upp ett hägn.

Kontakt