Visa upp djur offentligt

Driver du en anläggning för att förevisa djur krävs godkännande av Länsstyrelsen. Även djur som används som attraktion eller "dekoration" i affärer och restauranger eller liknande verksamheter omfattas av föreskrifterna.

Offentlig förevisning av djur innebär att djur visas för allmänheten i minst sju dagar eller mer per år i en permanent anläggning. För att få visa upp djur offentligt behöver du söka tillstånd hos Länsstyrelsen. Du kan behöva söka flera olika typer av tillstånd beroende på vilka djur du håller.

Exempel på anläggningar som kan behöva tillstånd:

 • traditionella djurparker
 • 4H-gårdar
 • tropikhus
 • vilthägn med turistbesök
 • friluftsmuseer med djur
 • fågelvoljärer hos trädgårdsanläggningar
 • stadsparker med djur
 • minizoo
 • akvariefiskar/akvarium på restauranger (undantag: du behöver inte tillstånd om du har tre eller färre akvarier och varje akvariums volym understiger 1000 liter).

Sök tillstånd att visa upp djur

Har du, eller planerar du att starta, en anläggning för förevisning av djur, bör du börja med att läsa igenom valda delar av Jordbruksverkets föreskrifter om djurhållning i djurparker med mera. 

Djur i djurparker hos Jordbruksverketlänk till annan webbplats

Du ansöker om offentlig förevisning av djur hos Länsstyrelsen.

Gör din ansökan så här

 1. Fyll i blanketten:
  Ansökan om offentlig förevisning Örebro län (pdf)PDF
 2. Skriv under och skicka blanketten tillsammans med bilagor till

  Länsstyrelsen i Örebro län
  701 86 ÖREBRO

Din ansökan ska vara fullständig när du skickar in den. Kontakta Länsstyrelsens djurskyddsinspektörer om någonting är oklart. Det spar tid och handläggningen av ärendet går fortare. Det är också viktigt att du har betalat in ansökningsavgiften.

Komplettering av ansökan

Om din ansökan är ofullständig eller om något är oklart begär Länsstyrelsen kompletteringar. Din ansökan avvisas eller avslås om vi inte får kompletteringar.

Anläggningen behöver vara klar

Om byggnaden inte är klar kan du inte få ett tillstånd. Anläggningen ska därför helst vara färdigbyggd innan du skickar in ansökan.

Bilagor som du ska bifoga i ansökan

Samtliga insända ritningar skall vara skalenliga. Bifoga följande bilagor i din ansökan:

En kort beskrivning av anläggningens karaktär såsom:
 • djurpark
 • stadspark
 • djurpark kombinerad med nöjespark
 • terrarium

Bifoga karta över platsen för anläggningen.

Situationsplan med följande information:

 • inritade numrerade hägn
 • m2-mått för respektive djurslag
 • gångvägar för publiken
 • eventuella ytterstängsel
 • Kort beskrivning av hägnens karaktär (naturtyp, nivåskillnader).
 • beskrvining av hägn/utrymmen där allmänheten kan gå in till djuren och vilka
 • möjligheter som finns för handhygien.
 • eventuella bakhägn eller andra reservutrymmen för djur.
 • behandlingsutrymmen.
 • plats för rengöring av utrustning

Detaljerad planritning samt beskrivning av bland annat:

 • markmaterial
 • ventilation
 • vatten
 • avlopp
 • uppvärmning
 • gödselhantering
 • belysning
 • sektionsplan på byggnader.

Detta gäller samtliga byggnader för djur inom anläggningen (även ev. vindskydd). Ange m2-mått och i förekommande fall även höjdmått för varje djurslag.

Ange utrymme för foderberedning och -lagring.

Dammanläggning för djur inom parken. Ange mått och uppgift om genomflöde och/eller vattenrening.

Protokoll från miljö- och hälsoskyddsnämnden som visar att nämnden godkänt anläggningens lokalisering från miljöskyddssynpunkt.

Ange följande:

 • Inredning i aviarier/voljärer (vindskydd, häckningsplatser, sittpinnar).
 • Om det finns vägg som är fri från insyn.
 • Om det finns inomhusutrymme för vinterförvaring (krävs endast för vissa fågelarter) och hur stort detta är.

Ange om det finns uppvärmd vilo-, vatten- och foderplats för fåglar som ej är stationära i kallt klimat .

Ange bottenmaterial och inredning i terrariet/akvariet. Ange om det finns vägg som är fri från insyn.

Tillståndets giltighetstid

Ett tillstånd för att förevisa djur offentligt enligt djurskyddsförordningen gäller tillsvidare. Ett tillstånd för att förevisa vilda djur enligt artskyddsförordningen gäller i fem år.

Krav på prövning om du bygger fler hägn

Om du bygger ett nytt djurhägn för befintliga djur ska detta godkännas av Länsstyrelsen innan det tas i bruk. Ett nytt godkännande krävs för varje ny djurart som ska förevisas.

Särskilt tillstånd krävs för att visa vilda djur

I anläggningar där det visas vilda djur kan det även behövas ett tillstånd för att hålla djur i hägn, till exempel vid förevisning av älg men även ett staket som omgärdar anläggningen, ett så kallat barriärstängsel, kan omfattas av kravet på hägntillstånd.

Zoolog kan krävas för vissa djur

En anläggning för offentlig förevisning kan behöva en zoolog för att få förevisa vissa djurslag. Om din anläggning kräver zoolog måste zoologens behörighet styrkas. Dokumentation som styrker detta skickas in till Länsstyrelsen.

Gör ansökan om att visa upp vilda djur i vår e-tjänst

Ska du hålla vilda djur behöver du även ha tillstånd enligt artskyddsförordningen. Du ansöker om tillstånd att visa upp vilda djur offentligt i vår e-tjänst för tillstånd.

Avgift för ansökan är 870 kronor.

Läs det första gemensamma kapitlet och de detaljkapitel som gäller just de djurarter som är aktuella för din anläggning. Ett artregister på slutet hjälper dig att hitta rätt bland kapitlen.

Jordbruksverket föreskrifter om djurhållning i djurparker m.mlänk till annan webbplats

När ansökan är komplett och ansökningsavgiften betalad kommer Länsstyrelsen besöka dig för att se om din anläggning uppfyller kraven för offentlig förevisning av djur. Blir anläggningen godkänd fattar vi beslut om detta. Beslutet gäller tills vidare.

Ansökningsavgift för offentlig förevisning

I samband med ansökan av offentlig förevisning ska du betala ansökningsavgiften på 2 000 kronor. Ansökningsavgiften måste betalas för att ärendet ska tas upp till prövning.

Du ska också betala en avgift baserad på ärendets omfattning.

 • Enstaka utrymme och enkelt ärende: 4 400 kronor
 • Enstaka eller flera utrymmen och mindre utredning: 7 700 kronor
 • Flera utrymmen och större utredning: 16 100 kronor
 • Flera utrymmen och mycket omfattande utredning: 24 600 kronor

Olika myndigheter har olika ansvar

Jordbruksverket är central tillsynsmyndighet för djurskyddsfrågorna. Den centrala myndigheten anger i föreskrifter vilka krav som gäller för anläggningar som visar djur.

Här finns dels allmänna krav på bland annat föreståndarens kompetens, veterinär närvaro och tillgång på zoologisk kunskap. Men här finns också detaljerade krav på utformning av burar, hägn, akvarier och hagar för ett stort antal djurslag.

Ett av kraven i föreskriften är att anläggningen måste ha ett tillstånd, ett förhandsgodkännande, innan den får börja förevisa djur.

Djur för uppvisning på Jordbruksverkets webbplats
länk till annan webbplats

Länsstyrelsen beslutar i ansökningen om tillstånd, och sköter precis som för all annan djurhållning även kontrollen av den fortlöpande djurskyddstillsynen på anläggningen.

Brottsligt att inte ha tillstånd

Den som bedriver en verksamhet utan tillstånd riskerar åtal och kan dömas till böter eller fängelse.

Kontakt