Coronamolekyl, person med tankebubbla innehållande §?

Rapportering av efterlevnadsuppdraget

Länsstyrelserna följer, på uppdrag av regeringen, upp hur rekommendationer, riktlinjer och råd som utfärdats av Folkhälsomyndigheten för att minska smittspridningen av covid‑19 efterlevs. Syftet med uppföljningen och rapporteringen är att regeringen löpande ska få regionala uppdateringar av efterlevnaden för att kunna vidta nödvändiga åtgärder mot smittspridningen i landet.

Om det i rapporteringarna från kommunerna och verksamheterna visar sig att rekommendationerna inte efterlevs, kan länsstyrelsen i dialog med regioner, kommuner och smittskyddsläkare lyfta behov av att vidta åtgärder till regeringen.

För att följa upp hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd efterlevs använder sig Länsstyrelsen av befintliga strukturer för samordning och rapportering på lokal, regional och nationell nivå.

Uppdrag att följa efterlevnaden av rekommendationer, råd och riktlinjer som utfärdats för att minska smittspridning av det virus som orsakar sjukdomen covid-19 på regeringen.selänk till annan webbplats

Veckovisa uppföljningar

Varje länsstyrelse gör veckovisa uppföljningar av efterlevnaden av rekommendationer, riktlinjer och råd och ställer samman en regional lägesbild. Länsstyrelsernas gemensamma samordningskansli för hantering av Coronavirus gör därefter en nationell lägesbild som rapporteras till Regeringskansliet (socialdepartementet).

Samlade nationella lägesbilder

Efterlevnad av rekommendationer, riktlinjer och råd följs upp

Alla verksamheter i Sverige ska utifrån rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkare säkerställa att de vidtar lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19. Detta gäller verksamheter som statliga myndigheter, företag, kommuner, kommunala verksamheter, regioner, föreningar och religiösa samfund.

För att göra en uppföljning av att rekommendationerna följs ställer länsstyrelsen frågor till aktörer i länet om hur efterlevnaden ser ut inom ett flertal områden.

Uppföljningen görs framför allt med följande aktörer:

 • Kommuner
 • Kollektivtrafik
 • Polis
 • Länsstyrelsernas nationalparker
 • Näringsidkare med välbesökta verksamheter

Frågorna som ställs till aktörerna omfattar ett antal av de områden där Folkhälsomyndigheten har utfärdat särskilda riktlinjer, exempelvis:

 • Allmänhetens efterlevnad att hålla avstånd
 • Efterlevnad bland personer 70+ och riskgrupper att undvika att vistas på platser där människor samlas
 • Efterlevnad hos område/verksamhet att sätta upp information
 • Efterlevnad hos område/verksamhet att erbjuda möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten och att erbjuda handsprit
 • Efterlevnad hos område/verksamhet att skapa generella förutsättningar att följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd

Frågor och svar

Nej, uppdraget handlar inte om att bedriva tillsyn av efterlevnaden. Om du upplever att riktlinjerna inte följs, kontakta i första hand den aktör som ansvarar för verksamheten eller området. Länsstyrelsernas lägesbild summerar efterlevnaden i hela länet under en vecka, inom ett flertal områden.

Om det i rapporteringarna visar sig att rekommendationerna inte efterlevs, kan länsstyrelsen i dialog med regioner, kommuner och smittskyddsläkare lyfta behov av att vidta åtgärder till regeringen. Länsstyrelsen har inte möjlighet att vidta åtgärder på plats, mer än att sprida information om aktuella rekommendationer, riktlinjer och råd i samverkan med regioner, kommuner och andra aktörer.

Det handlar framför allt om följande verksamheter, och liknande:

 • Restauranger, caféer
 • Hotell, vandrarhem, campingplatser
 • Stränder, badplatser, badanläggningar
 • Djurparker, upplevelseparker
 • Idrotts- och träningsanläggningar
 • Kollo, lägerverksamhet
 • Besöksmål, friluftsliv
 • Butiker, gallerior
 • Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Planera ditt besök innan du ger dig iväg och välj gärna att besöka en plats som inte brukar vara så välbesökt.

Du som behöver resa kollektivt bör i första hand välja alternativ där det går att boka en sittplats. Resor med färdmedel där det inte går att boka plats bör om möjligt undvikas. Resenärer bör hålla avstånd och i övrigt följa anvisningarna i kollektivtrafiken och i andra kollektiva färdmedel.

Välj en annan strand eller ett annat område att vara på. Bestäm dig redan innan du ger dig ut för att besöka en plats som inte brukar vara så välbesökt.

Välj ett annat ställe eller en annan tid att när det är färre kunder/gäster. Eller kontakta ägaren eller en ansvarig.

Välj ett annat ställe eller en annan tid när det är färre gäster. Eller kontakta ägaren eller en ansvarig. Den 1 juli 2020 trädde en tillfällig lag i kraft. Den innebär att kommunerna ansvarar för tillsynen av restauranger, barer och kaféer. De får även befogenhet att meddela förelägganden och att tillfälligt stänga ett serveringsställe.

Lag (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen på Riksdagens webbplatslänk till annan webbplats

Kontakt