Runsala

Öppen mark med hasselsnår innan lövsprickning

Solberga äng i Runsala. Foto: Karin Sund

Naturreservatet Runsala bjuder på omväxlande vandring i ett idylliskt och naturskönt kulturlandskap, med en djup ravin, lövträd och gamla betesmarker. Naturreservatet består av gamla ängs- och hagmarker, frodig lövskog och den djupa Runsala ravin.

Blomprakt

Runsala ravin är en fin plats att möta våren. Här växer både vanliga och mer sällsynta örter som bedårar med sin blomning under trädens skira grönska. Längre söderut i reservatet finns Solberga äng där du på försommaren kan hitta växter som föredrar torra och varma backar. Solvända är en liten ört som vänder sin gula blomma efter solens strålar. Blir det mulet, slår hon ihop sina kronblad. Från ängens övre del har du en vid utsikt över landskapet mot öster.

Torp och tjärdal

Reservatets nordvästra del finns det rester av flera torp som ligger vid gammal åkermark som numera blivit betesängar. Idag återstår endast husgrunder, men två av torpen var bebodda ännu på 1950- och 1960-talet. Väster om Solberga äng finns lämningarna efter en tjärdal, där man framställt tjära genom att bränna kådrik tallved långsamt i en övertäckt grop. Tjära var för många en viktig inkomstkälla under 1500-1800-talet.

Spännande svampar

Betesmarken har blivit känd för sina intressanta svampar. Scharlakansröd vaxskivling, med en färgprakt som gör den svår att missa, trivs i betade marker, gärna i närheten av ekar. Det är en god matsvamp som har blivit allt ovanligare i takt med att de betade hagmarkerna minskar. Trots den goda smaken bör svampen lämnas ifred så att den kan sprida sina sporer.

Runsala ek

Missa inte den mäktiga Runsalaeken! Den har ett midjemått på över fem meter och är flera hundra år gammal. Gamla, grova träd rymmer massor av liv. Allt från insekter, fåglar och smådjur till svampar, lavar och mossor.

Ädla lövträd

Naturreservatet består av gamla ängs- och hagmarker, frodig lövskog och den djupa Runsala ravin. Lövskogen med bl a ek, lönn, asp, lind och ask har utvecklats fritt under lång tid. Här finns gott om liggande döda stammar och grenar.Den förmultnande veden är ett eldorado för sällsynta svampar, som exempelvis kandelabersvamp som växer på kraftigt rötad aspved.

Restaurering pågår

För att återskapa mer av det ursprungliga odlingslandskapet avverkades två granplanteringar i reservatets norra del under december 2021. På sikt kommer de avverkade ytorna att stängslas och ingå i en betad lövskog. Arbetet har skett i samverkan med markägaren Sveaskog. Vi hoppas du har överseende med att det kan se lite stökigt ut under en tid framöver.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

 • gräva, hacka, rista, måla eller på annat sätt skada jordytan eller fast naturföremål,
 • framföra motordrivet fordon annat än på för trafik allmänt upplåten väg,
 • cykla eller rida annat än på för trafik allmänt upplåten väg,
 • fälla, bortföra eller på annat sätt skada döda stående eller omkullfallna träd eller buskar,
 • skada vegetationen i övrigt till exempel genom att gräva upp växter såsom ris, gräs, örter mossor eller lavar,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd sätta upp permanent tavla, skylt, affisch eller att snitsla spår,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserad tävling eller övning, lägerverksamhet eller liknande,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd elda annat än på eventuellt anvisad plats.

Men det är tillåtet att:

 • plocka bär och matsvamp för husbehov, dock ej fridlysta eller rödlistade arter.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Kommun: Askersund

Bildat år: 2009, ändrat 2021

Areal: 65 hektar

Markägare: Sveaskog AB

Förvaltare: Länsstyrelsen

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Beslut bildande naturreservatet Runsala Pdf, 3.8 MB.

Beslut om upphävande av del av naturreservatet Runsala 2021 Pdf, 1.4 MB.

Skötselplan naturreservatet Runsala Pdf, 825.2 kB.

Hitta hit

NATURliga möjligheter - företagens guide till naturreservaten

 

Symbol vandring grön

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss