Rövarbro skans

Utsikt över sjövik med barrskog i bakgrunden

Utsikt över Rövarviken från Rövarbro skans. Foto: Thomas Karlsson

Naturreservatet Rövarbro skans utgörs av en i Kilsbergen belägen skogbevuxen bergsklack avgränsad av ett flertal bergsbranter i norr, väster och öster.

Tung vandring till fin utsikt

Rövarbro skans är en fantasieggande plats och det är lätt att föreställa sig att rövarna höll till här på medeltiden, lurpassande på transporter som gick mellan Närke och Värmland. Vandringen upp till toppen ger mjölksyra i benen men är värd besväret när man ser utsikten över sjön Lilla Noren långt där nere.

Död ved lever

Det är ett vilt och särpräglat skogs- och bergsområde som i liten utsträckning är påverkat av skogliga skötselåtgärder. Här har det vuxit skog länge och därmed har en förhållandevis lång skoglig kontinuitet. Det har genom sin varierade exponering, många klyftor, stup och block, starkt beskuggade träd och tillgång på död ved i olika nedbrytningsstadier ett stort värde för ormbunkar, mossor, lavar, svampar och för insekter och andra djur.

Kinkig lav

I området finns den av modernt skogsbruk hotade brokiga tagellaven. I våra trakter växer den oftast på klippväggar i skyddade fuktiga lägen i naturskogar. Området är en liten men representativ del av Kilsbergsterrängen, som i den fysiska riksplaneringen givits riksintresse för naturvården.

En fornborg

Fornborgen centralt i området är en sedan gammalt omtalad och sägenomsusad utsiktspunkt i Kilsbergen. Den uppfördes under folkvandringstiden, har naturliga bergbranter som delar av befästningens skydd i norr, öster och väster och blockvallar uppförda som skydd mot söder. Fornborgen är skyddad av kulturmiljölagen. Stora flyttblock och branta stup sätter ännu mer fart på fantasin. Ett utflyktsmål alla tider på året, gärna i sällskap med barnen.

Fornborgar fascinerar människor och det finns något spännande och mystiskt omkring dem. Hur såg de ut? Vad har de använts till? Vem använde dem? Från vilken tid är de?

 

Akvarell som visar murkonstruktion med överbyggnad i trä

Så här kan en fornborg ha sett ut. Illustration: Margareta Hildebrandt

Många fornborgar i Mälardalen

I Norden finns närmare 2 000 fornborgar och av dessa finns drygt hälften i Sverige. I olika områden i Sverige finns olika typer av fornborgar och de tätaste koncentrationerna finns i Mälarbygden, längs Västkusten, i Östergötland och norra Småland. På Öland och Gotland finns också så kallade låglandsborgar och de skiljer sig ganska mycket från fastlandets borgar.

De första forskarna

Fornborgarna har fascinerat människor genom århundradena. Det var redan på 1600-talet som de allra första noteringarna om landets fornborgar gjordes. Då koncentrerade man sig främst på att inventera var borgarna ligger och hur de ser ut. På 1930-talet och framåt tog man steget till att börja undersöka borgarna. De första arkeologiska undersökningarna utfördes av arkeologer såsom Ivar Schnell, Sten Anjou, Arthur Nordén och Mårten Stenberger.

Vad finns det för olika borgar?

Man har genom tiderna valt att dela in fornborgarna på olika sätt. Det tidigaste är en ren beskrivning av hur vallarna ser ut. Finns det en, två eller tre vallar och har man tagit hjälp av bergsbranter för att bygga upp borgen? Sedan började man intressera sig lite mer för var borgarna är placerade i naturen. Är de byggda högt uppe på ett berg? Eller finns de nere på låglandet? Därefter började man intressera sig mer för deras funktion. Kan man tänka sig att människor sökt skydd i borgen? Finns det många fornlämningar i närheten? Ligger platsen nära farleder/vattenvägar där man haft bra uppsikt över vilka som färdats över vattnen? Har de använts som gravplatser eller är de mer av religiös betydelse? Har man kanske använt borgen till att bo i?

Vad har man använt borgarna till?

Man trodde länge att alla fornborgarna var tillflyktsplatser under oroliga tider och då främst under folkvandringstiden (400–550 e.Kr.). Då fanns inte tankarna på att borgarna kunde ha byggts utav andra orsaker än yttre hot och det trodde man länge. Idag finns flera forskare som har nya teorier kring dessa fornborgar. Att kalla alla platser för fornborgar är inte helt rätt men de är ofta registrerade som fornborgar i Riksantikvarieämbetets fornminnesregister. Andra namn som används är vallanläggningar eller hägnader. Många borgar har använts som skydd i oroliga tider. Andra borgar har använts mer under religiösa och kultiska former. Platserna ligger ofta på högt belägna platser och man har haft bra uppsikt över omgivningen. Det har varit en naturlig utsiktsplats som använts till att spana efter signaler i landskapet och från andra fornborgar i närheten. Vilken anledning borgarna än har byggts för så har de varit en betydande plats i landskapet och de har samlat många människor.

Örebro läns fornborgar

I Örebro finns 34 registrerade fornborgar. De flesta ligger i höjdläge och har utsikt över områden runt omkring. Vissa borgar har uppsikt över flera borgar medan andra endast ser över till en annan borg. Många av fornborgarna ligger i Kilsbergen längs med kanten och de blickar alla ut över Närkeslätten, exempelvis Borgaresjö skansar, Tistaborg, Ullavi klint. De har inte haft den främsta kontakten med varandra utan de har istället blickat ut över slätten och de fornborgar som ligger på ett band i södra delen av slättområdet, exempelvis Tarstaborg. Dessa fornborgar blickar i sin tur tillbaka mot Kilsbergens fornborgar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

  • skada mark eller växtlighet till exempel genom grävning eller plockning av blommor, lavar eller vedlevande svampar
  • störa djurlivet
  • tälta
  • göra upp eld
  • sätta upp anslag och skyltar
  • köra motorfordon eller cykla
  • lägga ut snitslade spår eller liknande

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Kommun: Karlskoga

Bildat år: 1943 (domänreservat), 1996 (naturreservat)

Areal: 3 hektar

Markägare: Sveaskog AB

Förvaltare: Länsstyrelsen

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Beslut och skötselplan naturreservatet Rövarbro skans Pdf, 1.6 MB.

Hitta hit

Från E18 mot Karlskoga, sväng av mot Norhammar efter avfart mot Leken. Ta direkt höger och följ vägen ca 800 m.

NATURliga möjligheter - företagens guide till naturreservaten

 

Symbol vandring grön

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss