Limstensgruvorna

Smal vattenränna omgiven av lodräta bergytor och barrskog

Naturreservatet Limstensgruvorna består av en artrik gammelskog och ett artrikt rikkärr. Tillgången på kalk i berggrunden syns i den artrika växtligheten såväl som i spår efter äldre småskalig kalkbrytning. Området är sedan länge ett populärt besöksmål för sina spektaklära gruvgångar och salar. En markerad stig leder fram till gruvområdet.

Begränsad framkomlighet med bil

Just nu är det många som besöker Limstensgruvorna. Vänligen undvik att åka bil ända fram till reservatet. Framkomligheten är begränsad då det saknas parkering. Passa istället på att kombinera ditt besök med en fin vandring på Bergslagsledens etapp 13, förslagsvis med start i naturreservatet Sixtorp. Därifrån kan du även cykla på vägen mot Tryggeboda. I Sixtorp finns bra besöksanordningar, inklusive toaletter, parkering, klippta gräsytor, dricksvatten, badplats och ofta även möjlighet till hyra av kanoter, med mera.

Naturreservatet Sixtorp

Spännande gruvmiljö

Berggrunden i området består huvudsakligen av granit med områden med urkalk­sten. Kalksten, eller limsten som det också kallas, var en viktig råvara inom traktens järnframställning och bröts i reservatets norra del. Brytningen pågick från tidigt 1800-tal och upphörde några år in på 1900-talet. Gruvverksamheten har efterlämnat väldiga salar omgivna av sluttande bergväggar. På dessa bergväggar växer flera kalkgynnade mossor och det finns gamla inskriptioner som gruvarbetare huggit in. Delar av reservatet närmast byn Tryggeboda har tidigare brukats som äng och åker. Troligen har delar av skogen även fungerat som betesmark.

Kalkbarrskog med många svampar

Typiskt för kalkbarrskogar brukar vara en rik svampflora. Så ta med en svampbok och ge dig ut på upptäcktsfärd. Här finns gott om både ovanliga och sällsynta svampar, som grantaggsvamp, gran­gråticka, barrviolspindling, gul puder­skivling, dofttaggsvamp och bitter taggsvamp. Det finns även en del döda träd i området, vilket gynnar ved­levande insekter, mossor, lavar och svampar. Grov fjädermossa, platt fjädermossa, krus­­kalk­mossa, trubbfjädermossa och guldlockmossa är några av mossorna du kan hitta i reservatet. Kalkrikedomen gör sig påmind även bland växterna. Här växer bland annat blåsippa, purpur­knipprot, vår­ärt, söt­vedel, skogsvicker, svart trolldruva, skav­fräken, vispstarr och tibast. Skogen rymmer även många andra av gammelskogens typiska arter, som exempelvis den sårbara orkidén knärot.

Rikkärrets specialanpassade arter

I reservatets nordvästra del finns ett så kallat rikkärr. Det är en våtmark som är rik på mineraler som kalk, men i övrigt fattig på näring. Det finns många arter som trivs extra bra, eller kanske är extra tåliga, i den kalkrika och blöta miljön. Dit hör mossor som purpurvitmossa, knoppvitmossa, gyllenmossa, guldspärrmossa, röd skorpion­mossa och kärrkammossa. Gräsull är en annan typisk art liksom de frid­lysta orkidéerna jungfru marie nycklar, nästrot och tvåblad.

Spana efter fåglar

Skogen är även hem för många fåglar. Hör du ett högfrekvent visslande läte är det järpen som ger sig till känna. Här finns även tjäder, en betydligt större och vanligtvis tystlåten hönsfågel, med undantag för vårens parningsspel. Den stiliga nötkråkan är stor som en duva och är lättast att få se under hösten när den pilar fram och gräver ner frön och nötter i marken inför vintern. Till skogens fåglar hör även mesar som talltita.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

 • borra, hacka, spränga, gräva, rista, måla eller på annat sätt skada berg, jordytan, sten eller block, eller att flytta eller bortföra sten eller block,
 • framföra motordrivet fordon,
 • fälla, bortföra eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar,
 • elda annat än medhavd eller av reservats­förvaltaren tillhandahållen ved (med undantag för medhavt friluftskök, tex sprit- eller gasolkök),
 • skada vegetationen t.ex. genom att plocka eller gräva upp växter såsom ris, gräs, örter, mossor eller lavar och svampar,
 • cykla eller rida förutom på befintlig brukningsväg som löper i nord-sydlig riktning i reservatsområdets östra del,
 • medvetet störa djurlivet,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd samla in växter, djur, lavar eller svampar,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd sätta upp permanent tavla, skylt, affisch, eller därmed jämförlig anordning eller att snitsla spår,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserad tävling eller övning, lägerverksamhet eller liknande,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd utföra vetenskapliga undersökningar eller bedriva miljöövervakning som innebär markering, insamling, fångst eller annan påverkan på naturmiljön.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Lekeberg

Beslutsår: 2022, utvidgat 2024

Areal: 21,8 hektar

Markägare: Enskilda

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Reservatsförvaltare: Länsstyrelsen, förutom anordningar vid gruvområdet samt stigar utanför reservatet som underhålls av föreningen Fall­hyttan-Tryggeboda-Gryts byalag.

Beslut bildande naturreservatet Limstensgruvorna Pdf, 1.1 MB.

Beslut utvidgning av naturreservatet Limstensgruvorna 2024 Pdf, 964 kB, öppnas i nytt fönster.

Skötselplan naturreservatet Limstensgruvorna Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Hitta hit

Naturreservatet Limstensgruvorna ligger strax norr om byn Tryggeboda i Lekebergs kommun, 7 km nordväst om Mullhyttan. Du kan vandra till reservatet via Bergslagsledens etapp 13, förslagsvis med start i naturreservatet Sixtorp.

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss