Före detta Stabsbyggnaden

Fd stabsbygganden

Den före detta Stabsbyggnaden på Olaigatan 21 är ett fint exempel på den lägre stenhusbebyggelse som från 1850-talet ersatte den gamla trästaden i Örebro. Det finns inte många byggnader kvar från denna period i Örebro. Huset fungerade fram till 1980-talet som militär expedition och har tidvis även inrymt tjänstebostad för militära chefer.

Ritad av Örebros stadsarkitekt

Militären satte under en stor del av 1800-talet sin prägel på flera kvarter längs Svartån i Örebro. Från 1835 fanns rekrytskolan (exercisskvadronen) i Örebro och deras logement låg i nuvarande Henry Allards park. Stabsbyggnaden med tillhörande ridhus byggdes strax intill, i hörnet Olaigatan-Slottsgatan, under åren 1861-1862. Båda byggnaderna ritades sannolikt av Fridolf Wijnbladh. Denne var stadsarkitekt i Örebro vid denna tid och ritade många viktiga byggnader i Örebro, till exempel Rådhuset, Örebro teater och Stora hotellet. Före detta Stabsbyggnaden har en renässanspräglad fasad och är byggd i en arkitekturstil som kom att bli en av de mest använda under andra delen av 1800-talet. Tillsammans med det tillhörande ridhuset bildar den en intressant kulturhistorisk miljö som vittnar om den militära aktivitet som under en lång tid utgjorde ett viktigt inslag i staden.

Expedition och tjänstebostad

Stabsbyggnaden användes från början som expedition och officersmäss för husarerna. 1891 flyttade rekrytskolan till Skövde men expeditionen låg kvar på Olaigatan i Örebro fram till 1905, då Kungliga Livregementets Grenadjärer tog över expeditionslokalerna. Byggnaden rymde från 1890-talet även en tjänstebostad för sekundchefen. Mellan åren 1911-1944 fungerade hela byggnaden som tjänstebostad därefter enbart som stabsbyggnad fram till 1984, då byggnaden övergick i kommunal ägo. Idag är byggnaden privatägd och används som kontor. Ridhuset förändrades enligt ritningar från 1895 till infanterivolontärskola och exercishus. 1957 byggdes ridhuset om till bollhus för Karolinska läroverket. Byggnaden används även idag som idrottshus av gymnasieeleverna vid Karolinska skolan.

Kontakt

Serviceinformation

Fakta

Före detta Stabsbyggnaden är skyddad som byggnadsminne

Skyddad år: 2002

Ägare: Privat

Riksintresse
Byggnaderna ligger i den del av centrala Örebro som är klassat som riksintresse för kulturmiljövården, Centrala Örebro (T 20).

Övrigt
Obeservera och respektera att byggnaden är privatägd och inte öppen för allmänheten.