Västeråsmossen

Vy över västeråsmossen

Västeråsmossen. Foto: Kjell Store.

I naturreservatet Västeråsmossen finns en av länets största myrar. På den fågelrika mossen häckar bland annat orre, trana och ljungpipare. Området är också rikt på ugglor - både berguv och slaguggla förekommer regelbundet. Vid Björntjärn ligger en riktig trollskog med stora stenblock och granar fulla av hänglavar.

Fågelrika myrmarker

Tidiga vårmorgnar hörs orrarnas kuttrande spel över myren. Här häckar också trana, ljungpipare och enkelbeckasin. Enkelbeckasinens spelflykt hörs säkrast i skymning eller gryning. Det karaktäristiska brummande lätet som hörs när fågeln dyker genom luften, alstras av de vibrerande yttre stjärtfjädrarna. En annan ljudlig fågel på myren är grönbenan, som gärna skäller ut besökaren från toppen av någon liten tall. I områdets tjärnar kan du få syn på både sångsvan och smålom.

Skogsfåglar

I den omgivande skogen förekommer typiska skogsfåglar som tjäder, spillkråka och tretåig hackspett. Området är också rikt på ugglor. Pärlugglan är vanligast, men du kan också få syn på Sveriges minsta uggla, sparvugglan, som bara är någon decimeter hög. Även slaguggla och berguv observeras regelbundet vid Västeråsmossen.

Odikade myrar

Västeråsmossen är en av de största myrarna i länet. Större delen är opåverkad av dikning och torvtäkt. Myren är uppdelad i flikar av två höga moränryggar, Västeråsen och Uddfallsåsen, båda med branta slänter och klippväggar mot myren. Mellan åsarna, kring Västeråsflyna, finns myrens rikaste kärrpartier med krävande arter som fetbålmossa och halvgräset snip. I övrigt består myren av näringsfattiga kärr och mossar, med vitmossor, ljung, tranbär och olika starrarter.

Gammelskog

Den skog som ingår i reservatet är påverkad av skogsbruk och har därför begränsade naturvärden, med vissa undantag. Söder om Björntjärn ligger en trolsk gammelskog med stora klippblock och åldriga granar dit det moderna skogsbruket inte nått. Här finns flera ovanliga arter knutna till orörd gammelskog, däribland lavarna skuggblåslav och norsk näverlav. Båda vill ha en jämn och hög luftfuktighet och tål inte avverkning, varken på eller intill växtplatsen.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

  • Bortföra eller skada döda träd eller träddelar
  • köra snöskoter

Serviceinformation

  • Informationstavla
  • Parkering

Kontakt

Fakta

Kommun: Hällefors
Bildat år: 2007
Areal: 372 hektar
Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen
Reservatsbildare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Området ingår i EU-nätverket Natura 2000

Beslut naturreservatet VästeråsmossenPDF

Skötselplan naturreservatet VästeråsmossenPDF