Svinhöjden

Skog i blöt mark

Sumpskog i Svinhöjden. Foto: Kjell Store

Naturreservatet Svinhöjden ligger 24 km norr om Hällefors. Reservatet består av norra sluttningen av berget Svinhöjden som täcks av en gammal skog där många arter trivs.

Naturreservatet Svinhöjden ligger i en av värdetrakterna för länets nordliga barrskogar och ingår i ett kluster av andra skogar med höga naturvärden.

Ett av länets högsta berg

Svinhöjden är med en höjd på 436 m.ö.h. ett av länets högsta berg. Reservatet omfattar större delen av bergets nordsluttning. Här finns äldre, ofragmenterad, naturskogsartad skog. Granen dominerar men här finns också en förhållandevis stor andel lövträd, främst björk och sälg. I enstaka gamla tallar och gamla tallstubbar kan man se spår av skogsbränder.

Intressant hydrologi

Svinhöjdens långsluttande nordsida har en hydrologi som är särskilt intressant med rörligt, ytligt grundvatten som bildar småbäckar, bäckdråg och tillfälliga vattensamlingar eller lokar, innan vattnet på bred front når Särkalampibäcken som rinner längs med berget.

Lavar och mossor

Bland lavar och mossor finns många arter knutna till miljöer med konstant hög luftfuktighet som till exempel mörk husmossa, vedtrappmossa, purpurmylia, knopplavar, brunpudrad nållav, lunglav och skrovellav. Utöver de nämnda arterna är ytterligare ett tjugotal signalarter för skyddsvärd, lövinblandad barrnaturskog påträffade.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

  • borra, hacka, spränga, gräva, rista, måla eller på annat sätt skada berg, jordytan, sten eller block, eller att flytta eller bortföra sten eller block,
  • framföra motordrivet fordon annat än på vägar,
  • fälla, bortföra eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar,
  • skada vegetationen t ex genom att plocka eller gräva upp växter såsom ris, gräs, örter, mossor eller lavar och svampar,
  • störa djurlivet på annat sätt än vad som normalt förekommer vid bedrivande av jakt,
  • utan Länsstyrelsens tillstånd samla in växter, djur, lavar eller svampar,
  • utan Länsstyrelsens tillstånd sätta upp permanent tavla, skylt, affisch, eller därmed jämförlig anordning eller att snitsla spår,
  • utan Länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserad tävling eller övning, lägerverksamhet eller liknande,
  • utan Länsstyrelsens tillstånd utföra vetenskapliga undersökningar eller bedriva miljöövervakning som innebär markering, insamling, fångst eller annan påverkan på naturmiljön.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Kommun: Hällefors
Bildat år: 2016
Areal: 74 hektar
Markägare: Staten genom Naturvårdsverket
Reservatsbildare: Länsstyrelsen
Förvaltare: Länsstyrelsen

Beslut naturreservatet SvinhöjdenPDF

Skötselplan naturreservatet SvinhöjdenPDF