Råhöjden

Trädstammar på mossklädd mark

Råhöjden. Foto: Länsstyrelsen

Naturreservatet Råhöjden består av en variationsrik gammelskog med inslag av fuktiga myrar. Här trivs en stor mängd växter, svampar och djur som har svårt att klara sig i dagens modernt brukade skogar.

Variationsrik gammelskog

Skogen kring Råhöjden är gammal och uppvisar gammelskogens typiska variationsrikedom. Här finns träd i olika åldrar såväl som öppnare och slutnare partier. Den goda tillgången på död ved gör skogen till ett eldorado för en stor mängd mossor, svampar, lavar och insekter. Här finns flera rariteter som de vedlevande skalbaggarna Thomsons trädgnagare och bronshjon, arter som blir allt sällsyntare i dagens modernt brukades skogar. Det goda tillgången på smaskiga larver i den döda veden lockar även till sig fåglar som spillkråka och andra hackspettar. Även tjäder trivs i reservatet.

Strax söder om Råhöjden ligger naturreservatet Västansjö

Fuktälskande svampar och lavar

Insprängt i den gröna skogsmattan finns även ett flertal små myrar som bidrar till en hög luft­fuktig­het, som bland annat den lilla orkidén knärot gillar. Bland svampar som trivs i gamla, fuktiga skogsmiljöer hittar vi arter som rävticka, ullticka, vedticka och tallticka. Exempel på fuktkrävande lavar är brunpudrad nållav, skuggblåslav, stuplav och korallblylav.

Tillgänglighet

Råhöjden hör till nivå 1 i Länsstyrelsens nivåläggning av länets naturreservat, vilket innebär att reservatet har vildmarksprägel och saknar friluftslivsanläggningar.

Läs mer om nivåläggningen och skötsel av skyddad natur

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

  • bortföra eller skada döda träd eller träddelar,
  • skada vegetationen i övrigt t ex genom att gräva upp växter såsom ris, gräs, örter eller lavar,
  • utan Länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserad tävling eller övning, lägerverksamhet eller liknande verksamhet,
  • elda

Men det är tillåtet att:

  • plocka bär, matsvamp och blommor för eget behov, dock inte fridlysta arter.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Kommun: Degerfors, Karlskoga
Bildat år: 2014
Areal: 28,7 ha
Markägare: Naturvårdsverket samt enskilda
Reservatsbildare: Länsstyrelsen
Förvaltare: Länsstyrelsen

Beslut och skötselplan naturreservatet RåhöjdenPDF