Råhöjden

Trädstammar på mossklädd mark

Råhöjden. Foto: Länsstyrelsen

Naturreservatet Råhöjden bildades 2014 och ligger i Degerfors och Karlskoga kommuner, sydväst om Karlskoga samhälle. I området finns värdefulla naturskogar och många intressanta arter av svampar, lavar och mossor.

Gammelskog

Områdets naturvärden betingas av skogsbeståndens naturskogsartade struktur och en mångfald av sådana arter som missgynnas av skogs­bruk. Strukturen i de äldre bestånden kännetecknas av intern­dynamik och små­skaliga störningar. Åldersspridningen bland träden är stor.

Bra miljö för många arter

Området rymmer en stor mängd död ved. De många signalarterna indikerar att området har varit träd­bevuxet under lång tid. Före­komsten av ett flertal små myrar bidrar till hög luft­fuktig­het, vilket är gynn­samt för fuktig­hets­krävande svampar, lavar och mossor. Bland dessa kan särskilt nämnas förekomsten av brunpudrad nållav, skuggblåslav, stuplav, korallblylav, rävticka, ullticka, vedticka och tallticka.

Skogsfågel

Området är hemvist för ett flertal minskande eller hotade skogs­fåglar som t ex hackspettar varav spillkråkan häckar i området.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

  • bortföra eller skada döda träd eller träddelar,
  • skada vegetationen i övrigt t ex genom att gräva upp växter såsom ris, gräs, örter eller lavar,
  • utan Länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserad tävling eller övning, lägerverksamhet eller liknande verksamhet,
  • elda

Men det är tillåtet att:

  • plocka bär, matsvamp och blommor för eget behov, dock inte fridlysta arter.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Kommun: Degerfors, Karlskoga
Bildat år: 2014
Areal: 28,7 ha
Markägare: Naturvårdsverket samt enskilda
Reservatsbildare: Länsstyrelsen
Förvaltare: Länsstyrelsen

Beslut bildande naturreservatet RåhöjdenPDF